KEBNI SLÄPPER KVARTALSRAPPORTEN FÖR Q1 2021, JANUARI-MARS

Stockholm, 25 maj 2021

Händelser januari-mars 2021

· Den 1 februari tillträdde Torbjörn Saxmo som ny VD för KebNi.

· I början av mars genomförde KebNi en riktad nyemission som inbringade ca 12 141 tkr, och KebNi fick därmed en långsiktig storägare.

· I slutet av mars genomförde KebNi en riktad nyemission som inbringar ca 26 220 tkr, och säkerställer därmed ytterligare flera långsiktiga storägare och stärker kapitalet inför året.

Nyckeltal

· Nettoomsättningen uppgick till 1 788 tkr (14 100)

· Rörelseresultatet uppgick till -11 888 tkr (-1 300)

· Balansomslutningen uppgick till 105 005 tkr (61 000)

· Periodens resultat uppgick till -11 798 tkr (-1 400)

· Soliditet (%) uppgick till 87,7 (81,0)

· Antal anställda vid periodens slut upp gick till 18 (9) personer

VD-ord

Jag kan nu med glädje summera mina första drygt 100 dagar som VD för KebNi AB. Mina intryck är en stabil produktportfölj, samtidigt som arbete med nya produkter pågår för fullt, exempelvis Next Generation IMU (NG IMU). Den kunniga och engagerade personalen imponerar stort.

För mig har företaget två tydliga delar. Den första och kanske mest självklara är Satellitkommunikation, SatCom, där utveckling och produktion av alla antennsystem ingår. Den andra delen, Inertial Sensing, tröghetssensorer eller kort och gott IMU:er, utgörs av både produktion och utveckling av IMU baserade applikationer. Inom båda dessa områden bedömer jag att våra produkter besitter en hög prestandanivå till ett mycket konkurrenskraftigt pris.

Ett strategi- och affärsplansarbete pågår för fullt och ambitionen är att vara klar i början av september Strategin förväntas innehålla en del nya inslag, men inte ange en totalt ny inriktning. Organisk tillväxt kommer att vara mycket viktig under den kommande affärsplansperioden. Vi står dock fast vid att den fortsatta expansionen kommer att förstärkas och stabiliseras med ett antal förvärv. Under 2020 förvärvades Satmission Kalix, som nu utgör en fantastisk tillgång i KebNi:s produktportfölj. Nu pågår arbetet med att integrera Satmission i KebNi där ett antal identifierade synergier förväntas lyfta hela SatCom området.

De första två prototyperna av den specialbyggda IMU: n har levererats till Saab Dynamics. Det är med spänning vi ser fram emot resultatet på de tester som nu genomförs. Det interna utvecklingsarbetet flyter på enligt plan. Detsamma gäller utvecklingen av NG IMU, vilken förväntas vara färdig i början av 2022. Vi har hittills haft möjlighet att testa nivån på vår produkt mot kraven av två företag verksamma inom självkörande fordon. Vid båda dessa tillfällen har specifikationen uppfyllt kraven, något som jag ser som ett bevis för vår förmåga och att vi ligger rätt inom segmentet (high grade commercial IMU's).

När jag tillträdde som VD första februari arbetade 1,4 personer med direkt försäljning. Motsvarande siffra idag är 3 och efter sommaren kommer vi att vara 4 personer. Jag bedömer att det är den nivån vi skall ligga på fortsättningsvis och en viktig del av detta är rekryteringen av vår Chief Commercial Officer, Kristian Wallin, som annonserades förra veckan. Utöver traditionell försäljning och utökning av säljstyrkan har kvartalet ägnats åt att börja bygga upp ett nätverk av återförsäljare/ affärskonsulter i ett stort antal länder. I jämförelse med de senaste fem åren kommer vi att ha närvaro i tre gånger så många länder. Detta kommer vara ryggraden i vår organiska tillväxt.

Vad gäller marknadsföring kommer vi att höja vår profil. Arbete pågår med en allmän översyn av marknadsföringsmateriel såsom produktdatablad, presentationer etc. Vi kommer under hösten att fokusera på deltagande på IBC2021-mässan i Amsterdam och nästkommande vår på Satellite2022-mässan i Washington. Den sistnämnda är något mer fokuserad mot det militära segmentet. Vidare avser vi att göra en roadshow i Europa med en automatiserad antenn från Satmission. Här kommer potentiella kunder och partners att kunna se vår produkt live.

Avslutningsvis imponeras jag av den "bruksanda" som visades i samband med den högt prioriterade leveransen till Israel. Ingen personlig ansträngning sparades och personalen visade en lojalitet mot företaget som gör mig mycket stolt. När man dessutom hör hur kunden berömmer både medarbetare och produkt, så ser jag med tillförsikt fram emot en spännande resa vid KebNi:s roder.

Torbjörn Saxmo, vd

FÖR MER INFORMATION KONTAKTA:

Torbjörn Saxmo, VD

E-post: [email protected]

Telefon: +46 (0)709 16 14 82

Om KebNi AB (publ)
KebNi har en lång historia och stor erfarenhet inom marina och landbaserade satellitantennlösningar samt lösningar för tröghetssensorsystem för rörelseavkänning. Företaget, med huvudkontor i Stockholm, är inriktat på att bli en ledande leverantör av tillförlitlig teknik, produkter och lösningar för satellitkommunikation, säkerhet, positionering och stabilisering. KebNis produkter och lösningar riktar sig till statliga, militära och kommersiella kunder. Företaget verkar på en global marknad, direkt och genom ett nätverk av återförsäljare.

KebNi har idag verksamheter inom två olika produktområden - satellitkommunikation och tröghetssensorer. Dessa finns utförligt beskrivna på www.kebni.com.

KebNi "brings stability to a world in motion".

Bolagets aktie (KEBNI B) ar foremal for handel pa Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser ar G&W Fondkommission, e-post: [email protected], telefon: 08-503 000 50.

Denna information är sådan som KebNi AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR).

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 maj 2021 kl 08:30 CET.

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av företagets revisorer.

BRYGGLÅN PÅ 12 MSEK FÖR ATT LINDRA POTENTIELLA FÖRSENINGAR P.G.A. NEDSTÄNGNING I ISRAEL

KebNi släpper uppdatering om Covid-19, utlöst av förra veckans meddelanden om att Israel, där KebNi för närvarande gör affärer, stänger gränserna. Kopplat till eventuella förseningar orsakade av Covid-19 har företaget därför tecknat ett brygglån på 12 MSEK delvis från närstående. Under första kvartalet nästa år förväntar sig företaget ca 11 MSEK i betalning från sin israeliska kund på nuvarande kontrakt.


KEBNI HAS RECEIVED AN ORDER FOR DRIVE AWAY ANTENNA SYSTEMS

KebNi AB (publ) receives an order for Drive Away Antenna Systems with a total value of 183 915 EUR (approx. 1,9 MSEK)


KEBNI RECEIVES FIRST ORDER FOR FUTURE IMU SENSOR PLATFORM AHEAD OF RELEASE

KebNi AB (publ) receives first order for its coming inertial sensing product family SensAItion ahead of official release


KEBNI ANLITAR RÅDGIVARE FÖR FÖRVÄRVSEXPANSION.

KebNi anlitar Johan Hårdén för förvärvsexpansion.


KEBNI RECRUITS ADVISOR FOR PRE-EXPANSION PLAN.

KEBNI recruits Johan Hårdén as advisor for pre-expansion plan.


KEBNI SLÄPPER KVARTALSRAPPORTEN FÖR Q3 2021, JULI - SEPTEMBER

KebNi spänner bågen

Under årets tredje kvartal har KebNi tagit avstamp mot framtiden. Parallellt med leveranser till vår kund i Israel och därmed ett stabiliserat kassaflöde, samt ytterligare fokus på försäljningsarbete med fler kundbesök och offertleveranser, så har ett intensivt strategiarbete pågått under kvartalet. I det arbetet har vi sett stora möjligheter och nu stakat ut vägen för att nå dem. KebNi har som plan att växa både organiskt och genom förvärv. Av affärsplanens organiska del framgår det att KebNi har målsättningen att:

  • Växa SATCOM snabbare än den adresserbara marknaden de närmaste 5 åren (Marknadstillväxt SatCom Maritime ~20% and Land ~4%).

  • Inertial Sensing och SATCOM kommer att vara lika stora produktområden år 2025.

  • Ambitionen är att uppnå positivt rörelseresultat under andra halvåret 2023, och uppnå positivt kassaflöde under 2024


KEBNI RELEASES QUARTERLY REPORT FOR Q3 2021, JULY - SEPTEMBER

KebNi tightens the arc.

During the third quarter of the year, KebNi took its starting point in the future. In parallel with deliveries to our customer in Israel and thus a stabilized cash flow, as well as further focus on sales work with more customer visits and quotation deliveries, intensive strategy work has been done during the quarter. Within that work, we have seen great opportunities and have paved the way to reach them. KebNi plans to grow both organically and through acquisitions. The organic part of the business plan states that KebNi aims to:

  • Grow SATCOM faster than the addressable market over the next 5 years (Market growth SatCom Maritime ~ 20% and Land ~ 4%).
  • Inertial Sensing and SATCOM will be equal product areas in 2025.
  • The ambition is to achieve a positive operating profit during the second half of 2023, and to achieve a positive cash flow during 2024

KEBNI HAS SIGNED A FRAMEWORK AGREEMENT AND RECEIVES AN ORDER FOR DRIVE AWAY ANTENNA SYSTEMS

KebNi AB (publ) has signed a Distribution and Framework Agreement with a new customer in Turkey for Satmission' s Drive-Away Antenna Systems. The customer has communicated an estimated three-year sales forecast of approximately 9 MEUR (approx. 90 MSEK). An initial sample order has been placed, with the value of 92 493 EUR (approx. 920 KSEK).KEBNI RECEIVES TWO ORDERS FOR DRIVE AWAY ANTENNA SYSTEMS

KebNi AB (publ) receives two orders for Drive Away Antenna Systems with a total order value of 96 800 EUR (approximately 970 KSEK)


KEBNI RECEIVES AN ORDER FOR DRIVE AWAY ANTENNA SYSTEMS

KebNi AB (publ) receives an order for Drive Away Antenna Systems with an order value of EUR 297 352 (approximately MSEK 2.9)
Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted