ASTG tecknar preliminärt avtal om teknikförvärv med svenska ReQuTech AB

ASTG utökar sin portfölj med en markbaserad "on the move" lösning

ASTG och ReQuTech AB har tecknat ett preliminärt avtal (s.k. "Term Sheet") med avsikt att överföra systemlösning och teknik avseende en portabel markbaserad lösning för satellitkommunikation, "on the move".

I transaktionen kommer ASTG att förvärva all teknik och alla rättigheter med avseende på en specificerad lösningen för markbaserad portabel satellitkommunikation som främst riktar sig mot den kommersiella marknaden. Prototyper är redo och lösningen är i sin slutliga testfas. Lösningen har redan marknadsförts för ett antal kunder och försäljningsaktiviteter kommer att fortsätta oavbrutet under överlämningsfasen från ReQuTech till ASTG. Planen är att återanvända den unika programvaran och algoritmerna från ASTG:s maritima lösning i den markbaserade lösningen för att optimera prestanda och utnyttja synergier i samband med utveckling av mjukvara och stabiliseringsteknik.

Parterna kommer också att ingå ett avtal om tekniksamarbete med inriktning mot gemensam utveckling av den aktuella markbaserade lösningen samt ytterligare forskning och utveckling av ny teknik och nya lösningar.

Teknikvärdet för lösningen, i dess nuvarande stadie, har enligt överenskommelse beräknas till 8 MSEK. Betalning för Teknikförvärvet sker genom att ASTG genomför en riktad emission av teckningsrätter till ReQuTech motsvarande 1,6 miljoner B-aktier i ASTG, samt 600 000 kronor i kontanter när avtalet träder i kraft. Detta motsvarar en ökning av det nuvarande antalet aktier i ASTG på cirka 5,75%. Motsvarande kontantvärde, baserat på VWAP per fredagen den 7:e februari 2020, uppgår till cirka 7,58 MSEK. Det finns en 12-månaders inlåsningsperiod för de emitterade aktierna som innebär att ReQuTech inte kan sälja aktierna inom en period av minst ett år. Parterna har också kommit överens om en "earn-out" modell knuten till milstolpar för upprampning av produktion och försäljningsutveckling, som uppgår till maximalt 800 000 kronor.

Det kommer inte att ske någon överföring av anställda i transaktionen. ASTG kommer att införliva tekniken och lösningen i sin pågående verksamhet och vid behov köpa resurser och kompetens från ReQuTech, som i sin tur kommer att tillhandahålla nödvändiga garantier för tillgången till resurser.

"Jag är mycket glad över att kunna skriva på detta Teknikförvärvsavtal med ReQuTech. Detta är i linje med vår "Accelerera" strategi, som avser att slutföra förvärv på den nordiska marknaden, och lösningen passar perfekt in i vår långsiktiga plan och strategi för att skapa diversifiering, synergier och en bredare portfölj. "SatCom on the Move for Land" är en av de marknader vi identifierat som kommer att växa avsevärt under de kommande åren och jag ser fram emot att sätta denna lösning på marknaden så snart som möjligt. Våra dialoger med ReQuTech och dess ägare, som även omfattar Qamcom AB, har varit mycket professionella och inspirerande och jag ser fram emot att utveckla ytterligare teknik och lösningar tillsammans med ReQuTech.", säger Carsten Drachmann, CEO på ASTG.

"Vi har utvecklat satellitantennsystem i mer än 12 år och flera av våra konstruktioner har köpts av internationella företag. Jag är mycket glad över att ha nått detta avtal med ASTG. Vi kommer att stödja med teknisk personal, samt försäljning och ledning efter behov, för att säkerställa framgång med att lansera denna lösning", säger Omid Sotoudeh, CEO på ReQuTech.

"Detta är ett stort steg för ReQuTech och vår affärsmodell att utveckla ny teknik för satellitkommunikationslösningar. Qamcom Group, som ReQuTech är en del av, utvecklar teknik och lösningar baserade på avancerad signalbehandling (inklusive nya områden som DL/ML och AI) med tydligt fokus på systemsäkerhet och vår modell är att arbeta i starka strategiska partnerskap. I detta sammanhang är ASTG - med tydligt fokus på säkerhet, precision och stabilisering - en utmärkt partner för att ta våra uppfinningar till marknaden och jag är glad över att nu även vara aktieägare i ASTG så att vi kan vidareutveckla gemensamma visioner och lösningar för en växande satellitindustri.", säger Johan Lassing, CEO på Qamcom Research & Technology AB.

Parterna går nu in i en fas av Due Diligence och slutliga förhandlingar, som förväntas avslutas senast den 1 april 2020.

ReQuTech webbplats: www.requtech.com

QamCom webbplats: www.qamcom.se

Carsten Drachmann, CEO

e-post: carsten.drachmann@astg.se

Telefon: +45 4063 4036

I ASTG ingår det helägda dotterbolaget AIMS AB.

https://www.astg.se/

ASTG AB utvecklar, tillverkar och säljer innovativa 4-axliga stabiliserande VSAT antenner för framförallt marina installationer. AIMS AB utvecklar och säljer avancerade tröghetssensorsystem, IMU:er som är avsedda för mätning av rörelser i tre dimensioner.

Bolagets säte är i Stockholm.

Denna information lämnas från ASTG AB i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades för offentliggörande den 10 februari 2020 kl. 08.50 CET genom ovanstående kontaktpersons försorg.

ASTG har fått ytterligare en order från Israel

ASTG har idag fått en tilläggsorder på 326.120 USD (cirka 3,1 MSEK) från en israelisk försvarsentreprenör


ASTG has received an additional order from Israel

ASTG has today received an additional order of USD 326,120 (approx. 3.1 MSEK) from an Israeli Defence Contractor.


ASTG presenterar LIVE vid RedEye's Growth Day 2020

Carsten Drachmann, VD för ASTG, presenterar LIVE vid RedEye's Growth Day 2020


ASTG is presenting LIVE at RedEye's Growth Day 2020

Carsten Drachmann, the CEO of ASTG, is presenting LIVE at Redeye's Growth Day 2020


ASTG får ny Satmission-order från Tjeckien

ASTG får order från vår partner Elvia Pro från Tjeckien på 96k EUR


ASTG receives new Satmission order from the Czech Republic

ASTG receives order from our partner Elvia Pro from the Czech Republic of EUR 96k


Protokoll från årsstämma

Protokoll från årsstämma den 13 maj 2020, kl. 19.00 i Kista


AGM Meeting Minutes

Meeting minutes from the AGM, May 13, 2020, 7pm in Kista


ASTG får sin första Satmission-order

ASTG får order från Saudiarabien på 56k euro


ASTG receives its first Satmission order

ASTG receives order from Saudi Arabia of EUR 56k


ASTG förvärvar Satmission AB från Allgon AB

ASTG har idag tecknat ett avtal om att köpa Satmission AB från Allgon AB (noterat på Nasdaq First North Growth Market). Förvärvet, som är en del av ASTG: s strategi, ger en ytterligare produktlinje till ASTG-portföljen. Köpeskillingen består av 2,5 miljoner B-aktier i ASTG AB värderade till cirka 5 475 000 SEK. Parterna har dessutom enats om en 3-årig Earn-out-modell. Förvärvet av Satmission AB ger ASTG ytterligare en orderstock på 3,9 MSEK. Transaktionen kommer att ha ekonomisk effekt från och med 1 april 2020. Allgon AB kommer efter genomförandet av transaktionen att äga cirka 7,5% av aktierna i ASTG AB.


ASTG acquires Satmission AB from Allgon AB

ASTG has today signed an agreement to buy Satmission AB from Allgon AB (listed on Nasdaq First North Growth Market). The acquisition, which is part of ASTG's accelerate strategy, brings an additional product line to the ASTG portfolio. The purchase price consists of 2.5 million B-shares in ASTG AB valued at approx. 5 475 000 SEK. The parties have in addition agreed a 3 years Earn-out model. The acquisition of Satmission AB brings ASTG an additional order backlog of 3.9 MSEK. The transaction will have financial effect from April 1, 2020. Allgon AB will after completion of the transaction own approx. 7.5% of the shares in ASTG AB.


ASTG årsredovisning och koncernredovisning 2019

ASTG släpper sin årsredovisning och koncernredovisning för 2019 och visar en betydande förbättring från 2018 med nettoomsättning som ökade till 34,8 MSEK från 6,8 MSEK.


ASTG Annual Report and Consolidated Accounts 2019

ASTG release its Annual Report and Consolidated Accounts for 2019 showing significant improvement from 2018 with Net Sales increasing to 34.8 MSEK from 6.8 MSEK.


Delårsrapport ASTG Q1 2020

ASTG släpper rapport för första kvartalet 2020 som visar intäkter på 14,1 MSEK och EBITDA på 0,5 MSEK vilket gör det till tredje kvartalet i rad med positiv EBITDA. Begränsad påverkan från Covid-19. VD signalerar att företaget kommer att hålla fart och inte sakta ner. 3,5 MSEK i rörelsekapital anskaffat för nytt teknikförvärv, som kommer att tävla i marknadssegment med 29% CAGR.


ASTG Q1 2020 Report

ASTG release Q1 2020 report showing 14.1 MSEK revenue and EBITDA of 0.5 MSEK, making it the 3rd quarter in a row with positive EBITDA. Limited impact from Covid-19. CEO signals company will keep momentum a not slow down. 3.5 MSEK working capital raised for new technology acquisition, which will compete in market segment with 29% CAGR.


KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ADVANCED STABILIZED TECHNOLOGIES GROUP AB

Aktieägarna i Advanced Stabilized Technologies Group AB, org. nr. 556943-8442, kallas till årsstämma onsdag den 13 maj 2020 kl. 19.00 på Scandic Victoria Tower, Arne Beurlings Torg 3, 164 40 Kista.


NOTICE TO ANNUAL GENERAL MEETING IN ADVANCED STABILIZED TECHNOLOGIES GROUP AB

The shareholders of Advanced Stabilized Technologies Group AB, reg. no. 556943-8442 are hereby invited to attend the annual general meeting to be held on Wednesday 13 May 2020 19.00 CEST at Scandic Victoria Tower, Arne Beurlings Torg 3, 164 40 Kista.


ASTG genomför en riktad emission som tillför bolaget ca 3,5 MSEK och ingår avtal om brygglån om ca 6,5 MSEK med Formue Nord

Styrelsen i ASTG AB (publ) ("ASTG" eller "Bolaget") har idag beslutat, med stöd av bemyndigande från bolagsstämman den 14 maj 2019, om en riktad kontant nyemission om 1 750 000 B-aktier till Formue Nord Markedsneutral A/S ("Formue Nord"). Teckningskursen har fastställts till 2,0 SEK per aktie. I samband med nyemissionen har ASTG ingått ett avtal om brygglån om 6,5 MSEK med Formue Nord.


ASTG conducts a directed rights issue that provides the company with approx. SEK 3.5 million and enters into a bridge loan agreement of approx. SEK 6.5 million with Formue Nord

The Board of Directors of ASTG AB (publ) ("ASTG" or "The Company") today decided, with the support of authorization from the Annual General Meeting on May 14, 2019, to do a directed cash rights issue of 1,750,000 B shares to Formue Nord Markedsneutral A / S ("Formue Nord"). The subscription price has been set at SEK 2.0 per share. In connection with the new rights issue, ASTG has entered into a bridge loan agreement of SEK 6.5 million with Formue Nord.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär