Archelon förvärvar aktier i Goldore Sweden AB (publ)

Archelon AB (publ), Archelon, ökar sitt ägande i Goldore Sweden AB (publ), Goldore, från ca 27 procent av kapitalet och 31 procent av det totala antalet röster i bolaget till ca 90 procent av kapitalet och ca 94 procent av det totala antalet röster i bolaget. Förvärvet bedöms ha förutsättningar att skapa betydande värdetillväxt i Archelon.

Prospekteringsbolaget Goldore har sedan start beviljats en stor mängd undersökningstillstånd i Sverige. Tillstånden avser såväl ädelmetaller som basmetaller men även diamant. Goldore har nyligen också ansökt om undersökningstillstånd för miljömineralet wollastonit.

Archelon var en av grundarna av Goldore och har fortlöpande bistått bolaget med tekniska och administrativa tjänster. Archelon har nu träffat avtal med de största aktieägarna i Goldore om förvärv av deras aktier. Archelons ägarandel kommer därmed att öka från ca 27 procent av kapitalet och ca 31 procent av det totala antalet röster i bolaget till ca 90 procent av kapitalet och 94 procent av det totala antalet röster i Goldore.

Köpeskillingen uppgår till 1 563 019,86 kronor och skall erläggas genom utfärdande av ett skuldebrev på motsvarande belopp som direkt kvittas mot 22 328 854 nyemitterade units i Archelon.

Varje unit består av en aktie av serie B och två vederlagsfria teckningsoptioner av serie 2020/2021 B2. Detta innebär att högst 22 328 854 nya aktier till kursen 0,07 kronor per aktie av serie B och högst 44 657 708 nya teckningsoptioner av serie 2020/2021 B2 kan komma att emitteras i samband med förvärvet. Teckningsoptionerna emitteras på samma villkor som teckningsoptioner av serie 2020/2021 B i den företrädesemission Archelon kommer att genomföra efter beslut i extra bolagsstämma den 11 juni 2020 vars detaljer finns att inhämta på Archelons hemsida www.archelon.se.

Förvärvet av Goldore-aktierna förutsätter bland annat beslut om emission av units på en kommande extra bolagsstämma i Archelon.

"Vi har av uppenbara skäl följt Goldores utveckling sedan bolaget bildades. Goldore har byggt upp ett innehav av högpotenta undersökningstillstånd. Den nu överenskomna affären bör ge Archelon en rejäl värdetillväxt" säger Archelons vd Tore Hallberg

För ytterligare information kontakta VD Tore Hallberg.
Telefon: 031-131190, 0706 237390
E-post: tore.hallberg@archelon.se

Denna information är insiderinformation som Archelon AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 16 juni 2020 kl 1345

Archelon utser Mangold Fondkommission till likviditetsgarant för bolagets aktie listad på NGM Nordic SME

Archelon AB (publ) ("Archelon" eller "Bolaget") har utsett Mangold Fondkommission AB ("Mangold") till likviditetsgarant för Bolagets aktie som är listad på NGM Nordic SME. Syftet med likviditetsgarantin är att säkerställa likviditeten i Bolagets aktie och minska skillnaden mellan köp- och säljkurs. Uppdraget påbörjas onsdagen den 7 oktober 2020.


Nytt antal aktier efter registrering

Registrering innebär nytt antal aktier i Bolaget


Kommuniké från extra bolagsstämma i Archelon

Aktieägarna i Archelon AB (publ) ("Archelon" eller "Bolaget") har den 31 augusti 2020 hållit extra bolagsstämma i Göteborg, varvid följande huvudsakliga beslut fattades.


ARCHELON AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2020

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2020

  • Nettoomsättningen uppgick till 5 Tkr (5 Tkr).
  • Rörelseresultatet uppgick till -1 191 Tkr (-1 508 Tkr).
  • Resultatet efter skatt uppgick till -1 201 Tkr (-1 509 Tkr).
  • Resultat per aktie uppgick till -0,01 kr (-0,01 kr).

Sammanfattning av rapportperioden 1 april - 30 juni 2020

  • Nettoomsättningen uppgick till 0 Tkr (2 Tkr).
  • Rörelseresultatet uppgick till -603 Tkr (-781 Tkr).
  • Resultatet efter skatt uppgick till -611 Tkr (-781 Tkr).
  • Resultat per aktie uppgick till -0,01 kr (-0,01 kr).

Belopp inom parentes avser motsvarande period 2019.


Archelon AB informerar om sista dag för handel i BTU

Archelon AB (publ) ("Archelon" eller "Bolaget") meddelar att nyemissionen med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen") har registrerats på Bolagsverket. Sista dag för handel med betalda tecknade units ("BTU") är den 4 augusti 2020. Utsökningsdagen för BTU är den 6 augusti 2020.


Archelon AB (publ) kallar till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Archelon AB (publ), org nr 556870-4653, kallas härmed till extra bolagsstämma den 31 augusti 2020 kl. 11.00 i bolagets lokaler på Södra Allégatan 13 i Göteborg.


Archelons företrädesemission tecknad till 163 procent

Den 14 juli 2020 avslutades teckningsperioden i Archelon AB (publ):s ("Archelon" eller "Bolaget") företrädesemission om högst 104 613 531 Units (varav 2 974 079 units av serie A respektive 101 639 452 units av serie B) ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen har tecknats till cirka 163 procent. Cirka 100 procent av alla units av serie A tecknades med stöd av teckningsrätter. Cirka 77,34 procent av alla units av serie B tecknades med stöd av teckningsrätter, varav cirka 22,66 procent av alla units av serie B tecknades utan stöd av teckningsrätter. Genom Företrädesemissionen tillförs Archelon cirka 4,18 MSEK före emissionskostnader.

Tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har skett i enlighet med de tilldelningsprinciper som angivits i memorandumet. Besked om sådan tilldelning meddelas separat genom utskickad avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.


Archelon offentliggör memorandum

Den 11 juni 2020 fattade extra bolagsstämma i Archelon AB (publ) ("Archelon" eller "Bolaget") beslut om att genomföra nyemission av units med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen"). Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Archelon cirka 4,2 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen är säkerställd till cirka 71,7 procent, motsvarande cirka 3 MSEK, genom garantiåtaganden.


Archelon förvärvar aktier i Goldore Sweden AB (publ)

Archelon AB (publ), Archelon, ökar sitt ägande i Goldore Sweden AB (publ), Goldore, från ca 27 procent av kapitalet och 31 procent av det totala antalet röster i bolaget till ca 90 procent av kapitalet och ca 94 procent av det totala antalet röster i bolaget. Förvärvet bedöms ha förutsättningar att skapa betydande värdetillväxt i Archelon.


Kommuniké från extra bolagsstämma i Archelon

Aktieägarna i Archelon AB (publ) har den 11 juni 2020 hållit extra bolagsstämma i Göteborg, varvid följande huvudsakliga beslut fattades.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted