Capacent Holding AB (publ) - Bokslutskommuniké för januari - december 2019

Capacent Holding AB (publ) ("Capacent" eller "Bolaget") offentliggör idag Bolagets delårsrapport för perioden januari - december 2019.

Oktober - december 2019

 • Omsättningen för perioden uppgick till 72,4 MSEK, en minskning med 7,1 procent jämfört med samma period föregående år.
 • Rörelseresultatet (EBIT) för perioden uppgick till 5,4 MSEK (8,1).
 • Resultat före skatt för perioden uppgick till 4,6 MSEK (7,7).
 • Resultat per aktie för perioden uppgick till 1,1 SEK (2,0).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till 11,1 MSEK (19,3).

Januari - december 2019

 • Under perioden genomfördes förvärvet av RGPs nordiska verksamhet. Alla kostnader hänförliga till förvärvet har tagits under perioden och uppgår i sin helhet till 3,3 MSEK, vilket påverkar resultatet negativt.
 • Omsättningen för perioden uppgick till 259,7 MSEK, en minskning med 1,6 procent jämfört med samma period föregående år.
 • Rörelseresultatet (EBIT) för perioden exklusive kostnader hänförliga till förvärvet av RGP uppgick till 10,0 MSEK (17,9). Rörelseresultat (EBIT) för perioden uppgick till 6,7 MSEK (17,9).
 • Resultatet före skatt för perioden exklusive kostnader hänförliga till förvärvet av RGP uppgick till 6,4 MSEK (16,7). Resultat före skatt för perioden uppgick till 3,1 MSEK (16,7).
 • Resultatet per aktie för perioden exklusive kostnader hänförliga till förvärvet av RGP uppgick till 2,0 SEK per aktie (4,2). Resultat per aktie för perioden uppgick till 1,0 SEK (4,2).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till 2,7 MSEK (22,4).
 • Föreslagen utdelning om totalt 1 SEK (3,0) per aktie.

VD:s kommentar:

Capacent redovisar en rörelsemarginal på 7% för kvartalet samtidigt som motsvarande siffra för helåret är 3%. Resultatet når inte upp till de målnivåer vi satt upp då omsättningen varit lägre inom Management Consulting-verksamheten under slutet av 2019. Den initiala investeringsfasen i våra nya bolag, Capasearch och Capacify, är nu över och de både växer och genererar ett positivt rörelseresultat i Q4.

I Management Consulting går tjänsterna inom Finance och Pricing bra. Vårt erbjudande inom Operations, där industri- och tjänstebolag är en viktig målgrupp, har haft utmaningar. Vi har utdragna beslutsprocesser hos kunderna, vilket resulterat i att vi startat färre nya uppdrag. Detta har haft en direkt påverkan på vårt resultat.

För att förbättra lönsamheten inom Management Consulting fokuserar vi på marknadsbearbetning samt på att fokusera våra erbjudanden till de områden där efterfrågan är störst. Genom att skjuta på vissa ersättningsrekryteringar anpassar vi kostnadsmassan.

I Finland har vi fortsatt en stor andel projekt med resultatbaserade ersättningsmodeller, vilket innebär att stora delar av ersättningen för utfört arbete kommer i en senare period än då arbetet utförs. Denna affärsmodell skapar goda marginaler men också volatilitet i omsättning och lönsamhet.

Den isländska verksamheten uppvisar ett bättre resultat trots lägre omsättning tack vare god kostnadskontroll.

Våra nystartade bolag, Capasearch och Capacify, har nu varit verksamma i 1,5 respektive 0,5 år och har både växt i antal medarbetare och omsättning under det fjärde kvartalet. Detta stärker oss och vi ser flera fall där Capasearch och Capacify levererar uppdrag till samma kunder och i flera fall tillsammans med våra medarbetare från den svenska Management Consulting-verksamheten.

Vi kan genom denna bredd av tjänster skapa värde för våra kunder och mottagandet på marknaden har varit genomgående positivt.

Capasearch har idag tio medarbetare och har med det nått en stabil omsättning. Vi ser stora möjligheter till fortsatt organisk tillväxt under ett antal år. Under kvartalet öppnades ett kontor i Göteborg som första kontor utanför Stockholm.

Capacify jobbar parallellt med traditionell interimaffär och med att förverkliga sin vision om att digitalisera interimmarknaden. Med en kompetensutvärderande mjukvaruplattform, som lanserades i oktober, finns en grund för en skalbar affärsmodell.

Vi jobbar hårt för att förbättra affären i Management Consulting för att lönsamhet och tillväxt ska vara i enlighet med våra förväntningar. Detta tillsammans med den organiska tillväxten och lönsamheten i våra nya verksamheter gör att vi ser fram emot ett spännande 2020.

Edvard Björkenheim
Koncernchef och VD

För ytterligare information kontakta:

Edvard Björkenheim, CEO
[email protected]
+46 76 001 58 01

Mattias Ek, CFO/COO
[email protected]
+46 73 533 00 13

Certified Adviser:
Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser
[email protected]
+46 8 5030 1550

Kort om Capacent Holding AB (publ):

Capacent är ett nordiskt managementkonsultbolag som driver förändring i syfte att förbättra företags lönsamhet och kassaflöde. Med ett brett tjänsteerbjudande och cirka 170 anställda på fem kontor i Sverige, Finland och Island har Capacent en stark position på den nordiska marknaden. Kännetecknande för Capacents verksamhet är starkt fokus på verkställande och resultat.

Denna information är sådan information som Capacent är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 februari 2020 kl. 08.35 CET.

Delårsrapporten finns att tillgå i sin helhet på: http://investor.capacent.se/finansiella-rapporter/

Headsent AB (publ) - Delårsrapport för januari - mars 2022

Headsent AB (publ) ("Headsent" eller "Bolaget") offentliggör idag Bolagets delårsrapport för perioden januari - mars 2022.

Januari - mars 2022

 • Omsättningen för perioden uppgick till 0,0 MSEK (48,1)
 • Rörelseresultatet (EBIT) för perioden uppgick till -2,7 MSEK (4,3)
 • Resultat före skatt för perioden uppgick till -2,7 MSEK (4,3)
 • Resultat per aktie för perioden uppgick till -0,8 SEK (1,3)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -3,3 MSEK (1,6) 

På årsstämman i Headsent AB (publ) den 31 mars 2022 beslutades följande

Stämman genomfördes med poströstning, utan fysiskt deltagande.Kallelse till årsstämma i Headsent

Aktieägarna i Headsent AB (publ), org. nr 556852-5843, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 31 mars 2022.

Med anledning av coronaviruset har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att utövandet av rösträtt endast kan ske genom att aktieägare förhandsröstar i den ordning som föreskrivs i lagen om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor som träder i kraft den 1 mars 2022. Information om de vid årsstämman fattade besluten offentliggörs torsdagen den 31 mars 2022 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.


Headsent AB (publ) - Bokslutskommuniké för januari - december 2021

Headsent AB (publ) ("Headsent" eller "Bolaget") offentliggör idag Bolagets delårsrapport för perioden januari - december 2021.

Oktober - december 2021

 • Omsättningen för perioden uppgick till 30,7 MSEK (53,8)
 • Rörelseresultat för perioden uppgick till 125,0 MSEK (8,6)
 • Resultat före skatt för perioden uppgick till 125,4 MSEK (8,9)
 • Resultat per aktie för perioden uppgick till 46,2 SEK (2,6)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till 3,9 MSEK (9,5)
 • Utdelning har utbetalats med 81,5 MSEK (0)

Januari - december 2021

 • Omsättningen för perioden uppgick till 177,7 MSEK (186,9)
 • Rörelseresultatet för perioden uppgick till 132,7 MSEK (-15,2)
 • Resultat före skatt för perioden uppgick till 133,1 MSEK (-15,5)
 • Resultat per aktie för perioden uppgick till 48,3 SEK (-10,5)
 • Kassaflödet för den löpande verksamheten för perioden uppgick till 3,6 MSEK (43,3)
 • Utdelning har utbetalats med 91,0 MSEK (0)


Headsent AB (publ) - slutför avyttringen av sina innehav inom Executive Search, Interim Management och i intressebolaget Commended AB

Headsent AB (publ) ("Bolaget" eller "Headsent") har idag, den 29 december 2021, slutfört avyttringen av samtliga Headsents aktier i dotterbolagen Capasearch AB och Capacify AB samt i intressebolaget Commended AB till Bergslagen Erwerb 1 AB.

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted