Delårsrapport januari till september 2022

Sammanfattning koncern delårsrapport 1 januari - 30 september 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 Tkr (0 Tkr).
 • Rörelseresultatet uppgick till -2 806 Tkr (-3 201 Tkr).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -2 497 Tkr (-2 734 Tkr).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,002 kr (-0,008 kr).

 Sammanfattning koncern av rapportperioden juli till september 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 Tkr (0 Tkr).
 • Rörelseresultatet uppgick till -874 Tkr (-888 Tkr).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -873 Tkr (-447 Tkr).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,0008 kr (-0,001 kr).

Belopp inom parantes avser motsvarande period 2021.

 Sammanfattning moderbolag delårsrapport 1 januari - september 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 Tkr (0 Tkr).
 • Rörelseresultatet uppgick till -2 769 Tkr (- 2 164 Tkr).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -2 460 Tkr (- 1 697 Tkr).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,002 kr (-0,001 Tkr).

 Sammanfattning moderbolag av rapportperioden juli till september 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 Tkr (0 Tkr).
 • Rörelseresultatet uppgick till -861 Tkr (- 848 Tkr).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -860 Tkr (- 407 Tkr).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,0008 kr (-0,0009 Tkr).

_____________________________________________________________________

VD-kommentar

Bäste aktieägare,

Archelon Natural Resources AB (publ), ("Archelon Natural Resources"), ("ANR") eller ("Bolaget") har som affärsidé att starta råvarurelaterade projekt och, om förutsättningarna bedöms vara gynnsamma, bolagisera dessa för att därefter få dem listade på lämplig marknadsplats för aktiehandel. Därutöver kan Bolaget genom direkta investeringar delta med olika stort ägarintresse i redan existerande bolag inom verksamhetsområdet.

Vårt samhälle har ett stort behov av metaller och mineral. I Europa konsumerar vi ungefär en fjärdedel av världens råvaror, men producerar endast tre procent. Vi är till stor del beroende av import. Enligt EU måste produktionen i Europa öka. 

ANR har under en längre tid bedrivit prospektering efter sällsynta jordartsmetaller (REE) i Sverige. Denna verksamhet överfördes i somras till ett för ändamålet nybildat dotterbolag, Archelon REE AB (publ) ("AREE") där avsikten är att bygga upp tillgångar av mineral och metaller som bedöms som kritiska för vårt samhälle eller annars bedöms kunna erbjuda en stor värdetillväxt. Ett antal sådana objekt tillförs dotterbolaget samtidigt som diskussioner pågår om ytterligare förvärv. Målsättningen är att lista AREE i samband med en partiell utdelning av aktier i AREE till ANR´s aktieägare. Detta arbete utvecklas enligt plan.

Bolagets övriga tillgångar omfattar en aktieportfölj bestående av större och mindre innehav i ett antal företag inom verksamhetsområdet "Natural Resources". Bland dessa kan särskilt nämnas det ca 27-procentiga ägandet i Arc Mining AB (publ) som innehar bearbetningskoncessionen för guldfyndigheten Gladhammar K Nr 1 i Västerviks kommun, samt en aktiepost i Akobo Minerals AB (publ) ("Akobo"). Akobo prospekterar efter guld i Etiopien och har där påträffat förekomster med extremt höga guldhalter. 

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

Dotterbolaget AREE har intensifierat prospekteringsverksamheten inom de områden som bedöms ha särskild god potential och insamlade data analyseras och värderas löpande.

Verksamheten under perioden

Archelon Natural Resources dotterbolag, AREE tecknade i början av juli 2022 avtal avseende förvärv av två undersökningstillstånd för REE från Big Rock Exploration AB. Undersökningstillstånden, varav ett är beviljat och det andra under ansökan hos Bergsstaten, är båda belägna i Nora kommun i Örebro län. Köpeskillingen för undersökningstillstånden skall erläggas i form av nyemitterade aktier i AREE i antal motsvarande en ägarandel om 25 procent i AREE efter genomförd transaktion. Transaktionens genomförande förutsätter Bergsstatens beviljande av sökt undersökningstillstånd och medgivande till överlåtelse av undersökningstillstånden till AREE. Transaktionen är ett led i en fortsatt uppbyggnad av REE-tillgångar i AREE genom eventuella ytterligare förvärv samt genom den egna pågående prospekteringsverksamheten.

Archelon Natural Resources startar och utvecklar bolag och projekt inom råvarusektorn samt investerar i andra företag där utvecklingspotentialen bedöms vara särskilt god. I anslutning till detta bedrivs prospektering i egen regi eller i samarbete med partners. Syftet är att skapa tillgångar som efter värdetillväxt realiseras under ordnade former.

I samband med introduktion av nybildade bolag på en marknadsplats för aktiehandel strävar Archelon efter att tilldela aktieägarna ett direktägande i portföljinnehaven genom utdelning av delar av det egna aktieinnehavet.

Investeringsportföljen som uppstår ur verksamheten omfattar aktier i Archelon REE AB (publ), Arc Mining AB (publ), Renewable Ventures Nordic AB (publ), Arctic Roe of Scandinavia AB, Akobo Minerals AB (publ) och Bluelake Mineral AB (publ).

Kommande rapporttillfällen

Bokslutskommuniké för 2022 lämnas torsdagen den 16 februari 2023.

Rapporter, pressmeddelanden med mera publiceras via beQuoted. Se även www.archelon.se.

Granskningsrapport

Denna delårsrapport har inte varit föremål för revisorns granskning. 

Göteborg den 24 november 2022

Archelon Natural Resources AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information kontakta VD Tore Hallberg.
Telefon: 031-131190, 0706 237390
E-post:  [email protected]

Denna information är insiderinformation som Archelon Natural Resources AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 november 2022 kl 0830


Delårsrapport januari till september 2022

Sammanfattning koncern delårsrapport 1 januari - 30 september 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 Tkr (0 Tkr).
 • Rörelseresultatet uppgick till -2 806 Tkr (-3 201 Tkr).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -2 497 Tkr (-2 734 Tkr).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,002 kr (-0,008 kr).

ARCHELON NATURAL RESOURCES AB (publ)

Delårsrapport januari till juni 2022


Archelon Natural Resources ABs dotterbolag Archelon REE AB tecknar avtal om förvärv av undersökningstillstånd.

Archelon Natural Resources AB (publ) ("ANR") bildade i maj 2022 ett dotterbolag, Archelon REE AB (publ) ("AREE"), med inriktning på prospektering efter sällsynta jordartsmetaller ("REE"). AREE har idag tecknat avtal avseende förvärv av två undersökningstillstånd för REE ("Undersökningstillstånden") från Big Rock Exploration AB ("Transaktionen"). Undersökningstillstånden, varav ett är beviljat och det andra under ansökan hos Bergsstaten, är båda belägna i Nora kommun i Örebro län. Köpeskillingen för Undersökningstillstånden skall erläggas i form av nyemitterade aktier riktade till Big Rock Exploration AB i antal motsvarande en ägarandel om 25 procent i AREE efter genomförd Transaktion. Transaktionens genomförande förutsätter Bergsstatens beviljande av sökt undersökningstillstånd och medgivande till överlåtelse av Undersökningstillstånden till AREE.


Archelon Natural Resources AB (publ) offentliggör utfallet för nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 A och TO 1 B

Archelon Natural ResourcesAB (publ) ("ANR" eller "Bolaget") meddelar idag, den 19 maj 2022, utfallet i nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 A och TO 1 B, vilka emitterades i samband med Bolagets företrädesemission i november 2021 ("Teckningsoptionerna"). Under perioden 4 maj till och med 18 maj 2022 hade innehavaren av Teckningsoptioner möjligheten att teckna aktier genom nyttjande av Teckningsoptionerna. Totalt tecknades 236 042 921 aktier, varav 11 896 312 aktier av serie A samt 224 146 609 aktier av serie B, genom nyttjande av 11 896 312 teckningsoptioner av serie TO 1 A och 224 146 609 teckningsoptioner av serie TO 1 B, vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 51,5 procent. ANR tillförs därmed cirka 2,8 MSEK före emissionskostnader.


Kommuniké från årsstämma i Archelon Natural Resources

Aktieägarna i Archelon Natural Resources AV (publ) ("Bolaget" eller "ANR") har den 16 maj 2022 hållit årsstämma i Göteborg, varvid följande huvudsakliga beslut fattades.Archelon Natural Resources AB (publ) meddelar att insynspersoner avser teckna sin andel av teckningsoptionerna

Archelon Natural Resources AB (publ) ("ANR" eller "Bolaget") meddelar att insynspersoner i ANR avser utnyttja sin andel av teckningsoptionerna för teckning av aktier i samband med det andra steget i ANR's företrädesemission.Archelon Natural Resources AB bildar ett dotterbolag för prospektering efter sällsynta jordartsmetaller

Styrelsen i Archelon Natural Resources AB (publ), ("ANR") eller ("Bolaget") har beslutat att bilda ett dotterbolag dit Bolagets tillgångar avseende det pågående projektet omfattande prospektering efter sällsynta jordartsmetaller skall överlåtas. Projektet har förts i ANRs egen regi. Dotterbolaget finansieras initialt med ANRs egna medel och drivs framåt med hjälp av engagerad expertis. Dotterbolaget planeras bli föremål för en kommande utdelning.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted