KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ADVANCED STABILIZED TECHNOLOGIES GROUP AB

Aktieägarna i Advanced Stabilized Technologies Group AB, org. nr. 556943-8442, kallas till årsstämma onsdag den 13 maj 2020 kl. 19.00 på Scandic Victoria Tower, Arne Beurlings Torg 3, 164 40 Kista.

Aktieägarna i Advanced Stabilized Technologies Group AB, org. nr. 556943-8442, kallas härmed till årsstämma onsdag den 13 maj 2020 kl. 19.00 på Scandic Victoria Tower, Arne Beurlings Torg 3, 164 40 Kista.

REGISTRERING OCH ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

i. vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 7 maj 2020;

ii. anmäla sin avsikt att delta i stämman till Bolaget senast torsdag den 7 maj 2020; samt

iii. göra sin anmälan via e-post till david.svenn@advokaterna.org, eller skriftligen till Advokaterna Magnusson, Ingerman, Brännström, Holmén & Svenn "Årsstämma", Östra Storgatan 67, 553 21 Jönköping. Vid anmälan ska namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt antal eventuella biträden anges.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, tillfälligt registrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast torsdag den 7 maj 2020 den och ska därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

OMBUD M.M.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på ovanstående adress.

Fullmaktsformulär på svenska och engelska finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.astg.se och tillhandahålls aktieägaren på begäran.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

På årsstämma ska följande ärenden förekomma:

1. Stämmans öppnande.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Godkännande av dagordning.

5. Val av en eller två justeringspersoner.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

8. Information från VD.

9. Beslut:

  • a. om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
  • b. om disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  • c. om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och den verkställande direktören.

10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.

11. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer.

12. Beslut om antagande av ny bolagsordning.

13. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler.

14. Stämmans avslutande.

VALBEREDNING

Valberedningen har bestått av Fredrik Lundgren och Sven-Olof Hagelin.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 2 - Förslag till ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att årsstämman utser Andreas Börjesson till stämmoordförande.

Punkt 9 (b) - Beslut om disposition beträffande bolagets vinst eller förlust

Styrelsen föreslår att årets resultat balanseras i ny räkning.

Punkt 10 - Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att styrelsearvoden ska utgå med 200 000 SEK för styrelseordförande samt 100 000 SEK för vardera styrelseledamot.

Vidare föreslås att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 11 - Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att styrelsen ska bestå av fem (5) ordinarie styrelseledamöter och noll (0) suppleanter.

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, om omval av David Svenn, Lars Jehrlander, Bengt Jagaéus, Magnus Edman och Jonas Eklind.

Valberedningen föreslår att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, välja revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers (PwC) AB som revisor med Tobias Stråle som huvudansvarig revisor.

Punkt 13 - Beslut om antagande av ny bolagsordning

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av §4 i bolagsordningen innebärande att höja gränserna för lägsta och högsta antal aktier respektive lägsta och högsta tillåtna aktiekapital och §4 ska ha följande lydelse.

  • § 4 Aktiekapital och antal aktier

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 1 283 811,579980 kronor och högst 5 135 246,319920 kronor.

Det totala antalet aktier ska vara lägst 18 750 000 och högst 75 000 000. Aktier kan ges ut i två (2) slag, serie A och serie B. Antalet A-aktier ska vara lägst 150 000 och högst 600 000. Antalet B-aktier ska vara lägst 18 600 000 och högst 74 400 000. Varje A-aktie medför tio (10) röster. Varje B-aktie medför en (1) röst.

Beslutar bolaget om att genom kontantemission eller kvittningsemission emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler ska alla aktieägare ha företräde att teckna nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler i förhållande till den andel av aktiekapitalet som deras aktier utgör, oberoende av aktieslag (lika företrädesrätt).

Punkt 14 - Beslut om bemyndigande

Styrelsen föreslår härmed årsstämman att besluta att bemyndiga styrelsen enligt följande:

Styrelsen bemyndigas att under tiden fram till nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, med eller utan föreskrift om apport eller kvittning, fatta beslut om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emissioner som sker med stöd av bemyndigandet skall ske på marknadsmässiga villkor och vid avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, ske för att möjliggöra förvärv, kvitta skulder och stärka bolagets egna kapital. Styrelsen eller den styrelsen utser, ska bemyndigas att vidta de smärre justeringar i beslutet om bemyndigande som kan visas erforderliga i samband med registrering vid bolagsverket.

För giltigt beslut av årsstämman enligt styrelsens förslag ovan erfordras att beslutet biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

AKTIER OCH RÖSTER

I bolaget finns det totalt 27 511 664 aktier per dagen för kallelsens utfärdande, varav 295 302 A-aktier med 10 röster vardera och 27 216 362 B-aktier med 1 röst vardera.

UPPLYSNINGAR PÅ ÅRSSTÄMMAN

Vid bolagsstämman ska styrelsen och verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Upplysningsplikten avser även bolagets förhållande till annat koncernföretag. Om bolaget är moderbolag, avser upplysningsplikten även koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i föregående stycke.

Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till info@astg.se

HANDLINGAR

Årsredovisningen för räkenskapsåret 2019, koncernredovisning, revisionsberättelse och valberedningens förslag samt ny bolagsordning kommer att finnas tillgängliga hos bolaget på ovanstående adress och på bolagets hemsida senast tre veckor före årsstämman samt på årsstämman. I övrigt framgår fullständiga förslag under respektive punkt i kallelsen. Handlingarna sänds även kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget och uppger sin adress.

____________________

Stockholm i april 2020

Advanced Stabilized Technologies Group AB

Styrelsen

____________________

Carsten Drachmann, CEO

e-post: carsten.drachmann@astg.se

Telefon: +45 4063 4036

I ASTG ingår det helägda dotterbolaget AIMS AB.

https://www.astg.se/

ASTG AB utvecklar, tillverkar och säljer innovativa 4-axliga stabiliserande VSAT antenner för framförallt marina installationer. AIMS AB utvecklar och säljer avancerade tröghetssensorsystem, IMU:er som är avsedda för mätning av rörelser i tre dimensioner.

Bolagets är noterat på Nordic SME-börsen.

Bolagets säte är i Stockholm.

Kallelse till extrastämma i Advanced Stabilized Technologies Group AB

Aktieägarna i Advanced Stabilized Technologies Group AB, org. nr. 556943-8442, kallas härmed till extrastämma fredag den 17 juli 2020 kl. 15.00 hos Synch Advokat på Birger Jarlsgatan 6, 114 34 Stockholm.


ASTG har ingått ett ramavtal med SAAB Dynamics AB

ASTG har idag tecknat ett ramavtal med Saab Dynamics AB för att vara en viktig komponentleverantör till deras nästa generations Light Anti-Tank Weapon, även känd som NLAW. Ramavtalets räckvidd är ett kontrakt på 10,8 MSEK. Det täcker en utvecklingsfas som ska genomföras under de kommande 24 månaderna följt av industrialisering. Avtalet innehåller även kommersiella villkor för produktion och volymleverans, inklusive rabattstruktur för stora volymorder. Tidpunkt för beställningar och volymleveranser är föremål för SAAB Dynamics försäljningstakt.


ASTG has entered into a framework agreement with SAAB Dynamics AB

ASTG has signed a framework agreement today with Saab Dynamics AB to be a key component supplier to their next generation Light Anti-tank Weapon also known as the NLAW. The scope of the frame agreement is a contract of 10.8 MSEK. It covers a development phase to be executed over the next 24 months followed by industrialisation. The agreement also includes commercial terms for production and volume delivery, including discount structure for large volume orders. Timing of orders and volume deliveries are subject to SAAB Dynamics sales success.


ASTG planerar att byta namn

ASTG planerar att ändra sitt namn till "KebNi", med förbehåll för varumärkesregistrering och godkännande vid en extra bolagsstämma


ASTG is planning to change its name

ASTG is planning to change its name to "KebNi", subject to trademark registration and approval at an extra general meeting


ASTG stärker ledarskapet med ny CFO

ASTG stärker ledarskapet genom att anställa Viveka Hiort af Ornäs som ny CFO


ASTG strengthens leadership with new CFO

ASTG strengthens leadership through the hiring of Viveka Hiort af Ornäs as new CFO


ASTG har fått en orderökning från Israel

ASTGs israeliska kund har ändrat reservdelsordern som tidigare meddelats den 31 maj 2020 med ytterligare 55 566 USD (cirka 510 000 SEK)


ASTG has received an increase in order from Israel

ASTG's Israeli customer has amended the spare parts order previously announced on 31st of May 2020 with an additional USD 55,576 (approx. 510,000 SEK)


ASTG får ny Satmission-order

ASTG får order från ryska Amplus Sat på EUR 310k (cirka 3,2 MSEK)


ASTG receives new Satmission order

ASTG receives order from Russian Amplus Sat of EUR 310k (approx. 3.2 MSEK)


ASTG har fått ytterligare en order från Israel

ASTG har idag fått en tilläggsorder på 326.120 USD (cirka 3,1 MSEK) från en israelisk försvarsentreprenör


ASTG has received an additional order from Israel

ASTG has today received an additional order of USD 326,120 (approx. 3.1 MSEK) from an Israeli Defence Contractor.


ASTG presenterar LIVE vid RedEye's Growth Day 2020

Carsten Drachmann, VD för ASTG, presenterar LIVE vid RedEye's Growth Day 2020


ASTG is presenting LIVE at RedEye's Growth Day 2020

Carsten Drachmann, the CEO of ASTG, is presenting LIVE at Redeye's Growth Day 2020


ASTG får ny Satmission-order från Tjeckien

ASTG får order från vår partner Elvia Pro från Tjeckien på 96k EUR


ASTG receives new Satmission order from the Czech Republic

ASTG receives order from our partner Elvia Pro from the Czech Republic of EUR 96k


Protokoll från årsstämma

Protokoll från årsstämma den 13 maj 2020, kl. 19.00 i Kista


AGM Meeting Minutes

Meeting minutes from the AGM, May 13, 2020, 7pm in Kista


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted