Kompletterande information som beslutsförslag till årsstämma i Brandbee Holding

Kompletterande information som beslutsförslag till årsstämma i Brandbee Holding

Punkt 9.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter och i förekommande fallstyrelsesuppleanter

Huvudägarna föreslår att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter, inga suppleanter.

Punkt 10.

Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

Huvudägarna föreslår att arvodet till styrelsen fastställs till 400 000 kr att fördelas lika mellanstyrelsens ledamöter, samt att revisorerna erhåller arvode enligt godkänd löpande räkning.

Punkt 11

Val av styrelse, eventuella styrelsesuppleanter och revisorer

Huvudägarna i Bolaget föreslår omval av Stephan Knowles, Madeleine Lindahl, Jonas Litborn och Johan Eriksson som styrelseledamöter, samt att Jonas Litborn omväljs som styrelsens ordförande. Styrelsen föreslår att Ernst & Young AB omväljs till bolagets revisorer.

Punkt 12

Beslut om bemyndigande förstyrelsen att besluta om nyemission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner.
Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler. Betalning ska, i enlighet med vad styrelsen därom beslutat, kunna ske kontant, genom kvittning eller apportegendom.

Det totala antalet nyemitterade aktier tillsammans med antalet aktier som emitterade teckningsoptioner eller konvertibler berättigar till ska sammanlagt uppgå till högst 300 000000 aktier motsvarande en ökning av aktiekapitalet om högst 15 000 000 kronor. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget skall kunna anskaffa ellermöjliggöra anskaffning av rörelsekapital för expansion eller företagsförvärv. Emissioner med stöd av bemyndigandet ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.

Detta bemyndigande ska ersätta det av årsstämman lämnade bemyndigandet. För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt denna punkt 12 krävs att beslutet biträdsav aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Punkt 13. 

Styrelsens förslag till antagande av incitamentsprogram, samt emission av teckningsoptioner respektive godkännande av förfogande över teckningsoptionerna inom ramen för incitamentsprogrammet till verkställande direktören och ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att Bolaget, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, emitterar högst 125 000 000 teckningsoptioner med åtföljande rätt till teckning av 125 000 000 nya aktier på villkor enligt nedan.

För emissionen skall följande villkor gälla:1. Rätt att teckna teckningsoptionerna skall endast tillkomma Brandbee AB, org. nr 556852-0042 ("Dotterbolaget"). Teckning av teckningsoptionerna ska ske omedelbart i stämmoprotokollet. Dotterbolaget skall förvärva teckningsoptionerna vederlagsfritt med rätt och skyldighet att erbjuda anställda i bolagets koncern och samt i övrigt personer som anses nyttiga att knyta till bolaget, dock ej styrelseledamöter, att förvärva teckningsoptionerna enligt nedan.

2. Dotterbolaget skall efter teckning överlåta teckningsoptionerna till anställda i bolaget samt övriga enligt ovan till marknadsmässig premie beräknat enligt Black & Scholes. Dessa kommer att erbjudas teckningsoptioner vardera i deras egenskap av Verkställande Direktör, ledande befattningshavare eller de som på något annat sätt i väsentlig utsträckning befrämjar bolagets verksamhet. Antalet optioner som skall erbjudas respektive person skall ske enligt följande fördelningsprinciper:

 

Kategori och antal                              Minsta teckning                 Max teckning och tilldelning

Verkställande direktör, 1 person         10 000 000                        25 000 000
Övrig koncernledning och nyckelmedarbetare,högst 4 personer                                  

                                                              5 000 000                        25 000 000
Övriga anställda, högst 27 personer       500 000                         1 000 000

 De teckningsoptioner som inte omedelbart överlåts skall tills vidare behållas av Dotterbolaget för att erbjudas framtida anställda och nyckelpersoner enligt motsvarande tilldelningsprinciper.

3. Avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt motiveras av att ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos de anställda samt andra nyckelpersoner kan förväntas stimulera ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen, höja motivationen samt samhörighetskänslan med bolaget. Styrelsen bedömer därför att erbjudandet är fördelaktigt för bolaget och dess aktieägare.

4. Teckningsoptionerna skall emitteras vederlagsfritt.

5. Villkoren för teckningsoptionerna framgår av bilaga 1. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer aktiekapitalet att öka med högst 6 250 000 kronorgenom utgivande av högst 125 000 000 aktier, var och en med ett kvotvärde om 0,05 kronor, dock med förbehåll för den höjning som kan föranledas av att omräkning av optionsvillkoren kan komma att ske till följd av emissioner m.m. Den del av emissionsbeloppet som överstiger kvotvärdet ska tillföras den fria överkursfonden.

6. Styrelseordföranden eller verkställande direktören bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering av emissionen vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.

7. För beslut av stämman om överlåtelse av teckningsoptioner från Dotterbolaget, i enlighet med styrelsen förslag enligt ovan, erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna i enlighet med reglerna i 16 kap aktiebolagslagen.

Punkt 14. 

Huvudägares förslag till antagande av incitamentsprogram, samt emission av teckningsoptioner respektive godkännande av förfogande över teckningsoptionerna inom ramen för incitamentsprogrammet till styrelsens ledamöter

Huvudägare föreslår att årsstämman beslutar att Bolaget, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, emitterar högst 55 000 000 teckningsoptioner med åtföljande rätt till teckning av 55 000 000 nya aktier på villkor enligt nedan.

För emissionen skall följande villkor gälla: 

1. Rätt att teckna teckningsoptionerna skall endast tillkomma Brandbee AB, org. nr 556852-0042 ("Dotterbolaget"). Teckning av teckningsoptionerna ska ske omedelbart i stämmoprotokollet. Dotterbolaget skall förvärva teckningsoptionerna vederlagsfritt med rätt och skyldighet att erbjuda styrelsen i Bolaget att förvärva teckningsoptionerna enligt nedan.

2. Dotterbolaget skall efter teckning överlåta teckningsoptionerna till anställda i bolaget samt övriga enligt ovan till marknadsmässig premie beräknat enligt Black & Scholes. Dessa kommer att erbjudas teckningsoptioner vardera i deras egenskap av styrelseledamöter och på så sätt i väsentlig utsträckning främjar bolagets verksamhet. Antalet optioner som skall erbjudas respektive person skall ske enligt följande fördelningsprinciper:  

Kategori och antal                            Minsta teckning          Max teckning och tilldelning
Styrelseordförande, 1st                    10 000 000                 25 000 000
Ordinarie ledamot, högst 4st              1 000 000                 10 000 000 

3. Avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt motiveras av att ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos styrelseledamöterna kan förväntas stimulera ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen, höja motivationen samt samhörighetskänslan med bolaget. Huvudägarna bedömer därför att erbjudandet är fördelaktigt för bolaget och dess aktieägare.

4. Teckningsoptionerna skall emitteras vederlagsfritt.

5. Villkoren för teckningsoptionerna framgår av bilaga 1. Vid fullt utnyttjande avteckningsoptionerna kommer aktiekapitalet att öka med högst 2 750 000 kronor genom utgivande av högst 55 000 000 aktier, var och en med ett kvotvärde om 0,05kronor, dock med förbehåll för den höjning som kan föranledas av att omräkning avoptionsvillkoren kan komma att ske till följd av emissioner m.m. Den del av emissionsbeloppet som överstiger kvotvärdet ska tillföras den fria överkursfonden.

6. Styrelseordföranden eller verkställande direktören bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering av emissionen vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.

7. För beslut av stämman om överlåtelse av teckningsoptioner från Dotterbolaget, i enlighet med huvudägares förslag enligt ovan, erfordras att stämmans beslut biträdsav aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vidstämman företrädda aktierna i enlighet med reglerna i 16 kap aktiebolagslagen.

_______________________

Stockholm i april 2021
Brandbee Holding AB (publ)
Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta :

Magnus Clarenbring, VD

[email protected]  

Om Brandbee Holding AB

Brandbee Holding AB är ett bolag verksamt inom digital marknadsföring som möjliggör för företag att skapa professionell video, marknadsföra och hantera inkommande leads på ett kostnadseffektivt och enkelt sätt. Brandbee vill vara det självklara valet för företag som vill stärka sin kommunikation samt öka sin försäljning och varumärkeskännedom.
Mer information om bolaget finns på www.brandbee.com


Vd uppdatering Juli 2022


Ett av nordens största fastighetsbolag väljer Brandbee

Fastighetsbolaget vilket är ett av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden väljer Brandbee som partner för digital analys och CRO.
Världsledande tillverkare av domarklockor väljer Brandbee som samarbetspartner för expansion av sin e-handel i Europa.

Spintso, ett växande e-handelsbolag och marknadsledande tillverkare av smarta domarklockor tecknar avtal med Brandbee. Uppdraget innebär att hantera Spintsos datadrivna marknadsföring i europa, med initialt fokus på England, Frankrike, Spanien och Italien. Avtalet är ett första steg i ett långsiktigt och ekonomiskt givande samarbete för båda parter där intäkterna kan fluktuera månad för månad beroende på insats.


Avstämningsdag för sammanläggning av Brandbee aktier

Vid Brandbee Holdings AB  (publ.) årsstämma den 29 april 2022 beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om en sammanläggning av 1 893 276 760 aktier (omvänd split), 1:10 genom att 10 aktier sammanläggs till 1 aktie.

Styrelsen bemyndigades att besluta om fastställande av avstämningsdag för uppdelningen. Styrelsen har nu beslutat att avstämningsdag för sammanläggningen ska vara den 13 maj 2022, vilket innebär att sista dag för handel i aktien före sammanläggningen är 11 maj 2022. Första dag för handel med sammanlagda aktier och ny ISIN-kod är 12 maj 2022.

Sammanläggningen sker automatiskt via Euroclear Sweden AB och aktieägare behöver inte vidta några åtgärder.

I samband med sammanläggningen har bolagets aktier fått ny ISIN-kod: Ny ISIN-kod: SE0017885155

Efter genomförd sammanläggning kommer det totala antalet aktier i bolaget att uppgå till 189 327 676 antal aktier.
Kvartalsrapport 1 2022


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted