Rapport för första halvåret (januari-juni) 2019

Första halvåret (januari - juni) 2019

 • Resultatet efter skatt för första halvåret 2019 uppgick till - 1,9 (- 1,1) MSEK.
 • Resultat per aktie (EPS) för första halvåret var -0,03 (-0,02) SEK.
 • Eget kapital per aktie vid periodens slut var 0,86 (0,93) SEK.
 • Banktillgodohavanden vid periodens slut uppgick till 3,2 (9,6) MSEK

Väsentliga händelser under första halvåret 2019

 • 14 januari informerade Arctic Minerals att kopparmineraliseringar av så kallade Zambia-typ har påträffats i Peräpohja skifferbälte i finska Lappland. I det geologiska fältarbetet 2018 påträffades koppar på flera platser, tillsammans med förhöjda halter av silver och guld. Bolaget anser att Peräpohja skifferbälte utgör ett utmärkt målområde för Zambia-typens kopparmalmer ("SSC", Stratiform Sediment-hosted Copper), varför fortsatt prospektering planerades för fältsäsongen 2019.
 • Bolaget Arctic Gold AB, som innehar mineralrättigheterna i Norge, deltog i ett viktigt seminarium i Oslo 13 februari 2019. Inför mötet skickade bolaget ett brev till norska näringsministern, där påpekades den juridiskt-politiskt besvärliga situation bolaget befinner sig i. På seminariet informerades ministern om läget i Bidjovagge - att kommunen tidigare vägrat behandla bolagets ansökan om av planprogram med konsekvensutredning - utan relevant motivering. Näringsministern svarade bolaget muntligt och återkom per brev i maj.
 • Arctic Minerals informerade 1 mars att bolaget, genom sitt dotterbolag Norrbotten Exploration AB, har ansökt om ett malmletnings-tillstånd i Vihanti-området i mellersta Finland och har beviljats två nya förbehåll i Peräpohja skifferområde i finska Lappland. Bolaget har tidigare informerat att första borrobjekten har identifierats inom Vihanti förbehållet. Vihanti-förbehållet är beläget söder om den nedlagda Vihanti-gruvan, 40 km sydost om Raahe/Brahestad.
 • Bolaget Norrbotten Exploration AB lämnade 26 mars 2019 två ansökningar om malmletningstillstånd i Vihanti-området i mellersta Finland till Tukes, myndig-heten för tillståndsärenden enligt finska gruvlagen. Arctic Minerals informerade också att bolaget har identifierat ett tredje borrobjekt, kallat Kuuhkamo, och att bolaget har ingått ett avtal angående markmätningar, som skall utföras andra halvåret 2019. Resultaten i prospekteringen i Brahestad-Ladoga malmbältet motiverade dessa ansökningar i det gamla gruvområdet.
 • Arctic Minerals informerade 29 april att bolaget har identifierat ny prospekteringspotential för kobolt och andra batterimetaller i Kiiminki-området i centrala Finland och ett första objekt är identifierat för kärnborrning. Bolaget ansökte därför om ett förbehåll för prospektering i Kiiminki-området, beläget nordost om Uleåborg och täckande 802 km2. Målet är att hitta kobolt och koppar men i området finns också potential att hitta zink, bly och guld.
 • Baserat på de positiva resultaten under fältsäsongen 2018 startade bolagets prospekteringsteam, förstärkt med två sommargeologer, planenligt fältarbetet i Peräpohja-området i maj.

Händelser efter rapportperiodens slut den 30 juni 2019.

 • Styrelsen beslutade i enlighet med av bolagsstämman lämnat bemyndigande den 15 juli om en riktad nyemission av 25 000 000 aktier tillförande bolaget 15 MSEK före kostnader för emissionen. Emissionen riktade sig till såväl nya investorer och som större befintliga aktieägare till teckningskursen om 0,6 SEK/aktie. Den framgångsrika emissionen genomfördes av United Bankers och Mangold AB.
 • Bolaget informerade 8 augusti om resultat från prospekteringen i Peräpohja området i norra Finland. Baserat på de lovande resultaten i fältarbetet 2018 påbörjades provtagningen av berghällar och lösblock i mitten av maj, från mitten av juni också geokemisk ytnära provtagning (A-zonen). Första resultaten från geokemiska provtagningen är lovande; förhöjda kopparhalter har påträffats, i vissa fall inkluderande intressanta zink- och blyhalter och ställvis anomala guld- och silverhalter. Provtagningen och annat fältarbete fortsätter. 

Om Arctic Minerals AB (publ)

Arctic Minerals-koncernen består av moderbolaget Arctic Minerals med de två dotterbolagen Norrbotten Exploration AB och Arctic Gold AB.

Arctic Minerals AB, moderbolaget, har tidigare varit verksamt inom området prospektering och gruvutveckling. Från hösten 2017 har bolaget dock närmast fungerat som administrerande och koordinerande moderbolag. 

Koncernen har idag två verksamhetsområden. Norrbotten Exploration AB bedriver aktivt prospekteringsverksamhet i Finland. Arctic Gold AB innehar mineralrättigheter i Bidjovaggefältet i Finnmark i Nordnorge.  

Nästa rapporteringsdatum

Rapport för andra halvåret samt hela året 2019 kommer att meddelas tisdagen 25 februari 2020.

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm 30 augusti 2019

Denna rapport har inte granskats av bolagets revisor.

Certified Advisor
Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30, www.partnerfk.se) är Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North, Stockholm.

Övrigt
Bolagets aktier är listade på Nasdaq First North, Stockholm under handelsbeteckningen "ARCT".

För ytterligare information, se Bolagets hemsida på www.arcticminerals.se eller kontakta:

Krister Söderholm, VD
(+358) 50 542 3113
krister.soderholm@arcticminerals.se

eller

Peter Walker, Ordförande
+44 771 722 3909
pw183.geo@gmail.com 

Om Arctic Minerals AB

Arctic Minerals AB är ett svenskt bolag som fokuserar på prospektering efter koppar, zink och guld i Finland. Bolaget har två förbehåll för prospektering på 1 192 kmi mellersta Finland i det s.k. Brahestad-Ladoga malmbältet, där också ansökts om två malmletnings-tillstånd på 24 km2. Vidare har Bolaget i södra finska Lappland, i det s.k. Peräpohja skiffer-bältet, fem förbehåll täckande1 282 km2. Totalt alltså, inkluderat Kiiminki-förbehållet på 802 km2, har bolaget därmed förbehåll täckande 3 280 km2. Bolaget har också mineralrättigheter vid den nedlagda Bidjovagge koppar-guldgruvan i Norge.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Arctic Minerals AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 30 augusti 2019 kl. 08.30.

Delårsrapport för första halvåret 2020

Styrelsen i Arctic Minerals AB (publ) ("Arctic Minerals", "Bolaget" eller "Moderbolaget" och med dess dotterbolag "Koncernen") (Styrelsen) avger härmed rapport för perioden januari - juni 2020.


Interim report for the first half year (January - June) 2020

The Board of Directors of Arctic Minerals AB (publ) ("Arctic Minerals", the "Company" or the "Parent company" and together with its subsidiaries the "Group") (the "Board") hereby submits an interim report for the period January - June 2020.


Arctic Minerals uppdaterar om pågående prospektering

Arctic Minerals uppdaterar härmed om pågående prospektering i norra och mellersta Finland. Fältarbetet under 2020 har fokuserat på Bolagets guldprojekt Nutukka i mellersta finska Lappland, på batteri-metaller i Kiiminki-projektet i mellersta Finland och på prospektering efter koppar i Peräpohja skifferbälte i norra Finland. Kopparprospekteringen i Peräpohja genomförs inom ramen för det joint venture-avtal som ingåtts med det världsledande gruvbolaget Rio Tinto.

Inför höst- och vintersäsongen 2020/2021 planerar Arctic Minerals att fortskrida med fältarbeten vid guldprojektet Nutukka samt även att utföra geofysiska markmätningar i Kiiminki-området i syfte att välja optimala platser för kärnborrning efter batterimetaller. I Peräpohjas joint venture-projekt utförs geofysiska mätningar också för att välja optimala borrplatser i tidigare påvisade borrobjekt, liksom att identifiera potentiella nya borrobjekt.


Arctic Minerals Exploration Update

Arctic Minerals is pleased to issue an update on its exploration progress in northern and central Finland. The 2020 exploration field campaign has been focused on the Company's gold project in Nutukka in central Finnish Lapland, battery metals in the Kiiminki project in central Finland as well as the exploring for copper in the PeräpohjaSchist Belt in northern Finland. The exploring for copper in Peräpohja is carried out through the joint venture agreement with the world leading mining group Rio Tinto.

For the fall and winter season 2020/2021, Arctic Minerals in now targeting further field work on the Nutukka gold project and also ground geophysics in Kiiminki in order to optimise locations for drilling for battery metals. In the Peräpohja copper Joint Venture project, further geophysical surveys are being carried out, with the aim of optimising the location of previously identified drill targets as well as identifying potential new targets.


Kommuniké från årsstämma i Arctic Minerals AB (publ)

Arctic Minerals AB (publ) ("Bolaget") avhöll den 24 juni 2020 årsstämma ("Stämman") på Skeppargatan 27 i Stockholm.


Communique from Annual General Meeting in Arctic Minerals AB (publ)

Arctic Minerals AB (publ) (the "Company") held its Annual General Meeting (the "AGM") on June 24, 2020 at Skeppargatan 27 in Stockholm.


Kallelse till årsstämma i Arctic Minerals AB (publ)

Styrelsen för Arctic Minerals AB, org. nr 556569-3602, ("Bolaget") kallar till årsstämma onsdagen den 24 juni 2020, kl. 14.00 Skeppargatan 27 4tr, 114 52 Stockholm.


Notice of Annual General Meeting of Arctic Minerals AB (publ)

The Board of Arctic Minerals AB, org.no. 556569-3602, ("The Company") convenes the Annual General Meeting (AGM) on Wednesday, June 24, 2020 at 14.00, Skeppargatan 27 4tr, 114 52 Stockholm.


Arctic Minerals erhåller bekräftelse om positivt resultat från Rio Tintos due diligence för joint venture-avtalet

Rio Tinto Mining and Exploration Limited, ett dotterbolag inom Rio Tinto-koncernen, har bekräftat till Arctic Minerals att deras due diligence beträffande det ömsesidiga joint venture-avtalet nu är slutförd med ett positivt resultat.


Arctic Minerals receives confirmation of satisfactory due diligence from Rio Tinto on joint venture agreement

Rio Tinto Mining and Exploration Limited, a subsidiary of the Rio Tinto Group, has confirmed to Arctic Minerals the completion of a satisfactory due diligence for the mutual joint venture agreement between the two companies.


Arctic Minerals publicerar årsredovisning för 2019

Arctic Minerals publicerar årsredovisning för 2019 innehållandes en Upplysning av särskild betydelse i revisionsberättelsen avseende Bidjovagge-projektet.


Arctic Minerals' Annual Report 2019 is now published

Arctic Minerals' Annual Report for 2019 is now published (in Swedish). It is done so containing an Emphasis of matters in the Audit Report regarding the Bidjovagge project.


Arctic Minerals årsstämma 2020 senarelagd

Styrelsen i Arctic Minerals AB har beslutat att skjuta upp årsstämman 2020 till ett senare datum.


Arctic Minerals Annual General Meeting 2020 Postponed

The Board of Directors of Arctic Minerals AB has resolved to postpone the Annual General Meeting 2020 until a later date.


Arctic Minerals uppdaterar om pågående prospektering

Arctic Minerals uppdaterar härmed om pågående prospektering i norra och mellersta Finland. Under hösten 2019 och vintern 2020 har bolagets prospektering inriktats mot kärnborrning i zink-koppar-guld-området i Vihanti i mellersta Finland såväl som på prospektering efter koppar i Peräpohja skifferbälte i norra Finland. I Peräpohja sker prospekteringen efter koppar inom ramen för det Joint Venture avtal som ingicks i januari 2020 med den världsledande gruvkoncernen Rio Tinto. Under resterande delen av 2020 kommer Arctic Minerals prospekteringsarbete även att inrikta sig mot sökandet efter batterimetaller i Kiiminki i mellersta Finland samt efter guld i Nutukka i mellersta Lapplands grönstensbälte.


Arctic Minerals Exploration Update

Arctic Minerals is pleased to issue an update on its exploration progress in northern and central Finland. The 2019/2020 autumn and winter campaign has been focused towards drilling in the zinc-copper-gold Vihanti area of central Finland as well as the exploring for copper in the Peräpohja Schist Belt in northern Finland. The exploring for copper in the Peräpohja is carried out through the January 2020 joint venture agreement with the world leading mining group Rio Tinto. For 2020, additional exploration is targeted for the battery metals project in Kiiminki in central Finland and gold at Nutukka in the Central Finnish Lapland Greenstone Belt.
Arctic Minerals utser Jonatan Forsberg till ny VD

Styrelsen i Arctic Minerals AB (publ) har utsett Jonatan Forsberg till ny VD för koncernen. Han ersätter Krister Söderholm, som går i pension, men kvarstår som styrelseledamot. Jonatan tillträder som VD den 1 mars 2020.


Arctic Minerals appoints Jonatan Forsberg as new CEO

The Board of Directors of Arctic Minerals AB (publ) has appointed Jonatan Forsberg as new CEO of the Company. He replaces Krister Söderholm, who will retire as CEO but continue as Director of the Board. Jonatan will take up his position from March 1, 2020.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted