På extra bolagsstämma i Capacent Holding AB (publ) den 12 oktober 2021 beslutades följande

Med anledning av coronaviruset och i syfte att minska risken för smittspridning genomfördes stämman med poströstning, utan fysiskt deltagande.

Beslut om ändring av bolagsordningen
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om att ändra bolagets bolagsordning för att ändra bolagets företagsnamn samt för att genomföra vissa redaktionella ändringar föranledda av tidigare genomförd lagändring. Beslutet innebär att bolagets företagsnamn ändras från Capacent Holding AB (publ) till Headsent AB (publ).

Namnbytet beräknas registreras av Bolagsverket omkring den 26 oktober 2021. Handel i bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under det nya namnet Headsent AB (publ) och kortnamnet Head beräknas ske från och med omkring den 26 oktober 2021.

Beslut om extra utdelning
Med anledning av styrelsens beslut att avyttra samtliga aktier i de dotterbolag som bedriver verksamhet inom Management Consulting, hade styrelsen föreslagit att del av försäljningslikviden delas ut till aktieägarna.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om extra utdelning till aktieägarna om 30 kronor per aktie, samt att avstämningsdag ska vara den 14 oktober 2021. Utbetalning av utdelning sker den 19 oktober 2021 genom Euroclear Sweden AB:s försorg. Sista dag för handel i bolagets aktier inklusive rätt till utdelning är den 12 oktober 2021. Första dag för handel i bolagets aktier exklusive rätt till utdelning är den 13 oktober 2021.

Val av ny styrelseledamot
Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter och inga suppleanter samt att välja Daniel Jilkén som ny styrelseledamot för tiden intill nästa årsstämma, vid sidan om de styrelseledamöter som valdes på årsstämman den 6 maj 2021.

Daniel Jilkén är jurist (jur.kand.) med bakgrund bl.a. som delägare på advokatfirman Roschier och i företagsledningen för fjärrvärmeföretaget Solör Bioenergi. Genom familjeföretaget Jilkén Invest bedriver han juridisk rådgivning samt investerar i fastigheter och värdepapper.

Stämman beslutade att arvode fortsatt ska utgå med 250 000 kronor för styrelsens ordförande och med 125 000 kronor till tillträdande styrelseledamot, dock att arvodet ska utgå proportionerligt i förhållande till hur stor del av mandatperioden som respektive styrelseledamot innehaft uppdraget räknat från årsstämman 2021.

För ytterligare information kontakta:
Joakim Hörwing, CEO
[email protected]
+46 70 558 5376

Mattias Ek, CFO/COO
[email protected]
+46 73 533 00 13

Certified Adviser:
Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser.
[email protected]
+46 8 5030 1550

Capacent Holding AB (publ) byter namn till Headsent AB (publ)

Från och med den 27 oktober 2021 kommer Capacent Holding AB:s (publ) aktie att handlas under det nya namnet Headsent AB (publ) på Nasdaq First North Growth Market. Den nya tickern kommer att vara Head.


På extra bolagsstämma i Capacent Holding AB (publ) den 12 oktober 2021 beslutades följande

Med anledning av coronaviruset och i syfte att minska risken för smittspridning genomfördes stämman med poströstning, utan fysiskt deltagande.Capacent Holding AB (publ) - ingår avtal om att avyttra Management Consulting verksamheten

Capacent Holding AB (publ) meddelar att en överenskommelse idag har träffats med Knowit Aktiebolag (publ) om att avyttra samtliga aktier i de dotterbolag som bedriver verksamhet inom Management Consulting. Vidare föreslår styrelsen en extra utdelning till aktieägarna i samband med transaktionens fullföljande.


Capacent Holding AB (publ) - Delårsrapport för april - juni 2021

Capacent Holding AB (publ) ("Capacent" eller "Bolaget") offentliggör idag Bolagets delårsrapport för perioden april - juni 2021.


Capacent Holding AB (publ) - träffar överenskommelse med konkursförvaltaren för tidigare dotterbolaget Capaman

Capacent Holding AB (publ) meddelar att en överenskommelse träffats med konkursförvaltaren för det tidigare dotterbolaget Capaman AB


På årsstämman i Capacent Holding AB (publ) den 6 maj 2021 beslutades följande

Med anledning av den pågående coronapandemin och i syfte att minska risken för smittspridning genomfördes stämman med poströstning, utan fysiskt deltagande.


Capacent Holding AB (publ) - Delårsrapport för januari - mars 2021

Capacent Holding AB (publ) ("Capacent" eller "Bolaget") offentliggör idag Bolagets delårsrapport för perioden januari - mars 2020.Capacent Holding AB (publ) - Kallelse till årsstämma i Capacent Holding AB (publ)

Aktieägarna i Capacent Holding AB (publ), org. nr 556852-5843, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 6 maj 2021.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted