Bokslutskommuniké för helåret 2019

Arctic Minerals AB, fokuserar på prospektering i Finland, efter förvärvet av Norrbotten Exploration AB år 2017.

Prospekteringen sker i områden i centrala och norra Finland där bolaget anser potentialen är bäst att hitta nya koppar-, zink- och guldmalmer, inkluderande batterimetaller. Prospekteringen i Finland sker genom det helägda dotterbolaget Norrbotten Exploration AB

Andra halvåret (Juli - December 2019)

· Aktiverade prospekteringskostnader för andra halvåret uppgick till 0,8 (1,3) MSEK.

· Resultat efter skatt för andra halvåret uppgick till -4,6 (-1,6) MSEK.

· Resultatet per aktie för andra halvåret uppgick till -0.06 (-0.02) SEK.

Helår (Januari - December 2019)

· Aktiverade prospekteringskostnader för hela året uppgick till 2,2 (2,3) MSEK.

· Resultat efter skatt för helåret uppgick till -6,6 (-2,7) MSEK.

· Resultat per aktie för helåret uppgick till -0.08 (-0.04) SEK.

· Eget kapital per aktie vid periodens slut uppgick till 0.72 (0,89) SEK.

Väsentliga händelser under andra halvåret 2019

· Arctic Minerals AB (publ) genomförde den 15 juli 2019 en nyemission av 25 000 000 aktier, motsvarande cirka 27,4 procent av kapitalet i Bolaget, till en begränsad grupp vidtalade investerare (riktad emission) mot kontant betalning. Teckningskursen var 0,60 SEK per aktie och tillförde Bolaget 15 MSEK före avdrag för emissionskostnader på 1,3 MSEK.

· Den 8 augusti presenterades en uppdatering om prospekteringen efter koppar i Peräpohja skifferbälte. Analyser från tidigare fältarbeten visade på lovande halter av koppar, guld och silver. Det bäst malmblocket innehöll 5,25 % koppar, 0,4 gram per ton guld och 12 gram per ton silver.

· Bolaget meddelade den 18 september att det från och med 2019-09-25 bytt Certified Adviser till UB Securities Ltd.

· Bolaget meddelade den 24 oktober att bolaget identifierat ett nytt prospekteringsområde med guldpotential i norra Finland. Bolaget ansökte därför om ett förbehåll, kallat Nutukka, täckande ett område på 365 km2, ca 100 km nordost om Kittilä och ca 20 km sydväst om guldvaskarbyn Tankavaara i finska Lappland.

· Den 29 oktober meddelade bolaget att i november påbörjas kärnborrningen i zink-koppar-guld-objekten i Vihanti. Tillståndsmyndigheten har beviljat Bolaget det nödvändiga malmletningstillståndet Lampinsaari, som inbegriper de två borrobjekten "Vihanti mot djupet" och "Kuuhkamo".

· Bolaget meddelade den 25 november att bolaget beviljats ytterligare ett malmletningstillstånd i Vihanti, kallat Vilminko. Det beviljade tillståndet möjliggör den planerade kärnborrningen i borrobjektet "Vilminko".

· Bolaget informerade den 2 december 2019 att bolaget har identifierat ett nytt område med prospekteringspotential för platinagruppens element (PGE) och kromit i norra Finland. Ansökan om ett förbehåll för prospektering ("Paasivaara"), täckande ett område på 8 km2, lämnades in den 2 december. Området ligger ca 15 km nordost om staden Kemi.

· Den 13 december meddelade bolaget att kärnborrningen i Vihanti-området hade påbörjats i de tre tidigare redovisade borrobjekten; "Kuuhkamo", "Vilminko" och "Vihanti mot djupet".

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· Den 21 januari informerade Arctic Minerals att ett samarbetsavtal (Joint Venture) har ingåtts med Rio Tinto Mining & Exploration Ltd, ett dotterbolag inom Rio Tinto Group, ett av världens största gruvbolag. Avtalspart för Arctic Minerals är dotterbolaget Norrbotten Exploration AB, som är operatör för bolagets kopparprospektering i Peräpohja-området i södra finska Lappland och innehavare av mineralrättigheterna. En förutsättning för Rio Tintos godkännande av avtalet är ett positivt resultat av en due diligence.

· Styrelsen i Arctic Minerals AB (publ) har utsett Jonatan Forsberg till ny VD för koncernen. Han ersätter Krister Söderholm, som går i pension, men kvarstår som styrelseledamot. Jonatan tillträder som VD den 1 mars 2020.

· Bolaget, som är ett uttalat prospekteringsbolag som inte avser att bedriva gruvverksamhet, har beslutat att närmare sondera möjligheterna att sälja guld-koppar-gruvprojektet Bidjovagge i norra Norge.

Kommande rapporttillfällen
Årsstämma skall hållas tisdagen den 26 maj 2020. Årsredovisningen för helår 2019 hålls inför årsstämman tillgänglig på bolagets hemsida från tisdagen 5 maj, 2020.

Halvårsrapporten januari - juni 2020 kommer att publiceras torsdagen den 27 augusti 2020.

Certified Advisor
UB Securities Oy i Helsingfors, Finland, (www.unitedbankers.fi) är bolagets Certified Advisor på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm.

Annat
Bolagets aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm, under handelsbeteckningen "ARCT".

Bokslutskommuniké har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Bokslutskommunikén i sin helhet bifogas.

Stockholm den 27 februari 2020

För vidare information
se bolagets hemsida på www.arcticminerals.se eller kontakta:

Krister Söderholm, VD
(+358) 50 542 3113
krister.soderholm@arcticminerals.se

eller

Peter Walker, Ordförande
+44 771 722 3909
peter.walker@arcticminerals.se

Om Arctic Minerals
Arctic Minerals AB är ett svenskt bolag som fokuserar på prospektering efter koppar, zink, guld samt kobolt och andra batterimetaller i Finland genom dotterbolaget Norrbotten Exploration AB. För närvarande har detta dotterbolag malmletningstillstånd i Brahestad-Ladoga malmbältet i mellersta Finland och har ansökt om ett malmletningstillstånd i Peräpohja skifferbälte i norra Finland. Vidare har dotterbolaget förbehåll för prospektering i Peräpohja skifferbälte, i Kiiminki skifferbälte nordost om Uleåborg, Paasivaara nordost om Kemi och i mellersta finska Lappland. Arctic Minerals AB innehar också, genom ett annat dotterbolag, Arctic Gold AB, mineralrättigheter vid den nedlagda Bidjovagge guld-koppar-gruvan i norra Norge.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Arctic Minerals AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 februari 2020, kl. 08.30

Kallelse till årsstämma i Arctic Minerals AB (publ)

Styrelsen för Arctic Minerals AB, org. nr 556569-3602, ("Bolaget") kallar till årsstämma onsdagen den 24 juni 2020, kl. 14.00 Skeppargatan 27 4tr, 114 52 Stockholm.


Notice of Annual General Meeting of Arctic Minerals AB (publ)

The Board of Arctic Minerals AB, org.no. 556569-3602, ("The Company") convenes the Annual General Meeting (AGM) on Wednesday, June 24, 2020 at 14.00, Skeppargatan 27 4tr, 114 52 Stockholm.


Arctic Minerals erhåller bekräftelse om positivt resultat från Rio Tintos due diligence för joint venture-avtalet

Rio Tinto Mining and Exploration Limited, ett dotterbolag inom Rio Tinto-koncernen, har bekräftat till Arctic Minerals att deras due diligence beträffande det ömsesidiga joint venture-avtalet nu är slutförd med ett positivt resultat.


Arctic Minerals receives confirmation of satisfactory due diligence from Rio Tinto on joint venture agreement

Rio Tinto Mining and Exploration Limited, a subsidiary of the Rio Tinto Group, has confirmed to Arctic Minerals the completion of a satisfactory due diligence for the mutual joint venture agreement between the two companies.


Arctic Minerals publicerar årsredovisning för 2019

Arctic Minerals publicerar årsredovisning för 2019 innehållandes en Upplysning av särskild betydelse i revisionsberättelsen avseende Bidjovagge-projektet.


Arctic Minerals' Annual Report 2019 is now published

Arctic Minerals' Annual Report for 2019 is now published (in Swedish). It is done so containing an Emphasis of matters in the Audit Report regarding the Bidjovagge project.


Arctic Minerals årsstämma 2020 senarelagd

Styrelsen i Arctic Minerals AB har beslutat att skjuta upp årsstämman 2020 till ett senare datum.


Arctic Minerals Annual General Meeting 2020 Postponed

The Board of Directors of Arctic Minerals AB has resolved to postpone the Annual General Meeting 2020 until a later date.


Arctic Minerals uppdaterar om pågående prospektering

Arctic Minerals uppdaterar härmed om pågående prospektering i norra och mellersta Finland. Under hösten 2019 och vintern 2020 har bolagets prospektering inriktats mot kärnborrning i zink-koppar-guld-området i Vihanti i mellersta Finland såväl som på prospektering efter koppar i Peräpohja skifferbälte i norra Finland. I Peräpohja sker prospekteringen efter koppar inom ramen för det Joint Venture avtal som ingicks i januari 2020 med den världsledande gruvkoncernen Rio Tinto. Under resterande delen av 2020 kommer Arctic Minerals prospekteringsarbete även att inrikta sig mot sökandet efter batterimetaller i Kiiminki i mellersta Finland samt efter guld i Nutukka i mellersta Lapplands grönstensbälte.


Arctic Minerals Exploration Update

Arctic Minerals is pleased to issue an update on its exploration progress in northern and central Finland. The 2019/2020 autumn and winter campaign has been focused towards drilling in the zinc-copper-gold Vihanti area of central Finland as well as the exploring for copper in the Peräpohja Schist Belt in northern Finland. The exploring for copper in the Peräpohja is carried out through the January 2020 joint venture agreement with the world leading mining group Rio Tinto. For 2020, additional exploration is targeted for the battery metals project in Kiiminki in central Finland and gold at Nutukka in the Central Finnish Lapland Greenstone Belt.
Arctic Minerals utser Jonatan Forsberg till ny VD

Styrelsen i Arctic Minerals AB (publ) har utsett Jonatan Forsberg till ny VD för koncernen. Han ersätter Krister Söderholm, som går i pension, men kvarstår som styrelseledamot. Jonatan tillträder som VD den 1 mars 2020.


Arctic Minerals appoints Jonatan Forsberg as new CEO

The Board of Directors of Arctic Minerals AB (publ) has appointed Jonatan Forsberg as new CEO of the Company. He replaces Krister Söderholm, who will retire as CEO but continue as Director of the Board. Jonatan will take up his position from March 1, 2020.


ARCTIC MINERALS UNDERTECKNAT ETT SAMARBETSAVTAL ENLIGT EARN-IN-PRINCIPEN MED RIO TINTO GROUP.

Arctic Minerals AB har nöjet att informera att ett samarbetsavtal (Joint Venture) har ingåtts med Rio Tinto Mining & Exploration Ltd, ett dotterbolag inom Rio Tinto Group, ett av världens största gruvbolag. Avtalspart för Arctic Minerals är dotterbolaget Norrbotten Exploration AB, som är operatör för bolagets kopparprospektering i Peräpohja-området i södra finska Lappland. En förutsättning för Rio Tintos godkännande av avtalet är ett positivt resultat av en due diligence.


ARCTIC MINERALS SIGNS EARN-IN & JOINT VENTURE AGREEMENT WITH RIO TINTO GROUP.

Arctic Minerals AB is pleased to announce that it has signed an earn-in and joint venture agreement with Rio Tinto Mining & Exploration Ltd, a subsidiary of the Rio Tinto Group. Rio Tinto is one of the world's largest mining companies. The agreement concerns Artic Minerals' copper exploration project in the Peräpohja region of southern Finnish Lapland. The exploration is carried out by Arctic Minerals' wholly owned subsidiary, Norrbotten Exploration AB, which is holder of the exploration reservations and exploration permits. The agreement is subject to the completion of satisfactory due diligence by Rio Tinto.


ARCTIC MINERALS PÅBÖRJAR KÄRNBORRNINGEN I VIHANTI ZINK-KOPPAR-GULD-PROJEKTET

Arctic Minerals AB har nöjet att informera att kärnborrningen i Vihanti-området har påbörjats denna vecka. I området skall kärnborrning utföras i tre borrobjekt; Kuuhkamo, Vilminko och Vihanti Deeps. Kärnborrningen har nu påbörjats i det första objektet, Kuuhkamo.


ARCTIC MINERALS COMMENCES DRILLING AT VIHANTI, FINLAND ZINC-COPPER-GOLD PROJECT

Arctic Minerals AB is pleased to announce that drilling at its Vihanti, Finland zinc-copper-gold project, has commenced this week. The Vihanti project includes three drill targets, Kuuhkamo, Vilminko and Vihanti Deeps. Drilling has now commenced at the first target, Kuuhkamo.


Norrbotten Exploration AB ansökt om nytt förbehåll i norra Finland.

Arctic Minerals AB (Nasdaq First North Growth Market, Stockholm ("ARCT") har nöjet att informera att bolaget har identifierat ett nytt område med prospekterings-potential för platinagruppens element (PGE) och kromit i norra Finland. Koncernens dotterbolag Norrbotten Exploration AB har därför till Tukes, myndigheten för mineralrättigheter i Finland, lämnat en ansökan om ett förbehåll för prospektering, täckande ett område på 8 km2. Området ligger ca 15 km nordost om staden Kemi.


Norrbotten Exploration AB applies for new exploration reservation in northern Finland.

Arctic Minerals AB (Nasdaq First North Growth Market, Stockholm ("ARCT") is pleased to announce it has identified a new area with exploration potential for PGE (platinum group elements) and chromite in northern Finland. Arctic Minerals' subsidiary, Norrbotten Exploration AB, has therefore applied to Tukes, the authority in charge of mineral rights in Finland, for an exploration reservation covering 8.0 km2. The new reservation application, "Paasivaara", is located approximately 15 km northeast of the city of Kemi, Finland.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär