Kommuniké från extra bolagsstämma i Headsent AB (publ) den 27 juli 2022

Kommuniké från extra bolagsstämma i Headsent AB (publ) den 27 juli 2022

 På extra bolagsstämma i Headsent AB (publ) den 27 juli 2022 beslutades följande

Stämman genomfördes med poströstning, utan fysiskt deltagande.

Godkännande av förvärv av VIMAB

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna förvärvet av samtliga stamaktier i VIMAB Holding AB.

Val av styrelseledamöter samt revisor

Stämman beslutade om omval av Joakim Hörwing och nyval av Gunnar Jardelöv, Peter Serlachius, Hanna Myhrman, Emma Westerberg och Ludvig Wisell som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Gunnar Jardelöv valdes till ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

BDO Sweden AB, med auktoriserad revisor Daniel Carlborg, valdes som huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Arvode till styrelsen och revisorn

Stämman beslutade att 175 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande samt 100 000 kronor ska utgå till respektive styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Stämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Ny bolagsordning

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta en ny bolagsordning. Beslutet innebär bland annat att bolagets företagsnamn ändras från Headsent AB (publ) till
VIMAB Group AB (publ).

Riktad nyemission

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en riktad emission om 16 681 539 aktier. Den totala ökningen av bolagets aktiekapital uppgår till 3 336 307,80 kronor.

Teckningskursen för aktierna är 8,90 kronor per aktie. Avsikten är att aktierna ska betalas genom kvittning av de fordringar som säljarna av stamaktierna i VIMAB Holding AB kommer ha gentemot Headsent, med anledning av de reverser som erläggs som betalning i samband med fullföljandet av förvärvet av stamaktier i VIMAB. Grunden för teckningskursen är avtal med nedanstående tecknare.

Rätt att teckna de nya aktierna har, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt,
Fredell & Co Aktiebolag, Riddargatan Förvaltning AB, Markus Anglered, Kent Mösch,
Tony Johansson, Sebastian Sjöblom och Anna Bonde.

De nya aktierna medför rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att emissionen har registrerats vid Bolagsverket och upptagits i den av Euroclear förda aktieboken. De nya aktierna äger inte rätt till den extra utdelning som beslutades på stämman enligt nedan.

Extra utdelning

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om utdelning till befintliga aktieägare i bolaget om 2,50 kronor per aktie, samt att avstämningsdag ska vara den 29 juli 2022 och att sista dag för handel inklusive utdelning därmed ska vara den 27 juli 2022. Utbetalning av utdelning sker den 3 augusti 2022 genom Euroclear Sweden AB:s försorg.

För ytterligare information kontakta:

Peter Fredell, VD

[email protected]

+46 (0)705 77 25 95

 Anna Bonde, CFO

[email protected]

+46 (0)733 54 71 34

Certified Adviser:
Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser.
[email protected]
+46 8 5030 1550

Headsent AB (publ) under namnändring till Vimab Group AB (publ) - Delårsrapport för april - juni 2022

Headsent AB (publ) under namnändring till Vimab Group AB (publ) ("Headsent" eller "Bolaget") offentliggör idag Bolagets delårsrapport för perioden april - juni 2022.Headsent AB (publ) har erhållit villkorat godkännande avseende fortsatt notering på Nasdaq First North Growth Market och offentliggör bolagsbeskrivning med finansiell information

Headsent AB (publ) u.f.n.t. Vimab Group AB (publ) ("Bolaget") har erhållit ett villkorat godkännande från Nasdaq Stockholm avseende fortsatt notering på Nasdaq First North Growth Market och offentliggör härmed den bolagsbeskrivning som upprättats med anledning av det aktieöverlåtelseavtal som ingicks den 31 maj 2022 enligt vilket Headsent AB (publ) ("Headsent") ska förvärva samtliga stamaktier i Vimab Holding AB ("Vimab") genom reverser vilka ska kvittas mot aktier i Bolaget ("Transaktionen"). I bolagsbeskrivningen presenteras oreviderad ny finansiell information avseende resultat- och balansräkning samt kapitalstruktur och skuldsättning per den 30 maj 2022, som inte tidigare publicerats.


Kallelse till extra bolagsstämma i Headsent AB (publ)

Aktieägarna i Headsent AB (publ), org.nr 556852-5843, ("Headsent" eller "Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma den 27 juli 2022. Styrelsen i Bolaget har beslutat att stämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägarna ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast per post före stämman. Information om de av stämman fattade besluten offentliggörs den 27 juli 2022, så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.


Headsent AB (publ) har ingått villkorat avtal om omvänt förvärv av VIMAB Holding AB

Headsent AB (publ) ("Headsent" eller "Bolaget") har ingått ett villkorat aktieöverlåtelseavtal avseende förvärv av samtliga stamaktier i VIMAB Holding AB ("Vimab"). Köpeskillingen uppgår till 150 MSEK och kommer att erläggas genom reverser vilka ska kvittas mot 16 681 543 aktier i Headsent med teckningskurs om ca 8,9 SEK per aktie. Genom förvärvet kommer säljarna av Vimab bli majoritetsägare i Headsent genom ett s.k. omvänt förvärv. I samband med förvärvet avser Headsent byta företagsnamn till VIMAB Group AB (publ). Förvärvet är bland annat villkorat av att Headsent på en extra bolagsstämma godkänner transaktionen och att Nasdaq Stockholm AB godkänner Headsent för fortsatt notering på Nasdaq First North Growth Market ("Nasdaq First North").


Headsent AB (publ) - Delårsrapport för januari - mars 2022

Headsent AB (publ) ("Headsent" eller "Bolaget") offentliggör idag Bolagets delårsrapport för perioden januari - mars 2022.

Januari - mars 2022

 • Omsättningen för perioden uppgick till 0,0 MSEK (48,1)
 • Rörelseresultatet (EBIT) för perioden uppgick till -2,7 MSEK (4,3)
 • Resultat före skatt för perioden uppgick till -2,7 MSEK (4,3)
 • Resultat per aktie för perioden uppgick till -0,8 SEK (1,3)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -3,3 MSEK (1,6) 

På årsstämman i Headsent AB (publ) den 31 mars 2022 beslutades följande

Stämman genomfördes med poströstning, utan fysiskt deltagande.Kallelse till årsstämma i Headsent

Aktieägarna i Headsent AB (publ), org. nr 556852-5843, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 31 mars 2022.

Med anledning av coronaviruset har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att utövandet av rösträtt endast kan ske genom att aktieägare förhandsröstar i den ordning som föreskrivs i lagen om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor som träder i kraft den 1 mars 2022. Information om de vid årsstämman fattade besluten offentliggörs torsdagen den 31 mars 2022 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.


Headsent AB (publ) - Bokslutskommuniké för januari - december 2021

Headsent AB (publ) ("Headsent" eller "Bolaget") offentliggör idag Bolagets delårsrapport för perioden januari - december 2021.

Oktober - december 2021

 • Omsättningen för perioden uppgick till 30,7 MSEK (53,8)
 • Rörelseresultat för perioden uppgick till 125,0 MSEK (8,6)
 • Resultat före skatt för perioden uppgick till 125,4 MSEK (8,9)
 • Resultat per aktie för perioden uppgick till 46,2 SEK (2,6)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till 3,9 MSEK (9,5)
 • Utdelning har utbetalats med 81,5 MSEK (0)

Januari - december 2021

 • Omsättningen för perioden uppgick till 177,7 MSEK (186,9)
 • Rörelseresultatet för perioden uppgick till 132,7 MSEK (-15,2)
 • Resultat före skatt för perioden uppgick till 133,1 MSEK (-15,5)
 • Resultat per aktie för perioden uppgick till 48,3 SEK (-10,5)
 • Kassaflödet för den löpande verksamheten för perioden uppgick till 3,6 MSEK (43,3)
 • Utdelning har utbetalats med 91,0 MSEK (0)

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted