Emitterar 4 970 969 teckningsoptioner kopplade till samarbetsavtal

Styrelsen i AppSpotr AB (publ) har beslutat att utnyttja det bemyndigande om att emittera teckningsoptioner som erhölls på extra årsstämman 2017 och emitterar 4 970 969 teckningsoptioner. Teckningsoptionerna kommer att vederlagsfritt placeras i det helägda dotterbolaget APTR Warrants AB i avvaktan på att milstolpar i avtalen med Novel Unicorn och Incantel FZ LLZ uppnås.


Valberedning inför AppSpotrs årsstämma utsedd

Valberedningen inför AppSpotrs årsstämma för räkenskapsåret 2016/2017 har utsetts.


AppSpotr AB: Sista dag för handel med BTA

AppSpotr AB ("AppSpotr") genomförde nyligen en företrädesemission av aktier som avslutades den 24 juli 2017. Även allmänheten gavs möjlighet att teckna aktier i emissionen. Företrädesemissionen tecknades till cirka 320 procent och totalt har 1 581 508 aktier nyemitterats. Sista dag för handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) är den 23 augusti 2017.


AppSpotrs företrädesemission registrerad hos Bolagsverket

AppSpotrs nyligen genomförda företrädesemission registrerades hos Bolagsverket den 17 augusti 2017.


AppSpotr AB: Bolagets företrädesemission övertecknad med teckningsgrad om cirka 320 procent

Den 24 juli 2017 avslutades teckningsperioden i AppSpotrs företrädesemission. Företrädesemissionen om cirka 10,3 MSEK tecknades till cirka 32,8 MSEK inklusive teckningsförbindelser, vilket motsvarar en teckningsgrad på cirka 320 procent. Genom företrädesemissionen emitteras totalt 1 581 508 aktier. Bolaget tillförs cirka 9,4 MSEK efter avdrag för emissionskostnader (cirka 0,9 MSEK).

I anslutning till företrädesemissionen genomfördes en riktad emission om 769 231 aktier till Novel Unicorn Ltd. vilket motsvarar cirka 5 MSEK. Den riktade emissionen registrerades hos Bolagsverket den 26 juli 2017. Det totala antalet aktier i AppSpotr uppgår per idag till 10 258 281 aktier. Efter genomförd registrering av företrädesemissionen kommer antalet aktier att uppgå till totalt 11 839 789 aktier.

Genom både företrädesemissionen och den riktade emissionen tillförs AppSpotr totalt cirka 14,4 MSEK efter emissionskostnader.


AppSpotr AB: AppSpotrs riktade emission registrerad hos Bolagsverket

Den riktade emissionen till Novel Unicorn har nu registrerats hos Bolagsverket den 26 Juli 2017.


AppSpotr tar första steget på Asien-resan

AppSpotr har tecknat avtal med det Hong Kong-baserade bolaget APPTUTTi och därmed tagit det första steget mot att bygga en stark marknadsposition i Kina och Asien.


AppSpotr takes the first step on Asia journey

AppSpotr has signed an agreement with the Hong Kong-based company APPTUTTi and thereby taken the first step towards building a strong market position in China and Asia.


Utökning av teckningsförbindelser i pågående företrädesemission

AppSpotrs pågående företrädesemission om högst 10,3 MSEK utökas med ytterligare teckningsförbindelser om cirka 1,0 MSEK. Totalt uppgår teckningsförbindelser i emissionen till 6,3 MSEK motsvarande cirka 61 procent av den totala emissionsvolymen.


AppSpotr: Idag inleds AppSpotrs företrädesemission

Idag startar teckningsperioden i AppSpotrs företrädesemission. Teckningsperioden sträcker sig fram till och med den 24 juli 2017. Vid fullt tecknad emission tillförs bolaget cirka 10,3 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgår till cirka 0,9 MSEK. 

Emissionslikviden ska i huvudsak användas till att etablera AppSpotr i Asien genom att bilda ett samägt bolag, "AppSpotr Asia", tillsammans med det Hong Kong-baserade investmentbolaget Novel Unicorn Ltd. AppSpotr Asia kommer att bearbeta den asiatiska marknaden i syfte att ingå samarbeten med strategiska partner samt erbjuda Bolagets tjänster till bolag med stora kundvolymer. AppSpotr kommer i anslutning till etableringen i Asien genomföra tekniska anpassningar av dagens plattform samt rekrytera personal som kommer arbeta i Hong Kong.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted