Delårsrapport

Första kvartalet 1 maj 2019 - 31 Juli 2019

Väsentliga händelser för det första kvartalet (maj-juli)

Koncernen (inga jämförelsetal för föregående år då koncernen bildades efter kvartal 1 2018):

 • Omsättningen uppgick till 2 594 TSEK
 • Resultatet uppgick till -2 602 TSEK
 • Resultat per aktie blev -0,10 SEK

Moderbolaget:

 • Omsättningen uppgick till 149 TSEK (60)
 • Resultatet uppgick till -1 846 TSEK (-4 159)
 • Resultat per aktie blev -0,07 SEK (-0,32)
 • I början av maj stänger Appspotr ner möjligheten för nya användare att registrera sig i den nuvarande publika version 2.0 av Appspotr på www.appspotr.com. Åtgärden är en del i förberedelserna för lanseringen av version 3.0

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Appspotr offentliggör och inleder en till 100% säkerställd företrädesemission om 6,4 MSEK  under perioden 13-27 september.
 • Styrelsen meddelar att man tagit beslutet att skriva ner värdet på aktieinnehavet i Appspotr Asia från 5 MSEK till 0 SEK. Anledningen till nedskrivningen är att det, utifrån styrelsens bedömning, är svårt att avgöra värdet på aktieinnehavet, dels för att de avtal Appspotr Asia tidigare ingått löpt ut, dels för att Appspotr Asia framtidsprognos är svårbedömd och där dialog fortfarande pågår med Novel Unicorn om framtida satsning i Kina. Appspotr AB:s ägande i Appspotr Asia är dock intakt.
 • Första appen säljs i nya version 3.0 och strax därefter meddelar Appspotr att försäljning av applicenser i nya versionen av plattformen breddas till fler branscher. Via helägda återförsäljaren Appsales har nyförsäljning av version 3.0 riktats mot offentlig sektor men nu innefattas även detaljhandeln, fastighetsbranschen, organisationer och kommersiella kunder.
 • Appspotr öppnar upp för systemleverantörer och digitala tjänsteleverantörer som vill integrera sina system med plattformen och utöka sitt kunderbjudande med systemspecifika appar.
 • Appspotr meddelar att man stödjer möjligheten att bygga s k "container-appar" i plattformen vilket efterfrågas från flera organisationer bl a fastighetsbranschen.

VD har ordet

Appspotr gör ett bra första kvartal 2019 och likt de två sista kvartalen fortsätter omsättningen att öka. Appspotr är tillsammans med Appsales en av Sveriges ledande leverantörer av appar distribuerade via plattformar för RMAD (Rapid Mobile Application Development)

Produkten

Under perioden har version 3.0 kvalitets-säkrats och försäljning av applicenser på nya versionen kunde påbörjas i september. Under hösten startar leveranser av appar till slutkunder på nya versionen. 

Version 3.0 innehåller flera nya kraftfulla lösningar som attraherar marknaden. Bland annat kan systemleverantörer integrera sitt system till plattformen och utöka sitt kund-erbjudande med systemspecifika appar. 

Genom denna möjlighet att integrera system är version 3.0 unik bland RMAD-plattformar.  

Version 3.0 öppnar upp en möjlighet att distribuera appar flexiblare, snabbare och mer kostnadseffektivt än tidigare. 

Flera nya smarta och kraftfulla funktioner i plattformen ökar skalbarheten i version 3.0 avsevärt jämfört med tidigare versioner. 

Med version 3.0 kan distributionen av applicenser också breddas till fler målgrupper.  Vi kan nu ansluta återförsäljare, storkunder, systemleverantörer och digitala tjänste-leverantörer till plattformen, vilket inte var möjligt med den tidigare version 2.0.

Tillväxt

Med en kvalitetssäkrad plattform och påbörjad försäljning av version 3.0 på plats inledde vi en kapitalrunda för tillväxt i september. Syftet med nyemissionen är att finansiera fortsatt tillväxt med fokus på försäljning av applicenser i plattformen. Initialt sker försäljning via vår helägda återförsäljare Appsales. Efterhand utökas distributions-kanalerna för applicenser med fler åter-försäljare. Ett arbete som kommer att prägla hösten.

Organisation

Under perioden har vårt team arbetat dedikerat med att säkerställa lanseringen av 3.0. Sedan dess har vår organisation ställts om från teknikutveckling till kundleverans och försäljning. Med kapitalet från nyemissionen kommer organisationen nu att utöka sina resurser för försäljning och leverans av applicenser via fler återförsäljare. 

Appspotr har aldrig befunnit sig i en mer spännande fas än nu.

Hälsningar,

Patric Bottne

VD Appspotr

För ytterligare information kontakta:

Patric Bottne, VD Appspotr AB (publ)

Mobil: +46 701 46 61 89

E-post: [email protected] 

Om Appspotr

Appspotr erbjuder en plattform med en rik uppsättning verktyg för utveckling och publicering av professionella appar till iOS, Android och webben. Plattformen används av återförsäljare och partners som säljer skräddarsydda appar och färdiga appkoncept som en tjänst till slutkunder inom näringsliv, offentlig sektor och organisationer. Plattformen säljs också direkt till storkunder som har behov av att utveckla och distribuera interna appar inom den egna organisationen. I Appspotr koncernen ingår också Appsales som är en återförsäljare och agerar likt en sådan men tillför också sälj och marknadskunskap till Appspotr. Moderbolaget Appspotr AB har sitt säte i Göteborg. Dotterbolaget Appsales Sweden AB har sitt säte i Stockholm. Det delägda dotterbolaget Appspotr Asia har sitt säte i Hongkong.

Nerladdningsbara filer

Appspotr expanderar med Zapier integration

Öppnar upp nya sätt att automatisera arbetsflöden och få mer tid för det som är viktigast - utan behov av kodning.


Appspotr expands with Zapier integration

Opening new ways to automate workflows and have more time for what matters most-no code required.


Appspotr publicerar nyhetsbrev med VD-intervju om bolagets första halvår och utsikter inför resten av året

Appspotr meddelar att bolaget har publicerat utgåvan för juli av sitt månatliga nyhetsbrev som riktar sig till aktieägare, investerare och andra intressenter.


DELÅRSRAPPORT

ANDRA KVARTALET 1 APRIL 2022 - 30 JUNI 2022


Appspotr publicerar nyhetsbrev om att bolaget levererar skräddarsydda appar till svenska kommuner

Appspotr meddelar att bolaget har publicerat utgåvan för juni av sitt månatliga nyhetsbrev som riktar sig till aktieägare, investerare och andra intressenter.


Appspotr tecknar avtal med Ljungby kommun

Appspotr meddelar att bolaget har tecknat avtal med Ljungby kommun. Avtalet avser leverans och underhåll av en informationsapp för kommunikation mot ungdomar i kommunen. Ordervärdet uppgår till ca 177 000 kr.


Avstämningsdag för sammanläggning av aktier i Appspotr AB

Styrelsen i Appspotr AB har beslutat att avstämningsdag för den sammanläggning av aktier som beslutades vid årsstämman den 25 maj 2022 ska vara den 15 juni 2022.


Appspotr tecknar avtal med Tierps kommun

Appspotr meddelar att bolaget har tecknat avtal med Tierps kommun. Avtalet avser leverans och underhåll av en informationsapp för kommunikation mot ungdomar i kommunen. Ordervärdet uppgår till ca 101 000 kr.


Kommuniké från årsstämma i Appspotr AB (publ)

Vid årsstämman i Appspotr AB (publ) den 25 maj 2022 fastställdes resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2021-01-01 - 2021-12-31. Stämman beslutade enligt samtliga lämnade förslag.


Rättelse: Kallelse till årsstämma i Appspotr AB

(Rättelse: Kallelsen till årsstämma i Appspotr AB som meddelades i ett pressmeddelandet som publicerades 2022-04-20 klockan 08:00 innehöll fel veckodag för när årsstämman genomförs samt fel veckodag och datum för när man senast skall anmäla sig till stämman. Detta är nu justerat i detta pressmeddelande. Att detta missats beror på den mänskliga faktorn.) 

Aktieägarna i Appspotr AB (publ), org. nr 556717-2365, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 25 maj 2022 klockan 14:00 hos Appspotr AB på Kämpegatan 6 i Göteborg


Rättelse: Kallelse till årsstämma i Appspotr AB

(Rättelse: Kallelsen till årsstämma i Appspotr AB som meddelades i ett pressmeddelandet som publicerades den 25 mars 2022 blev inte annonserat i Post och Inrikestidningar (POIT). Att detta missats beror på den mänskliga faktorn. Därmed är kallelsen till årsstämma ej behörig enligt bolagets bolagsordning och ABL och en ny kallelse till årsstämma måste ske vilket nu genomförs med dagens pressmeddelande. )

Aktieägarna i Appspotr AB (publ), org. nr 556717-2365, kallas härmed till årsstämma fredagen den 25 maj 2022 klockan 14:00 hos Appspotr AB på Kämpegatan 6 i Göteborg


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted