Kallelse till årsstämma 2022 i Awardit AB (publ)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AWARDIT AB

Aktieägarna i Awardit AB (publ), org-nr 556575-8843, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma den 20 maj kl 10:00 i bolagets lokaler på Snickarbacken 2, Stockholm.

Anmälan

För att få deltaga i bolagsstämman måste aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken och ha anmält deltagande senast den 12 maj 2022.  Anmälan skall ske skriftligen till Awardit AB, Att: Niklas Lundqvist, Snickarbacken 2, 111 39 Stockholm eller per e-post till [email protected]

Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande) samt adress, epost, telefonnummer, aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två) samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud. 

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna hos Euroclear Sweden AB i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, måste vara verkställd den 12 maj 2022 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för sådant ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmaktens giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress.

Förslag till dagordning 

 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller två justeringsmän
 4. Fastställande av dagordning
 5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
 7. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning
 8. Disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen 
 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
 11. Fastställande av styrelsearvode
 12. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och eventuella styrelsesuppleanter
 13. Val av revisor
 14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner av aktier
 15. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Val av ordförande (punkt 1)

Styrelsen, som tillsammans representerar ca 42% av aktierna och rösterna i Bolaget, föreslår att årsstämman väljer Samir Taha, till ordförande vid stämman.

Disposition av vinst (punkt 8)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att ingen utdelning lämnas.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (punkt 10)

Styrelsen, som tillsammans representerar ca 42% procent av aktierna och rösterna i Bolaget, föreslår att styrelsen ska bestå av fem (5) styrelseledamöter och inga suppleanter.

Fastställande av styrelsearvode (punkt 11)

Att arvodet fastställs till 25,000 kr för styreledamöter som inte är operativa i bolaget och 50,000 kr för ordförande. 

Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och eventuella styrelsesuppleanter (punkt 12)

Att årsstämman beslutar om omval av styrelseledamöterna Olle Isberg, Niklas Lundqvist, Samir Taha, Charlotte Eisner och Peter Borsos.  Claudio Simatovic har avböjt omval. Till styrelsens ordförande föreslås Samir Taha.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner av aktier (punkt 14)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att, inom ramen för gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier. Det totala antalet aktier som omfattas av sådana nyemissioner får motsvara sammanlagt högst tio (10) procent av aktiekapitalet i Bolaget, baserat på aktiekapitalet i Bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2022. Emissionerna ska ske till en marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom genom kontant betalning, kunna ske med apportegendom. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för finansiering av förvärv av hela eller delar av företag.  Styrelsen, eller den styrelsen därtill förordnar, föreslås äga rätt att vidta de smärre ändringar i beslutet ovan som kan föranledas av registrering därav hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.  För beslut enligt ovan krävs biträde av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Övrigt

Aktieägarna äger rätt att begära att styrelsen och den verkställande direktören lämnar upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen för årsstämman, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernföretag. Styrelsen och verkställande direktören ska lämna sådana upplysningar vid årsstämman om det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget.

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor, adress enligt ovan, samt på Bolagets hemsida www.awardit.se senast från och med den 28 april 2022.

Awardit AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, kontakta:

VD:               Erik Grohman
Telefon:        +46 76 180 55 12
E-post:         [email protected]

Om Awardit

Awardit hjälper företag att öka sin omsättning och lönsamhet genom att implementera och driva lojalitetsprogram, motivationsprogram och presentkortsprogram riktade mot konsument- och företagskunder. Awardit bistår kunderna med såväl programplattformar på SaaS-basis, innehåll i form av handelsmöjligheter och partnernätverk samt nätverk för tredjepartsdistribution av presentkort.  Lösningarna tillhandahålls som huvudregel på white label basis men Awardit driver även ett flertal private labels.  Awardit är Nordens största företag och plattform i branschen.

Bolagets aktie, med kortnamn AWRD, är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market med Aqurat Fondkommission AB som Certified Adviser. Kontaktuppgifter till Aqurat är [email protected] eller 08-684 05 800.

Kommuniké från Årsstämma Awardit AB (publ)

Awardit AB (publ) har den 20 maj 2022 hållit årsstämma. I det följande redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll. 


Delårsrapport Awardit AB (publ) för januari - mars 2022

Awardit AB (publ), noterat på NASDAQ First North Growth Market, lämnar följande rapport för perioden 1 januari - 31 mars 2022. Kallelse till Extra Bolagsstämma

Aktieägarna i Awardit AB (publ), org nr 556575-8843, kallas härmed till extra bolagsstämma den 4 april 2022 kl 14:00 i bolagets lokaler på Snickarbacken 2, Stockholm.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted