Delårsrapport Q2 2018 - 2019

KONCERNEN KVARTAL 2, OKT-DEC 2018 

 • Nettoomsättning 27,9 mkr (- mkr) 
 • Rörelseresultat -8,5 mkr (-12 mkr)
 • Resultat efter finansiella poster -16,5 mkr (-7,6 mkr)
 • Eget kapital 20 mkr (137 mkr)
 • Balansomslutning 441 mkr (385 mkr)
 • Soliditet 5 % (36 %)

Som framgår av balansräkningen uppgår eget kapital till 441 mkr, varav största delen är hänförlig till avyttring av fastighetsägande bolag till flera bostadsrättsföreningar under 2016 medförande en realisationsvinst om cirka 162 mkr. Under 2017 har beslutats om en kvittningsemission i ett av bolagets dotterbolag, Aspect Hospitality AB (pub), vilket bidragit till en förbättring av eget kapital om cirka 50 mkr.

Kassaflödet från den löpande verksamheten har varit negativt.

KONCERNEN 1:A HALVÅRET, JUL-DEC 2018

 • Nettoomsättning 27,9 mkr (- mkr)
 • Rörelseresultat -9 mkr (-17 mkr)
 • Resultat efter finansiella poster -33,9 mkr (-34,4 mkr)
 • Eget kapital 20 mkr (137 mkr)
 • Balansomslutning 441 mkr (385 mkr)
 • Soliditet 5 % (36 %)

HÄNDELSER EFTER 31 DECEMBER 2018

Inga väsentliga händelser efter periodens slut.

Viktiga händelser före och efter balansdagen

MAGASINET 19 - ÖSTERSKÄR, ÅKERSBERGA

 • Försäljningen är påbörjad och uppdraget ligger hos Svenska Mäklarhuset. Vi har hittills haft en visning den 25/11 med flertalet intressenter. Hittills är fem enheter sålda och en är reserverad (av totalt 19)
 • Vi har erhållit ett godkänt bygglov och startbesked på plattorna, där vi har påbörjat gjutning. Pålning är klar samt VA till ena fastigheten.
 • Upphandling av byggnationen pågår där vi nu går igenom justeringar med representant från fabriken.
 • Stomresning beräknas att starta efter vintern i april/maj. Till dess så ska plattorna stå klara.
 • Beräknad inflyttning vintern 2019/2020.
 • En uppdaterad kostnadskalkyl är framtagen av Restate.

W51 - LINDVALLEN, SÄLEN

 • Arbetet med att anpassa produkten fortsätter. Arkitekterna har tagit fram flera förslag och vi har påbörjat ett samarbete med entreprenör för att anpassa den nya produkten till effektivt byggande i fabriker. Vi kommer bl.a. flytta in de fristående basturna in i parhusen och ta bort balkonger.
 • Fortfarande kvarstår de två alternativen enligt tidigare information. Vi har analyserat dem och kommit fram till att byggnationen blir identisk oavsett. Detta är positivt och medför att vi kan utveckla produkten fullt ut innan vi beslutar om vilket alternativ som är mest fördelaktigt.
 • Byggbeskrivning och rumsbeskrivning justeras just nu för Parhusen, Triohusen och Attefallarna. Detta ger mäklarna underlag att påbörja framtagandet av försäljningsmaterial.

SOLSTIGEN - HUDDINGE, STOCKHOLM

 • Vi har reviderat bygglovet enligt rådande detaljplan.

KALENDARIUM

Delårsrapport Q3, jul-mar 2019 31 maj 2019

Rapporten i sin helhet bifogas.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA

Joakim Blomqvist, verkställande direktör
Telefon 072-853 44 33
joakim.blomqvist@aspectproperties.se

Henrik Johnsson, CFO
Telefon 076-312 99 78
henrik.johnsson@octego.se

eller besök www.aspectproperties.se 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Aspect Properties AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och i förekommande fall, lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 mars 2019 kl. 17:00 CET

OM OSS
Aspect Properties utvecklar exklusiva boenden för medvetna människor. Tillsammans med landets främsta arkitekter skapar vi hem som inte bara ser bra ut på bild utan verkligen fungera.Bokslutskommuniké 2017/2018
Årsredovisning 2017


Delårsrapport Q1 2017


Bokslutskommuniké 2017


Årsredovisning 2016


Årsredovisning 2015


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted