Utfall av erbjudande inför listning av Awardit på Nasdaq First North

Awardit AB:s spridningserbjudande avseende befintliga aktier har blivit kraftigt övertecknat.

Styrelsen i Awardit AB har efter anmälningsperiodens utgång beslutat om tilldelning av samtliga 665 000 aktier, motsvarande 13,3% av aktierna i Bolaget, som omfattats av erbjudandet. Priset per aktie var 28 kr och erbjudandet uppgick således till ca 18,6 MSEK.

Under anmälningsperioden inkom teckningsanmälningar om totalt ca 213 MSEK från 5 756 tecknare, vilket motsvarar en teckningsgrad om 1 143%. Efter den nu beslutade tilldelningen av aktier tillförs Awardit knappt 2 000 nya aktieägare. Bland de nya ägarna finns Stena Metall Finans AB (publ) och Acervo AB som erhöll en tilldelning på 66 500 respektive 19 945 aktier.

Niklas Lundqvist, VD, kommenterar:
"Vi är mycket glada och laddade tack vare det stora intresse som erbjudandet har rönt bland stora placerare och allmänheten och hälsar våra nya aktieägare varmt välkomna. Awardit har nu en utmärkt publik bas att bygga vidare från och vi ser fram emot en fortsatt spännande resa tillsammans med er alla."

Avräkningsnotor kommer tillsändas de tecknare som erhållit tilldelning där tilldelat antal aktier samt anvisning om erläggande av likvid framgår. Tecknare kommer efter inbetald likvid att erhålla tilldelade aktier till angiven depå eller VP-konto. Planerad första dag för handel på Nasdaq First North är den 5 december 2017.

Rådgivare
JAHI Corporate har agerat som Awardits noteringskonsult i samband med spridningserbjudandet och noteringen. Aqurat Fondkommission AB har agerat emissionsinstitut och är bolagets Certified Adviser. Ramberg Law har bistått med legal Due Diligence.

 27 november 2017

För ytterligare information, kontakta:
Niklas Lundqvist, VD
Mobil 0704-82 20 74
Epost niklas.lundqvist@awardit.se

Om Awardit
Awardit hjälper företag att öka sin omsättning och lönsamhet genom att implementera och driva lojalitetsprogram och motivationsprogram riktade mot konsument- och företags-kunder samt säljkårer. Awardit fungerar bl.a. som en bank för digitala poängvalutor och tillhandahåller allt från egenägda, fristående lojalitetsprogram till komplexa alliansprogram med hundratals partners och clearing av transaktioner mellan dessa.

Genom att erbjuda nyckelfärdiga lösningar på outsourcingbasis kan uppstarts- och driftskostnader hållas låga. Awardit erbjuder även strategiska och operationellt inriktade tjänster som syftar till att maximera värdet av lojalitetsprogrammet. Ur kundens perspektiv är Awardit en one-stop-shop som bistår med strategi för lojalitetsprogrammet, tekniskt genomförande och operativ drift; exempelvis handel med poänginlösenprodukter, dataanalys och kampanjgenomförande. Allt detta i syfte att maximera nyttan av programmet och minska belastningen på kundens organisation.

Awardit driver även ett lojalitetsprogram under eget varumärke genom dotterbolaget Rewardit AB (www.rewardit.se).

Nerladdningsbara filer

Korrigerad pressrelease - Awardit AB (publ) har tecknat avtal med en av Nordens ledande hotellkedjor

Awardit AB har genom dotterbolaget Crossroads Loyalty Solutions AB (Crossroads) tecknat avtal med Scandic Hotels AB.


Awardit AB (publ) har tecknat avtal med en av Nordens ledande hotellkedjor

Awardit AB har genom dotterbolaget Crossroads Loyalty Solutions AB (Crossroads) tecknat avtal med en av Nordens ledande hotellkedjor.


Henrik Olander efterträder Niklas Lundqvist som VD i Awardit AB (publ)

Awardit AB (publ) ("Awardit"), Nordens ledande operatör av lojalitetsprogram, genomför ett VD-byte där Henrik Olander efterträder Niklas Lundqvist som VD per den 1 januari 2020.


Awardit AB (publ) har slutfört förvärvet av Rewardit AB

Awardit har idag erlagt betalning av köpeskillingen på 2 137 968 kr för 34 procent av aktierna i Rewardit AB.


Kommuniké från extra bolagsstämma

Awardit AB (publ) har den 4 december 2019 hållit extra bolagsstämma.
I det följande redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll.


Awardit AB (publ) har slutfört förvärvet och tillträtt Market2Member AB

Awardit och ägarna till Market2Member AB (M2M) har idag undertecknat aktieöverlåtelseavtal avseende samtliga aktier i M2M. Betalning har erlagts och bolaget har tillträtts. Köpeskillingen uppgår till 13 mkr och består av en preliminär del på 7,3 mkr och en tilläggsdel på 5,7 mkr som kan bli aktuell om ett år.


KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I AWARDIT AB

Aktieägarna i Awardit AB (publ), orgnr 556575-8843, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma den 4 december 2019 kl 14:00 i bolagets lokaler på Snickarbacken 2, Stockholm.Awardit AB (publ) förvärvar aktiepost i Rewardit AB

Awardit AB och Mattias Lundqvist (delägare i dotterbolaget Rewardit AB) har idag undertecknat aktieöverlåtelseavtal med innebörden att Awardit förvärvar 3 636 aktier i Rewardit AB av Mattias Lundqvist. Detta motsvarar 34 procent av aktiekapitalet i Rewardit och Awardit äger efter slutförd transaktion 100 procent i Rewardit AB. Köpeskillingen uppgår till 2 137 968 kr. Ett tillägg på maximalt 250 000 tkr kan tillkomma.


Awardit AB (publ) har ingått en överenskommelse avseende förvärv av Market2Member AB

Awardit och ägarna till Market2Member AB (M2M) har idag undertecknat ett Term Sheet med innebörden att Awardit förvärvar 100 procent av aktierna i M2M. Köpeskillingen är överenskommen till 13 mkr fördelat på en preliminär del på 9,75 mkr och en möjlig tilläggsdel på 3,25 mkr, att betalas om 12 månader. Det är parternas avsikt att slutligt förvärvsavtal skall ingås i november 2019.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär