ASTG tidigarelägger datum för Q2-rapporten 2020

ASTG tidigarelägger datum för Q2-rapporten 2020 till 27 juli 2020

ASTG informerar om att företaget har beslutat att tidigarelägga rapporteringen för Q2 till 27 juli 2020.

Carsten Drachmann, CEO

e-post: carsten.drachmann@astg.se

Telefon: +45 4063 4036

ASTG omfattar det helägda dotterbolaget AIMS AB & Satmission AB.

https://www.astg.se/

ASTG AB utvecklar, tillverkar och säljer innovativa 4-axliga stabiliserande VSAT-antenner för maritim användning. Företaget säljer även utvecklingsprojekt baserade på C2SAT:s antennplattform. AIMS AB utvecklar och säljer avancerade tröghetssensorsystem (IMU:er) utformade för att mäta rörelser i tre dimensioner. Satmission AB är en ledande konstruktör och tillverkare av mobila Satellitkommunikationssystem för broadcasting.

Bolagets säte finns i Stockholm.

Bolagets är noterat på Nordic SME-börsen.

KEBNI LISTAS PÅ NASDAQ FIRST NORTH GROWTH MARKET DEN 25 AUGUSTI 2020

KebNi AB (publ) ("KebNi" eller "Bolaget") har ansökt om och erhållit villkorat godkännande för upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market ("Nasdaq First North"). I och med detta har även Bolagets avnoteringsansökan godkänts av Nordic Growth Market ("NGM"). Sista dag för handel på NGM Nordic SME är den 24 augusti 2020. Första dag för handel på Nasdaq First North är den 25 augusti 2020. Aktieägare i KebNi behöver inte vidta några åtgärder i samband med listbytet.


KEBNI LISTED ON NASDAQ FIRST NORTH GROWTH MARKET ON AUGUST 25, 2020

KebNi AB (publ) ("KebNi" or "the Company") has applied for and received conditional approval for admission to trading on the Nasdaq First North Growth Market ("Nasdaq First North"). As a result, the Company's delisting application has also been approved by Nordic Growth Market ("NGM"). The last day for trading on NGM Nordic SME is 24 August 2020. The first day for trading on Nasdaq First North is 25 August 2020. Shareholders in KebNi do not need to take any action in connection with the listing change.


Advanced Stabilized Technologies Group AB har bytt namn till KebNi AB

Bolagsverket har registrerat namnändringen från Advanced Stabilized Technologies Group AB till KebNi AB och bolaget byter därmed listningsnamn och kortnamn.


Advanced Stabilized Technologies Group AB has changed name to KebNi AB

The Swedish Companies Registration Office has registered the name change from Advanced Stabilized Technologies Group AB to KebNi AB and the company is thereby changing its listing name and ticker symbol.


KebNi släpper Q2 2020-rapporten

KebNi AB (före detta Advanced Stabilised Technologies Group AB) rapporterar intäkter på 18,8 MSEK och en EBITDA på 0,9 MSEK för andra kvartalet 2020. Detta är det fjärde kvartalet i rad med positiv EBITDA och de högsta intäkterna på ett kvartal hittills. Höjdpunkter under andra kvartalet är namnbyte från ASTG AB till KebNi AB, tillkännagivande av SAAB Dynamics utvecklingsprogram för IMU, förvärv av Satmission inom SatCom, ansökan om notering på Nasdaq First North från slutet av augusti 2020 och förstärkning av försäljningsarbetet i Indien och Nord Amerika. Framtiden indikerar ökad försäljningsaktivitet och fortsättning av tillväxtstrategin, inklusive förvärv.


KebNi releases Q2 2020 Report

KebNi AB (former Advanced Stabilized Technologies Group AB) reports Revenue of 18.8 MSEK and an EBITDA of 0.9 MSEK for Q2, 2020. This is the 4th quarter in a row with a positive EBITDA and the highest Revenue in one quarter to date. Q2 highlights are change of name from ASTG AB to KebNi AB, announcement of SAAB Dynamics development program for IMU, Satmission acquisition in SatCom, application for listing on Nasdaq First North from end of August 2020, and the strengthening of sales efforts in India and North America. Outlook indicates increased sales activity and continuation of the growth strategy, including acquisitions.


ASTG flyttar till Nasdaq First North

ASTG AB (publ) ("ASTG" eller "Företaget") meddelar idag att det har inlett processen för att ansöka om notering på Nasdaq First North i Sverige, med början från slutet av augusti 2020 och med förbehåll för godkännande av Nasdaq First North.


ASTG is moving to Nasdaq First North

ASTG AB (publ) ("ASTG" or the "Company") today announces that it has initiated the process to apply for listing on Nasdaq First North in Sweden, with trading start from end of August 2020, subject to approval from Nasdaq First North.


ASTG AB: Bolagsstämmokommuniké

Extra bolagsstämman i ASTG AB godkände den 17 juli 2020 namnändringen av företaget från Advanced Stabilized Technologies Group AB till KebNi AB.


ASTG AB: Extra General Meeting Report

The ASTG AB Extra General Meeting approved on July 17, 2020, the name change of the company from Advanced Stabilized Technologies Group AB to KebNi AB.


ASTG utvidgar företagets globala marknadsnärvaro till Nordamerika och Indien

ASTG förstärker ytterligare sitt globala försäljningsnätverk och närvaro i Indien och Nordamerika genom att teckna avtal med den indiska arméns veteran och generalmajor Ramakrishnan och den före detta amerikanska marinofficeren, Nelson Santini.


ASTG expands its global sales presence to North America and India

ASTG is further strengthening its global sales network and presence to India and North America through the signing of consultant agreements with Indian Army Veteran Major General Ramakrishnan, and former US Naval Officer, Nelson Santini.


ASTG tidigarelägger datum för Q2-rapporten 2020

ASTG tidigarelägger datum för Q2-rapporten 2020 till 27 juli 2020


ASTG brings forward Q2 2020 reporting

ASTG brings forward Q2 2020 reporting to July 27, 2020


Kallelse till extrastämma i Advanced Stabilized Technologies Group AB

Aktieägarna i Advanced Stabilized Technologies Group AB, org. nr. 556943-8442, kallas härmed till extrastämma fredag den 17 juli 2020 kl. 15.00 hos Synch Advokat på Birger Jarlsgatan 6, 114 34 Stockholm.


ASTG har ingått ett ramavtal med SAAB Dynamics AB

ASTG har idag tecknat ett ramavtal med Saab Dynamics AB för att vara en viktig komponentleverantör till deras nästa generations Light Anti-Tank Weapon, även känd som NLAW. Ramavtalets räckvidd är ett kontrakt på 10,8 MSEK. Det täcker en utvecklingsfas som ska genomföras under de kommande 24 månaderna följt av industrialisering. Avtalet innehåller även kommersiella villkor för produktion och volymleverans, inklusive rabattstruktur för stora volymorder. Tidpunkt för beställningar och volymleveranser är föremål för SAAB Dynamics försäljningstakt.


ASTG has entered into a framework agreement with SAAB Dynamics AB

ASTG has signed a framework agreement today with Saab Dynamics AB to be a key component supplier to their next generation Light Anti-tank Weapon also known as the NLAW. The scope of the frame agreement is a contract of 10.8 MSEK. It covers a development phase to be executed over the next 24 months followed by industrialisation. The agreement also includes commercial terms for production and volume delivery, including discount structure for large volume orders. Timing of orders and volume deliveries are subject to SAAB Dynamics sales success.


ASTG planerar att byta namn

ASTG planerar att ändra sitt namn till "KebNi", med förbehåll för varumärkesregistrering och godkännande vid en extra bolagsstämma


ASTG is planning to change its name

ASTG is planning to change its name to "KebNi", subject to trademark registration and approval at an extra general meeting


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted