Aktieägarna i Bråviken Logistik AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 6 mars 2020

Aktieägarna i Bråviken Logistik AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 6 mars 2020 klockan 10.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler, Berzelii Park 9, våning 9, Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som vill delta i stämman;

 • ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 29 februari 2020, och
 • ombeds anmäla sitt deltagande hos bolaget senast den 2 mars 2020.

Anmälan ska antingen ske skriftligt per post till Bråviken Logistik AB (publ), Att: "Bråviken Logistik, årsstämma 2020", c/o Roschier Advokatbyrå, PO Box 7358, SE-103 90 Stockholm, eller per e-post:  bravikenlogistik@roschier.com. Vid anmälan ska namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde uppges. Till anmälan ska därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt för ställföreträdare och ombud.

I samband med stämman kommer aktieägares samt ombuds personuppgifter att hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Personuppgifter hanteras endast för att uppfylla legala krav samt administrera stämman. Detta kan vara personuppgifter hämtade från aktieboken, anmälan av deltagande samt information om ombud och kommer att hanteras för registrering, upprättande av aktieägarförteckning samt, om tillämpbart, föras till protokollet. För mer information kring bolagets hantering av personuppgifter vänligen se bolagets Policy för skydd och hantering av personuppgifter (tillgänglig på bolagets hemsida under rubriken "Aktieägares personuppgifter" under avsnittet "Investor relations" och "Aktien").

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att deltaga i stämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast den 29 februari 2020, vilket innebär att aktieägare i god tid före detta datum bör meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet eller, för det fall rätten att företräda aktieägarens aktier är uppdelad på olika personer, ombuden med angivande av antal aktier respektive ombud har rätt att företräda. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.bravikenlogistik.se, och kommer även att sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av en punkt på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Godkännande av dagordning.

4. Val av en eller två justeringsmän.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Föredragning av framlagd av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

7. Beslut angående:

a. Fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
b.Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt den fastställda koncernbalansräkningen; och
c. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.

8. Fastställande av arvode till styrelseledamöterna och revisorerna.

9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter.

10. Val av:

a. Styrelseledamöter; och
b. Revisorer.

11. Beslut om:

a. uppdelning (split) av aktier;
b. minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna genom indragning av aktier; och
c. fondemission.

12. Beslut om avnotering från Spotlight.

13. Beslut om likvidation.

14. Stämmans avslutande.

Val av ordförande vid stämman (punkt 1.)

Styrelsen föreslår att advokaten Henrik Fritz ska utses till ordförande vid stämman.

Beslut angående dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 7.b.)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att inte lämna någon vinstutdelning.

Fastställande av arvode till styrelseledamöterna och revisorerna (punkt 8.)

Föreslås att inget styrelsearvode ska utgå för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Föreslås att arvode till revisorerna för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå enligt godkänd räkning.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter (punkt 9.)

Styrelsen föreslår att antalet stämmovalda styrelseledamöter uppgår till fyra samt att inga suppleanter utses.

Styrelsen föreslår att ett registrerat revisionsbolag ska utses som revisor samt att inga revisorssuppleanter utses.

Val av styrelseledamöter och revisorer (punkt 10.)

Föreslås omval av Christer Rapp, Erica Magnergård, Per-Åke Agnevik och Peter Lindblad för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Christer Rapp föreslås väljas till styrelsens ordförande.

Föreslås omval av det registrerade revisionsbolaget Deloitte som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Beslut om: a. uppdelning (split) av aktier; b. minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna genom indragning av aktier; och c. fondemission (punkt 11.)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ett s.k. automatiskt inlösenförfarande enligt punkterna 11 a., b. och c. nedan enligt vilket varje befintlig aktie delas upp i 100 aktier varvid 99 aktier kommer att lösas in mot en kontant ersättning om 1,29 kronor. Sammanlagt kommer 696 019 500 kronor att utskiftas till aktieägarna. Årsstämmans beslut enligt punkterna 11 a. - 11 c. ska fattas som ett gemensamt beslut.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att Bolagets verkställande direktör bemyndigas att vidta de smärre justeringar i besluten under punkterna a. till c. nedan som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av besluten vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

a. Uppdelning (split) av aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en uppdelning av bolagets aktier, s.k. aktiesplit, varvid en (1) befintlig aktie delas i etthundra (100) aktier varav nittionio (99) benämns inlösenaktier och dras in på så sätt som framgår under punkt b. nedan. Avstämningsdag för uppdelningen ska vara 13 mars 2020. Baserat på avstämningsdagen kommer den sista dagen för handel med bolagets aktier inklusive rätt att erhålla inlösenaktier att infalla den 11 mars 2020 och handel med bolagets aktier exklusive rätt till inlösenaktier att infalla den 12 mars 2020. Efter genomförd aktiesplit kommer antalet aktier och röster att öka från 5 450 000 stycken till 545 500 000 stycken, envar aktie med ett kvotvärde om 0,0009174 kronor.

b. Minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna genom indragning av aktier

Styrelsen föreslår att bolagets aktiekapital ska minskas med 495 000 kronor (minskningsbeloppet), motsvarande 0,0009174 kronor per aktie, för återbetalning till aktieägarna genom indragning av 539 550 000 aktier. Aktiekapitalet kommer att återställas genom fondemission enligt punkt c. nedan. Beloppet som ska betalas ut fördelas lika på de aktier som ska dras in. Ändamålet med minskningen är återbetalning till aktieägare.

De aktier som dras in ska utgöras av de aktier som efter genomförd aktiesplit enligt punkt a. ovan, benämns inlösenaktier. Inlösen ska ske av 539 550 000 aktier, motsvarande det antal nya aktier som skapas genom uppdelningen av aktier enligt punkt a. ovan. Inlösen ska ske pro-rata i förhållande till antal aktier som varje aktieägare innehar innan inlösen. Inlösen ska ske automatiskt för samtliga aktieägare utan anmälan.

För varje indragen aktie ska aktieägarna erhålla ett belopp om 1,29 kronor, motsvarande ett totalt inlösenbelopp om 696 019 500 kronor. Inlösenbeloppet per aktie överskrider kvotvärdet (0,0009174 kronor) med 1,289083 kronor. Betalning av inlösenbeloppet kommer att ske genom Euroclear Sweden AB:s försorg, vilket beräknas ske till den 23 mars 2020. Avstämningsdag för rätt att erhålla inlösenlikviden ska vara 18 mars 2020. Bolagets aktiekapital kommer efter genomförd minskning av aktiekapitalet uppgå till 5 000 kronor, fördelat på 5 450 000 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,0009174 kronor.

Minskningen kommer att påverka bolagets bundna egna kapital, men kompenseras fullt ut genom fondemissionen enligt punkt 11 c.

c. Fondemission

För att åstadkomma ett tidseffektivt inlösenförfarande utan krav på tillstånd från Bolagsverket eller domstol, föreslår styrelsen att bolagsstämman att genom fondemission återställa bolagets aktiekapital, innebärande en ökning av aktiekapitalet med 495 000 kronor till dess ursprungliga nivå om 500 000 kronor. Aktiens kvotvärde kommer efter fondemissionen att uppgå till dess ursprungliga nivå om 0,09174 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

 1. Det belopp som aktiekapitalet ska ökas med ska tillföras aktiekapitalet från fritt eget kapital.
 2. Inga nya aktier ska ges ut i samband med ökningen av aktiekapitalet.

Fondemissionen ska genomföras samtidigt med minskningen av aktiekapitalet enligt punkt 11 b. ovan.

Beslut om avnotering från Spotlight (punkt 12.)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att avnotera bolagets aktier från Spotlight. Styrelsen föreslår vidare att detta beslut villkoras av att stämman beslutar om likvidation i enlighet med punkt 13.

Beslut om likvidation (punkt 13.)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att Bråviken Logistik AB (publ), org.nr 559020-2353, ska träda i frivillig likvidation enligt 25 kap 3 § aktiebolagslagen.

Till likvidator föreslås Mats Emthén, Advokatfirman Carler.

Anledning till att bolaget ska gå i likvidation är att bolaget inte längre bedriver någon verksamhet och därför ska avvecklas. Alternativet till likvidation är att bolaget kapitaliseras av aktieägarna och påbörjar bedrift av en ny verksamhet.

Beslutet föreslås implementeras tidigast 1 april 2020 och föreslås vidare gälla från och med tidpunkten då Bolagsverket har förordnat likvidator. Skifte beräknas ske i anslutning till att tiden för kallelse på okända borgenärer har gått ut.

Dokumentation

Årsredovisningen, revisionsberättelsen, styrelsens förslag, därtill fogat motiverat yttrande och revisorsyttrande samt fullmaktsformulär kommer från och med den 6 februari 2020 att hållas tillgängliga hos bolaget, adress c/o Pareto Business Management AB, Berzelii Park 9, 103 91 Stockholm och på bolagets webbplats www.bravikenlogistik.se, samt sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Fullständiga förslag jämte tillhörande handlingar avseende punkt 11 och 13 på dagordningen, finns tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats, www.bravikenlogistik.se, samt kommer att sändas kostnadsfritt till de aktieägare som hos bolaget begär det.

Stockholm, februari 2020

BRÅVIKEN LOGISTIK AB (PUBL)

Styrelsen


KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA (AVSLUTANDE) BRÅVIKEN LOGISTIK AB (PUBL) I LIKVIDATION

Aktieägarna i Bråviken Logistik AB (publ) i likvidation, org.nr 559020-2353, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma (avslutande) onsdagen den 3 februari 2021 kl. 14.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Berzelii Park 9, i Stockholm.

Aktieägarna i Bråviken Logistik AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 6 mars 2020

Aktieägarna i Bråviken Logistik AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 6 mars 2020 klockan 10.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler, Berzelii Park 9, våning 9, Stockholm.


Bråviken Logistik AB publicerar årsredovisning för 2019

Bråviken Logistik AB års- och koncernredovisning 2019.


Bråviken Logistik AB (publ) bokslutskommuniké 2019

Perioden, juli - december 2019

 • Intäkterna uppgick till 43 107 tkr (48 087)
 • Driftnettot uppgick till 41 154 tkr (45 368) resulterande i en överskottsgrad på 95,5 (94,3)
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 15 286 tkr (31 121)
 • Resultat efter skatt uppgick till 63 006 tkr (43 550) motsvarande 11,6 kr per aktie (8,0)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 31 184 tkr (32 004)
 • Räntetäckningsgraden uppgick till 1,7 ggr (3,5)
 • EPRA NAV per aktie uppgick till 129,1 kr (110,9)

Kvartalet, oktober - december 2019

 • Intäkterna uppgick till 18 348 tkr (24 068)
 • Driftnettot uppgick till 18 591 tkr (22 586), resulterande i en överskottsgrad på 101,3 % (93,8)
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 88 tkr (15 235)
 • Resultat efter skatt uppgick till 49 140 (29 036) motsvarande 9,0 kr per aktie (5,3)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 4 000 tkr (14 708)
 • Räntetäckningsgraden uppgick till 3,8 ggr (3,4)

Försäljningen av koncernens samtliga fastighetsägande bolag har idag slutförts

Försäljningen av koncernens samtliga fastighetsägande bolag ("Transaktionen") har idag slutförts. Köpare är GLL Real Estate Partners, som genomfört förvärvet på uppdrag av sydkoreanska investerare, lokalt representerade av LB Asset Management.


Villkorat beslut av köparens investeringskommitté samt uppdaterad tidplan och proformauppgifter gällande försäljningen av koncernens samtliga fastigheter

Köparen har idag meddelat Bråviken Logistik AB (publ) ("Bolaget") att dess investeringskommitté fattat ett preliminärt beslut om att genomföra transaktionen. Beslutet är villkorat av att en punkt i köparens dokumentation till investeringskommittén justeras. Nedan framgår en uppdaterad tidplan till följd av detta samt uppdaterade proformauppgifter.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted