Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

Arctic Minerals uppdaterar om pågående prospektering i Finland och Norge

Arctic Minerals AB (publ) uppdaterar om säsongens prospekteringsfältarbete i Finland och Norge, som inleddes i maj 2022. I norra Finland innehar Bolaget kopparprojektet Peräpohja (joint venture med Rio Tinto), guldprojektet Nutukka samt koppar-nickelprojekten Inari och Lohi. I mellersta Finland innehar Bolaget batterimetalprojektet Kiiminki.

Joint Venture-kopparprojektet Peräpohja (finska Lappland)

Kopparprojektet i Peräpohja i södra finska Lappland är en joint-venture med Rio Tinto. Där pågår nu ett kärnborrningsprogram som kommer att avslutas senare under sommaren. Se även pressmeddelandet från den 23 juni 2021. I Peräpohja har nyligen en markgeofysisk mätning utförts. fältsäsongen fortskrider nu även prospektering efter malmblock, geologisk kartering samt provtagning av berghällar.

Arctic Minerals har prospekterat efter kopparmalm i Peräpohja-området sedan 2017 och har därvid identifierat omfattande kopparmineraliseringar i både berghällar och i malmblock. Prospektering som genomförts hittills omfattar kärnborrning, geofysiska mätningar, prospektering efter malmblock och mineraliserade berghällar samt även geologisk kartering. Se även pressmeddelandet från den 29 november 2021.

Joint-venture avtalet ingicks i januari 2020 och ger Rio Tinto möjligheten att förvärva upp till 51 % av Arctic Minerals prospekteringstillgångar i Peräpohja skifferbälte i norra Finland, genom att investera totalt 4 miljoner dollar (USD) under tre år från undertecknandet av avtalet. Rio Tinto kan sedan öka sin ägarandel till 75 % genom att spendera ytterligare 5 miljoner dollar (USD) under därpå följande tvåårsperiod. Då Rio Tintos ägande uppnår 75 % kan bägge parterna behålla sin ägarandel genom att delta i prospekteringskostnaderna på pro rata-basis, alternativt välja att bli utspädd pro-rata.

Tillståndsområdena som omfattas av joint venture-avtalet har nyligen mer än fördubblats och är nu cirka 1 120 km2. Tillståndsområden som omfattas av avtalet innefattar malmletningstillstånd och ansökningar som innehas av Arctic Minerals och Rio Tinto (se pressmeddelande 23 juni 2022).

Geologin i Peräpohja skifferbälte i södra finska Lappland visar många likheter med det centralafrikanska kopparbältet (Central African Copper Belt, "CACB") i mellersta Afrika, ett område som är en av världens viktigaste källor för produktion av koppar och kobolt. Arctic Minerals och Rio Tintos viktigaste mål vid prospekteringen i Peräpohja är malmtypen "SCC" (Sediment-hosted Stratiform Copper), en malmtyp som är karaktäristisk för malmbältet CACB.

Guldprojektet Nutukka i finska Lappland

Arctic Minerals äger till 100% mineralrättigheterna i guldprojektet Nutukka där ett förbehåll för prospektering omfattar 366 km2. Centrum av Nutukka-projektet ligger ungefär 20 km sydväst om det historiska guldvaskningslägret Tankavaara. Området ligger nära östligaste delen av mellersta Lapplands Grönstensbälte. Inom detta bälte finns också den största guldgruvan i Europa, Kittilä guldgruva, som drivs av kanadensiska Agnico Eagle. Gruvan producerade under 2021 totalt 239 240 uns (7 440 kg) guld. Inom detta malmbälte har under senaste åren rapporterats flera nya guldfynd. Bolaget anser att geologin i Nutukka visar stora likheter med guldfälten i västra Australien och Abitibi malmbältet i östra Kanada. Bägge regioner är globalt betydande för guldproduktionen.

Prospekteringsarbetet hittills har bestått av omfattande provtagning av ytmoränen. Guld har därigenom påvisats i områden med betydande areal, och där synligt guld ofta har observerats vid guldvaskning. Under fältsäsongen 2022 kommer undersökningsdikning att genomföras i syfte att provta den underliggande bergytan. Den underliggande bergytan kommer att provtas och karteras. Arbetet har planerats att påbörjas i juli och resultaten kan förväntas under sensommaren.

Koppar-nickelprojektet Lohi och Inari i finska Lappland

Arctic Minerals innehar till 100% reservationer för malmletning i områdena Lohi och Inari. Bolaget bedömer att det i båda områdena finns potential för att identifiera koppar och nickelmineraliseringar. I delar av förbehållsområdet i Inari har det tidigare identifierats malmblock med anomala halter av koppar och nickel. Ytterligare fältarbeten har planerats att genomföras i såväl Lohi som Inari under 2022.

Batterimetallprojektet Kiiminki i mellersta Finland

I Kiiminki-området äger Arctic Minerals till 100% ett malmletningstillstånd där flera bly-zink-silver-anomalier har identifierats. Arctic Minerals malmletningstillstånd har överklagats och ärendet hanteras nu av Förvaltningsdomstolen. Ett beslut förväntas under 2023. När malmletningstillståndet vunnit laga kraft planerar Bolaget att genomföra ett program för provtagning av bottenmoränen närmast bergytan med hjälp av en lätt borrigg.

Bidjovagge guld-koppar-projektet i Norge

Arctic Minerals äger till 100% bearbetningskoncession och malmletningstillstånd vid den tidigare guld-koppargruvan Bidjovagge i norra Norge. Vid den senaste beräkningen av mineraltillgångarna uppgick tonnaget till 3,3 miljoner ton med en genomsnittshalt om 1,27 gram guld per ton guld och 0,97 % koppar. Det totala metallinnehållet i indikerade tillgången är 4 180 kg (134,000 oz) guld och 32 200 ton koppar, se även pressmeddelandet från den 15 december 2021. Bolaget har även identifierat betydande potential för kobolt och tellurium, se även pressmeddelande från den 17 januari 2022.

Bolaget bedömer att det finns en betydande potential att utvidga mineraltillgången genom fortsatt prospektering.  Vid en genomgång av historiska borrhål och kärnor identifierades tre områden med exceptionellt höga halter av guld och koppar. I ett borrhål som analyserats påträffades en malmskärning om 18,0 m med halterna 33,8 gram guld per ton och 2,21 % koppar. Där ingick även ett avsnitt om 14,0 m med 43,4 gram per ton guld och 0,76 % koppar. För mer information, se pressmeddelande från den 17 mars 2022.

En ny genomgång av geofysiskt material indikerar att malmzonen i Bidjovagge är öppen och fortsätter i flera riktningar. För att undersöka detta närmare har Bolaget nu planerat att genomföra en markgeofysisk mätning under juli 2022.  

Arctic Minerals har även inlett en process för att söka en partner för att vidareutveckla Bidjovaggeprojektet.

Certified Advisor

UB Securities Oy i Helsingfors, Finland, (www.unitedbankers.fi) är Bolagets Certified Advisor på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm.

Övrigt

Bolagets aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm, under handelsbeteckningen "ARCT".

För vidare information

Se bolagets hemsida på www.arcticminerals.se eller kontakta:

Jonatan Forsberg, vd

(+46) 76 105 1310

[email protected]

Om Arctic Minerals

Arctic Minerals är en nordisk gruvjunior vars huvudsakliga verksamhet är prospektering efter koppar, zink, guld och andra batterimetaller i norra och mellersta Finland. Koncernen har även mineralrättigheter i Norge.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Arctic Minerals AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 juni 2022, kl 11.25.

Arctic Minerals har identifierat ett nytt kopparprojekt i Finland

Arctic Minerals AB (publ) har identifierat ett nytt kopparprojekt i ett geologiskt nästan outforskat och glest befolkat område i mellersta Finland. I området har påträffats lösblock med kopparhalter upp till 4,4%.


Arctic Minerals identifies a new copper target in Finland

Arctic Minerals AB (publ) has identified a new copper target in a previously unexplored and sparsely populated part of central Finland. Boulders assay up to 4.4% copper.


Positiva resultat från geofysiska markmätningar vid Bidjovagge guld-koppar-projektet i Norge

Arctic Minerals AB (publ) har erhållit positiva resultat från de geofysiska markmätningar som utfördes under fältsäsongen 2022 i det av Bolaget helägda Bidjovagge guld-koppar-projektet i Norge. Resultaten från den senaste markmätningen bekräftar den tidigare tolkningen, baserad på tidigare kärnborrning och geofysik, där malmzonen fortsätter både väster och norr om det tidigare gruvområdet.


Arctic Minerals receives positive results from geophysical survey at Bidjovagge gold-copper project in Norway

Arctic Minerals AB (publ) is pleased to announce that it has received positive results from the geophysical survey carried out during the 2022 field season at its 100%-owned Bidjovagge gold-copper project in Norway. The results of the latest survey confirm the interpretation of previous drilling and geophysics that the ore zone continues both to the west and north of the original mining area.


Arctic Minerals förvärvar 100% av kopparprojektet Peräpohja i Finland genom ett royaltyavtal med Rio Tinto, vilket ersätter tidigare joint venture-avtal

Arctic Minerals AB (publ) ("Arctic Minerals") förvärvar 100% av kopparprojektet Peräpohja i Finland ("Projektet") genom ett royaltyavtal ("Royaltyavtalet") med Rio Tinto-gruppen ("Rio Tinto"). Projektet består utav 24 malmletningstillstånd och ansökningar om totalt 1 120 km2 (112 000 hektar). Projektet har fram tills nu ägts gemensamt av Arctic Minerals och Rio Tinto i ett joint venture. Royaltyavtalet ersätter nu tidigare joint venture avtal som därigenom avslutas. Genom Royaltyavtalet får Rio Tinto rätt till en royalty om en procent av intäkterna från eventuell produktion från Projektet. Ingen kontant ersättning utgår för förvärvet av Projektet.


Arctic Minerals acquires 100% of the Peräpohja copper project in Finland in a royalty deal with Rio Tinto, superseding previous joint venture agreement

Arctic Minerals AB (publ) ("Arctic Minerals") has acquired 100% of the Peräpohja copper project in Finland (the "Project") through a Royalty Agreement (the "Royalty Agreement") with the Rio Tinto group ("Rio Tinto"). The Project consists of 24 permit and permit applications totalling 1,120 km2 (112,000 hectares). The project has till now been owned jointly by Arctic Minerals and Rio Tinto in a joint venture. The Royalty Agreement supersedes the previous joint venture agreement which is thereby terminated. In the Royalty Agreement, Rio Tinto will be entitled to a net smelter return of 1% of the revenue from any eventual production from the Project. No up-front cash will be paid for the Project.


Kommuniké från extra bolagsstämma i Arctic Minerals AB (publ)

Arctic Minerals AB (publ) ("Bolaget") höll idag, den 17 november 2022, extra bolagsstämma på Advokatfirman Schjødt, Hamngatan 27, Stockholm.


Report from Extraordinary General Meeting in Arctic Minerals AB (publ)

Arctic Minerals AB (publ) (the "Company") held an Extraordinary General Meeting today, on 17 November 2022, at Advokatfirman Schjødt, Hamngatan 27, Stockholm.


Kallelse till extra bolagsstämma i Arctic Minerals AB (publ)

Aktieägarna i Arctic Minerals AB (publ), org.nr 556569-3602, kallas till extra bolagsstämma den 17 november 2022 kl. 11.00 på Advokatfirman Schjødt, Hamngatan 27, Stockholm. Inregistrering till stämman börjar klockan 10.30.


Notice of extraordinary general meeting in Arctic Minerals AB (publ)

The shareholders of Arctic Minerals AB (publ), reg. no. 556569-3602, are given notice of the extraordinary general meeting to be held at 11:00 CET on 17 November 2022, at Advokatfirman Schjødt, Hamngatan 27, Stockholm. Registration for the meeting starts at 10:30 CET.


Arctic Minerals vd kommenterar förvärvet av Katterat guldprojekt i Norge

Vd Jonatan Forsberg kommenterar förvärvet av Katterat guldprojekt i Norge i inderesTV.


Arctic Minerals' CEO comments on the acquisition of the gold project Katterat in Norway

CEO Jonatan Forsberg comments on the acquisition of the gold project Katterat in Norway on inderesTV.


Arctic Minerals förvärvar guldprojektet Katterat i Norge och genomför riktad nyemission av aktier i samband med förvärvet

Arctic Minerals AB (publ) ("Arctic Minerals" eller "Bolaget") har idag, den 29 september 2022, ingått ett aktieöverlåtelseavtal med Branten Utvikling AS (som kontrolleras av David Ettner och Ragnar Hagen) avseende förvärv av samtliga aktier i Arctic Exploration AS som innehar guldprojektet Katterat i Norge, i enlighet med avsiktsförklaringen som kommunicerades genom pressmeddelande den 15 augusti 2022. Tillträdet sker per idag. Köpeskillingen för 100 procent av aktierna i Arctic Exploration AS uppgår till 1,95 mNOK och erläggs dels i form av kontant betalning om 0,05 mNOK, dels i form av en säljarrevers om 1,90 mNOK som kvittas mot 3 302 520 nyemitterade aktier i Arctic Minerals. Styrelsen i Arctic Minerals har därför, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 16 juni 2022, beslutat om en riktad kvittningsemission om 3 302 520 aktier i Bolaget som delbetalning av den avtalade köpeskillingen i förvärvet av Katteratprojektet.


Arctic Minerals acquires the gold project Katterat in Norway and carries out a directed issue of shares in connection with the acquisition

Arctic Minerals AB (publ) ("Arctic Minerals" or the "Company") has as of today, on 29 September 2022, entered into a share purchase agreement with Branten Utvikling AS (controlled by David Ettner and Ragnar Hagen) regarding acquisition of all shares in Arctic Exploration AS, owner of the gold project Katterat in Norway, in accordance with the letter of intent communicated through a press release on 15 August 2022. The closing takes place as of today. The consideration for 100 percent of the shares in Arctic Exploration AS amounts to mNOK 1.95 and is partly paid in the form of a cash payment of mNOK 0.05, partly in the form of a seller promissory note of mNOK 1.90 which is offset against 3,302,520 newly issued shares in Arctic Minerals. The board of directors of Arctic Minerals has therefore, based on the authorisation from the annual general meeting on 16 June 2022, resolved on a directed set-off issue of 3,302,520 new shares in the Company as a partial payment of the agreed consideration in the acquisition of the Katterat project.


Delårsrapport för första halvåret 2022

Styrelsen i Arctic Minerals AB (publ) ("Arctic Minerals", "Bolaget" eller "Moderbolaget" och med dess dotterbolag "Koncernen") (Styrelsen) avger härmed rapport för perioden januari - juni 2022.


Interim report for the first half year (January - June) 2022

The Board of Directors of Arctic Minerals AB (publ) ("Arctic Minerals", the "Company" or the "Parent company" and together with its subsidiaries the "Group") (the "Board") hereby submits an interim report for the period January - June 2022.


Arctic Minerals ingår avsiktsförklaring om att förvärva guldprojekt i Norge

Arctic Minerals AB (publ) ("Arctic Minerals") har idag ingått en icke bindande avsiktsförklaring om att förvärva 100 % av guldprojektet Katterat i Norge från ett bolag som kontrolleras av David Ettner och Ragnar Hagen ("Säljarna"). Katteratprojektet omfattar 12 undersökningstillstånd om totalt 116 km2 i Narviks kommun i Norge. I Katterat-området har guld lokaliserats i fast berg på flera ställen. Den överenskomna köpeskillingen uppgår till 1,95 mNOK.


Arctic Minerals announces letter of intent regarding the acquisition of a Norwegian gold project

Arctic Minerals AB (publ) ("Arctic Minerals") has as of today entered into a non-binding letter of intent regarding the acquisition of a 100% interest in the gold project Katterat in Norway from a company controlled by David Ettner and Ragnar Hagen (the "Sellers"). The Katterat property consists of 12 exploration permits totalling 116 km2 located inNarvik municipality in Norway, where gold has been found in bedrock in multiple locations, and the agreed consideration will be in total mNOK 1.95.


Arctic Minerals uppdaterar om pågående prospektering i Finland och Norge

Arctic Minerals AB (publ) uppdaterar om säsongens prospekteringsfältarbete i Finland och Norge, som inleddes i maj 2022. I norra Finland innehar Bolaget kopparprojektet Peräpohja (joint venture med Rio Tinto), guldprojektet Nutukka samt koppar-nickelprojekten Inari och Lohi. I mellersta Finland innehar Bolaget batterimetalprojektet Kiiminki.


Arctic Minerals updates on its exploration progress in Finland and Norway

Arctic Minerals AB (publ) updates on this seasons' exploration field work in Finland and Norway that started in May 2022.  In northern Finland, the Company's exploration projects comprise the copper project Peräpohja (a joint venture with the Rio Tinto Group), the gold project Nutukka and the copper-nickel projects Inari and Lohi.  In central Finland, the Company has the battery metal project Kiiminki.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted