Bokslutskommuniké 2021Delårsrapport januari - september 2021

Sammanfattning koncern delårsrapport 1 januari - 30 september 2021

  • Nettoomsättningen uppgick till 0 Tkr (0 Tkr).
  • Rörelseresultatet uppgick till -3 201 Tkr (-1 952 Tkr).
  • Resultatet efter skatt uppgick till -2 734 Tkr (-1 706Tkr).
  • Resultat per aktie uppgick till -0,008 kr (-0,007 kr).

Archelons genomför riktad nyemission av B-aktier till garant i samband med företrädesemissionen

Archelon Natural Resources ABs (publ) ("Archelon" eller "Bolaget") har slutfört den företrädesemission av units som beslutades av styrelsen den 28 september 2021 ("Företrädesemissionen"). I samband härmed genomförs, i enlighet med de garantiavtal som upprättats och vad som tidigare kommunicerats, en riktad nyemission av B-aktier till den garant i Företrädesemissionen som valt att erhålla garantiersättning i form av nyemitterade B-aktier i Bolaget ("Ersättningsemissionen"). Teckningskursen i Ersättningsemissionen är fastställt till 0,032 SEK per B-aktie och betalning sker genom kvittning av garanternas fordringar.


Archelons företrädesemission är registrerad

Archelon Natural Resources ABs (publ) ("Archelon" eller "Bolaget") nyemissionen med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen") har nu registrerats på Bolagsverket. Sista dag för handel med betalda tecknade units ("BTU") är den 5 november 2021. Utsökningsdagen för BTU är den 9 november 2021.


Företrädesemissionen i Archelon Natural Resources AB (publ) blev tecknad till 147,6 procent och bolaget tillförs cirka 9,16 MSEK genom företrädesemission

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG ELLER FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER.

Den partiellt garanterade företrädesemissionen om cirka 9,16 MSEK som offentliggjordes den 28 september 2021 ("Företrädesemissionen") i Archelon Natural Resources AB ("ANR" eller "Bolaget") tecknades till totalt cirka 147,6 procent. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 9,16 MSEK före emissionskostnader.


Archelon Natural Resources AB (publ) meddelar att insynspersoner avser teckna hela sin pro rata i samband med Bolagets företrädesemission

Archelon Natural Resources AB (publ) ("ANR" eller "Bolaget") meddelar att insynspersoner i ANR avser teckna hela sin pro rata i samband med ANR:s företrädesemission.Rättelse: Styrelsen i Archelon Natural Resources AB (publ) har beslutat om en partiellt garanterad företrädesemission av units om cirka 9,16 MSEK

Styrelsen i Archelon Natural Resources AB (publ) ("ANR" eller "Bolaget") har idag den 28 september 2021, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämman den 25 maj 2021, beslutat att genomföra en företrädesemission av högst 458 490 853 units ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser och emissionsgarantier om sammanlagt cirka 7,3 MSEK, motsvarande 80 procent av Företrädesemissionen.


Styrelsen i Archelon Natural Resources AB (publ) har beslutat om en partiellt garanterad företrädesemission av units om cirka 9,6 MSEK

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG ELLER FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER.

Styrelsen i Archelon Natural Resrouces AB (publ) ("ANR" eller "Bolaget") har idag den 27 september 2021, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämman den 25 maj 2021, beslutat att genomföra en företrädesemission av högst 458 490 853 units ("Företrädesemissionen"). Syftet med Företrädesemissionen är främst att skapa förutsättningar för tillväxt- och rörelsekapital på lång sikt samt för att med kapitaltillskottet tillskjuta medel till framför allt dotterbolaget Goldore Sweden AB (publ) ("Goldore") för att upparbeta och förädla de undersökningstillstånd som Goldore beviljats. Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser och emissionsgarantier om sammanlagt cirka 7,7 MSEK, motsvarande 80 procent av Företrädesemissionen.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted