Delårsrapport Q1 2019-20

Perioden, juli - september 2019

-         Intäkterna uppgick till 24 759 tkr (24 019)

-         Driftnettot uppgick till 22 714 tkr (22 782) resulterande i en överskottsgrad på 91,7 (94,8)

-         Förvaltningsresultatet uppgick till 15 198 tkr (15 886)

-         Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick till 1 622 000 tkr (1 537 000)

-         Resultat efter skatt uppgick till 13 866 tkr (14 514) motsvarande 2,5 kr per aktie (2,7)

-         Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 27 185 tkr (17 294)

-         Räntetäckningsgraden uppgick till 3,8 ggr (3,8) och belåningsgraden till 58,7 % (62,9)

-         EPRA NAV per aktie uppgick till 131,8 kr (112,8)

Den 25 september ingick bolaget ett aktieöverlåtelseavtal avseende en försäljning av aktierna i de fastighetsägande bolagen, baserat på ett överenskommet fastighetsvärde om 1 800 000 kr för de av bolaget, genom det helägda dotterbolaget Bråviken Logistik Fastigheter AB, ägda fastigheterna, före avdrag för latent skatt. Den 28 oktober hölls en extra bolagsstämma som beslutade om att godkänna försäljningen av dotterbolaget Bråviken Logistik Fastigheter AB:s tre helägda dotterbolag ("Transaktionen"). Det noterades att Transaktionen är villkorad av ett slutligt godkännande från köparens investeringskommitté.

Information

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Bråviken Logistik AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 november 2019

För mer information gällande Bråviken Logistik AB (publ), vänligen besök www.bravikenlogistik.se och www.spotlightstockmarket.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sara Williamson, IR kontakt, Bråviken Logistik AB (publ)

Telefon: +46 (0) 8 402 53 94

sara.williamson@paretosec.com

Johan Åskogh, verkställande direktör, Bråviken Logistik AB (publ)

Telefon: + 46 (0) 8 402 53 89

Johan.askogh@paretosec.com

Bråviken Logistik AB (publ) i korthet

Bråviken Logistik AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som sedan april 2017 indirekt äger en fastighetsportfölj. Beståndet omfattar ca 139 000 kvm uthyrbar area fördelat över tre stycken logistikfastigheter belägna i Norrköping, Nyköping och Jönköping och är idag fullt uthyrt. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB. Bolagets aktier handlas på Spotlight Stockmarket sedan 10 maj 2017.

Årsedovisning 2019


Bokslutskommuniké 2019


Delårsrapport Q1 2019-20


Årsredovisning 2018-19


Bokslutskommuniké 2018-19


Delårsrapport Q3 2018-19


Halvårsrapport 2018 / 2019


Delårsrapport Q1 2018-19


Årsredovisning 2017-18


Bokslutskommuniké 2017-18


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted