ÅRSSTÄMMOKOMMUNIKÉ

Stockholm, 20 maj 2021 - KebNi AB (publ) genomförde idag den 20 maj 2021 sin årsstämma för räkenskapsåret 2020. Platsen var Scandic Victoria Tower, Kista. En sammanfattning av aktieägarnas viktigaste beslutspunkter under stämman är:

Fastställande av resultaträkning och balansräkning

Årsstämman beslutade att fastställa de i Bolaget respektive koncernens årsredovisning intagna resultat- och balansräkningar.

Vinstdisposition

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag att årets resultat jämte tidigare balanserade medel i Bolaget, tillhopa uppgående till ett belopp om 53 937 070 kronor skulle balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att bevilja, i enlighet med revisorns tillstyrkande, styrelsens ledamöter och den verkställande direktörens ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2020.

Det antecknades att styrelseledamöter som representerade egna eller andras aktier liksom den verkställande direktören inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva, men att samtliga övriga aktieägare på stämman biträdde beslutet.

Val av styrelse och revisor samt arvodering

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra (4) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Årsstämman beslutade att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Årsstämman beslutade att omvälja David Svenn, Magnus Edman och Jan Wäreby som ordinarie ledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Beslutades att välja David Svenn till styrelsens ordförande. Beslutades även om nyval av Anders Björkman till ordinarie styrelseledamot och vice ordförande.

Årsstämman beslutade att Bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska ha revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers (PwC) AB som revisor med Tobias Stråhle som huvudansvarig revisor i Bolaget.

Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå till ordinarie ledamöter med 100 000 SEK vardera och med 200 000 SEK till styrelseordförande.

Årsstämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen ska äga rätt att besluta att emissionen ska betalas mot vederlag i form av kontant betalning, och/eller med apportegendom och/eller kvittningsrätt. Emissioner som sker med stöd av bemyndigandet skall ske på marknadsmässiga villkor. Syftet med bemyndigandet till emission av aktier samt skälen för eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att tillförskansa sig kapital i syfte att finansiera bolagets fortsatta tillväxt.

Samtliga beslut vid årsstämman fattades enhälligt.

FÖR MER INFORMATION KONTAKTA:

Torbjörn Saxmo, VD

E-post: torbjorn.saxmo@kebni.com

Telefon: +46 (0)709 16 14 82

Om KebNi AB (publ)
KebNi har en lång historia och stor erfarenhet inom marina och landbaserade satellitantennlösningar samt lösningar för tröghetssensorsystem för rörelseavkänning. Företaget, med huvudkontor i Stockholm, är inriktat på att bli en ledande leverantör av tillförlitlig teknik, produkter och lösningar för satellitkommunikation, säkerhet, positionering och stabilisering. KebNis produkter och lösningar riktar sig till statliga, militära och kommersiella kunder. Företaget verkar på en global marknad, direkt och genom ett nätverk av återförsäljare.

KebNi har idag verksamheter inom två olika produktområden - satellitkommunikation och tröghetssensorer. Dessa finns utförligt beskrivna på www.kebni.com.

KebNi "brings stability to a world in motion".

Bolagets aktie (KEBNI B) ar foremal for handel pa Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser ar G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 maj 2021 kl 16:55 CET.

KEBNI LÄMNAR IN PATENTENTANSÖKAN BASERAD PÅ EN NY SENSORAPPLIKATION FÖR PERSONSÄKERHET

KebNi lämnar in en patentansökan för ett personsäkerhetssystem baserat på sin expertis att mäta rörelser


KEBNI FILES INERTIAL SENSING PATENT APPLICATION FOR NEW USE-CASE IN PERSONAL SAFETY

KebNi files a patent application in support of a personal safety use-case based on Inertial Sensing expertise


KEBNI REKRYTERAR HEAD OF SALES, INERTIAL SENSING - AIMS IMU

KebNi rekryterar Erik Winther som Head of Sales, Inertial Sensing - AIMS IMU


KEBNI RECRUITS HEAD OF SALES, INERTIAL SENSING - AIMS IMU

KebNi recruits Erik Winther as Head of Sales, Inertial Sensing - AIMS IMU
ÅRSSTÄMMOKOMMUNIKÉKEBNI ANSTÄLLER CHIEF COMMERCIAL OFFICER

KebNi anställer Kristian Wallin som Chief Commercial Officer


KEBNI RECRUITS CHIEF COMMERCIAL OFFICER

KebNi recruits Kristian Wallin as Chief Commercial Officer


KEBNI FÅR FÖRSTA BESTÄLLNING PÅ NYA DSNG DRIVE AWAY ANTENNLÖSNINGEN

KebNi AB (publ) får första beställningen från kund i Ryssland med ordervärde 99 992 euro (cirka 1,0 MSEK) för Satmission DSNG 1,8 meter Drive-Away antennsystem


KEBNI RECEIVES FIRST ORDER FOR NEW DSNG DRIVE AWAY ANTENNA SOLUTION

KebNi AB (publ) receives the first order from a customer in Russia with an order value of 99,992 euros (approximately 1.0 MSEK) for Satmission DSNG 1.8 meter antenna systems


KEBNI FÅR EN YTTERLIGARE BESTÄLLNING FRÅN KUND I RYSSLAND

KebNi AB (publ) erhåller ytterligare en beställning från kund i Ryssland med ordervärde 305 920 euro (cirka 3,1 MSEK)


KEBNI RECEIVES AN ADDITIONAL ORDER FROM CUSTOMER IN RUSSIA

KebNi AB (publ) receives an additional order from a customer in Russia with an order value of EUR 305,920 (approximately MSEK 3.1)


FRAMGÅNGSRIKA TESTER MED DEN NYA DSNG DRIVE AWAY ANTENNLÖSNINGEN

KebNi AB (publ) meddelar att testerna med den nya DSNG 1.8 meter Drive Away antennlösningen varit mycket framgångsrika.


KEBNI HAR ÅTERUPPTAGIT PAUSADE ANTENNLEVERANSER TILL DEN ISRAELISKA KUNDEN

KebNi AB (publ) har genomfört leveransinspektioner under de två sista veckorna av april tillsammans med vår israeliska kund och antennerna är nu accepterade. Ytterligare cirka 680 kUSD (5,8 MSEK) har därmed fakturerats.


KEBNI ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2020

KebNi AB (publ) släpper sin årsredovisning och koncernredovisning för 2020.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
SE-102 45 Stockholm, Sweden

08-692 21 90

Om beQuoted