Arbona halvårsrapport 2021

Jan - Jun 2021

  • Koncernens intäkter uppgick till 27,0 MSEK (24,3)[1].
  • Koncernens rörelseresultat uppgick till -3,8 MSEK (-0,8).
  • Koncernens resultat efter skatt uppgick till 1,1 MSEK (-1,9). Vinst per aktie uppgick till 0,00 (-0,03).
  • Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick vid periodens slut till 1 397,4 MSEK (132,1) eller 2,67 SEK (1,78) per aktie.
  • Koncernens likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till 340,5 MSEK (18,6).

Kommentarer till den finansiella utvecklingen

Koncernens rörelseresultat för perioden belastas av negativa redovisade resultat i dotterbolagen. Koncernens resultat efter skatt för perioden uppgick till 1,1 MSEK (-1,9) till följd av erhållna utdelningar från, och mindre reavinster vid omallokering av, de kortfristiga placeringarna.

Bolagets tillgångar har värderats till det lägsta av anskaffningsvärde och bedömt marknadsvärde, för innehav ägda i kapitalförsäkring har bedömningen gjorts för den totala portföljen i kapitalförsäkring (inte per innehav). Om man skulle värdera de värdepapper som handlas på svensk börs, MTF eller Alternativa Listan till senaste kurs per 2021-06-30, så skulle värdet uppgå till 175 MSEK mer än det bokförda värdet, en ökning med 105 MSEK jämfört med 2020-12-31.

Bokfört eget kapital per aktie är oförändrat jämfört med periodens början och uppgår till 2,67 kr/aktie (1,78).

Rapporten i sin helhet är bifogad detta pressmeddelande samt finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.arbona.se .

För mer information, kontakta:

VD: Martin Zetterström

E-post: [email protected]

Mobil: +46 733 14 14 06

Denna information är sådan information som Arbona AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 augusti kl 08:50 CET

[1] Jämförelsetalen för föregående år avser Arbona-koncernen före fusionen med Mertiva AB som genomfördes i november 2020.

Nerladdningsbara filer

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted