Bråviken Logistik AB (publ) halvårsrapport juli - december 2018

Perioden oktober-december 2018

Hyresintäkter för perioden uppgick till 24 068 tkr (24 565) 

Driftnetto för perioden uppgick till 22 586 tkr (23 409) 

Förvaltningsresultatet uppgick för perioden till 15 235 tkr (19 619)

Periodens resultat 29 036 tkr (25 341)

Resultat per aktie 5,3 kr (4,6)

Perioden juli - december 2018

Hyresintäkter för perioden uppgick till 48 087 tkr (48 343).

Driftnetto för perioden uppgick till 45 368 tkr (46 225).

Förvaltningsresultatet uppgick för perioden till 31 121 tkr (33 075)

Periodens resultat 43 550 tkr (31 356)

Resultat per aktie 8,0 kr (5,8)

Koncernen hade per 2018-12-31 likvida medel om 62 337 tkr.

Marknadsvärde på förvaltningsfastigheterna uppgår per 2018-12-31 till 1 555 000 tkr. Vid andra kvartalet 2018 har en extern värderare bedömt att det verkliga värdet har ökat jämfört med utgången av räkenskapsåret 2017/2018 med 18 000 tkr (9 000). Bolagets ledning delar värderarens bedömning.

Koncernens eget kapital per 2018-12-31 om 580 036 tkr ger en soliditet på 35,7 %.

2019-02-18

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ingeborg Magnusson, IR-kontakt

Bråviken Logistik AB (publ)

Tel: +46 8 402 51 05

Ingeborg.magnusson@paretosec.com 

Johan Åskogh, VD

Bråviken Logistik AB (publ)

Tel: +46 8 402 53 81

johan.askogh@paretosec.com 

Bråviken Logistik AB (publ) i korthet 

Bråviken Logistik AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som sedan april 2017 indirekt äger en fastighetsportfölj. Beståndet omfattar ca 139 000 kvm uthyrbar area fördelat över tre stycken logistikfastigheter belägna i Norrköping, Nyköping och Jönköping och är idag fullt uthyrt. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management och VD är Johan Åskogh. Bolagets aktier handlas på Spotlight Stock Market sedan den 10 maj 2017.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Bråviken Logistik AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 februari 2019.


KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA (AVSLUTANDE) BRÅVIKEN LOGISTIK AB (PUBL) I LIKVIDATION

Aktieägarna i Bråviken Logistik AB (publ) i likvidation, org.nr 559020-2353, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma (avslutande) onsdagen den 3 februari 2021 kl. 14.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Berzelii Park 9, i Stockholm.

Aktieägarna i Bråviken Logistik AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 6 mars 2020

Aktieägarna i Bråviken Logistik AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 6 mars 2020 klockan 10.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler, Berzelii Park 9, våning 9, Stockholm.


Bråviken Logistik AB publicerar årsredovisning för 2019

Bråviken Logistik AB års- och koncernredovisning 2019.


Bråviken Logistik AB (publ) bokslutskommuniké 2019

Perioden, juli - december 2019

 • Intäkterna uppgick till 43 107 tkr (48 087)
 • Driftnettot uppgick till 41 154 tkr (45 368) resulterande i en överskottsgrad på 95,5 (94,3)
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 15 286 tkr (31 121)
 • Resultat efter skatt uppgick till 63 006 tkr (43 550) motsvarande 11,6 kr per aktie (8,0)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 31 184 tkr (32 004)
 • Räntetäckningsgraden uppgick till 1,7 ggr (3,5)
 • EPRA NAV per aktie uppgick till 129,1 kr (110,9)

Kvartalet, oktober - december 2019

 • Intäkterna uppgick till 18 348 tkr (24 068)
 • Driftnettot uppgick till 18 591 tkr (22 586), resulterande i en överskottsgrad på 101,3 % (93,8)
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 88 tkr (15 235)
 • Resultat efter skatt uppgick till 49 140 (29 036) motsvarande 9,0 kr per aktie (5,3)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 4 000 tkr (14 708)
 • Räntetäckningsgraden uppgick till 3,8 ggr (3,4)

Försäljningen av koncernens samtliga fastighetsägande bolag har idag slutförts

Försäljningen av koncernens samtliga fastighetsägande bolag ("Transaktionen") har idag slutförts. Köpare är GLL Real Estate Partners, som genomfört förvärvet på uppdrag av sydkoreanska investerare, lokalt representerade av LB Asset Management.


Villkorat beslut av köparens investeringskommitté samt uppdaterad tidplan och proformauppgifter gällande försäljningen av koncernens samtliga fastigheter

Köparen har idag meddelat Bråviken Logistik AB (publ) ("Bolaget") att dess investeringskommitté fattat ett preliminärt beslut om att genomföra transaktionen. Beslutet är villkorat av att en punkt i köparens dokumentation till investeringskommittén justeras. Nedan framgår en uppdaterad tidplan till följd av detta samt uppdaterade proformauppgifter.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted