Delårsrapport Q1 2020

Väsentliga händelser

  • Inledningen av 2020 har präglats av oro och osäkerhet kring spridningen av det nya coronaviruset och sjukdomen Covid-19 samt dess effekt på samhälle och ekonomi. I det korta perspektivet fram till upprättande av delårsrapporten har det inte varit någon materiell påverkan på koncernens omsättning, resultat och kassaflöde.  Hur den långsiktiga påverkan blir på samhälle, ekonomi och vilka följder det i sin tur får för ALM Equity är svårbedömd i dagsläget.
     
  • Ett obligationslån om 476 Mkr återbetalades via medel från egen kassa.
     
  • Detaljplanen för fastigheten Archimedes vann laga kraft innebärande en möjlighet att stegvis byggstarta ca 1 000 förvaltningsenheter via dotterbolaget ALM Småa Bostad.

Väsentliga händelser efter periodens slut

  • ALM Equity undersöker förutsättningarna för framtida notering av dotterbolaget Svenska Nyttobostäder.

 

Koncernens nyckeltal 

Sammandrag

Jan-mar 2020 Jan- mar 2019 2019
Nettoomsättning,Mkr 413 230 1 681
Periodens resultat,Mkr 117 142 434
Avkastning på EK,% 6% 14% 10%
Soliditet,% 41% 32% 39%
Likvida medel,Mkr 444 453 699
Balansomslutning,Mkr 8 722 7 520 8 502
Nyckeltal per aktie Jan-mar 2020 Jan- mar 2019 2019
Börskurs på bokslutsdagen,kr 294 199 310
Resultat per stamaktie,kr 8,10 10,33 19,79

 

VD har ordet

Redo för nästa steg
Verksamheten i ALM Equity-koncernen har under första kvartalet 2020 utvecklats positivt i alla bemärkelser.Omsättning, vinst och kassaflöde är på nivåer vi kan känna oss stolta över. Genom att vi lämnat successiv vinstavräkning kommer den redovisade vinsten uppvisa större skillnader mellan kvartalen beroende på hur stora slutavräkningar och orealiserade värdeförändringar som har infallit under perioden. Vi bedömer exempelvis redan nu att det kommer krävas en transaktion med extraordinära intäkter för att under kommande två kvartal kunna överträffa resultatet i första kvartalet.Det rullande 12-månaders resultatet torde ge den mest rättvisande bilden av verksamheten.

Pandemins bieffekter gör vår strategi starkare än någonsin
Det är med glädje och lättnad som jag kan konstatera att den pågående pandemin hittills inte har påverkat vare sig bolaget eller våra anställda negativt. Vårt arbetssätt har tillåtit oss att arbeta från hemmet,från bygget eller på kontoret med bibehållen energi. Om något har pandemins bieffekter inneburit att vår strategi har visat sig vara starkare än någonsin.Som jag har förklarat under de senaste kvartalen har ALM Småa Bostad transformerats från utvecklare av bostadsrätter till att utveckla, och förädla hållbara och högkvalitativa förvaltningsbostäder. Basen för projekten är lagret av byggrätter i framförallt Storstockholm med kommunikationsnära lägen. Dessa byggrätter har förvärvats under en lång tid och beräknades vid årsskiftet ha ett övervärde på drygt två miljarder kronor, ett värde som successivt tas fram i takt med att våra projekt förverkligas.

En framtida notering av dotterbolaget Svenska Nyttobostäder
Vi meddelade den 19 maj att vi har börjat sondera förutsättningarna för en framtida notering av dotterbolaget Svenska Nyttobostäder.Innehållet i den tänkta affären är varumärkena Svenska Nyttobostäder och Smarta Hyresbostäder. Utöver dessa ingår majoriteten av den förvaltningsportfölj som redovisas under Affärsområde Förvaltning, ytterligare förvaltningsbostäder som ska levereras från ALM Småa Bostad samt ett färdigt förvaltningsobjekt som idag ägs av investerare.Fastigheterna tillträds i samband med färdigställande.En annan viktigt del är att befintliga investerare får möjlighet att byta sina investeringar som idag ligger direkt i enskilda utvecklingsprojekt eller förvaltningsobjekt mot aktieägande i Svenska Nyttobostäder. Om allt går i lås väljer 25 investerare att konvertera sitt direktägande mot aktieägande i Svenska Nyttobostäder och förbinder sig att teckna aktier motsvarande 2,1 miljarder kronor. Efter affärens genomförande och färdigställande kommer Svenska Nyttobostäder ha 5 750 effektiva förvaltingsbostäder i kommunikationsnära lägen i Stockholm med ett beräknat driftnetto om cirka 600 Mkr. Idag är 870 av dessa förvaltningsbostäder klara och uthyrda, 920 är i produktion och 3 960 är kommande produktion.

Fördelarna med affären är att alla står som vinnare
Vi bedömer att det finns flera fördelar med affären. För det första synliggörs de värden som skapas i förvaltningsaffären. För det andra får förvaltningsbolaget den kritiska massa som både minskar koncentrationsrisker till enskilda fastigheter och samtidigt öppnar upp finansieringsmöjligheter som inte är tillgängliga för mindre aktörer. För det tredje blir det lättare att följa utvecklingen av de olika verksamheterna och att renodla affären och kapitalstrukturen. Det skulle kunna liknas vid barnens Vasalopp där alla får medalj och är vinnare. Det kan bli en riktigt bra affär för ALM Equitys aktieägare, för dess affärsområden och även de investerare som varit med från start.

Den ändrade spelplanen erbjuder nya kombinationer och strategier.
Om affären genomförs och ALM Småa Bostad säljer 3 450 nya enheter innebär det inte att det är slut på möjligheter då affärsområde Projektutveckling har ytterligare cirka 8 600 byggrätter varav cirka 6 700 lämpar sig väl som förvaltningsenheter som kan utvecklas och säljas till marknaden eller till Svenska Nyttobostäder. Vi kommer naturligtvis att fortsätta tillvarata möjligheter att förvärva bra byggrätter i kommunikationsnära lägen. Det kommer att bli spännande att driva vår affär vidare, inte minst eftersom den ändrade spelplanen kan erbjuda nya strategier och kombinationer.

Inriktningen på kvadrat- och klimatsmarta bostäder fortsätter
Vår inriktning på kvadrat- och klimatsmarta bostäder kommer finnas kvar. Vi har under flera år arbetat fram detta koncept som i pandemins spår förefaller vara ett svar på de behov som kommer växa starkast på bostadsmarknaden framöver. Mycket tyder på att Sverige och resten av världen står inför en betydande konjunkturnedgång. Många har redan förlorat sina arbeten eller är permitterade på obestämd tid. Osäkerheten om vad som väntar är i skrivande stund mycket stor.I ett läge som detta riskerar bostadsmarknaden att fungera riktigt dåligt. För tre år sedan blev det nära på omöjligt att sälja nybyggdabostäder på ritning - få vågade köpa med leverans av bostaden ett år eller mer framåt i tiden. Nu handlar det för många om det överhuvudtaget är värt risken att ta stora lån, speciellt om de framtida inkomsterna är osäkra.Yteffektiva lägenheter nära kommunikationer med avgifter eller hyror som de flesta med månadslön ska kunna klara, verkar vara det perfekta svaret i denna marknad. Vi kommer att fortsätta denna produktion med oförminskad styrka.

För mer information kontakta:
Joakim Alm, VD, tel 073-396 97 27

Om ALM Equity: 
ALM Equity utvecklar och investerar i bolag inom fastighetsbranschen. Verksamheterna är strukturerade i fem affärsområden med fristående bolag och varumärken inom förvaltning, projektutveckling, entreprenad, finansiering och digitala tjänster.
ALM Equitys aktie är listad på NASDAQ First North Growth Market med kortnamnet ALM och preferensaktien med kortnamnet ALM PREF.
Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, tel.+46 8- 463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se

Mer information om bolaget finns på www.almequity.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som ALM Equity AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2020-05-27 kl.08:00


Delårsrapport Q1 2020


Årsredovisning 2019


Bokslutskommuniké 2019


Delårsrapport Q3 2019


Halvårsrapport 2019


Delårsrapport Q1 2019


Årsredovisning 2018


Bokslutskommuniké 2018


Delårsrapport Q3 2018


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted