KEBNI ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2020

KebNi AB (publ) släpper sin årsredovisning och koncernredovisning för 2020.

VD-ord

År 2020 kan sammanfattas som ett intensivt år med flera fokusområden; förutom våra kundprojekt, genomförde vi två förvärv, genomgick ett namnbyte samt flyttade KebNi-aktien till Nasdaq First North Growth Market.

Ändrad strategi från "diversifiera och accelerera" till "stabilisera och hålla ut"

Covid-19 och dess effekt på verksamheten kunde inte förutses fullt ut och med facit i hand så påverkades bolagets kassa mer än beräknat. Med detta som bakgrund justerade vi tillfälligt vår tidigare strategi "diversifiera och accelerera" till att istället fokusera på "stabilisera och hålla ut", en justering vi redan ser har gett en positiv organisatorisk effekt på verksamheten. Nu ser vi framåt med tillförsikt.

Pausade leveransprojekt ledde till att intäkter senarelades

Företagets produktion av maritima satellitantenner har fortgått, trots pandemins utmaningar, med bl.a. återkommande "lock down" i Israel och flera nedstängningar i EU som har inneburit reseförbud för både oss och våra kunder. Kravet på fysisk närvaro vid acceptanstester blev därmed ett stort problem, då våra förväntade intäkter senarelades och vår kassa minskade under denna tid.

Under året påbörjades även samarbetet med Saab Dynamics där utveckling av en tröghetssensor till en av Saab:s avancerade applikationer är ett nytt och för oss, intressant kundprojekt. Detta projekt har, till skillnad från våra utländska projekt, gått enligt planerat både ur leveranshänseende och kassahänseende, vilket gläder oss.

Stabilisera och hålla ut

För att stabilisera verksamheten och lindra de ekonomiska konsekvenserna tecknades ett brygglån på 6,5 Mkr under första halvåret. Detta möjliggjorde därmed fortsatt arbete med att verkställa vår strategi och ha tillräckligt med rörelsekapital under sommaren i hopp om att pandemin skulle plana ut. Dock så fortsatte covid-19 att påverka verksamheten och under hösten tecknades ytterligare två brygglån på sammanlagt 12,6 Mkr för att säkra årets sista kvartal och fram till inplanerade acceptanstester och därpå följande kundbetalningar, i början av 2021.

För att ytterligare stärka bolagets kassa samt för att möjliggöra tänkta förvärv, genomfördes även ett antal emissioner. Den största emissionen genomfördes under oktober och inbringade 45 Mkr före transaktionskostnader. Efter full återbetalning av brygglånen samt betalning till emissionsgaranter och övriga emissionskostnader, avlutas året med ca 10,6 Mkr i koncernens kassa.

Förvärvande av teknik, köp av bolag och bytte av namn

Genom de mindre emissionerna möjliggjordes två förvärv och KebNi:s produktportfölj växte därmed under första halvan av året, helt i linje med strategin - "diversifiera och accelerera". Årets första förvärv bidrog med SatCom-teknologi, s.k. Communication-On-The-Move (COTM), från företaget ReQuTech AB. Denna teknik kompletterar våra stabiliserade maritima SatCom-lösningar med att även täcka marksegmentet. Årets andra förvärv, SatCom-bolaget Satmission med säte i Kalix, genomfördes i linje med strategin att introducera ytterligare en produktlinje, även denna inom marksegmentet.

Med de nya förvärven i hamn bytte moderbolaget namn från Advanced Stabilized Technologies Group AB till KebNi AB och det tidigare bolaget AIMS bytte namn till KebNi Inertial Sensing AB med AIMS som varumärke. Samtidigt flyttade bolagets aktiehandel från NGM Nordic SME till att handlas på Nasdaq First North Growth Market. Dessa förändringar avser att stärka företagets globala marknadsföringsstrategi gentemot kunder och internationella samarbeten. Företaget arbetar numer kontinuerligt med att genom denna strategi tillhandahålla alla KebNi:s produkter och lösningar via moderbolaget, främst för att underlätta våra kanaler gentemot våra kunder.

Städa - Stötta - Sälja - Marknadsföra

Under fjärde kvartalet har företaget prioriterat att se över och minska kostnadsmassan, stabilisera ekonomin samt att investera i och vässa produktportföljen för att bygga upp en starkare framtid.

Vi fortsätter att prioritera, se över och vidareutveckla interna processer, rutiner och regelverk, med syftet att skapa och stötta en flexibel organisation med tydligt ansvar och där till hörande befogenhet.

Nu gäller fullt fokus på försäljning. Antalet säljare ökar samtidigt som ett nätverk av återförsäljare/agenter engageras inom främst Satcom. Utöver sedvanliga systemintegratörer, adresseras även Service Providers och slutanvändare, allt i syfte att påverka kravspecifikationer och öka möjligheter till affärer. Sammantaget gör det att både befintliga kunder och nya kunder och marknader bearbetas. På tröghetssensorsidan (IMU:er) är fokus på direktförsäljning, framför allt på den svenska marknaden.

Under 2021 kommer även SatCom-produkterna att marknadsföras på ett antal noga utvalda mässor och för Satmission AB planeras en Road Show inom Europa.

Målet är med andra ord att återgå till strategin "diversifiera och accelerera" och det kommer att ske successivt under 2021.

Erik Wiberg, t.f. vd för KebNi mellan november 2020 och t.o.m. januari 2021

Torbjörn Saxmo, vd för KebNi sedan februari 2021

FÖR MER INFORMATION KONTAKTA:

Torbjörn Saxmo, VD

E-post: [email protected]

Telefon: +46 (0)709 16 14 82

Om KebNi AB (publ)
KebNi har en lång historia och stor erfarenhet inom marina och landbaserade satellitantennlösningar samt lösningar för tröghetssensorsystem för rörelseavkänning. Företaget, med huvudkontor i Stockholm, är inriktat på att bli en ledande leverantör av tillförlitlig teknik, produkter och lösningar för satellitkommunikation, säkerhet, positionering och stabilisering. KebNis produkter och lösningar riktar sig till statliga, militära och kommersiella kunder. Företaget verkar på en global marknad, direkt och genom ett nätverk av återförsäljare.

KebNi har idag verksamheter inom två olika produktområden - satellitkommunikation och tröghetssensorer. Dessa finns utförligt beskrivna på www.kebni.com.

KebNi "brings stability to a world in motion".

Bolagets aktie (KEBNI B) ar foremal for handel pa Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser ar G&W Fondkommission, e-post: [email protected], telefon: 08-503 000 50.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 april 2021 kl 08:30 CET.

KEBNI RECEIVES AN ORDER FOR DRIVE AWAY ANTENNA SYSTEMS

KebNi AB (publ) receives an order for Drive Away Antenna Systems with an order value of EUR 297 352 (approximately MSEK 2.9)
KEBNI LÄMNAR IN PATENTENTANSÖKAN BASERAD PÅ EN NY SENSORAPPLIKATION FÖR PERSONSÄKERHET

KebNi lämnar in en patentansökan för ett personsäkerhetssystem baserat på sin expertis att mäta rörelser


KEBNI FILES INERTIAL SENSING PATENT APPLICATION FOR NEW USE-CASE IN PERSONAL SAFETY

KebNi files a patent application in support of a personal safety use-case based on Inertial Sensing expertise


KEBNI REKRYTERAR HEAD OF SALES, INERTIAL SENSING - AIMS IMU

KebNi rekryterar Erik Winther som Head of Sales, Inertial Sensing - AIMS IMU


KEBNI RECRUITS HEAD OF SALES, INERTIAL SENSING - AIMS IMU

KebNi recruits Erik Winther as Head of Sales, Inertial Sensing - AIMS IMU
ÅRSSTÄMMOKOMMUNIKÉKEBNI ANSTÄLLER CHIEF COMMERCIAL OFFICER

KebNi anställer Kristian Wallin som Chief Commercial Officer


KEBNI RECRUITS CHIEF COMMERCIAL OFFICER

KebNi recruits Kristian Wallin as Chief Commercial Officer


KEBNI FÅR FÖRSTA BESTÄLLNING PÅ NYA DSNG DRIVE AWAY ANTENNLÖSNINGEN

KebNi AB (publ) får första beställningen från kund i Ryssland med ordervärde 99 992 euro (cirka 1,0 MSEK) för Satmission DSNG 1,8 meter Drive-Away antennsystem


KEBNI RECEIVES FIRST ORDER FOR NEW DSNG DRIVE AWAY ANTENNA SOLUTION

KebNi AB (publ) receives the first order from a customer in Russia with an order value of 99,992 euros (approximately 1.0 MSEK) for Satmission DSNG 1.8 meter antenna systems


KEBNI FÅR EN YTTERLIGARE BESTÄLLNING FRÅN KUND I RYSSLAND

KebNi AB (publ) erhåller ytterligare en beställning från kund i Ryssland med ordervärde 305 920 euro (cirka 3,1 MSEK)


KEBNI RECEIVES AN ADDITIONAL ORDER FROM CUSTOMER IN RUSSIA

KebNi AB (publ) receives an additional order from a customer in Russia with an order value of EUR 305,920 (approximately MSEK 3.1)


FRAMGÅNGSRIKA TESTER MED DEN NYA DSNG DRIVE AWAY ANTENNLÖSNINGEN

KebNi AB (publ) meddelar att testerna med den nya DSNG 1.8 meter Drive Away antennlösningen varit mycket framgångsrika.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted