Affärsidé

Vi ska generera marknadens högsta projektavkastning för våra kunder genom att kombinera funktionell och digital expertis med affärskunnande och praktiskt förändringsledarskap.

Verksamhet

Capacent är ett nordiskt managementkonsultbolag som driver förändring i syfte att förbättra företags lönsamhet och kassaflöde. Med ett brett tjänsteerbjudande och cirka 100 anställda på fyra kontor i Sverige och Finland har bolaget en stark position på den nordiska marknaden. Capacent (tidigare ABB Financial Consulting och Capto Financial Consulting) har varit verksamt sedan 1990. Kännetecknande för verksamheten är starkt fokus på verkställande och resultat för våra kunder. 

Bolagsordning

Antagen vid extra bolagsstämma den 3 augusti 2015
 

§ 1 Firma

Bolagets firma är Capacent Holding AB (publ). Bolaget är publikt.

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.

§ 3 Verksamhet

Bolaget skall bedriva managementkonsultverksamhet samt annan därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 500.000 kronor och högst 2.000.000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 2.500.000 och högst 10.000.000 stycken.

§ 6 Styrelse och revisorer

Styrelsen består av 3-10 ledamöter med högst 5 suppleanter.

Bolaget skall ha 1-2 revisorer med högst 2 revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 7 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.

Aktieägare, som vill delta på bolagsstämman, ska dels vara upptagen i utskrift av aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 8 Öppnande av stämma

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts.

§ 9 Årsstämma

Årsstämma hålles årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma:

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordning.
 4. Val av en eller två justeringsmän;
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
 7. Beslut
  a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  b) om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer;
 8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden;
 9. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter;
 10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 10 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara 0101-1231.

§ 11 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

Bolagsordning


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted