ASTG signerat Letter of Intent för sin IMU-verksamhet

ASTG signerat Letter of Intent som avser "preferred supplier" status för IMU-leveranser till en större leverantör inom försvarsindustrin

Advanced Stabilised Technologies Group (ASTG) meddelar att man har undertecknat en avsiktsförklaring (Letter of Intent) med en stor koncern inom försvarsindustrin, där det framgår att man avser utse ASTG som "Preferred Supplier" av IMU:er för en specifik försvarsprodukt. Parterna har kommit överens om att inleda slutliga kontraktsförhandlingar i början av det nya året. Kunden är en större nordisk leverantör inom försvarsområdet med ett brett utbud av produkter och lösningar som man erbjuder nationer globalt. Företaget har 1000-tals anställda och ASTG samarbetar med en av företagets affärsenheter som fokuserar på landbaserade försvarslösningar. Produkten är mycket specifik och unik, och ASTG:s IMU spelar en nyckelroll i systemets särdrag. Kunden har bearbetat marknaden under en längre tid och är nu övertygad om att det finns en betydande marknad, vilket utlöser start av den avslutande utvecklingsfasen. Marknadsperspektivet för produkten är en livscykel på minimum 20 år, vilket ställer höga krav på kvalitet och hållbarhet.

"Det här är en viktig milstolpe som vi arbetat för i över två år", säger Carsten Drachmann, CEO på ASTG.

Carsten tillägger: "Vi är på rätt spår, där vi enlighet med vår försäljningsprocess för IMU-verksamheten positionerar oss som en del av kundernas utvecklingsprocess, vilket beskrivs i vår Q3-rapport. Preferred Supplier betyder att vi är den primära leverantören av IMU:er för detta kundprogram. Som tidigare kommunicerats kortlistades ASTG tillsammans med en annan leverantör, och efter omfattande tester och utvärderingar utförda av kunden har man valt att gå vidare med ASTG. ASTG kommer att inleda kontraktsförhandlingar för att slutföra utvecklingen av denna IMU för att passa in i den övergripande kundlösningen. Nästa fas kommer att inkludera slutlig utveckling och test i samarbete med kunden för att säkerställa att hela systemet fungerar som förväntat. Vi kommer nu att börja växla upp för att kunna hantera utvecklingsarbetet 2020. Volymorder för IMU kommer att följa efterfrågan och beställningarna på kundens produkter. Eftersom denna produkt riktar sig till nationer och regeringar kan upphandlingsprocesserna ta tid innan slutliga beställningar mottas, vilket också förklaras i Q3-rapporten. Kunden kommer att arbeta med att ta hem beställningar parallellt med att utvecklingsarbetet slutförs, med IMU:n som nyckelkomponent ".

Carsten Drachmann, CEO

e-post: carsten.drachmann@astg.se

Telefon: +44-7444 475949

I ASTG ingår det helägda dotterbolaget AIMS AB.

https://www.astg.se/

ASTG AB utvecklar, tillverkar och säljer innovativa 4-axliga stabiliserande VSAT antenner för framförallt marina installationer. AIMS AB utvecklar och säljer avancerade tröghetssensorsystem, IMU:er som är avsedda för mätning av rörelser i tre dimensioner.

Bolagets säte är i Stockholm.

Denna information är sådan som ASTG AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 december 2019 kl. 14.30 CET.

ASTG genomför en riktad emission som tillför bolaget ca 3,5 MSEK och ingår avtal om brygglån om ca 6,5 MSEK med Formue Nord

Styrelsen i ASTG AB (publ) ("ASTG" eller "Bolaget") har idag beslutat, med stöd av bemyndigande från bolagsstämman den 14 maj 2019, om en riktad kontant nyemission om 1 750 000 B-aktier till Formue Nord Markedsneutral A/S ("Formue Nord"). Teckningskursen har fastställts till 2,0 SEK per aktie. I samband med nyemissionen har ASTG ingått ett avtal om brygglån om 6,5 MSEK med Formue Nord.


ASTG conducts a directed rights issue that provides the company with approx. SEK 3.5 million and enters into a bridge loan agreement of approx. SEK 6.5 million with Formue Nord

The Board of Directors of ASTG AB (publ) ("ASTG" or "The Company") today decided, with the support of authorization from the Annual General Meeting on May 14, 2019, to do a directed cash rights issue of 1,750,000 B shares to Formue Nord Markedsneutral A / S ("Formue Nord"). The subscription price has been set at SEK 2.0 per share. In connection with the new rights issue, ASTG has entered into a bridge loan agreement of SEK 6.5 million with Formue Nord.


ASTG tecknar avtal med ReQuTech

ASTG meddelar att företaget nu har tecknat det slutliga avtalet om att förvärva markbunden SatCom on the Move teknik från svenska ReQuTech


ASTG signs agreement with ReQuTech

ASTG announces that it has signed the final agreement to acquire SatCom on the Move for Land technology from Swedish ReQuTech


ASTG-uppdatering om undertecknande av avtal med ReQuTech

ASTG informerar om en kortare försening av undertecknande av avtal med ReQuTech


ASTG update on signing of agreement with ReQuTech

ASTG announces short delay in signing with ReQuTech


ASTG flyttar fram datum för Q1 rapporten 2020

ASTG flyttar fram datum för Q1 rapporten 2020 och lämnar en uppdatering om påverkan av Coronaviruset


ASTG brings forward Q1 2020 reporting

ASTG brings forward Q1 2020 reporting and gives update on Coronavirus impact


ASTG anställer Försäljningschef

ASTG har anställt Henrik Asbjørn som Chief Sales Officer


ASTG hires Chief Sales Officer

ASTG has hired Henrik Asbjørn as Chief Sales Officer


ASTG uppdatering angående Coronavirus

ASTG's verksamhet påverkas inte av Coronaviruset i Q1


ASTG update on Coronavirus

ASTG operations not impacted by Coronavirus in Q1


Bokslutskommuniké 2019

ASTG levererar positiv EBITDA för andra kvartalet i rad


ASTG Year-End Report 2019

ASTG delivers positive EBITDA for the second quarter in a row


ASTG genomför förändring av försäljnings- och marknadsföringsstrategi

IMU ordern från en försvarsentreprenör och det förväntade teknikförvärvet inom satellitkommunikation utlöser förändringar i ASTG:s strategi för försäljning och marknadsföring


ASTG executing strategy to change its Go-to-Market model

IMU order from defense contractor and the recent anticipated technology acquisition in Satellite Communications, triggers change in ASTG sales and marketing strategy


ASTG tecknar preliminärt avtal om teknikförvärv med svenska ReQuTech AB

ASTG utökar sin portfölj med en markbaserad "on the move" lösning


ASTG signs Letter of Intent for Technology Acquisition agreement with Swedish ReQuTech AB

ASTG is expanding its portfolio with a land-based "on the move" solution


ASTG anställer en Chief Sales Officer för att leda försäljningen över alla företag

Ytterligare förstärkning av försäljningsarbetet på ASTG


ASTG hiring a Chief Sales Officer to lead sales across all businesses

Further strenthening of sales efforts at ASTG


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär