Uppdatering Ryssland samt föreslagen affär avseende Vilhelmina Mineral

Uppdatering Ryssland

I Tomsk har arbetet med inspektioner från statliga myndigheter just genomförts med godkända resultat. Nickel Mountain Resources AB (publ)s ("Bolaget") dotterdotterbolag, OOO Bakcharneftegaz ("BNG") uppfyller därmed de legala krav som ställs på det för en tid framöver.

Nickel Mountain-koncernens medarbetare i Sverige och Ryssland har också förberett för registrering av upp till 74 procents ägande i BNG och dokumentationen som krävs upprättas för närvarande. Dock behöver någon av moderbolagets representanter vara på plats fysiskt i Tomsk för att slutföra registreringen. När detta kan ske är för närvarande osäkert på grund av de reserestriktioner som införts globalt. Ryssland beslutade igår, den 16 mars, att stänga gränserna för utländska medborgare från den 18 mars till åtminstone den 1 maj 2020.

Vad avser den försäljnings- alternativt partnerprocess som bedrivits en längre tid avseende Tomskprojektet är status följande. Diskussioner och förhandlingar har bedrivits sedan olika lång tid med en knapp handfull motparter av olika storlek. Tidsutdräkten för flertalet processer är betydande och det är osäkert när och om en process kan slutföras på för Bolaget godtagbara villkor. Bedömningen är att en partner- eller partnerliknande affär med framtida betalningar i nuläget sannolikt är det bästa alternativet. Detta ger inte Bolaget någon större ersättning omedelbart, men över tid ökande belopp. Det finns som alltid inga garantier för att en sådan affär kan genomföras, eller om det blir av, när.

Strategiska överväganden

Den globala turbulensen generellt i världen, men specifikt i oljesektorn och än mer specifikt gentemot Ryssland, har gjort att processerna för beslut om investeringar har dragit ut väsentligt i tiden och många beslut bordläggs eller skrinläggs. De omfattande ekonomiska sanktioner som införts mot Ryssland de senaste åren har fått hela den ryska oljesektorn att stanna av och begränsar utbudet av partners kraftigt. Detta gäller inte endast för Bolaget utan samtliga bolag i oljesektorn i Ryssland. Därför har fokus under en längre tid lagts på köpar- och partnerjurisdiktioner som inte är lika känsliga för eller inte drabbas av dessa sanktioner. Men denna begränsande faktor är något som måste tas med som parameter i varje diskussion, inte minst eftersom Bolaget självt är beläget inom EU och måste ta hänsyn till gällande regler.

Dessa faktorer har gjort att det är behäftat med en betydande svårighet för Bolaget att göra en relevant uppskattning av tidplanen för när, och om, en process kan slutföras för Tomskprojektet. Det bedöms vara åtminstone ett par månader bort, i positivt fall. Men som ovan nämnts finns det som alltid inga garantier för att en sådan affär kan genomföras, eller om det blir av, när. Samtidigt är det förenat med kostnader att driva Tomskprojektet och styrelsen kunde senast en företrädesemission genomfördes i Bolaget konstatera att aktieägarnas vilja eller förmåga att stötta Bolaget finansiellt var mycket begränsad. Det bedöms därför inte vara ett ansvarsfullt alternativ att driva Bolaget för långt mot en finansiellt utsatt position då man vet att det finansiella stödet från aktieägarna inte finns där.

Med tanke på den ekonomiska blockad som Ryssland är utsatt för så är det styrelsens bedömning att det är lika sannolikt att situationen förvärras som att den förbättras och att Bolagets handlingsfrihet således ytterligare begränsas. Styrelsen är därför av uppfattningen att det är nödvändigt för Bolaget att, om man på ett fördelaktigt sätt kan göra det, breddar portföljen av projekt så att man inte plötsligt befinner sig i ett strategiskt dödläge.

Bolaget har sedan starten en större tillgång inom nickel (Rönnbäcken) samt ett par mindre prospekteringstillgångar. Styrelsens tro på basmetaller inom EU som en intressant del av Bolagets portfölj har under åren ökat och man har sedan en tid övervägt en rad olika alternativ, varav många förkastats. Bolaget har sedan en längre tid undersökt och övervägt en potentiell affär med Vilhelmina Mineral AB (publ) ("Vilhelmina") och slutligen kommit överens om villkor som bedöms som fördelaktiga för Bolagets aktieägare och som säkerställer en spännande framtid för Bolaget oavsett hur processen med Tomskprojektet i Ryssland fortlöper. Om Tomskprojektet, som Bolagets målsättning är, kan slutföras med positivt resultat så är det till alla aktieägares fördel, om inte så har Bolaget flera andra projekt att fokusera sina resurser och ansträngningar på. Den riskspridningen bedömer styrelsen klart är till Bolagets fördel.

Om majoriteten av Bolagets aktieägare inte instämmer i denna uppfattning är styrelsen och ledningen villiga att ta konsekvenserna därav och ställa sina platser till förfogande.

Förutsatt att det avtalade förvärvet av minst 90 procent av samtliga aktier i Vilhelmina godkänns av en extra bolagsstämma i Bolaget och transaktionen genomförs avses medlen från Vilhelminas företrädesemission fördelas inom den nya Nickel Mountain koncernen, som därmed inte skall ha ett ytterligare kapitalbehov under de kommande tolv månaderna. Om Vilhelmina-transaktionen inte genomförs måste Bolaget istället självt framöver söka kapital för koncernens fortsatta drift vilket styrelsen, givet rådande situation, bedömer som svårt.

Ytterligare information om Vilhelmina Mineral

Bolaget har i samband med förvärvet av Vilhelmina tagit del av information om dess huvudtillgångar, Joma i Norge och Stekenjokk i Sverige, och vill här lämna kompletterande kommentarer. Tillgångarna, som framförallt innehåller koppar och zink, utgör så kallade "brown field-projekt", vilket innebär att de tidigare har varit i produktion men lades ned vid en tid då metallpriserna var väsentligt lägre än idag. Detta innebär att de har mycket av den väsentliga och kostsamma infrastrukturen på plats, även i form av know-how med tillgång till personer som tidigare drivit gruvorna. Detta gör att både kostnadsbilden och den tekniska risken är väsentligt mer begränsad än vad som annars oftast är fallet.

Stekenjokk var i produktion i Bolidens regi mellan 1976 och 1988 då ca 7,1 miljoner ton malm producerades med halter på 1,5 % koppar och 3,5 % zink. Gruvan stängde 1988 p g a av låga metallpriser. Stekenjokk och Levi är sedan 2012 klassat som ett s k riksintressant mineralfyndighet. Stekenjokk och Levi-projektet består av tre olika mineraliseringar: Stekenjokk Norra som är utbruten under den tidigare perioden av gruvdrift, samt Stekenjokk Södra och Levi som är obrutna. Baserat på tidigare borrning i området uppskattas de sammanlagda kvarvarande tillgångarna vid Cu 0,9% cut-off halt i Stekenjokk och Levi till ca 7,4 miljoner ton indikerade mineralresurser med halter 1,17 % koppar och 3,01 % zink (källa: IGE, 2007).

Projekten Jomafältet ligger i norska kommunen Røyrvik i länet Trøndelag i Namdalregionen i Norge. Projektet ligger ca 60 km sydväst om Stekenjokk. Mellan 1972 och 1998 bröt företaget Norsulfiden Grong Gruber AS ca 11,5 miljoner ton malm med genomsnittliga halter om 1,49% koppar och 1,45% zink. Gruvan stängde 1998 p g a låga metallpriser. Baserat på tidigare borrning i området uppskattas de sammanlagda kvarvarande tillgångarna vid Cu 0,8% cut-off halt till 5,7 miljoner ton indikerade mineralresurser med halter om 1,55% koppar och 0,82% zink (källa: Dr. Gee, 2011). Där tidigare gruvverksamhet i Joma förekom finns förutom kvarvarande resurser även tillgång till el, vatten, väg, möjligheter för deponi och byggnader som bl a kan inhysa en anläggning med anrikningsverk och processanläggning.

Vilhelminas beräkningar, givet rimliga antaganden, visar på ett betydande diskonterat nuvärde med en stark IRR och en kort återbetalning av investering från produktionsstart. Kapitalinvesteringen som behövs för att återstarta produktion bedöms till minst hälften kunna finansieras via banklån och projektfinansiering. Ett starkt förväntat årligt kassaflöde i produktion understöder detta antagande.

Tillgångarna är kostnadsmässigt väl positionerade globalt och bedöms ha en lägre produktionskostnad än flertalet jämförbara gruvor i världen. Utöver detta bedöms tillgångarna innebära ett ovanligt fördelaktigt förhållande mellan förväntad kapitalinvestering för att igångsätta produktion och förväntad produktionsvolym.

Vilhelmina har en tydlig plan för värdeskapande åtgärder under det kommande året som skall vidtas med den emissionslikvid som skall komma Vilhelmina till del efter genomförande av den i Vilhelmina garanterade företrädesemission vilken skall genomföras i närtid.

Vilhelminas utgångspunkt är att ta Joma och Stekenjokk i produktion, men det finns alltid möjlighet att försöka omsätta tillgångarna snabbare om detta bedöms fördelaktigt för Bolagets aktieägare. Det avgörande är att löpande vidta värdeskapande åtgärder i form av ytterligare tillstånd på vägen mot produktion, tekniska rapporter, ekonomiska beräkningar med mera.

Ytterligare detaljerad information som beskriver Vilhelmina Mineral, en presentation samt Bokslutskommuniké för 2019, återfinns på Bolagets hemsida under fliken "Vilhelmina".

Styrelsen

För mer information kontakta Anders Thorsell, VD, via telefon eller epost.

Anders Thorsell:
Telefon 0707732045
[email protected]

Denna information är insiderinformation som Nickel Mountain Resources AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 mars 2020 kl 15:30.

Nickel Mountain Resources är ett oberoende bolag verksamt inom prospektering av primärt olja, gas, nickel och guld. Bolagets förvärvade under 2017 det cypriotiska bolaget Mezhlisa Resources Cyprus Ltd ("Mezhlisa"). Mezhlisa kontrollerar genom det ryska dotterbolaget OOO Bakcharneftegaz (BNG) prospekterings- och produktionslicens 71-1 i Tomskregionen i Ryssland. Mezhlisa är per idag registrerad som ägare av 72,3809 procent av BNG. Mezhlisa har därmed tillgång till det prospekterings- och utvärderingsprojekt som BNG förvärvade på publik auktion i augusti 2010, licens 71-1 "Ellej-Igajskoje" i Tomsk Oblast, Ryssland. Bolaget bedriver ett prospekteringsprogram av olja - och gastillgångar på licens 71-1 inom vilket Bolaget visat på en betydande potential.

Vidare äger Bolaget nickel- och guldprojekten Rönnbäcken (som är Europas största kända outvecklade nickeltillgång), Orrbäcken samt Kattisavan i Sverige.

Rönnbäckenprojektet innefattar enligt SRK en resurs om 668 miljoner ton enligt kategorierna "measured & indicated". Den preliminära ekonomiska studie som SRK färdigställt förutser en produktion om 26 000 ton höggradigt nickelkoncentrat per år under 20 år, vilket skulle vara en betydande andel av Sveriges totala årliga användning av nickel och ha ett strategiskt värde.

Orrbäcken är en prospekteringslicens som bedöms ha potential som nickelfyndighet. Kattisavan bedöms främst ha potential som guldtillgång. Kattisavan ligger inom den s k guldlinjen, i närheten av projekt som Svartliden och Fäboliden samt Barsele.

Aktsamhetsuppmaning: Uttalanden och antaganden gjorda i bolagets informationsgivning med avseende på Nickel Mountain Resources ABs ("NMR") nuvarande planer, prognoser, strategier, tankar och övriga uttalanden som ej utgör historiska fakta är bedömningar eller s k "forward looking statements" om NMRs framtida verksamhet. Sådana bedömningar av framtiden inbegriper men är ej begränsade till uttalanden omfattande ord som "kan komma", "avser", "planerar", "förväntar", "uppskattar", "tror", "bedömer", "prognostiserar" och liknande uttryck. Sådana uttalanden reflekterar företagsledningens för NMR förväntningar och antaganden mot bakgrund av vid varje tillfälle tillgänglig information. Dessa uttalanden och förväntningar är föremål för ett stort antal risker och osäkerheter. Dessa, i sin tur, inbegriper men är ej begränsade till i) förändringar i den ekonomiska, legala och politiska miljön i de länder vari NMR har verksamhet, ii) förändringar i den geologiska informationen som finns tillgänglig vad avser av bolaget drivna projekt, iii) NMRs förmåga att kontinuerligt säkerställa tillräcklig finansiering för att bedriva sin verksamhet som en "going concern", iv) framgången vad avser koncernens deltagande, om överhuvudtaget, i olika intressebolag, joint ventures eller andra allianser, v) förändringar i råvarupriser, i synnerhet vad gäller nickel, olja eller gas. Mot bakgrund av de många risker och osäkerheter som existerar i varje mineralprojekt på ett tidigt stadium, kan den faktiska framtida utvecklingen för NMR komma att väsentligt avvika från den i bolagets informationsgivning förväntade. NMR påtar sig ingen ovillkorlig skyldighet att omedelbart uppdatera sådana framtidsbedömningar.

Nerladdningsbara filer

Bluelake Mineral har ingått avsiktsförklaring rörande försäljning av dotterbolaget Palmex Mining Oy samt efterföljande investeringar i Mahvie Minerals AB

Bluelake Mineral AB (publ) ("Bluelake Mineral" eller "Bolaget") har idag ingått en icke-bindande avsiktsförklaring med Mahvie Minerals AB ("Mahvie Minerals") och majoritetsaktieägarna i Mahvie Minerals angående försäljning av samtliga aktier i Bolagets dotterbolag Palmex Mining Oy till Mahvie Minerals ("Försäljningen"). Bluelake Mineral kommer i Försäljningen att erhålla en köpeskilling om 14 800 000 kronor i form av ett skuldebrev, som ska användas för att teckna nyemitterade aktier i Mahvie Minerals genom kvittning ("Kvittningsemissionen"). Vidare ska Bluelake Mineral investera ytterligare 4 000 000 kronor i kontanter i Mahvie Minerals i en riktad nyemission av aktier ("Kontantemissionen", och tillsammans med Försäljningen och Kvittningsemissionen, "Transaktionerna"). Efter genomförandet av Transaktionerna kommer Bluelake Mineral att äga 50,1 % av aktierna i Mahvie Minerals och avsikten är att dela ut aktierna i Mahvie Minerals till aktieägarna i Bluelake Mineral genom en så kallad Lex Asea-utdelning, i samband med vilken aktierna i Mahvie Minerals också avses att noteras på en multilateral handelsplattform ("Noteringen").


Bluelake Mineral has entered into a letter of intent regarding the sale of all shares in its subsidiary Palmex Mining Oy and subsequent investments in Mahvie Minerals AB

Bluelake Mineral AB (publ) ("Bluelake Mineral" or the "Company") has today entered into a non-binding letter of intent with Mahvie Minerals AB ("Mahvie Minerals") and the majority shareholders in Mahvie Minerals regarding the sale of all shares in the Company's subsidiary Palmex Mining Oy to Mahvie Minerals (the "Sale"). Bluelake Mineral will in the Sale receive a consideration of SEK 14,800,000 in the form of a promissory note, which shall be used to subscribe for new shares in Mahvie Minerals by way of set-off (the "Set-off Issue"). Furthermore, Bluelake Mineral shall invest additional SEK 4,000,000 in cash in Mahvie Minerals in a directed issue of shares (the "Cash Issue", and together with the Sale and the Set-off Issue, the "Transactions"). Following completion of the Transactions, Bluelake Mineral will own 50.1% of the shares in Mahvie Minerals, and the intention is to distribute the shares in Mahvie Minerals to the shareholders in Bluelake Mineral through a so-called Lex Asea dividend, in connection with which the shares in Mahvie Minerals are also intended to be listed on a multilateral trading facility (the "Listing").


Bluelake Minerals dotterbolag Vilhelmina Mineral beviljas tillstånd för gruvverksamhet inom Natura 2000-området Vardo- Laster- och Fjällfjällen i Vilhelmina kommun

Bluelake Mineral AB (publ) ("Bolaget" eller "Bluelake Mineral") har via dotterbolaget Vilhelmina Mineral AB den 2 juni 2022 beviljats Natura 2000-tillstånd för gruvverksamhet. Länsstyrelsen i Västerbotten beslutar att bevilja Vilhelmina Mineral AB tillstånd enligt 7 kap. 28a § miljöbalken för gruvverksamhet i anslutning till och inom Natura 2000-området Vardo-, Laster- och Fjällfjällen (SE0810394) i Vilhelmina kommun. Länsstyrelsen bedömer att miljökonsekvensbeskrivningen uppfyller kraven i 6 kap. miljöbalken. Detta tillstånd är giltigt i 30 (trettio) år från beslutsdatum.


Bluelake Minerals' subsidiary Vilhelmina Mineral is granted permission for mining operations in the Natura 2000 area Vardo- Laster- and Fjällfjällen in Vilhelmina municipality, Sweden

Bluelake Mineral AB (publ) (the "Company" or "Bluelake Mineral") has, via its subsidiary Vilhelmina Mineral AB, been granted a Natura 2000 permit for mining operations on 2 June 2022. The County Administrative Board of Västerbotten has granted Vilhelmina Mineral AB a permit in accordance with Chapter 7 Section 28a of the Environmental Code for mining activities in connection with and within the Natura 2000 area Vardo, Laster and Fjällfjällen (SE0810394) in Vilhelmina municipality. According to the County Administrative Board the environmental impact assessment meets the requirements in chapter 6 of the Environmental Code. This permit is valid for 30 (thirty) years from the date of the decision and further advances the permitting process for the Company's Stekenjokk-Levi copper-zinc project.


Bluelake Mineral offentliggör delårsrapport första kvartalet 2022

Första kvartalet 2022 (januari - mars)

  • Intäkterna för första kvartalet uppgick till 0,0 (0,0) mkr
  • Prospekterings- och utvärderingskostnader för första kvartalet uppgick till -2,0 (-1,5) mkr
  • Resultatet efter skatt för första kvartalet uppgick till -4,6 (-3,1) mkr
  • Resultatet per aktie för första kvartalet uppgick till -0,09 (-0,004) kr

Bluelake Mineral announces financial report for first quarter 2022

Första kvartalet 2022 (januari - mars)

  • Intäkterna för första kvartalet uppgick till 0,0 (0,0) mkr
  • Prospekterings- och utvärderingskostnader för första kvartalet uppgick till -2,0 (-1,5) mkr
  • Resultatet efter skatt för första kvartalet uppgick till -4,6 (-3,1) mkr
  • Resultatet per aktie för första kvartalet uppgick till -0,09 (-0,004) kr

Kommuniké från årsstämma i Bluelake Mineral

Aktieägarna i Bluelake Mineral AB (publ) ("Bolaget" eller "Bluelake") har den 12 maj 2022 hållit årsstämma i Stockholm, varvid följande huvudsakliga beslut fattades.


Bulletin from Annual general Meeting of the shareholders in Bluelake Mineral

The shareholders of Bluelake Mineral AB (publ) ("Bluelake" or the "Company") have held an Annual General Meeting on May 12, 2022 (the "AGM") whereby the following main decisions were made.


Bluelake Mineral offentliggör lönsamhetsstudie för koppar och zinkprojektet Joma och Stekenjokk-Levi med ett positivt nuvärde på 90 - 200 miljoner USD

Bluelake Mineral AB (publ) ("Bolaget" eller "Bluelake Mineral") offentliggör resultaten av en preliminär lönsamhetsstudie ("PEA") för det 100 % innehavda koppar- och zinkprojekt som omfattar Stekenjokk-Levi fyndigheten, belägen i Sverige, och Joma-fyndigheten, belägen i Norge ("Projektet"). PEA innehåller ett uppdaterat utlåtande om mineraltillgång och en ekonomisk bedömning för en planerad gruvdrift med ca 750 000 ton årlig brytning ("ktpa") under en period om 17 år med produktion av koppar, zink, bly, guld och silver.


Bluelake Mineral announces positive PEA for Joma and Stekenjokk-Levi copper and zinc project including post-tax NPV 8% of between USD 90 to 200 million over a 17-Year mine life

Bluelake Mineral AB (publ) (the "Company" or "Bluelake Mineral") is pleased to announce the results of a Preliminary Economic Assessment ("PEA") for its 100% owned copper and zinc project which comprises the Stekenjokk-Levi deposit, located in Sweden, and the Joma deposit, located in Norway (the "Project"). The PEA considers a target 750 kilo tons per annum ("ktpa") mining operation over a mine life of 17 years.  The Company believes the Project has the potential to supply copper and zinc to the growing renewable energy economy of northern Europe.


Bluelake Mineral AB (publ) offentliggör årsredovisning 2021

Bluelake Mineral AB (publ) ("Bluelake" eller "Bolaget") offentliggör årsredovisning för verksamhetsåret 2021 inklusive revisionsberättelse. Årsredovisningen är reviderad av Bolagets revisor och finns tillgänglig på Bolagets hemsida www.bluelakemineral.com


Bluelake Mineral AB (publ) offentliggör årsredovisning 2021

Bluelake Mineral AB (publ) ("Bluelake" eller "Bolaget") offentliggör årsredovisning för verksamhetsåret 2021. Årsredovisningen är reviderad av Bolagets revisor och finns tillgänglig på Bolagets hemsida www.bluelakemineral.com.


Bluelake Mineral genomför riktad nyemission

Styrelsen i Bluelake Mineral AB (publ) ("Bluelake Mineral" eller "Bolaget") har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 26 maj 2021, beslutat att till en grupp privata investerare ("Investerarna") genomföra en riktad nyemission av högst 1 396 647 aktier till en teckningskurs om 3,58 kronor per aktie, det vill säga till ett sammanlagt värde om cirka 5 MSEK ("Nyemissionen").


Bluelake Mineral conducts a directed share issue

The Board of Directors of Bluelake Mineral AB (publ) ("Bluelake Mineral" or "the Company") has today, with the support of an authorization from the Annual General Meeting held May 26, 2021, decided on a new share issue directed to a group of private investors (the "Investors") of a maximum of 1,396,647 shares at a subscription price of SEK 3.58 per share and at a total value of approximately MSEK 5 (the "Share Issue").


Kallelse till årsstämma i Bluelake Mineral AB (publ)

Aktieägarna i Bluelake Mineral AB (publ), org nr 556493-3199 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma den 12 maj 2022 kl. 10.00 på Brahegatan 29, 114 37 Stockholm, Sverige.


Announcement of Annual General Meeting in Bluelake Mineral AB (publ)

The shareholders of Bluelake Mineral AB (publ), company registration no 556493-3199 (the "Company"), are hereby invited to participate in the Annual General Meeting ("AGM") to be held May 12, 2022 at 10 am at Brahegatan 29, 114 37 Stockholm, Sweden.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted