Bluelake Mineral offentliggör mineralresursberäkning för koppar- och zinkprojektet Joma i Norge

Bluelake Mineral AB (pubs) ("Bluelake Mineral" och "Bolaget") har, som tidigare meddelats, via sitt norska dotterbolag Joma Gruver AS ingått avtal ("Avtalet") med SRK Consulting AB ("SRK") om att genomföra uppdaterad mineralresursberäkning ("Mineral Resource Estimates" och "MRE") av mineralisering i Joma (Norge) och Stekenjokk-Levi (Sverige). I ett första steg har nu SRK färdigställt en mineralresursberäkning för Joma som innehåller indikerade mineraltillgångar om 5,6 miljoner ton med halter 1,04% Cu och 1,67% Zn, samt antagna mineraltillgångar om 0,3 miljoner ton med halter 0,9 % Cu och 1,3% Zn. Net Smelter Return ("NSR") värdet uppgår för de indikerade mineraltillgångarna till 94,63 USD per ton och för de antagna mineraltillgångarna till 82,4 USD per ton.


Bluelake Mineral announces mineral resource estimate for the Joma copper and zinc project in Norway

Bluelake Mineral AB (publ) ("Bluelake Mineral" and "the Company"), has as previously announced, via its Norwegian subsidiary Joma Gruver AS entered into an agreement (the "Agreement") with SRK Consulting AB ("SRK") to conduct Mineral Resource Estimates ("MRE") for mineralization at Joma (Norway) and Stekenjokk-Levi (Sweden). In a first step, SRK now has completed a mineral resource estimate for Joma stating indicated mineral resources of 5.6 million tonnes with 1.04 % Cu and 1.67% Zn and inferred mineral resources of 0.3 million tonnes with 0.9 % Cu and 1.3 % Zn. The NSR (Net Smelter Return) value for the indicated mineral resource is estimated to 94.63 USD per tonne and 82.4 USD per tonne for the inferred mineral resource.


Länsstyrelsen i Västerbotten meddelar att Natura 2000-utredning behöver kompletteras

Som tidigare meddelats har Bluelake Mineral AB (publ) ("Bluelake Mineral" eller "Bolaget") via sitt svenska dotterbolag Vilhelmina Mineral AB ("Vilhelmina Mineral") ansökt om bearbetningskoncession inom undersökningstillstånden Levi K nr 1 och Stekenjokk K nr 1 i Vilhelmina kommun. Länsstyrelsen i Jämtland har i sitt yttrande till Bergsstaten tidigare tillstyrkt att bearbetningskoncession för Stekenjokk K nr 1 ska beviljas. Länsstyrelsen i Västerbotten har under pågående prövning av koncessionsansökan dock som tidigare meddelats angett att en prövning enligt Natura 2000 behövs för bägge de ansökta bearbetningskoncessionerna innan en slutlig bedömning kan ske. Vilhelmina Mineral lämnade därför den 3 maj 2021 in en separat ansökan om Natura 2000-tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Västerbotten har nu efter genomgång av denna utredning meddelat att en komplettering behöver ske.


The County Administrative Board of Västerbotten has decided that the application for Natura 2000 permit must be supplemented with additional information

As previously announced, Bluelake Mineral AB (pull) ("Bluelake Mineral" or "the Company"), has via its Swedish subsidiary Vilhelmina Mineral AB (publ) ("Vilhelmina Mineral") applied for an exploitation concession within the exploration permits Levi K no. 1 and Stekenjokk K no. 1 in Vilhelmina municipality. In its statement to the Swedish Mining Directorate, the County Administrative Board of Jämtland has previously recommended that an exploitation concession for Stekenjokk K no. 1 should be granted. However, during the ongoing examination of the exploitation concession application, the County Administrative Board of Västerbotten has declared that an examination according to Natura 2000 is required for both of the applied exploitation concessions before a final assessment can be made. Therefore, Vilhelmina Mineral submitted a separate application for a Natura 2000 permit on May 3, 2021 in accordance with the Environmental Act to the County Administrative Board of Västerbotten. After reviewing this application, the County Administrative Board of Västerbotten now has announced that the application must be supplemented with further information.


Bluelake Mineral lämnar uppdatering kring arbetet med mineralresursberäkningar för Joma och Stekenjokk-Levi

Bluelake Mineral AB (publ) ("Bluelake Mineral" och "Bolaget") har, som tidigare meddelats i februari 2021, via sitt norska dotterbolag Joma Gruver AS ingått avtal ("Avtalet") med SRK Consulting AB ("SRK") om att genomföra uppdaterad mineralresursberäkning ("Mineral Resource Estimates" och "MRE") av mineralisering i Joma (Norge) och Stekenjokk-Levi (Sverige). Ny provtagning av arkiverad borrkärna från historisk borrning och validering av databaser från både Joma och Stekenjokk-Levi har nu slutförts. Vidare har 3D-modellering av mineraliseringszoner i Joma skett och nu pågår geostatistisk interpolering av halter av koppar och zink. Publicering av MRE kommer att ske så snart ytterligare teknisk granskning och validering av blockmodell av mineralisering har slutförts.


Bluelake Mineral provides a status update on the mineral resource estimates for the Joma project, Norway, and the Stekenjokk-Levi project, Sweden

Bluelake Mineral AB (publ) ("Bluelake Mineral" and "the Company"), has as previously announced in February 2021, via its Norwegian subsidiary Joma Gruver AS entered into an agreement (the "Agreement") with SRK Consulting AB ("SRK") to conduct Mineral Resource Estimates ("MRE") for mineralization at Joma (Norway) and Stekenjokk-Levi (Sweden). Re-sampling of historical archived drill core for database validation from both Joma and Stekenjokk-Levi has now been completed as well as 3D modelling of mineralisation zones at Joma, with current efforts on geostatistical interpolation of copper and zinc grades. Publication of MRE report is pending the completion of additional technical review and validation of the block model following the interpolation.


Teckningsoptioner i incitamentsprogram tecknade av ledande befattningshavare

Bluelake Mineral AB (publ) ("Bluelake Mineral" eller "Bolaget") meddelar idag utfallet av teckningen av de teckningsoptioner för ledande befattningshavare respektive styrelseledamöter som beslutades om på årsstämman den 26 maj 2021. Ledande befattningshavare bestående av Bolagets verkställande direktör, ekonomiansvarige och chefsgeolog har tecknat totalt 1 560 000 teckningsoptioner berättigade till nyteckning av 1 560 000 aktier i Bolaget varvid aktiekapitalet vid full teckning kan öka med högst 156 000 kronor.


Warrants in incentive program subscribed by senior executives

Bluelake Mineral AB (publ) ("Bluelake Mineral" or the "Company") today announces the outcome of the subscription for warrants for senior executives and board members resolved upon at the Annual General Meeting on May 26, 2021. Senior executives consisting of the Company's CEO, CFO and chief geologist have subscribed for a total of 1,560,000 warrants entitling to subscription for 1,560,000 new shares in the Company, whereby the share capital in the event of full subscription would increase by a maximum of SEK 156,000.


Fördelning av anskaffningsutgift avseende Bluelake Minerals utdelning av aktier i Mezhlisa Holding

Bluelake Mineral AB (publ) ("Bluelake Mineral" eller "Bolaget") har i enlighet med beslut från extra bolagsstämma den 30 april 2021 genomfört en utdelning av samtliga aktier i Mezhlisa Holding AB (publ) ("Mezhlisa"). Avstämningsdagen var den 12 maj 2021. Skatteverket har publicerat information om fördelning av anskaffningsutgiften med tillämpning av den s k lex Asea.


Distribution of acquisition cost related to Bluelake Mineral's distribution of shares in Mezhlisa Holding

Bluelake Mineral AB (publ) ("Bluelake Mineral" or "the Company") has, in accordance with a resolution from the Extraordinary General Meeting on April 30, 2021, made a dividend in kind of all shares in Mezhlisa Holding AB (publ) ("Mezhlisa"). The record date was May 12, 2021. The Swedish Tax Agency has published information on the distribution of the acquisition cost based on the so called Lex Asea.


Publicering av utredningar i samband med ansökan om sakbehandling av reguleringsplan för Jomagruvan

Som tidigare meddelats har Bluelake Mineral AB (publ) ("Bolaget" eller "Bluelake") och dess norska dotterbolag Joma Gruver AS fortsatt arbetet med tillståndsprocessen i Norge och anlitat teknik- och miljökonsulten Multiconsult Norge AS för genomförande av s k planprocess, konsekvensutredning och reguleringsplan. Arbetet fortlöper enligt plan med att förankra gruvprojektet med myndigheter och lokala och regionala intressenter. Bolaget publicerar härmed ett 20-tal dokument som utgör huvuddelen av ansökan om sakbehandling av reguleringsplan hos Røyrvik kommun där Jomagruvan ligger. Reguleringsplanen med konsekvensutredningar ska behandlas i ett s k regionalt planforum den 16 juni och dokumenten utgör underlag för detta möte. I detta möte kommer frågor rörande rennäring och miljö vara huvudsakliga frågeställningar.


Publication of impact assessment reports in conjunction with application for approval of zoning plan for Joma mine

As previously announced, Bluelake Mineral AB (publ), ("the Company" or " Bluelake Mineral") and its Norwegian subsidiary Joma Gruver AS, have continued work related to the permitting process in Norway and hired environmental consultant Multiconsult Norge AS for the implementation of the so-called planning process, including a number of impact assessment studies and a zoning plan. The work is proceeding according to plan with a constructive dialogue with authorities and local and regional stakeholders. The Company hereby publishes some 20 documents that make up the major part of the of the application for approval of the zoning plan at Røyrvik municipality where the Joma mine is located. The zoning plan with impact assessments will be discussed in a so-called regional planning forum on June 16 and the documents form the basis for this meeting. In this meeting, issues concerning reindeer husbandry and the environment will be the main topics.


Kommuniké från årsstämma i Bluelake Mineral

Aktieägarna i Bluelake Mineral AB (publ) ("Bolaget" eller "Bluelake") har den 26 maj 2021 hållit årsstämma i Stockholm, varvid följande huvudsakliga beslut fattades.


Bulletin from Annual General Meeting in Bluelake Mineral

The shareholders of Bluelake Mineral AB (publ) ("Bluelake" or the "Company") have held an Annual General Meeting on May 26, 2021 (the "AGM") whereby the following main decisions were made.


Bluelake Mineral offentliggör delårsrapport för första kvartalet 2021

Första kvartalet 2021 (januari - mars)

  • Intäkterna för första kvartalet uppgick till 0,0 (0,01) mkr
  • Prospekterings- och utvärderingskostnader för första kvartalet uppgick till -1,5 (-0,01) mkr
  • Resultatet efter skatt för första kvartalet uppgick till -3,1 (8,3) mkr
  • Resultatet per aktie för första kvartalet uppgick till -0,004 (0,02) kr

Bluelake Mineral announces financial report for first quarter 2021

First Quarter 2021 (January - March)

  • Revenue in first quarter amounts to MSEK 0.0 (0.01)
  • Exploration and evaluation costs for first quarter amounts to MSEK -1.5 (-0.01)
  • After-tax result for the first amounts to MSEK -3.1 (8.3)
  • Result per share for first quarter amounts to SEK -0.004 (0.02)

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted