ASTG planerar en till 50% garanterad företrädesemission om cirka 24 miljoner SEK

ASTG planerar en nyemission om cirka 24 miljoner SEK i syfte att med initial erhållen inköpsorder från Israel om cirka 25 miljoner SEK säkerställa industrifasen samt stärka koncernens balansräkning genom att sänka belåningen och därigenom skapa ökat handlingsutrymme. ASTG:s styrelse kommer att föreslå att en extra bolagsstämma bemyndigar styrelsen att fatta beslut om en nyemission med företrädesrätt för ASTG:s aktieägare. Emissionen omfattas till över 50% av en teckningsförbindelse och en garanti från bolagets styrelsemedlemmar, personer i ledande befattning, förre VD:n Andreas Adelgren och personer i dennes nätverk.

"ASTG är nu med erhållen inköpsorder från kund i Israel avseende bolagets egenutvecklade satellitantenn KU 100-MIL redo att påbörja industrifasen. Inköpsordern är ett tydligt bevis för produktens förträfflighet och dess konkurrenskraft avseende prestanda/pris. Emissionslikviden kommer att utöver säkerställd produktionskapacitet för israelordern även minska bolagets skuldsättning samt förstärka ASTG:s chanser till order i den pågående omfattande upphandlingen av IMU:er. Vi vill dock agera snabbt och kraftfullt för att skapa ökat handlingsutrymme och därför garanteras denna nyemission till över 50% ", säger Claes Lindqvist, styrelseordförande i ASTG AB.

ASTG:s styrelse ser goda affärsmöjligheter för de båda verksamheterna avseende såväl den befintliga kundbasen som den potentiella. För att säkerställa att båda verksamheterna har kapacitet och beredskap att tillvarata affärsmöjligheter på både kort och längre sikt föreslår ASTG:s styrelse att stärka kapitalstrukturen genom en nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare.

"Med en välfylld kassa samt lägre skuldsättning får vi en finansiell styrka och skapar bra förutsättningar för verksamheten både i nutid och framöver", säger Ulf Sundqvist, VD för ASTG. "Den upphandling i vilken vi deltar gällande IMU:er är verkligen en potentiell game changer", tillägger Ulf Sundqvist.

Garanti och teckningsåtagande
ASTG:s huvudaktieägare Reidar Östman, via R-Östman Invest AB representerande 13,5% av kapitalet och rösterna i ASTG, har förbundit sig att rösta för och teckna sin del av nyemissionen. Vidare har styrelsemedlemmar, personer i ledande befattning och förre VD:n Andreas Adelgren tillsammans med icke namngivna investerare i avtal med ASTG åtagit sig att teckna maximalt 50% av de aktier som eventuellt inte tecknas av övriga aktieägare.

Preliminär tidplan
En extra bolagsstämma planeras äga rum i januari 2018 för beslut om att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemissionen, ändrad bolagsordning samt andra formella förutsättningar för genomförandet av nyemissionen. Dessutom kommer ett antal strategiska ställningstaganden att framläggas inför den extra bolagsstämman genom separat kommunikation. En mer detaljerad tidplan samt kallelse innehållande agenda kommer att presenteras inom kort.

Rådgivare
ASTG har anlitat Eminova Fondkommission AB som emissionsinstitut avseende nyemissionen. 

18 december 2017

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:

Ulf Sundqvist, tf VD
Telefon: 073-041 2099
e-post: ulf.sundqvist@astg.se

Om Advanced Stabilized Technologies Group AB
I ASTG ingår det helägda dotterbolaget AIMS AB.

ASTG AB utvecklar, tillverkar och säljer innovativa 4-axliga stabiliserande VSAT antenner för framförallt marina installationer. Bolaget driver dessutom utvecklingsprojekt baserade på C2SATs antennrobot. AIMS AB utvecklar och säljer avancerade tröghetssensorsystem, IMU'er som är avsedda för mätning av rörelser i tre dimensioner.

Bolagets säte är i Stockholm.

Nerladdningsbara filer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I KEBNI AB (PUBL)

Aktieägarna i KebNi AB (publ), organisationsnummer 556943-8442, kallas till årsstämma torsdagen den 20 maj 2021 kl. 13.30 på Scandic Victoria Tower, Arne Beurlings Torg 3, 164 40 Kista.


VALBEREDNINGEN MEDDELAR SITT FÖRSLAG TILL STYRELSEFÖRÄNDRING

Valberedningen i KebNi AB (publ) har beslutat att föreslå årsstämman 2021 följande förslag avseende antal styrelseledamöter och val av styrelseledamöter.


KEBNI HAR LEVERERAT FÖRSTA IMU-PROTOTYPER TILL SAAB DYNAMICS

KebNi AB (publ) har levererat två IMU-prototyper till SAAB Dynamics.


KebNi AB (publ): Beslut om tidigare aviserad riktad emission av aktier

Styrelsen i KebNi AB genomför tidigare aviserad riktad emission om ca 26 Mkr efter den extra bolagstämmans godkännande av ändring av bolagsordningen. Tillsammans med emissionen som genomfördes den 17 februari 2021 tillförs KebNi drygt cirka 38 Mkr.


KebNi AB (publ): Bolagsstämmokommuniké

KebNi har idag den 10 mars 2021 hållit extra bolagsstämma


KEBNI HAR STARTAT UTVECKLING AV NÄSTA GENERATIONS HÖGPRESTANDA -TRÖGHETSSENSOR (IMU)

KebNi AB (publ) förstärker sin konkurrenskraft inom affärsområdet Inertial Sensing genom att starta utvecklingen av nästa generations högprestanda - tröghetssensor (IMU)


KEBNI FÅR YTTERLIGARE EN BESTÄLLNING FRÅN SAAB DYNAMICS

KebNi AB (publ) har mottagit en beställning från SAAB Dynamics i enlighet med nuvarande ramavtal. Ordervärde 2 590 000 kronor.


Bokslutskommuniké 2020

KEBNI HAR SLÄPPT SIN BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR 2020 OCH VISAR ETT ÅR SOM PRÄGLATS AV ETT FLERTAL HÄNDELSER SOM BEDÖMS BIDRA TILL FORTSATT TILLVÄXT INOM KEBNI FRAMÖVER.


KEBNI GENOMFÖR NYEMISSION OM DRYGT 12 MKR OCH ERHÅLLER ÅTAGANDEN OM YTTERLIGARE DRYGT 26 MKR, TILLSAMMANS DRYGT 38 MKR - FÅR KAPITAL FÖR UPPVÄXLING INOM OMRÅDET TRÖGHETSSENSORER

Styrelsen i KebNi AB (publ) förstärker ägarbasen genom en riktad nyemission om drygt 12 Mkr och åtaganden från investerare att teckna för ytterligare drygt 26 Mkr i eventuell framtida riktad emission. Med detta erhåller KebNi nödvändigt kapital för uppväxling inom affärsområdet Inertial Sensing for Inertial Measuring Units (IMU:er)


KEBNI ÖKAR TAKTEN OCH SATSAR PÅ UTVECKLING AV TRÖGHETSSENSORER (IMU:er) OCH UTREDER FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT GENOMFÖRA EN RIKTAD NYEMISSION

Styrelsen i KebNi AB (publ) har idag beslutat att öka takten i utvecklingen av bolagets affärsområden med särskild tonvikt på potentialen inom affärsområdet Inertial Sensing for Inertial Measuring Units (IMU:er). Vidare har styrelsen uppdragit åt G&W Fondkommission att utreda förutsättningarna för att genomföra en riktad kontant nyemission motsvarande ett värde om cirka 38 Mkr på basis av ett accelererat "book-building"-förfarande.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted