Bokslutskommuniké för helåret 2015

Andra halvåret (Juli - December 2015)

 • Aktiverade prospekteringskostnader för andra halvåret uppgick till 0,0 (0,0) mkr
 • Resultatet efter skatt för andra halvåret uppgick till -21 131 (-620) kkr
 • Resultatet per aktie för andra halvåret uppgick till - 0,98 (-0,03) kr
 • Kostnadsminskningar har uppnåtts även detta halvår

Helår (Januari - December 2015)

 • Aktiverade prospekteringskostnader för helåret uppgick till 0 (72) kkr
 • Resultatet efter skatt för helåret uppgick till - 21,7 (- 3,0) mkr
 • Resultatet per aktie för helåret uppgick till -1,01 (-0,16) kr
 • Eget kapital per aktie vid periodens slut uppgick till 1,56 (2,57) kr

Väsentliga händelser under andra halvåret

 • Kommunalvalet i Kautokeino den 14 september resulterade i en vinst för Arbeiderpartiet, som ökade med 3 mandat till 5. Flyttsamerna fick fortsatt 5 mandat och övriga 3 partier tillsammans 9 mandat. Ap och FS bildade en koalition och beslöt bl.a att avvakta ett godkännande av Arctic Golds planprogram
 • Koalitionen beslöt också att Bidjovagge området skulle förbli gruvområde och inte ändras, vilket tidigare varit på förslag.
 • Styrelsen beslöt att skriva ner det övervärde som aktierna i dotterbolaget Arctic Gold Operations haft från övertagandet av fyndigheterna år 2008 med 27 431 kkr. Det värde fyndigheterna nu har i dotterbolaget motsvarar nedlagda kostnader för borrningar mm.
 • Fordran på Arctic Gold Operations AB 28 941 kkr har i en kvittningsemission omvandlats till aktiekapital 21 427 kkr och balanserade vinstmedel 7 515 kkr i dotterbolaget. Emissionen är under registrering. För att trygga bolagets finansiering för ett år framåt upptog bolaget ett lån om 1 mkr från Novatelligence AB. Ett bolag, som är närstående till nuvarande VD. Bolagets finansiering är därmed tryggad för den perioden.


Kommande rapporttillfällen
Från och med räkenskapsåret 2013 rapporterar bolaget endast halv- och helår.

Årsstämman skall hållas torsdagen den 19 maj 2016. Årsredovisningen för 2015 hålls inför årsstämman tillgänglig på bolagets hemsida från torsdagen den 5 maj 2016.

Delårsrapport för perioden januari - juni 2016 lämnas torsdagen den 25 augusti 2016.

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm, den 18 februari 2016

Claes Levin
Ordförande

Hanne Markussen Eek 
Vice ordförande

Krister Söderholm
Ledamot

Tord Cederlund 
Ledamot och Verkställande direktör

För ytterligare information kontakta:
Tord Cederlund, VD, Arctic Gold AB
Telefon: 073-6200 997
E-post: tc@arcticgold.se
www.arcticgold.se

Delårsrapport för första halvåret 2020

Styrelsen i Arctic Minerals AB (publ) ("Arctic Minerals", "Bolaget" eller "Moderbolaget" och med dess dotterbolag "Koncernen") (Styrelsen) avger härmed rapport för perioden januari - juni 2020.


Interim report for the first half year (January - June) 2020

The Board of Directors of Arctic Minerals AB (publ) ("Arctic Minerals", the "Company" or the "Parent company" and together with its subsidiaries the "Group") (the "Board") hereby submits an interim report for the period January - June 2020.


Arctic Minerals uppdaterar om pågående prospektering

Arctic Minerals uppdaterar härmed om pågående prospektering i norra och mellersta Finland. Fältarbetet under 2020 har fokuserat på Bolagets guldprojekt Nutukka i mellersta finska Lappland, på batteri-metaller i Kiiminki-projektet i mellersta Finland och på prospektering efter koppar i Peräpohja skifferbälte i norra Finland. Kopparprospekteringen i Peräpohja genomförs inom ramen för det joint venture-avtal som ingåtts med det världsledande gruvbolaget Rio Tinto.

Inför höst- och vintersäsongen 2020/2021 planerar Arctic Minerals att fortskrida med fältarbeten vid guldprojektet Nutukka samt även att utföra geofysiska markmätningar i Kiiminki-området i syfte att välja optimala platser för kärnborrning efter batterimetaller. I Peräpohjas joint venture-projekt utförs geofysiska mätningar också för att välja optimala borrplatser i tidigare påvisade borrobjekt, liksom att identifiera potentiella nya borrobjekt.


Arctic Minerals Exploration Update

Arctic Minerals is pleased to issue an update on its exploration progress in northern and central Finland. The 2020 exploration field campaign has been focused on the Company's gold project in Nutukka in central Finnish Lapland, battery metals in the Kiiminki project in central Finland as well as the exploring for copper in the PeräpohjaSchist Belt in northern Finland. The exploring for copper in Peräpohja is carried out through the joint venture agreement with the world leading mining group Rio Tinto.

For the fall and winter season 2020/2021, Arctic Minerals in now targeting further field work on the Nutukka gold project and also ground geophysics in Kiiminki in order to optimise locations for drilling for battery metals. In the Peräpohja copper Joint Venture project, further geophysical surveys are being carried out, with the aim of optimising the location of previously identified drill targets as well as identifying potential new targets.


Kommuniké från årsstämma i Arctic Minerals AB (publ)

Arctic Minerals AB (publ) ("Bolaget") avhöll den 24 juni 2020 årsstämma ("Stämman") på Skeppargatan 27 i Stockholm.


Communique from Annual General Meeting in Arctic Minerals AB (publ)

Arctic Minerals AB (publ) (the "Company") held its Annual General Meeting (the "AGM") on June 24, 2020 at Skeppargatan 27 in Stockholm.


Kallelse till årsstämma i Arctic Minerals AB (publ)

Styrelsen för Arctic Minerals AB, org. nr 556569-3602, ("Bolaget") kallar till årsstämma onsdagen den 24 juni 2020, kl. 14.00 Skeppargatan 27 4tr, 114 52 Stockholm.


Notice of Annual General Meeting of Arctic Minerals AB (publ)

The Board of Arctic Minerals AB, org.no. 556569-3602, ("The Company") convenes the Annual General Meeting (AGM) on Wednesday, June 24, 2020 at 14.00, Skeppargatan 27 4tr, 114 52 Stockholm.


Arctic Minerals erhåller bekräftelse om positivt resultat från Rio Tintos due diligence för joint venture-avtalet

Rio Tinto Mining and Exploration Limited, ett dotterbolag inom Rio Tinto-koncernen, har bekräftat till Arctic Minerals att deras due diligence beträffande det ömsesidiga joint venture-avtalet nu är slutförd med ett positivt resultat.


Arctic Minerals receives confirmation of satisfactory due diligence from Rio Tinto on joint venture agreement

Rio Tinto Mining and Exploration Limited, a subsidiary of the Rio Tinto Group, has confirmed to Arctic Minerals the completion of a satisfactory due diligence for the mutual joint venture agreement between the two companies.


Arctic Minerals publicerar årsredovisning för 2019

Arctic Minerals publicerar årsredovisning för 2019 innehållandes en Upplysning av särskild betydelse i revisionsberättelsen avseende Bidjovagge-projektet.


Arctic Minerals' Annual Report 2019 is now published

Arctic Minerals' Annual Report for 2019 is now published (in Swedish). It is done so containing an Emphasis of matters in the Audit Report regarding the Bidjovagge project.


Arctic Minerals årsstämma 2020 senarelagd

Styrelsen i Arctic Minerals AB har beslutat att skjuta upp årsstämman 2020 till ett senare datum.


Arctic Minerals Annual General Meeting 2020 Postponed

The Board of Directors of Arctic Minerals AB has resolved to postpone the Annual General Meeting 2020 until a later date.


Arctic Minerals uppdaterar om pågående prospektering

Arctic Minerals uppdaterar härmed om pågående prospektering i norra och mellersta Finland. Under hösten 2019 och vintern 2020 har bolagets prospektering inriktats mot kärnborrning i zink-koppar-guld-området i Vihanti i mellersta Finland såväl som på prospektering efter koppar i Peräpohja skifferbälte i norra Finland. I Peräpohja sker prospekteringen efter koppar inom ramen för det Joint Venture avtal som ingicks i januari 2020 med den världsledande gruvkoncernen Rio Tinto. Under resterande delen av 2020 kommer Arctic Minerals prospekteringsarbete även att inrikta sig mot sökandet efter batterimetaller i Kiiminki i mellersta Finland samt efter guld i Nutukka i mellersta Lapplands grönstensbälte.


Arctic Minerals Exploration Update

Arctic Minerals is pleased to issue an update on its exploration progress in northern and central Finland. The 2019/2020 autumn and winter campaign has been focused towards drilling in the zinc-copper-gold Vihanti area of central Finland as well as the exploring for copper in the Peräpohja Schist Belt in northern Finland. The exploring for copper in the Peräpohja is carried out through the January 2020 joint venture agreement with the world leading mining group Rio Tinto. For 2020, additional exploration is targeted for the battery metals project in Kiiminki in central Finland and gold at Nutukka in the Central Finnish Lapland Greenstone Belt.
Arctic Minerals utser Jonatan Forsberg till ny VD

Styrelsen i Arctic Minerals AB (publ) har utsett Jonatan Forsberg till ny VD för koncernen. Han ersätter Krister Söderholm, som går i pension, men kvarstår som styrelseledamot. Jonatan tillträder som VD den 1 mars 2020.


Arctic Minerals appoints Jonatan Forsberg as new CEO

The Board of Directors of Arctic Minerals AB (publ) has appointed Jonatan Forsberg as new CEO of the Company. He replaces Krister Söderholm, who will retire as CEO but continue as Director of the Board. Jonatan will take up his position from March 1, 2020.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted