Headsent AB (publ) under namnändring till Vimab Group AB (publ) - Delårsrapport för april - juni 2022

Headsent AB (publ) under namnändring till Vimab Group AB (publ) ("Headsent" eller "Bolaget") offentliggör idag Bolagets delårsrapport för perioden april - juni 2022.

April-juni 2022

 • Omsättningen för perioden uppgick till 0,0 MSEK (59,3)
 • Rörelseresultatet (EBIT) för perioden uppgick till -1,1 MSEK (1,6)
 • Resultat före skatt för perioden uppgick till -1,2 MSEK (1,1)
 • Resultat per aktie för perioden uppgick till -0,3 SEK (0,3)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -5,1 MSEK (-0,4)
 • Utdelning har utbetalats med 100,5 MSEK (9,5)

Januari-juni 2022

 • Omsättningen för perioden uppgick till 0,0 MSEK (107,4) - Rörelseresultatet (EBIT) för perioden uppgick till -3,8 MSEK (5,9)
 • Resultat före skatt för perioden uppgick till -3,9 MSEK (5,5)
 • Resultat per aktie för perioden uppgick till -1,2 SEK (1,5)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -8,4 MSEK (1,2)
 • Utdelning har utbetalats med 100,5 MSEK (9,5)

Under räkenskapsåret 2021 avvecklades samtliga rörelsedrivande bolag inom koncernen. 

Kommentar från VD

Under det första halvåret har ingen affärsverksamhet bedrivits, däremot har planen att besluta om utdelning av likviden från försäljning av konsultverksamheten samt likviden från försäljning av övrig verksamhet fullföljts. Väsentliga värden har lyfts fram genom de beslut som tagits.  Sammantaget har Headsent sedan ordinarie utdelning 2021 delat ut totalt 73 kr per aktie.

I och med förvärvet av Vimab Holding AB står vi nu inför en förändring av verksamhetsinriktning. Vimab är en koncern som växer snabbt inom miljö och industriservice, och vi förväntar oss att fortsätta med en hög tillväxttakt under lönsamhet. Vimab-koncernen verkar inom industriventilservice, produktion av ventilslipar och ånggeneratorer, vattenkraftservice, industrisanering och batteritillverkning. Vimabs intressebolag renar dricksvatten och matavfall. Alla Vimabs verksamheter främjar miljön på något sätt där vi antingen förhindrar potentiella miljöskador från industrin eller sanerar de som redan skett.

Det är mycket lämpligt för Vimab att fortsätta vår tillväxtresa som ett noterat bolag och jag ser fram emot vår nya tillvaro med tillförsikt.

Delårsrapporten finns att tillgå i sin helhet på: investor.vimabgroup.com

För ytterligare information kontakta:

Peter Fredell, CEO
[email protected] 
+46 705 77 25 95

Certified Adviser:
Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser
[email protected]
+46 8 5030 1550

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 augusti 2022
kl. 08.35 CET.

VIMAB GROUP AB (publ) är en industrikoncern bestående av åtta bolag verksamma inom miljö- och säkerhetsteknik. Företagets affärsidé är att leverera produkter och tjänster som tillför värde till våra kunder genom ökad säkerhet, förbättring av våra kunders arbetsmiljö samt underlättande av omställning till mer miljö- och energieffektiva verksamheter. Koncernen omsätter ca 150 MSEK och är noterade på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet VIMAB. VIMAB GROUP AB är verksamt såväl i Sverige som internationellt med siktet inställt på stark tillväxt, vilken skall nås genom såväl organisk tillväxt som genom bolagsförvärv.

Headsent AB (publ) under namnändring till Vimab Group AB (publ) - Delårsrapport för april - juni 2022

Headsent AB (publ) under namnändring till Vimab Group AB (publ) ("Headsent" eller "Bolaget") offentliggör idag Bolagets delårsrapport för perioden april - juni 2022.Headsent AB (publ) har erhållit villkorat godkännande avseende fortsatt notering på Nasdaq First North Growth Market och offentliggör bolagsbeskrivning med finansiell information

Headsent AB (publ) u.f.n.t. Vimab Group AB (publ) ("Bolaget") har erhållit ett villkorat godkännande från Nasdaq Stockholm avseende fortsatt notering på Nasdaq First North Growth Market och offentliggör härmed den bolagsbeskrivning som upprättats med anledning av det aktieöverlåtelseavtal som ingicks den 31 maj 2022 enligt vilket Headsent AB (publ) ("Headsent") ska förvärva samtliga stamaktier i Vimab Holding AB ("Vimab") genom reverser vilka ska kvittas mot aktier i Bolaget ("Transaktionen"). I bolagsbeskrivningen presenteras oreviderad ny finansiell information avseende resultat- och balansräkning samt kapitalstruktur och skuldsättning per den 30 maj 2022, som inte tidigare publicerats.


Kallelse till extra bolagsstämma i Headsent AB (publ)

Aktieägarna i Headsent AB (publ), org.nr 556852-5843, ("Headsent" eller "Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma den 27 juli 2022. Styrelsen i Bolaget har beslutat att stämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägarna ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast per post före stämman. Information om de av stämman fattade besluten offentliggörs den 27 juli 2022, så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.


Headsent AB (publ) har ingått villkorat avtal om omvänt förvärv av VIMAB Holding AB

Headsent AB (publ) ("Headsent" eller "Bolaget") har ingått ett villkorat aktieöverlåtelseavtal avseende förvärv av samtliga stamaktier i VIMAB Holding AB ("Vimab"). Köpeskillingen uppgår till 150 MSEK och kommer att erläggas genom reverser vilka ska kvittas mot 16 681 543 aktier i Headsent med teckningskurs om ca 8,9 SEK per aktie. Genom förvärvet kommer säljarna av Vimab bli majoritetsägare i Headsent genom ett s.k. omvänt förvärv. I samband med förvärvet avser Headsent byta företagsnamn till VIMAB Group AB (publ). Förvärvet är bland annat villkorat av att Headsent på en extra bolagsstämma godkänner transaktionen och att Nasdaq Stockholm AB godkänner Headsent för fortsatt notering på Nasdaq First North Growth Market ("Nasdaq First North").


Headsent AB (publ) - Delårsrapport för januari - mars 2022

Headsent AB (publ) ("Headsent" eller "Bolaget") offentliggör idag Bolagets delårsrapport för perioden januari - mars 2022.

Januari - mars 2022

 • Omsättningen för perioden uppgick till 0,0 MSEK (48,1)
 • Rörelseresultatet (EBIT) för perioden uppgick till -2,7 MSEK (4,3)
 • Resultat före skatt för perioden uppgick till -2,7 MSEK (4,3)
 • Resultat per aktie för perioden uppgick till -0,8 SEK (1,3)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -3,3 MSEK (1,6) 

På årsstämman i Headsent AB (publ) den 31 mars 2022 beslutades följande

Stämman genomfördes med poströstning, utan fysiskt deltagande.Kallelse till årsstämma i Headsent

Aktieägarna i Headsent AB (publ), org. nr 556852-5843, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 31 mars 2022.

Med anledning av coronaviruset har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att utövandet av rösträtt endast kan ske genom att aktieägare förhandsröstar i den ordning som föreskrivs i lagen om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor som träder i kraft den 1 mars 2022. Information om de vid årsstämman fattade besluten offentliggörs torsdagen den 31 mars 2022 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.


Headsent AB (publ) - Bokslutskommuniké för januari - december 2021

Headsent AB (publ) ("Headsent" eller "Bolaget") offentliggör idag Bolagets delårsrapport för perioden januari - december 2021.

Oktober - december 2021

 • Omsättningen för perioden uppgick till 30,7 MSEK (53,8)
 • Rörelseresultat för perioden uppgick till 125,0 MSEK (8,6)
 • Resultat före skatt för perioden uppgick till 125,4 MSEK (8,9)
 • Resultat per aktie för perioden uppgick till 46,2 SEK (2,6)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till 3,9 MSEK (9,5)
 • Utdelning har utbetalats med 81,5 MSEK (0)

Januari - december 2021

 • Omsättningen för perioden uppgick till 177,7 MSEK (186,9)
 • Rörelseresultatet för perioden uppgick till 132,7 MSEK (-15,2)
 • Resultat före skatt för perioden uppgick till 133,1 MSEK (-15,5)
 • Resultat per aktie för perioden uppgick till 48,3 SEK (-10,5)
 • Kassaflödet för den löpande verksamheten för perioden uppgick till 3,6 MSEK (43,3)
 • Utdelning har utbetalats med 91,0 MSEK (0)

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted