Avtal om tidigare aviserat personaloptionsprogram ingångna

Appspotr informerade på årsstämman den 15 juni 2020 att bolaget avsåg att införa personaloptionsprogram för personer i ledande ställning. Avtalen är nu ingångna och villkoren presenteras närmre nedan. Personaloptionerna, och deras eventuella nyttjande för att teckna aktier, är dock villkorat av bolagsstämmans senare beslut och innebär således inte någon bindande förpliktelse för bolaget.

På bolagets årsstämma den 15 juni 2020 informerades kort om att bolaget avser att införa personaloptionsprogram för personer i ledande ställning kopplat till bolagets börsvärde. Avtal för detta har nu träffats i enlighet med nedan. 

Bakgrund

Appspotr har sedan tidigare inte något incitamentsprogram för personer i ledande ställning. I syfte att skapa incitament för sådana personer att i än större utsträckning lägga fokus på att öka bolagets värde och på så sätt öka incitamentet att skapa värde för aktieägarna har styrelsen ingått avtal med bolagets VD Patric Bottne samt dotterbolaget Appsales Sweden AB:s VD Carsten Sparr enligt vad som anges nedan.

Omfattning, villkor m.m.

Personaloptionsprogrammet ger Patric Bottne och Carsten Sparr (var för sig "Optionsinnehavaren") möjlighet att efter den 1 April 2021 och senast den 26 oktober 2023 teckna maximalt 3 872 340 aktier var förutsatt att följande villkor är uppfyllda;

  1. Optionsinnehavarens anställning i bolaget eller något av bolagets dotterbolag har inte sagts upp vid tidpunkten för nyttjande av optionen;
  2. Bolagets marknadsvärde uppgår till minst 200 000 000 kronor;
  3. Bolagets bolagsstämma fattar beslut om att godkänna personaloptionsprogrammet, dess villkor samt de beslut som krävs för att emittera aktier varvid beslut(en) ska biträdas av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på den aktuella stämman; samt
  4. Att de sociala avgifter som bolaget kan behöva betala med anledning av aktieteckning inte får överstiga den teckningslikvid bolaget erhåller vid nyttjande av optionerna (varvid antalet aktier som Optionsinnehavaren får teckna ska justeras nedåt till dess att de sociala avgifter som bolaget kan behöva betala maximalt motsvarar den tecknings likvid bolaget erhåller vid nyttjande av optionerna).

Priset per aktie vid nyttjande av optionerna ska vara 0,8 kronor.

Kostnader

Bolagets kostnader för personaloptionsprogrammet kommer att vara begränsade. Det kan förvisso uppstå sociala avgifter vid aktieteckning men dessa kommer alltid täckas av den teckningslikvid bolaget erhåller vid Optionsinnehavarens aktieteckning. En mer utförlig beskrivning av denna mekanism samt eventuella kostnader presenteras i samband med att bolagsstämman ska fatta beslut om godkännande av optionsprogrammet.

Utspädning

Vid fullt utnyttjande av personaloptionerna kommer utspädningseffekten motsvara ca 6 procent av dagens aktiekapital.

Andra aktierelaterade incitamentsprogram

Bolaget har tidigare informerat om att bolaget infört ett personaloptionsprogram för anställda som dock är villkorat av bolagsstämmans senare godkännande och att övriga villkor för programmet är uppfyllda. Fullständig redogörelse över bolagets samtliga incitamentsprogram kommer att presenteras inför att det är aktuellt för bolagsstämman att fatta beslut om ett eller flera av incitamentsprogrammen.

Personaloptionsprogrammets beredning

Optionsprogrammet för personer i ledande ställning har beretts av bolagets styrelse och har utarbetats i samråd med externa rådgivare baserat på en utvärdering av gällande marknadspraxis.

För ytterligare information kontakta:

Patric Bottne, VD Appspotr AB (publ)

Mobil: +46 701 46 61 89

E-post: [email protected] 

Om Appspotr

Appspotr är ett IT-bolag som utvecklar, säljer och marknadsför mjukvarulösningar för utveckling av mobila appar med fokus på Low Code som innebär att användaren kan skapa mobila appar utan förkunskaper inom kodning. Via bolagets plattform Appspotr 3 erbjuds tjänster relaterade till formgivning, innehåll och publikation som innebär snabbare, effektivare produktion av appar till en väsentligt lägre kostnad. Kunderna återfinns bland annat inom IT bolag, webbutvecklare och andra företag vilka utvecklar mobila applösningar till slutkund samt inom företag och organisationer med behov av apputveckling inom organisationen.
Moderbolaget Appspotr AB har sitt säte i Göteborg. Dotterbolaget Appsales Sweden AB har sitt säte i Stockholm.

Appspotr expanderar med Zapier integration

Öppnar upp nya sätt att automatisera arbetsflöden och få mer tid för det som är viktigast - utan behov av kodning.


Appspotr expands with Zapier integration

Opening new ways to automate workflows and have more time for what matters most-no code required.


Appspotr publicerar nyhetsbrev med VD-intervju om bolagets första halvår och utsikter inför resten av året

Appspotr meddelar att bolaget har publicerat utgåvan för juli av sitt månatliga nyhetsbrev som riktar sig till aktieägare, investerare och andra intressenter.


DELÅRSRAPPORT

ANDRA KVARTALET 1 APRIL 2022 - 30 JUNI 2022


Appspotr publicerar nyhetsbrev om att bolaget levererar skräddarsydda appar till svenska kommuner

Appspotr meddelar att bolaget har publicerat utgåvan för juni av sitt månatliga nyhetsbrev som riktar sig till aktieägare, investerare och andra intressenter.


Appspotr tecknar avtal med Ljungby kommun

Appspotr meddelar att bolaget har tecknat avtal med Ljungby kommun. Avtalet avser leverans och underhåll av en informationsapp för kommunikation mot ungdomar i kommunen. Ordervärdet uppgår till ca 177 000 kr.


Avstämningsdag för sammanläggning av aktier i Appspotr AB

Styrelsen i Appspotr AB har beslutat att avstämningsdag för den sammanläggning av aktier som beslutades vid årsstämman den 25 maj 2022 ska vara den 15 juni 2022.


Appspotr tecknar avtal med Tierps kommun

Appspotr meddelar att bolaget har tecknat avtal med Tierps kommun. Avtalet avser leverans och underhåll av en informationsapp för kommunikation mot ungdomar i kommunen. Ordervärdet uppgår till ca 101 000 kr.


Kommuniké från årsstämma i Appspotr AB (publ)

Vid årsstämman i Appspotr AB (publ) den 25 maj 2022 fastställdes resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2021-01-01 - 2021-12-31. Stämman beslutade enligt samtliga lämnade förslag.


Rättelse: Kallelse till årsstämma i Appspotr AB

(Rättelse: Kallelsen till årsstämma i Appspotr AB som meddelades i ett pressmeddelandet som publicerades 2022-04-20 klockan 08:00 innehöll fel veckodag för när årsstämman genomförs samt fel veckodag och datum för när man senast skall anmäla sig till stämman. Detta är nu justerat i detta pressmeddelande. Att detta missats beror på den mänskliga faktorn.) 

Aktieägarna i Appspotr AB (publ), org. nr 556717-2365, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 25 maj 2022 klockan 14:00 hos Appspotr AB på Kämpegatan 6 i Göteborg


Rättelse: Kallelse till årsstämma i Appspotr AB

(Rättelse: Kallelsen till årsstämma i Appspotr AB som meddelades i ett pressmeddelandet som publicerades den 25 mars 2022 blev inte annonserat i Post och Inrikestidningar (POIT). Att detta missats beror på den mänskliga faktorn. Därmed är kallelsen till årsstämma ej behörig enligt bolagets bolagsordning och ABL och en ny kallelse till årsstämma måste ske vilket nu genomförs med dagens pressmeddelande. )

Aktieägarna i Appspotr AB (publ), org. nr 556717-2365, kallas härmed till årsstämma fredagen den 25 maj 2022 klockan 14:00 hos Appspotr AB på Kämpegatan 6 i Göteborg


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted