DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2018

Årets första tre månader: jan-mars (jämfört med samma period föregående år)
  • Nettoomsättningen uppgick till 0,6 MSEK (2,2 MSEK)
  • Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -3,8 MSEK (-1,3 MSEK)
  • Rörelseresultat efter avskriv. och finansiella poster uppgick till -4,2 MSEK (-2,1 MSEK)
  • Vinst per aktie efter avskriv. och finansiella poster uppgick till -0,005 SEK (-0,005 SEK)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3,7 MSEK (-4,1 MSEK)

VD-kommentar

Det första kvartalet präglades till stor del av aktiviteter som hänför sig till att vi erhöll en beställning från vår israeliska kund i december förra året avseende ASTGs MIL-klassade antenn, "Ku100MIL", till ett värde av cirka 25 MSEK. Eftersom det är vår första volymorder avseende den nya typen av MIL-kvalificerade antenner har vi arbetat med att trimma in produktionsprocessen. Vi ser nu fram emot att kunna dra igång leveranserna och räknar med att merparten kan levereras under andra halvan av året.

Samarbetet med Indra har genererat fortsatta leveranser under kvartalet och ytterligare beställningar till ett värde av drygt 1 MSEK har erhållits för leverans under det andra kvartalet. Försäljningen av tröghetssensorer (IMUer) genom vårt dotterbolag AIMS, till vår kund som tillverkar automatiserade lastmaskiner för gruvindustrin, visar fortsatt stigande trend. Hittills i år har redan försäljningen överträffat fjolårets helårsförsäljning och vi bedömer att försäljningen för innevarande år kommer att överstiga 1 MSEK. Vi erhöll en beställning av två prototypenheter i februari från den potentiella kund som nu genomför en större upphandlingsprocess av tröghetssensorer för integration i deras egen systemprodukt. Ett fåtal leverantörer kvarstår i upphandlingen som vi bedömer vara värd mer än 200 MSEK över en 5 års period från 2020. Utvecklingen av prototyperna fortskrider i stort sett enligt plan. Vi räknar med att kunna leverera prototyperna i början av juni och ser fram emot resultatet av de miljötester som kunden planerar under sommaren och hösten.

Nettoförsäljningen under kvartalet består främst av styrsystem till Indra och försäljning av tröghetssensorer genom dotterbolaget AIMS. Bolagets egna kapital stärktes rejält genom nyemissionen som avslutades under februari eftersom en stor del av bolagets skulder kvittades mot aktier. De räntebärande skulder som kvarstår är ett konvertibellån om 7,5 MSEK. Dock tyngs rörelseresultatet av engångskostnader för emissionen.

Likviditet

Som vi tidigare informerat kommer ytterligare åtgärder för att stärka likviditeten att vara nödvändiga för att upprätthålla ett positivt kassaflöde i takt med att israelprojektet närmar sig leveranser. Avtalade villkor innebär att ASTG erhåller betalning först efter leverans till den israeliska kunden och vi förutser därför behov av att balansera ett negativt kassaflöde under sommaren och hösten. Förhandlingar pågår för närvarande med kunden om förändrade betalningsvillkor som skulle innebära att projektet blir kassaflödesmässigt neutralt och vi ser positivt på möjligheterna att kunna slutföra dessa förhandlingar med lyckat resultat.

Styrelsen arbetar kontinuerligt med företagets finansiering och under april kom man överens med en grupp vidtalade investerare om att genomföra en riktad konvertibelemission om maximalt 6,5 MSEK som är avsedd att säkerställa finansieringen av företagets IMU- verksamhet och framförallt att kunna erbjuda bästa möjliga kvalitet i den pågående och mycket omfattande upphandlingen av tröghetssensorer. Teckningstiden för konvertibelemissionen som var satt till den 25 maj har nu förlängts till den 15 juni 2018. Förhandlingar pågår också för att förlänga den kvarvarande konvertibelskulden som förfaller till betalning den 30 juni innevarande år. Styrelsen bedömer därför att nuvarande likvida medel, befintliga krediter samt planerade aktiviteter är tillräckliga för att säkerställa driften de kommande 12 månaderna.

Framtidsutsikter

Samarbetet med DataPath genererar allt fler kontakter med potentiella kunder och slutanvändare vilket drastiskt förbättrar våra förutsättningar att i förlängningen bredda kundbasen och uppnå en stabil försäljning av antennsystem i framtiden. Våra tekniska specifikationer är nu tillgängliga för allt fler som är inblandade i att förbereda underlag för upphandlingar och vi deltar i ett mindre antal upphandlingar som är inne i ett tidigt skede.

Vi noterar ett ökat intresse inom affärsområdet tröghetssensorer och ser positivt på förutsättningarna för att öka kundbasen även om förfrågningarna i de flesta fall avser små volymer. Det är dock den tidigare beskrivna volymupphandlingen av tröghetssensorer som vi fokuserar på och som vi tror kan förändra företagets framtid. Vi har flera konkurrensfördelar i denna upphandling och tror starkt på en stigande efterfrågan av kundens produkt i framtiden.

Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till alla medarbetare för era insatser och till våra aktieägare för det intresse ni visar vårt företag.

Ulf Sundqvist, tf VD

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

(För fullständig delårsrapport se bifogad fil)

2018-05-28

För mer information, kontakta:
Ulf Sundqvist, tf VD Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ),
073-041 20 99, ulf.sundqvist@astg.se

ASTG AB (publ), org.nr. 556943-8442 offentliggör denna information enligt årsredovisningslagens 9 kap. samt BFNAR 2012:1 de så kallade K3-reglerna.

Denna information är sådan som ASTG AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 maj 2018 kl. 08.30 CET.

KEBNI LÄMNAR IN PATENTENTANSÖKAN BASERAD PÅ EN NY SENSORAPPLIKATION FÖR PERSONSÄKERHET

KebNi lämnar in en patentansökan för ett personsäkerhetssystem baserat på sin expertis att mäta rörelser


KEBNI FILES INERTIAL SENSING PATENT APPLICATION FOR NEW USE-CASE IN PERSONAL SAFETY

KebNi files a patent application in support of a personal safety use-case based on Inertial Sensing expertise


KEBNI REKRYTERAR HEAD OF SALES, INERTIAL SENSING - AIMS IMU

KebNi rekryterar Erik Winther som Head of Sales, Inertial Sensing - AIMS IMU


KEBNI RECRUITS HEAD OF SALES, INERTIAL SENSING - AIMS IMU

KebNi recruits Erik Winther as Head of Sales, Inertial Sensing - AIMS IMU
ÅRSSTÄMMOKOMMUNIKÉKEBNI ANSTÄLLER CHIEF COMMERCIAL OFFICER

KebNi anställer Kristian Wallin som Chief Commercial Officer


KEBNI RECRUITS CHIEF COMMERCIAL OFFICER

KebNi recruits Kristian Wallin as Chief Commercial Officer


KEBNI FÅR FÖRSTA BESTÄLLNING PÅ NYA DSNG DRIVE AWAY ANTENNLÖSNINGEN

KebNi AB (publ) får första beställningen från kund i Ryssland med ordervärde 99 992 euro (cirka 1,0 MSEK) för Satmission DSNG 1,8 meter Drive-Away antennsystem


KEBNI RECEIVES FIRST ORDER FOR NEW DSNG DRIVE AWAY ANTENNA SOLUTION

KebNi AB (publ) receives the first order from a customer in Russia with an order value of 99,992 euros (approximately 1.0 MSEK) for Satmission DSNG 1.8 meter antenna systems


KEBNI FÅR EN YTTERLIGARE BESTÄLLNING FRÅN KUND I RYSSLAND

KebNi AB (publ) erhåller ytterligare en beställning från kund i Ryssland med ordervärde 305 920 euro (cirka 3,1 MSEK)


KEBNI RECEIVES AN ADDITIONAL ORDER FROM CUSTOMER IN RUSSIA

KebNi AB (publ) receives an additional order from a customer in Russia with an order value of EUR 305,920 (approximately MSEK 3.1)


FRAMGÅNGSRIKA TESTER MED DEN NYA DSNG DRIVE AWAY ANTENNLÖSNINGEN

KebNi AB (publ) meddelar att testerna med den nya DSNG 1.8 meter Drive Away antennlösningen varit mycket framgångsrika.


KEBNI HAR ÅTERUPPTAGIT PAUSADE ANTENNLEVERANSER TILL DEN ISRAELISKA KUNDEN

KebNi AB (publ) har genomfört leveransinspektioner under de två sista veckorna av april tillsammans med vår israeliska kund och antennerna är nu accepterade. Ytterligare cirka 680 kUSD (5,8 MSEK) har därmed fakturerats.


KEBNI ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2020

KebNi AB (publ) släpper sin årsredovisning och koncernredovisning för 2020.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
SE-102 45 Stockholm, Sweden

08-692 21 90

Om beQuoted