Halvårsrapport Jan-Jun 2020

Jan - Jun 2020

  • Koncernens omsättning uppgick till 24,3 MSEK (28,2).
  • Koncernens rörelseresultat uppgick till -0,8 MSEK (-2,8).
  • Koncernens resultat efter skatt uppgick till -1,9 MSEK (10,5). Vinst per aktie uppgick till -0,03 kr (0,19).
  • Eget kapital uppgick vid periodens slut till 132,1 MSEK (118,8) eller 1,78 SEK (2,13) per aktie.
  • Koncernens likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till 18,6 MSEK (13,5).

Verksamhet

Arbona är ett investeringsföretag som söker generera avkastning genom att investera i onoterade företag, fastigheter och noterade värdepapper. I tillägg har Arbona förlustavdrag uppgående till ca 1 miljard kronor som bolaget har som ambition att kunna utnyttja mot framtida vinster i förvärvade bolag och verksamheter.

Väsentliga händelser under första halvåret 2020 har varit:

· Strukturaffär i Johnsons El med Jemtel AB och Jemtel Krafteknik AB (annonserades 2019 men tillträddes i början på 2020), samt försäljning av aktier till VD i Johnsons El.

· Corona-pandemin bröt ut i världen och i Sverige. Initialt fick Corona-pandemin betydande påverkan på efterfrågan i våra portföljbolag. Nu är bedömningen i samtliga portföljbolag att läget i stort har stabiliserats med begränsad påverkan på efterfrågan och verksamhet för närvarande.

· Medverkande i rekrytering av ny VD till TCECUR AB (publ).

· Samtliga B-aktier i Arbona har omvandlats till A-aktier.

· Fusion har föreslagits mellan Arbona AB (publ) och Mertiva AB (publ) där varje aktie i Mertiva ska ge rätt till 24 nyemitterade aktier av serie B i Arbona. Extra bolagsstämmor i bägge bolagen har efter periodens utgång beslutat om att genomföra fusionen.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Martin Zetterström
VD, Arbona AB (publ)

Telefon: 0733-141406
E-post: martin.zetterstrom@arbona.se

Denna information är sådan information som Arbona AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 augusti kl 08:30 CET

Nerladdningsbara filer

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted