Kommuniké från extra bolagsstämma i Archelon

Aktieägarna i Archelon AB (publ) har den 11 juni 2020 hållit extra bolagsstämma i Göteborg, varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

Ändring av bolagsordning
Stämman beslutade om att ändra § 4 och § 5 i bolagsordningen innebärande att aktiekapitalet utgör lägst 715 867,747893 kronor och högst 2 863 470,991572 kronor. Aktierna kan vara dels A-aktier och dels B-aktier. A-aktie medför 10 röster och B-aktie medför 1 röst. A-aktier kan utges till ett antal av högst 418 454 124 och B-aktier till ett antal av högst 418 454 124. Antalet aktier skall vara lägst 104 613 531 och högst 418 454 124.

Beslut om nyemission av aktier och teckningsoptioner (units)

Stämman beslutade att genomföra en nyemission av s.k. units av serie A och B med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

För varje befintlig aktie av serie A i Bolaget som innehas på avstämningsdagen för Företrädesemissionen, den 18 juni 2020, erhålles en (1) uniträtt av serie A. En (1) uniträtt av serie A berättigar till teckning av en (1) unit av serie A. Varje unit av serie A består av en (1) ny aktie av serie A och två (2) vederlagsfria teckningsoptioner av serie 2020/2021 A.

För varje befintlig aktie av serie B i Bolaget som innehas på avstämningsdagen för Företrädesemissionen, den 18 juni 2020, erhålles en (1) uniträtt av serie B. En (1) uniträtt av serie B berättigar till teckning av en (1) unit av serie B. Varje unit av serie B består av en (1) ny aktie av serie B och två (2) vederlagsfria teckningsoptioner av serie 2020/2021 B.

Detta innebär att högst 2 974 079 nya aktier av serie A och högst 5 948 158 nya teckningsoptioner av serie 2020/2021 A kan ges ut samt att högst 101 639 452 nya aktier av serie B och högst 203 278 904 nya teckningsoptioner av serie 2020/2021 B kan ges ut. Genom företrädesemissionen ökar aktiekapitalet med högst 715 867,747893 SEK genom emission av högst 104 613 531 aktier. Därtill kan aktiekapitalet komma att öka med högst 1 431 735,495786 SEK genom konvertering av högst 209 227 062 teckningsoptioner till aktier.

Vid fullteckning av aktier i företrädesemissionen kommer bolaget att tillföras cirka 4,2 MSEK före emissionskostnader.

Teckning av units ska ske under perioden tisdagen den 23 juni 2020 till tisdagen den 14 juli 2020. Varje unit, oavsett serie, emitteras till en kurs av 0,04 kronor per unit, vilket motsvarar en emissionskurs om 0,04 kronor per aktie. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt. Vid full teckning i nyemissionen tillförs Bolaget således cirka 4,2 miljoner kronor.

Varje teckningsoption av serie 2020/2021 A ska medföra en rätt att teckna en (1) ny aktie av serie A i Bolaget till en teckningskurs motsvarande sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets B-aktie enligt NGM Nordic SMEs officiella kurslista över tio (10) handelsdagar närmast före den 21 januari 2021, dock inte lägre än 0,01 kronor eller högre än 0,08 kronor. Teckning av aktier av serie A med stöd av teckningsoption av serie 2020/2021 A ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden den 25 januari 2021 till den 12 februari 2021.

Varje teckningsoption av serie 2020/2021 B ska medföra en rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets B-aktie enligt NGM Nordic SMEs officiella kurslista över tio (10) handelsdagar närmast före den 21 januari 2021, dock inte lägre än 0,01 kronor eller högre än 0,08 kronor. Teckning av aktier av serie B med stöd av teckningsoption av serie 2020/2021 B ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden den 25 januari 2021 till den 12 februari 2021.

Övrigt

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till extra bolagsstämman samt de fullständiga förslagen som finns tillgängliga på Bolagets hemsida. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens framlagda förslag. Samtliga beslut fattades enhälligt.

Archelon AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information kontakta VD Tore Hallberg.
Telefon: 031-131190, 0706 237390
E-post: [email protected]

Qlosr Group AB (publ) ingår avtal om förvärv av Vibration IT

Qlosr Group AB (publ) ("Qlosr Group") meddelar idag att bolaget har ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i det Malmöbaserade IT bolaget Vibration IT AB ("Vibration IT") enligt den avsiktsförklaring som tecknats med Vibration IT Holding AB och kommunicerats till marknaden 2021-04-28.


Qlosr Group AB (publ) har godkänts för notering på NGM Nordic SME

Qlosr Group AB (publ) (nedan "Qlosr Group"), meddelar härmed att NGM-börsen har godkänt dess omnoteringsprocess på Nordic SME. NGM-börsen har meddelat att aktierna i Qlosr Group därför kommer att återföras till ordinarie lista. Bolaget förtydligar även ägarfördelningen som beskrivs i Qlosr Groups tidigare publicerade listningsmemorandum.


Archelon AB (publ) har bytt namn till Qlosr Group AB (publ)

Bolagsverket har registrerat namnändringen från Archelon AB (publ) till Qlosr Group AB (publ) och bolaget byter därmed listningsnamn och kortnamn.

Bolagets aktie kommer att handlas under nytt listningsnamn och kortnamn från och med onsdag 2021-06-09. Listningsnamn kommer att vara Qlosr Group AB (publ) och nytt kortnamn för aktien kommer att vara QLOSR B. ISIN och Instrument-ID förblir oförändrade.


Archelon Natural Resources AB (publ) har erhållit villkorat godkännande för notering på NGM Nordic SME

Archelon Natural Resources AB (publ) ("Bolaget" eller "Archelon Natural Resources") har erhållit villkorat godkännande för notering på NGM Nordic SME. Första handelsdag är beräknad till den 18 juni 2021.


Avstämningsdag för sammanläggning av aktier i dotterbolaget Archelon Natural Resources AB (publ)

Vid extra bolagsstämma i Archelon AB (publ)s under namnändring till Qlosr Group AB (publ) ("Archelon" eller "Bolaget") dotterbolag Archelon Natural Resources AB (publ) ("ANR") den 25 maj 2021 beslutades om sammanläggning av A- och B-aktier (s.k. omvänd split) 1:5, där 5 befintliga aktier i ANR lades samman till en ny aktie av respektive aktieslag ("Sammanläggningen"). Styrelsen i ANR har beslutat att avstämningsdag för Sammanläggningen ska vara den 9 juni 2021.


Qlosr Holding AB ställer ut köpoptioner till den blivande ledningen

Archelon AB (publ) (u.n.ä. till Qlosr Group AB (publ)) ("Archelon" eller "Bolaget") tecknade den 13 april 2021 avtal om omvänt förvärv av samtliga aktier i Qlosr AB ("Qlosr"). Aktierna i Qlosr tillträddes den 25 maj 2021. Qlosr Holding AB, har erbjudit den blivande ledningen i Bolaget att förvärva köpoptioner i Bolaget.


Sammanläggning av aktier i dotterbolaget Archelon Natural Resources AB (publ)

Archelon AB (publ)s under namnändring till Qlosr Group AB (publ) ("Archelon" eller "Bolaget") helägda dotterbolag Archelon Natural Resources AB (publ) ("ANR") har idag på extra bolagsstämma fattat beslut om sammanläggning av ANRs A- och B-aktier (s.k. omvänd split) 1:5, där 5 befintliga aktier lades samman till en ny aktie av respektive aktieslag ("Sammanläggningen").


Kommuniké från årsstämma


Archelon AB (publ) och Qlosr AB offentliggör bolagsbeskrivning inför årsstämman den 25 maj 2021

Archelon AB (publ) ("Archelon" eller "Bolaget") tecknade den 13 april 2021 avtal om omvänt förvärv av samtliga aktier i Qlosr AB ("Qlosr"). Avtalet är bl.a. villkorat av Archelons årsstämmas godkännande den 25 maj 2021 samt beslut om utdelning av samtliga aktier i Archelon Natural Resources AB (publ) till Archelons nuvarande aktieägare.


Uppdatering av föreslagen styrelse och Qlosr Holding ställer ut köpoptioner till blivande styrelseledamöter

Archelon AB (publ) ("Archelon" eller "Bolaget") tecknade den 13 april 2021 avtal ("Avtal") om omvänt förvärv av samtliga aktier i Qlosr AB ("Qlosr"). Avtalet är bl.a. villkorat av Archelons årsstämmas godkännande den 25 maj 2021. En uppdatering av föreslagen styrelse inför kommande årsstämma lämnas. Vidare har Qlosr Holding AB erbjudit Michael Englund och David Karlsson att förvärva en köpoption var i Archelon. Optionsavtalet gäller förutsatt att det omvända förvärvet av samtliga aktier i Qlosr genomförs samt att Michael Englund och David Karlsson väljs in i styrelsen för Bolaget vid årsstämman den 25 maj 2021.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted