Verksamhet

Bråviken Logistik AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger tre logistikfastigheter belägna i Norrköping, Nyköping och Jönköping.

Bolagsordning

§ 1 Firma
Bolagets firma är Bråviken Logistik AB (publ).

§ 2 Säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms (län), Stockholm (kommun).

§ 3 Verksamhet
Aktiebolaget ska förvalta lösöre samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital och antal aktier
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

Antalet aktier skall vara lägst 4 000 000 och högst 16 000 000.

§ 5 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 4 ledamöter och inga styrelsesuppleanter.

§ 6 Revisor
Bolaget ska ha en revisor, utan revisorssuppleanter eller en auktoriserad revisionsbyrå.

§ 7 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse skett.

§ 8 Rätt att delta i bolagsstämma
Aktieägare som vill delta i bolagsstämma skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare får ha med sig ett eller två biträden vid bolagsstämma om aktieägaren anmäler antalet biträden till bolaget på det sätt som anges i föregående mening.

§ 9 Öppnande av stämma
Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts.

§ 10 Ärenden på årsstämma
Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämma ska följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Godkännande av dagordning

4. Val av en eller två justeringsmän.

5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

7. Beslut angående:

    a. Fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

    b. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt i förekommande fall den fastställda koncernbalansräkningen.

    c. Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören, när sådan

8. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.

9. Val av:

    a. Styrelse och eventuella styrelsesuppleanter.

    b. Revisorer och eventuella revisionssuppleanter när så skall

10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 11 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår skall omfatta 1/1-31/12. 

§ 12 Avstämningsförbehåll
Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

Antagen på extra bolagsstämma den 28 oktober 2019.

Bolagsordning


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted