Nickel Mountain Resources AB (publ) - Kallelse till Extra Bolagsstämma

Aktieägarna i Nickel Mountain Resources AB (publ), org nr 556493-3199, kallas härmed till extra bolagsstämma den 3 april 2020 kl 13.00 i bolagets lokaler på Södra Allégatan 13, 413 01 Göteborg.

Rätt till deltagande
Rätt att delta i bolagsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 28 mars 2020, observera att den 28 mars 2020 är en lördag varför inregistrering måste ske senast 27 mars 2020, dels senast kl. 16.00 den 27 mars 2020 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i stämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 27 mars 2020 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.

Anmälan om deltagande
Anmälan om deltagande till stämman ska ske skriftligen till bolaget under adress Nickel Mountain Resources AB (publ), Södra Allégatan 13, 413 01 Göteborg eller per e-post till [email protected]. Vid anmälan ska anges aktieägares namn, adress, person- eller org. nr, telefonnummer dagtid samt antal aktier. I förekommande fall ska även antal biträden (högst två) anges. Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud ska en skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Fullmakt får inte vara äldre än ett år eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Formulär för fullmakt finns tillgängligt på bolagets hemsida www.nickelmountain.se. Den som företräder juridisk person ska visa bestyrkt kopia av registreringsbevis, ej äldre än ett år, eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare. Behörighetshandlingar i original ska kunna uppvisas vid stämman.

Speciellt för aktieägare registrerade vid Norska Verdipapirsentralen (VPS)
Aktieägare registrerade vid Norska Verdipapirsentralen (VPS) som inte är registrerade vid Euroclear Sweden AB, Sverige, och önskar bli röstberättigade vid bolagsstämman måste göra anmälan härom till DNB Bank ASA senast den 27 mars 2020 kl 12.00 lokal tid. Anmälan skickas till DNB Bank ASA, Verdipapirservice, PB 1600 Sentrum, N-0021 Oslo, eller e-mail [email protected]. Vid anmälan ska anges namn, person- eller org. nr samt antal aktier. DNB Bank ASA kommer tillfälligt att inregistrera aktierna hos Euroclear Sweden AB i aktieägarens namn. Aktieägare registrerade vid VPS måste därutöver anmäla sig hos bolaget enligt ovan för att erhålla rösträtt vid årsstämman. Aktieägare registrerade vid VPS som endast har anmält sig hos bolaget får delta i bolagsstämman utan rösträtt.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Beslut om godkännande av förvärv av aktier i Vilhelmina Mineral AB (publ).
7. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
9. Stämmans avslutande.

Punkt 6
Nickel Mountain Resources AB (publ), org nr 556493-3199 ("NMR") har ingått avtal om att förvärva minst 90 procent av samtliga aktier Vilhelmina Mineral AB (publ), org nr 556832-3876 ("Vilhelmina Mineral").

Kort om Vilhelmina Mineral
Vilhelmina Mineral är ett gruvutvecklingsbolag vars svenska huvudprojekt är den f d gruvan i Stekenjokk, belägen i Västerbotten. Under perioden 1976 till 1988 bröts i Stekenjokk sammanlagt ca 7 miljoner ton malm av Boliden. Det beräknas finnas en kvarvarande indikerad mineraltillgång på ca 7,4 miljoner ton med halter om 1,17 % koppar, 3,01% zink och 47 g/ton silver (vid cut-off halt 0,9 % koppar).

Jomafälten innehåller bl a de tidigare gruvorna i Joma och Gjersvik som under driftsperioden 1972 till 1998 producerade ca 11,5 miljoner ton malm med en genomsnittlig halt av 1,49 % koppar och 1,45 % zink. Jomafältet (exklusive Gjersvik) uppskattas innehålla en ytterligare indikerad mineraltillgång om ca 5,7 miljoner ton malm med halter om 1,55 % koppar och 0,82 % zink (vid cut-off halt 0,8 % koppar). För Jomagruvan och närliggande områden innehas sedan 2017 "utvinningsrett" (första steget i norska motsvarighet till bearbetningskoncession) eller undersökningstillstånd. Joma Gruver AS är ett samriskbolag och ägs idag 50/50 av Vilhelmina Mineral och det lokala näringslivsbolaget Joma Næringspark AS. Vilhelmina Mineral har option på att öka innehavet till 100 % genom ytterligare investeringar i verksamheten och planerar att inom kort öka ägandet till 75 %. Vidare innehar bolaget ytterligare undersökningstillstånd i både Sverige och Norge som är intressanta för ytterligare prospektering och som satellitprojekt i en framtida gruvverksamhet.

Största ägare i Vilhelmina Mineral är Euro Sun Mining Inc. (TSX:ESM), ett kanadensiskt gruvutvecklingsbolag noterat på Torontobörsen vars huvudprojekt utgörs av det rumänska guldprojektet Rovina Valley. Material som beskriver Vilhelmina Mineral, inklusive Vilhelmina Minerals bokslutskommuniké för 2019 finns tillgängliga på NMRs hemsida.

Transaktionen
Innan transaktionen genomförs kommer Vilhelmina Mineral genomföra en företrädesemission om 23 MSEK ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen är till 100 procent täckt av teckningsförbindelser och garantier utställda av garanter ("Garanterna"). Vid fulltecknad Företrädesemission kommer det totala antalet aktier i Vilhelmina Mineral att uppgå till 28 077 416 aktier.

NMR har 2020-03-09 ingått ett avtal ("Avtalet") med en grupp av de största aktieägarna i Vilhelmina Mineral ("Säljarna") som per avtalsdagen äger sammanlagt 92,52 procent av samtliga aktier i Vilhelmina Mineral ("Avtalsdagsaktierna"). Enligt Avtalet ska NMR förvärva Avtalsdagsaktierna jämte samtliga av Säljarna tecknade och tilldelade aktier i Företrädesemissionen. Avtalsdagsaktierna ökat med samtliga av Säljarna tecknade och tilldelade aktier i Företrädesemissionen benämns nedan såsom "Majoritetsägaraktierna". Vidare har Garanterna genom garantiavtal förbundit sig att till NMR överlåta samtliga aktier i Vilhelmina Mineral som innehas av Garanterna per den dag Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket ("Garantiaktierna") på väsentligen samma villkor som Avtalet.

Slutligen har NMR erbjudit ett begränsat antal övriga större aktieägare ("Övriga Majoritetsägare") att överlåta samtliga av dem innehavda aktier i Vilhelmina Mineral ("Övriga Majoritetsägaraktier") till NMR samt teckna nyemitterade aktier i NMR som ersättning därför på i väsentligen samma villkor som Avtalet.

Majoritetsägaraktierna, Garantiaktierna och Övriga Majoritetsägaraktier benämns nedan gemensamt såsom "Aktierna". NMRs förvärv av Aktierna från Säljarna, Garanterna och Övriga Majoritetsägare benämns nedan såsom "Transaktionen". Transaktionen är bland annat villkorad av att följande förutsättningar har uppfyllts:
a) Aktierna representerar minst 90 procent av samtliga aktier i Vilhelmina Mineral per den dag Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket;
b) extra bolagsstämma i NMR har fattat beslut i enlighet med denna punkt 6 samt punkt 7 och 8 nedan.

Köpeskillingen för Aktierna är 11 nyemitterade aktier i NMR per varje överlåten aktie i Vilhelmina Mineral. Köpeskillingen ska erläggas genom beslut om emission av nya aktier i NMR (apportemission) med stöd av bemyndigande från bolagsstämman enligt punkten 7 nedan ("Bemyndigandet").

Värdet på aktierna i Vilhelmina Mineral har beräknats med en diskonterad kassaflödesvärdering samt med en multipelvärdering avseende såväl jämförbara bolag som transaktioner. Som underlag till kassaflödesvärderingen ligger dels konservativa antaganden gjorda av styrelsen i NMR samt genomförd finansiell och legal due diligence. I förhandlingar avseende köpeskillingen och utbytesförhållandet (11:1) har utgångpunkten varit ett pris per aktie i NMR om 0,30 SEK och ett pris per aktie i Vilhelmina Mineral om 3,30 SEK. Den sista handelsdagen före undertecknande av Avtalet, den 6 mars 2020, var stängningskursen för NMR-aktien på NGM Nordic SME 0,29 SEK, vilket innebär att transaktionen per detta datum värderar aktierna i Vilhelmina Mineral till 3,19 SEK per aktie. Det slutliga värde som Aktierna faktiskt åsätts i apportemissionen fastställs dock först när Transaktionen genomförs och styrelsen med stöd av Bemyndigandet fattar beslut om apportemission.

Styrelsen anser att Transaktionen är förmånlig för NMRs aktieägare då den till attraktiv värdering tillför NMR en portfölj av mineraler som styrelsen bedömer är intressanta på marknaden i framtiden, inte minst i och med den betydande energiomställning som sker i världen, och därför bör få en gynnsam prisutveckling. De ligger vidare i välkända jurisdiktioner och är, vad avser Joma och Stekenjokk som tidigare varit i produktion, nära till återupptagen produktion och därmed kassaflöden. NMR får därmed en bredare resursbas och tillför intressanta strategiska alternativ för den framtida utvecklingen.

Vid ett förvärv av samtliga aktier i Vilhelmina Mineral, efter genomförd Företrädesemission och under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas, ska högst 308 851 576 nya aktier emitteras i NMR varvid aktiekapitalet kan komma att öka med högst 30 885 157,60 SEK. I sådan händelse kommer säljarna till aktierna i Vilhelmina Mineral gemensamt inneha högst 37,6 procent av det totala antalet aktier och röster i NMR.

Baserat på det ovan nämnda föreslår styrelsen att stämman fattar beslut om att godkänna Transaktionen.

Styrelsens förslag till beslut enligt denna punkt 6 är villkorat av att bolagsstämman även fattar beslut i enlighet med punkt 7 nedan.

Punkt 7
Som en följd av styrelsens förslag till beslut enligt punkten 6 ovan föreslår styrelsen att bolagsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av högst 308 851 576 aktier. Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor, med förbehåll för eventuell marknadsmässig emissionsrabatt, som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Betalning för tecknade aktier ska ske mot erläggandet av apportegendom, aktier i Vilhelmina Mineral. Varje överlåten aktie i Vilhelmina Mineral ska berättiga till teckning av 11 nya aktier i NMR.

Styrelsens förslag till beslut enligt denna punkt 7 är villkorat av att bolagsstämman även fattar beslut i enlighet med punkt 6. Stämmans beslut är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

Punkt 8
Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att lämna styrelsen bemyndigande att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emissionen/emissionerna skall kunna ske mot kontant betalning och/eller genom apport och/eller kvittning. Emission i enlighet med bemyndigandet ska ske på marknadsmässiga villkor, med förbehåll för eventuell marknadsmässig emissionsrabatt, som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda.

Styrelsens beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler får medföra en sammanlagd ökning av antalet aktier i bolaget med högst 55 000 000 aktier (vid full teckning med stöd av sådana teckningsoptioner och/eller full konvertering av sådana konvertibler och före en eventuell omräkning enligt villkoren för teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna). Detta motsvarar ca 10 procent av samtliga aktier i bolaget.

Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för styrelsen att, om och när så bedöms lämpligt, på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt kunna fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler för att tillföra bolaget nytt kapital och/eller för ytterligare breddning av ägarbasen i bolaget och/eller för att möjliggöra förvärv av andra företag eller verksamheter.

Stämmans beslut är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

Antalet aktier och röster i bolaget
Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet registrerade aktier och röster i bolaget till 512 800 590. Bolaget innehar inga egna aktier.

Övrigt
Fullständiga förslag till beslut under punkterna 6-8 kommer att hållas tillgängliga hos bolaget senast två (2) veckor före stämman. Handlingarna kommer även hållas tillgängliga på bolagets hemsida www.nickelmountain.se under samma perioder. Kopior på handlingarna sänds på begäran utan avgift till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna erinras om rätten att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § 1p. aktiebolagslagen.

17 mars 2020
Styrelsen i Nickel Mountain Resources AB (publ)

Bluelake Mineral har ingått avsiktsförklaring rörande försäljning av dotterbolaget Palmex Mining Oy samt efterföljande investeringar i Mahvie Minerals AB

Bluelake Mineral AB (publ) ("Bluelake Mineral" eller "Bolaget") har idag ingått en icke-bindande avsiktsförklaring med Mahvie Minerals AB ("Mahvie Minerals") och majoritetsaktieägarna i Mahvie Minerals angående försäljning av samtliga aktier i Bolagets dotterbolag Palmex Mining Oy till Mahvie Minerals ("Försäljningen"). Bluelake Mineral kommer i Försäljningen att erhålla en köpeskilling om 14 800 000 kronor i form av ett skuldebrev, som ska användas för att teckna nyemitterade aktier i Mahvie Minerals genom kvittning ("Kvittningsemissionen"). Vidare ska Bluelake Mineral investera ytterligare 4 000 000 kronor i kontanter i Mahvie Minerals i en riktad nyemission av aktier ("Kontantemissionen", och tillsammans med Försäljningen och Kvittningsemissionen, "Transaktionerna"). Efter genomförandet av Transaktionerna kommer Bluelake Mineral att äga 50,1 % av aktierna i Mahvie Minerals och avsikten är att dela ut aktierna i Mahvie Minerals till aktieägarna i Bluelake Mineral genom en så kallad Lex Asea-utdelning, i samband med vilken aktierna i Mahvie Minerals också avses att noteras på en multilateral handelsplattform ("Noteringen").


Bluelake Mineral has entered into a letter of intent regarding the sale of all shares in its subsidiary Palmex Mining Oy and subsequent investments in Mahvie Minerals AB

Bluelake Mineral AB (publ) ("Bluelake Mineral" or the "Company") has today entered into a non-binding letter of intent with Mahvie Minerals AB ("Mahvie Minerals") and the majority shareholders in Mahvie Minerals regarding the sale of all shares in the Company's subsidiary Palmex Mining Oy to Mahvie Minerals (the "Sale"). Bluelake Mineral will in the Sale receive a consideration of SEK 14,800,000 in the form of a promissory note, which shall be used to subscribe for new shares in Mahvie Minerals by way of set-off (the "Set-off Issue"). Furthermore, Bluelake Mineral shall invest additional SEK 4,000,000 in cash in Mahvie Minerals in a directed issue of shares (the "Cash Issue", and together with the Sale and the Set-off Issue, the "Transactions"). Following completion of the Transactions, Bluelake Mineral will own 50.1% of the shares in Mahvie Minerals, and the intention is to distribute the shares in Mahvie Minerals to the shareholders in Bluelake Mineral through a so-called Lex Asea dividend, in connection with which the shares in Mahvie Minerals are also intended to be listed on a multilateral trading facility (the "Listing").


Bluelake Minerals dotterbolag Vilhelmina Mineral beviljas tillstånd för gruvverksamhet inom Natura 2000-området Vardo- Laster- och Fjällfjällen i Vilhelmina kommun

Bluelake Mineral AB (publ) ("Bolaget" eller "Bluelake Mineral") har via dotterbolaget Vilhelmina Mineral AB den 2 juni 2022 beviljats Natura 2000-tillstånd för gruvverksamhet. Länsstyrelsen i Västerbotten beslutar att bevilja Vilhelmina Mineral AB tillstånd enligt 7 kap. 28a § miljöbalken för gruvverksamhet i anslutning till och inom Natura 2000-området Vardo-, Laster- och Fjällfjällen (SE0810394) i Vilhelmina kommun. Länsstyrelsen bedömer att miljökonsekvensbeskrivningen uppfyller kraven i 6 kap. miljöbalken. Detta tillstånd är giltigt i 30 (trettio) år från beslutsdatum.


Bluelake Minerals' subsidiary Vilhelmina Mineral is granted permission for mining operations in the Natura 2000 area Vardo- Laster- and Fjällfjällen in Vilhelmina municipality, Sweden

Bluelake Mineral AB (publ) (the "Company" or "Bluelake Mineral") has, via its subsidiary Vilhelmina Mineral AB, been granted a Natura 2000 permit for mining operations on 2 June 2022. The County Administrative Board of Västerbotten has granted Vilhelmina Mineral AB a permit in accordance with Chapter 7 Section 28a of the Environmental Code for mining activities in connection with and within the Natura 2000 area Vardo, Laster and Fjällfjällen (SE0810394) in Vilhelmina municipality. According to the County Administrative Board the environmental impact assessment meets the requirements in chapter 6 of the Environmental Code. This permit is valid for 30 (thirty) years from the date of the decision and further advances the permitting process for the Company's Stekenjokk-Levi copper-zinc project.


Bluelake Mineral offentliggör delårsrapport första kvartalet 2022

Första kvartalet 2022 (januari - mars)

  • Intäkterna för första kvartalet uppgick till 0,0 (0,0) mkr
  • Prospekterings- och utvärderingskostnader för första kvartalet uppgick till -2,0 (-1,5) mkr
  • Resultatet efter skatt för första kvartalet uppgick till -4,6 (-3,1) mkr
  • Resultatet per aktie för första kvartalet uppgick till -0,09 (-0,004) kr

Bluelake Mineral announces financial report for first quarter 2022

Första kvartalet 2022 (januari - mars)

  • Intäkterna för första kvartalet uppgick till 0,0 (0,0) mkr
  • Prospekterings- och utvärderingskostnader för första kvartalet uppgick till -2,0 (-1,5) mkr
  • Resultatet efter skatt för första kvartalet uppgick till -4,6 (-3,1) mkr
  • Resultatet per aktie för första kvartalet uppgick till -0,09 (-0,004) kr

Kommuniké från årsstämma i Bluelake Mineral

Aktieägarna i Bluelake Mineral AB (publ) ("Bolaget" eller "Bluelake") har den 12 maj 2022 hållit årsstämma i Stockholm, varvid följande huvudsakliga beslut fattades.


Bulletin from Annual general Meeting of the shareholders in Bluelake Mineral

The shareholders of Bluelake Mineral AB (publ) ("Bluelake" or the "Company") have held an Annual General Meeting on May 12, 2022 (the "AGM") whereby the following main decisions were made.


Bluelake Mineral offentliggör lönsamhetsstudie för koppar och zinkprojektet Joma och Stekenjokk-Levi med ett positivt nuvärde på 90 - 200 miljoner USD

Bluelake Mineral AB (publ) ("Bolaget" eller "Bluelake Mineral") offentliggör resultaten av en preliminär lönsamhetsstudie ("PEA") för det 100 % innehavda koppar- och zinkprojekt som omfattar Stekenjokk-Levi fyndigheten, belägen i Sverige, och Joma-fyndigheten, belägen i Norge ("Projektet"). PEA innehåller ett uppdaterat utlåtande om mineraltillgång och en ekonomisk bedömning för en planerad gruvdrift med ca 750 000 ton årlig brytning ("ktpa") under en period om 17 år med produktion av koppar, zink, bly, guld och silver.


Bluelake Mineral announces positive PEA for Joma and Stekenjokk-Levi copper and zinc project including post-tax NPV 8% of between USD 90 to 200 million over a 17-Year mine life

Bluelake Mineral AB (publ) (the "Company" or "Bluelake Mineral") is pleased to announce the results of a Preliminary Economic Assessment ("PEA") for its 100% owned copper and zinc project which comprises the Stekenjokk-Levi deposit, located in Sweden, and the Joma deposit, located in Norway (the "Project"). The PEA considers a target 750 kilo tons per annum ("ktpa") mining operation over a mine life of 17 years.  The Company believes the Project has the potential to supply copper and zinc to the growing renewable energy economy of northern Europe.


Bluelake Mineral AB (publ) offentliggör årsredovisning 2021

Bluelake Mineral AB (publ) ("Bluelake" eller "Bolaget") offentliggör årsredovisning för verksamhetsåret 2021 inklusive revisionsberättelse. Årsredovisningen är reviderad av Bolagets revisor och finns tillgänglig på Bolagets hemsida www.bluelakemineral.com


Bluelake Mineral AB (publ) offentliggör årsredovisning 2021

Bluelake Mineral AB (publ) ("Bluelake" eller "Bolaget") offentliggör årsredovisning för verksamhetsåret 2021. Årsredovisningen är reviderad av Bolagets revisor och finns tillgänglig på Bolagets hemsida www.bluelakemineral.com.


Bluelake Mineral genomför riktad nyemission

Styrelsen i Bluelake Mineral AB (publ) ("Bluelake Mineral" eller "Bolaget") har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 26 maj 2021, beslutat att till en grupp privata investerare ("Investerarna") genomföra en riktad nyemission av högst 1 396 647 aktier till en teckningskurs om 3,58 kronor per aktie, det vill säga till ett sammanlagt värde om cirka 5 MSEK ("Nyemissionen").


Bluelake Mineral conducts a directed share issue

The Board of Directors of Bluelake Mineral AB (publ) ("Bluelake Mineral" or "the Company") has today, with the support of an authorization from the Annual General Meeting held May 26, 2021, decided on a new share issue directed to a group of private investors (the "Investors") of a maximum of 1,396,647 shares at a subscription price of SEK 3.58 per share and at a total value of approximately MSEK 5 (the "Share Issue").


Kallelse till årsstämma i Bluelake Mineral AB (publ)

Aktieägarna i Bluelake Mineral AB (publ), org nr 556493-3199 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma den 12 maj 2022 kl. 10.00 på Brahegatan 29, 114 37 Stockholm, Sverige.


Announcement of Annual General Meeting in Bluelake Mineral AB (publ)

The shareholders of Bluelake Mineral AB (publ), company registration no 556493-3199 (the "Company"), are hereby invited to participate in the Annual General Meeting ("AGM") to be held May 12, 2022 at 10 am at Brahegatan 29, 114 37 Stockholm, Sweden.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted