Awardit AB (publ) slutför förvärvet av Retain 24 Sverige AB

Awardit och ägarna till Retain 24 Sverige AB (Retain24) har undertecknat aktieöverlåtelseavtal avseende samtliga aktier i Retain24. Köpeskillingen uppgår till 42 mkr. Därtill kommer en tilläggsdel som motsvarar den tilläggsköpeskilling som Retain24 sannolikt kommer att erhålla 2020 med anledning av sin tidigare försäljning av ett dotterbolag. Tillträde ska ske i oktober.

Awardit och ägarna till Retain 24 Sverige AB (Retain24) har slutfört affären genom undertecknande av aktieöverlåtelseavtal avseende 100% av aktierna i Retain24. Köpeskillingen uppgår till 42 mkr som betalas vid tillträde och en tilläggsdel som motsvarar den tilläggsköpeskilling som Retain24 sannolikt kommer att erhålla 2020 med anledning av sin tidigare försäljning av ett dotterbolag. Tilläggsdelen är således neutral för Awardit. 21 mkr erläggs i nyemitterade Awardit aktier och 21 mkr kontant. Kontantdelen av köpeskillingen finansieras genom ett fyraårigt banklån på 10 mkr och en checkkredit på 11 mkr. Bankfinansieringen är föremål för sedvanliga covenanter. 

Awardits styrelse kommer att fatta beslut om att genomföra nyemission av aktier utan företrädesrätt för aktieägarna i samband med tillträdet.  Nyemissionen kommer att omfatta 232 096 aktier till en kurs på 90,48 kr, dvs totalt 21 mkr. Aktiekursen baseras enligt aktieöverlåtelseavtalet på den volymvägda genomsnittskursen under perioden 14 augusti till 10 september 2019. Betalning för de nyemitterade aktierna sker genom apportegendom i form av samtliga aktier i Retain24. Efter registrering av aktierna kommer det totala antalet aktier i Awardit att öka från 6 373 102 till 6 605 198 vilket motsvarar en utspädning om ca 3,5%. Följande nya aktieägare i Awardit tillkommer genom den riktade emissionen:

Aktieägare Antal aktier
Paradidel AB (Claudio Simantovic)  132 211
Vajert AB 41 234
Nils Vinge 19 199
Obstinat Ståpäls AB 25 526
Pinotgrinsky AB 6 963
Digital Rain AB 6 963

Retain24:s VD Claudio Simantovic och övriga nyckelpersoner kommer även fortsättningsvis att vara verksamma i Retain24. Av de Awardit-aktier som nyckelpersoner erhåller är 90% föremål för lockup under ett år och 50% under två år. För övriga Retain24 ägare gäller en lockup på 50% under ett år.

Retain24 startades 2002 och är Nordens största operatör och processor av digitala presentkort. Retain24 erbjuder ett enkelt, säkert och flexibelt presentkortssystem som driver både trafik och försäljning till kunderna. Systemet fungerar lika bra i den fysiska butiken som i webbshopen. Tillgång till systemet sker antingen via integrerade- eller fristående lösningar i kassasystem eller webbshoppar. Retain24 hanterar också andra värdehandlingar så som kuponger, tillgodokort och bonusar. Omsättningen 2017/18 var 16,5 mkr med ett EBIT på 3 mkr. Bolaget har 10 anställda. För mer information om Retain24 se www.retain24.com

"Det är glädjande att vi nu kan slutföra detta förvärv som är mycket strategisk för vidareutvecklingen av vår verksamhet. Awardits och Retain24s verksamheter möts inom hanteringen av digitala värdecheckar, s k branded money. Tillsammans räknar vi med att kunna lansera nya innovativa produkter och effektivisera inlösenhantering i lojalitetsprogram." säger Niklas Lundqvist, VD Awardit.

"Retain24 har sedan starten haft som huvuduppgift att hjälpa våra kunder att vinna så många lönsamma affärer som möjligt med presentkort. Med över 100 välkända varumärken som kunder känns det därför otroligt spännande att nu kunna erbjuda ännu fler lönsamma affärer tillsammans med vår nya ägare Awardit och att vidareutveckla våra tjänster för digitala presentkort ytterligare." säger Claudio Simanovic, VD Retain24

12 september 2019

För ytterligare information, kontakta:
VD: Niklas Lundqvist
Telefon: +46 70 482 20 74
E-post: niklas.lundqvist@awardit.se

Om Awardit

Awardit hjälper företag att öka sin omsättning och lönsamhet genom att implementera och driva lojalitetsprogram och motivationsprogram riktade mot konsument- och företagskunder samt säljkårer. Awardit fungerar bl.a. som en bank för digitala poängvalutor och tillhandahåller allt från egenägda, fristående lojalitetsprogram, till komplexa koalitionsprogram med hundratals partners och clearing av transaktioner mellan dessa.  Awardit driver även ett lojalitetsprogram under eget varumärke genom Rewardit AB (www.rewardit.se), Sveriges ledande cash-back program för idrottsföreningar genom Sponsorhuset AB (www.sponsorhuset.se), säljmotivationsprogram genom Motivation Service AB (www.motivationservice.se) och poäng-/premieshopar genom Crossroads Loyalty Solutions AB (www.crossroads.se).

Bolagets aktie, med kortnamn AWRD, är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market med Aqurat Fondkommission AB som Certified Adviser. Kontaktuppgifter till Aqurat är info@aqurat.se eller 08-684 05 800.

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Awardit AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 september 2019 kl. 20:00.

Nerladdningsbara filerAwardit AB (publ) har ingått återförsäljaravtal med Convenient Card i Sverige AB avseende Zupergift

Awardit och Convenient Card har ingått återförsäljaravtal med avseende på Awardits nya produkt Zupergift. Genom samarbetet kommer Convenient Card att återförsälja Zupergift i sina distributionskanaler i den fysiska handeln.


Kommuniké från årsstämma 2020

Awardit AB (publ) har den 26 maj 2020 hållit årsstämma. I det följande redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll.Awardit AB (publ) övergår till IFRS från den 1 januari 2020

Styrelsen i Awardit beslutade i februari att bolaget skall övergå från K3 till International Financial Reporting Standards (IFRS). Awardits års- och koncernredovisning upprättas därför enligt IFRS samt tolkningar fran IFRS Interpretations Committee (IFRIC) från och med den 1 januari 2020.


Awardit AB (publ) ingår strategiskt samarbetsavtal med MBXP ApS avseende Goyada-plattformen

Awardit och MBXP har ingått ett strategiskt samarbetsavtal avseende den tekniska plattform som nyligen förvärvades av Awardit från Goyadas konkursbo. Genom samarbetet får MBXP tillgång till tekniska integrationer för distribution av presentkort och andra värdebevis hos flera av Nordens största detalj- och dagligvaruhandelskedjor samtidigt som MBXP blir leverantör av bl.a. värdebevis för mobiltelefoni till Awardit.


Kallelse till årsstämma i Awardit AB (publ)

Aktieägarna i Awardit AB (publ), orgnr 556575-8843, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma den 26 maj kl 10:00 i bolagets lokaler på Snickarbacken 2, Stockholm.


Information avseende påverkan av COVID-19 och slopad utdelning i Awardit AB (publ)

Awardit koncernen ("Awardit") har haft en stark utveckling under första kvartalet 2020, men ser nu att effekterna av COVID-19 bland kunder och leverantörer även påverkar Awardit. Med anledning av en ökad osäkerhet kring den pågående utvecklingen samt det genomförda köpet av Goyada AB:s konkursbo föreslår därför styrelsen att den ordinarie utdelningen för 2019 slopas i sin helhet.


Awardit AB (publ) har förhandlat ned köpeskillingen av rörelseöverlåtelseavtalet avseende Goyada AB:s konkursbo med 15 procent.

Awardit har ingått ett omförhandlat rörelseöverlåtelseavtal med Goyada AB:s och Oper8 AB:s konkursbo och därigenom förvärvat samtliga tekniska plattformar och andra immateriella rättigheter såsom domännamn för en köpeskilling på 5 mkr.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted