Bokslutskommuniké 2019

Översikt perioden oktober till december

  • Nettoomsättningen uppgick till 0 Tkr (7 Tkr).
  • Rörelseresultatet uppgick till -699 Tkr (-840 Tkr).
  • Resultatet efter skatt uppgick till -699 Tkr (-2 306 Tkr).
  • Resultat per aktie uppgick till 0,01 kr (-0,00 kr).

Översikt perioden januari till december

  • Nettoomsättningen uppgick till 5 Tkr (230 Tkr).
  • Rörelseresultatet uppgick till -2 868 Tkr (-2 512 Tkr).
  • Resultatet efter skatt uppgick till -1 950 Tkr (756Tkr).
  • Resultatet per aktie uppgick till -0 02 kr (0,01 kr).

Belopp inom parentes avser motsvarande perioder 2018.

VD-kommentar

Bäste aktieägare,

Archelon AB (publ) ("Archelon" eller "Bolaget") har under 2019 varit engagerat i ett antal olika projekt och bolag i varierande mognadsfas där målsättningen är att utveckla dessa till framtida lönsamma och självständiga verksamheter inom sektorn georesurser.

Flera av dem sorteras bort då de inte förefaller kunna nå uppsatta mål inom rimliga tidsgränser och ekonomiska ramar.

Vissa satsningar bedöms representera den potential som eftersträvas och blir därför föremål för fortsatta insatser.

Ett sådant exempel är Archelons satsning på analyser och tolkningar av existerande data avseende sällsynta jordartsmetaller som i ett antal områden följts upp med provtagning i egen regi. En för Sverige, enligt vår vetskap, ny geokemisk metod för basprospektering har av oss under 2019 tagits i användning vilken förefaller ge betydande tidsvinster till lägre kostnader. Metoden är årstidsoberoende vilket skänker den ytterligare fördelar. En fortsatt utvärdering av metoden kommer att ske under 2020.

Archelon har genom åren startat ett antal bolag i egen regi eller tillsammans med partners. Archelon har vid ett flertal tillfällen delat ut aktier i dessa till Bolagets aktieägare och därmed skapat förutsättningar för listning på marknadsplats för aktiehandel.

Därigenom skapar Archelon omsättningsbara tillgångar. Sådana aktieinnehav avyttras successivt och intäkterna investeras i nya projekt.

2019 var i mångt och mycket ett år då synliga och konkreta framsteg inte redovisats.

2020 och de närmaste åren framöver har goda förutsättningar att ge positiva avtryck i Bolagets ekonomiska utveckling. Självklart kommer även möjligheten att förvärva närbesläktade bolag vidare evalueras.

Göteborg i februari 2020

Tore Hallberg

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

Utvärderingen av sommarsäsongens fältinsatser där en ny prospekteringsmetod tagits i användning avrapporterades med goda resultat.

Kommande Rapporttillfällen

Delårsrapport för första kvartalet 2020 lämnas den 14 maj 2020
Delårsrapport för andra kvartalet 2020 lämnas den 20 augusti 2020
Delårsrapport för tredje kvartalet 2020 lämnas den 19 november 2020
Bokslutskommuniké för 2020 lämnas den 18 februari 2021
Årsstämman planeras äga rum den 14 maj 2020

För ytterligare information kontakta VD Tore Hallberg.
Telefon: 031-131190, 0706 237390
E-post: [email protected]

Denna information är insiderinformation som Archelon AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 13 februari 2020 kl 0830.

Qlosr Group AB (publ) ingår avtal om förvärv av Vibration IT

Qlosr Group AB (publ) ("Qlosr Group") meddelar idag att bolaget har ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i det Malmöbaserade IT bolaget Vibration IT AB ("Vibration IT") enligt den avsiktsförklaring som tecknats med Vibration IT Holding AB och kommunicerats till marknaden 2021-04-28.


Qlosr Group AB (publ) har godkänts för notering på NGM Nordic SME

Qlosr Group AB (publ) (nedan "Qlosr Group"), meddelar härmed att NGM-börsen har godkänt dess omnoteringsprocess på Nordic SME. NGM-börsen har meddelat att aktierna i Qlosr Group därför kommer att återföras till ordinarie lista. Bolaget förtydligar även ägarfördelningen som beskrivs i Qlosr Groups tidigare publicerade listningsmemorandum.


Archelon AB (publ) har bytt namn till Qlosr Group AB (publ)

Bolagsverket har registrerat namnändringen från Archelon AB (publ) till Qlosr Group AB (publ) och bolaget byter därmed listningsnamn och kortnamn.

Bolagets aktie kommer att handlas under nytt listningsnamn och kortnamn från och med onsdag 2021-06-09. Listningsnamn kommer att vara Qlosr Group AB (publ) och nytt kortnamn för aktien kommer att vara QLOSR B. ISIN och Instrument-ID förblir oförändrade.


Archelon Natural Resources AB (publ) har erhållit villkorat godkännande för notering på NGM Nordic SME

Archelon Natural Resources AB (publ) ("Bolaget" eller "Archelon Natural Resources") har erhållit villkorat godkännande för notering på NGM Nordic SME. Första handelsdag är beräknad till den 18 juni 2021.


Avstämningsdag för sammanläggning av aktier i dotterbolaget Archelon Natural Resources AB (publ)

Vid extra bolagsstämma i Archelon AB (publ)s under namnändring till Qlosr Group AB (publ) ("Archelon" eller "Bolaget") dotterbolag Archelon Natural Resources AB (publ) ("ANR") den 25 maj 2021 beslutades om sammanläggning av A- och B-aktier (s.k. omvänd split) 1:5, där 5 befintliga aktier i ANR lades samman till en ny aktie av respektive aktieslag ("Sammanläggningen"). Styrelsen i ANR har beslutat att avstämningsdag för Sammanläggningen ska vara den 9 juni 2021.


Qlosr Holding AB ställer ut köpoptioner till den blivande ledningen

Archelon AB (publ) (u.n.ä. till Qlosr Group AB (publ)) ("Archelon" eller "Bolaget") tecknade den 13 april 2021 avtal om omvänt förvärv av samtliga aktier i Qlosr AB ("Qlosr"). Aktierna i Qlosr tillträddes den 25 maj 2021. Qlosr Holding AB, har erbjudit den blivande ledningen i Bolaget att förvärva köpoptioner i Bolaget.


Sammanläggning av aktier i dotterbolaget Archelon Natural Resources AB (publ)

Archelon AB (publ)s under namnändring till Qlosr Group AB (publ) ("Archelon" eller "Bolaget") helägda dotterbolag Archelon Natural Resources AB (publ) ("ANR") har idag på extra bolagsstämma fattat beslut om sammanläggning av ANRs A- och B-aktier (s.k. omvänd split) 1:5, där 5 befintliga aktier lades samman till en ny aktie av respektive aktieslag ("Sammanläggningen").


Kommuniké från årsstämma


Archelon AB (publ) och Qlosr AB offentliggör bolagsbeskrivning inför årsstämman den 25 maj 2021

Archelon AB (publ) ("Archelon" eller "Bolaget") tecknade den 13 april 2021 avtal om omvänt förvärv av samtliga aktier i Qlosr AB ("Qlosr"). Avtalet är bl.a. villkorat av Archelons årsstämmas godkännande den 25 maj 2021 samt beslut om utdelning av samtliga aktier i Archelon Natural Resources AB (publ) till Archelons nuvarande aktieägare.


Uppdatering av föreslagen styrelse och Qlosr Holding ställer ut köpoptioner till blivande styrelseledamöter

Archelon AB (publ) ("Archelon" eller "Bolaget") tecknade den 13 april 2021 avtal ("Avtal") om omvänt förvärv av samtliga aktier i Qlosr AB ("Qlosr"). Avtalet är bl.a. villkorat av Archelons årsstämmas godkännande den 25 maj 2021. En uppdatering av föreslagen styrelse inför kommande årsstämma lämnas. Vidare har Qlosr Holding AB erbjudit Michael Englund och David Karlsson att förvärva en köpoption var i Archelon. Optionsavtalet gäller förutsatt att det omvända förvärvet av samtliga aktier i Qlosr genomförs samt att Michael Englund och David Karlsson väljs in i styrelsen för Bolaget vid årsstämman den 25 maj 2021.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted