Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

Brilliant Future AB tillförs cirka 10,35 miljoner kronor genom en företrädesemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, SCHWEIZ, SINGAPORE, USA ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER INNEBÄRA KRAV PÅ ANDRA ÅTGÄRDER ÄN VAD SOM FÖLJER AV SVENSK LAG.

Stockholm, torsdag den 1 december 2022 

Teckningsperioden i företrädesemissionen i Brilliant Future AB ("Brilliant Future" eller "Bolaget") löpte ut den 29 november 2022. 759 554 aktier, motsvarande cirka 51,38 procent av de erbjudna aktierna, har tecknats med stöd av teckningsrätter. Därtill har teckningsanmälningar motsvarande 402 aktier, cirka 0,03 procent av de erbjudna aktierna, mottagits för teckning utan stöd av teckningsrätter. Garantiåtaganden motsvarande 718 216 aktier, cirka 48,59 procent av aktierna i företrädesemissionen, kommer således att utnyttjas. Brilliant Future kommer genom emissionen att tillföras cirka 10,35 miljoner kronor före avdrag för transaktionsrelaterade kostnader. 

Företrädesemissionen i korthet

  • 51,38 procent av företrädesemissionen har tecknats med stöd av teckningsrätter och 0,03 procent av företrädesemissionen har tecknats utan stöd av teckningsrätter.
  • Garantiåtaganden motsvarande sammanlagt 718 216 aktier, cirka 48,59 procent av aktierna i företrädesemissionen, kommer att utnyttjas. Garantiåtagandena lämnades vederlagsfritt av Brilliant Futures styrelseordförande Erik Mitteregger[1] och aktieägaren Per Åhlgren[2].
  • Teckningskursen var 7 kronor per ny aktie och teckningsperioden löpte ut den 29 november 2022.

Emissionslikvid

Genom företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 10,35 miljoner kronor före avdrag för transaktionsrelaterade kostnader, vilka uppgår till cirka 450 000 kronor. Företrädesemissionen genomfördes i syfte att förekomma att Bolagets egna kapital skulle komma att understiga häften av det registrerade aktiekapitalet, med kontrollbalansräkningssituation till följd. Nettolikviden från företrädesemissionen avses användas inom ramen för  Bolagets löpande verksamhet.

Antal aktier och aktiekapital

Företrädesemissionen omfattar 1 478 172 nya aktier. Bolagets aktiekapital kommer genom företrädesemissionen att öka med 464 918,92 kronor till sammanlagt 2 789 513,52 kronor. Antalet aktier i Bolaget ökar genom företrädesemissionen med 1 478 172 aktier, från 7 390 860 aktier till 8 869 032 aktier. Utspädningen för de aktieägare som inte tecknat nya aktier kommer att uppgå till cirka 16,7 procent.

Tilldelning, registrering och ombokning av betalda tecknade aktier

Tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter kommer att ske i enlighet med de tilldelningsprinciper som beskrivs i det informationsmemorandum som gjorts tillgängigt på Bolagets hemsida. Som bekräftelse på tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter kommer avräkningsnota att skickas till de som tilldelats aktier omkring 5 december 2022. Inget meddelande kommer att skickas till de som inte erhållit någon tilldelning. Tecknade och tilldelade aktier ska betalas kontant i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan som skickas till dem som erhållit tilldelning av aktier.

De nya aktier som tecknats i företrädesemissionen med stöd av teckningsrätter beräknas registreras hos Bolagsverket omkring 6 december 2022. De nya aktier som tecknats i företrädesemissionen utan stöd av teckningsrätter beräknas registreras hos Bolagsverket under vecka 50, 2022. Sista dagen för handel med betalda tecknade aktier ("BTA"), samt efterföljande ombokning av BTA till aktier, beräknas infalla omkring vecka 52, 2022.

För ytterligare information kontakta:
Ulrika Jonsson, vd, Brilliant Future
[email protected] / +46 (0) 73 - 408 27 05

Vid intresse av intervju, kontakta:
Alexandra Vass, presskontakt Brilliant Future
[email protected] / +46 (0) 70 - 771 51 65

Rådgivare
Hagberg & Aneborn Fondkommission AB har anlitats som emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen. Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen. Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser.

Denna information är sådan information som Brilliant Future AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 december 2022 kl. 17:30 CET.

Om Brilliant Future
Brilliant är en av marknadens främsta datadrivna undersöknings- och actionplattformar för kund- och medarbetarupplevelser. Med 20 års erfarenhet och 90 anställda förser vi kunder i mer än 50 länder med agerbara insikter kring människor som utgör deras affär. Våra insikter frigör mänsklig potential som hjälper organisationer att driva förändring, engagemang och resultat. Bolagets aktie (BRILL) är noterat på Stockholmsbörsen Nasdaq First North Growth Market. Läs mer på www.brilliantfuture.se.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Brilliant Future. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Brilliant Future har endast skett genom det informationsmemorandum som hållits tillgängligt på Bolagets hemsida ("Informationsmemorandumet").

Informationsmemorandumet utgör inget prospekt i enlighet med vad som definieras i bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har varken granskats, registrerats eller godkänts av Finansinspektionen eller någon annan myndighet. Företrädesemissionen är undantagen prospektskyldighet i enlighet med artikel 3 (2) i Prospektförordningen och 2 kap. 1 § i lag (2019:414) med kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning med anledning av att Bolaget inte genomfört några andra erbjudanden av värdepapper till allmänheten under de föregående tolv månaderna och att beloppet som erbjuds av Bolaget till allmänheten i företrädesemissionen understeg 2,5 miljoner euro.

Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av Brilliant Future för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i andra jurisdiktioner än Sverige. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz, Singapore, USA eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt och företrädesemissionen riktades inte heller till personer med hemvist i något av dessa eller andra länder där sådan persons deltagande skulle kräva andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med restriktioner eller skulle innebära krav på åtgärder utöver vad som följer av svensk rätt. Ageranden i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Nya aktier som tecknats i företrädesemissionen har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i sin nuvarande lydelse ("Securities Act") och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act.  

[1] Genom Erik Mitteregger Förvaltnings AB.

[2] Genom GoMobile nu Aktiebolag.

Nerladdningsbara filer


Fakturerad försäljning och ARR för Q4 samt helår 2022

Fakturerad försäljning uppgick i Q4 2022 till 30 155 TSEK (29 670), vilket motsvarar en ökning från föregående år med 1,6 %. Helår 2022 minskade fakturerad försäljning med 4,1 % till 94 456 TSEK (98 530). Årligen återkommande abonnemangsintäkter (ARR) uppgick vid utgången av Q4 till 53 370 TSEK (38 664) vilket motsvarar en ökning från föregående år med 38,0 % och en ökning jämfört med föregående kvartals 46 830 TSEK med 6 540 TSEK eller 14,0 %.


BRILLIANT FUTURE AB (PUBL): BRILLIANT FUTURE LANSERAR ny förbättrad funktionalitet för att mäta kundlojalitet

Det svenska SaaS-företaget Brilliant Future stärker sitt erbjudande med förbättrad funktionalitet för att mäta kundlojalitet. Net Promoter Score (NPS) är idag en av de mest vedertagna metoderna för att mäta kundernas lojalitet och har en stark koppling till företagets lönsamhet. Brilliant Futures nya NPS-modul hjälper organisationer att mäta, analysera och öka lojaliteten bland sina kunder.


Brilliant Future AB offentliggör informationsmemorandum i samband med fullt garanterad företrädesemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, SCHWEIZ, SINGAPORE, USA ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER INNEBÄRA KRAV PÅ ANDRA ÅTGÄRDER ÄN VAD SOM FÖLJER AV SVENSK LAG.


Styrelsen för Brilliant Future AB har beslutat om en fullt garanterad företrädesemission om cirka 10,35 miljoner kronor

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, SCHWEIZ, SINGAPORE, USA ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER INNEBÄRA KRAV PÅ ANDRA ÅTGÄRDER ÄN VAD SOM FÖLJER AV SVENSK LAG.

Stockholm, Fredag den 4 november 2022

Styrelsen i Brilliant Future AB ("Brilliant Future" eller "Bolaget") har, med stöd av bemyndigande från årsstämman som hölls den 17 maj 2022, beslutat om en företrädesemission om cirka 1,48 miljoner aktier till en teckningskurs om 7 kronor per aktie ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen omfattas i sin helhet av teckningsförbindelser och garantiåtaganden från befintliga aktieägare (aktieägarna erhåller ingen ersättning för sådana förbindelser respektive åtaganden). Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 10,35 miljoner kronor före avdrag för transaktionsrelaterade kostnader.


BRILLIANT FUTURE AB (PUBL): DELÅRSRAPPORT 1 JAN-30 SEPT 2022

Svag försäljning, förbättrat kassaflöde


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted