Nyemission (apportemission) av preferensaktier i ALM Equity AB (publ)

ALM Equity AB (publ) har den 26 februari 2019 träffat avtal med M6 Capital AB, org. nr 556755-9231, om förvärv av 25 preferensaktier av serie B i Slipskäraren Holding AB, org. nr 556976-6206. Köpeskillingen för aktierna uppgår till 22.587.180 kronor. Köpeskillingen skall erläggas i form av preferensaktier i ALM Equity och förvärvet har därför varit villkorat av att beslut om apportemission, för detta syfte, fattas i bolaget.

Mot bakgrund härav har styrelsen för ALM Equity den 27 februari 2019, med stöd av bemyndigande lämnat vid extra bolagsstämma den 28 september 2018, beslutat om en riktad nyemission av preferensaktier.

Styrelsebeslutet innebär sammanfattningsvis att aktiekapitalet ska ökas med högst 2.072.220 kronor genom utgivande av högst 207.222 nya preferensaktier. Teckningskursen är cirka 109 kronor per aktie. Teckning av de nya aktierna ska ske senast den 1 mars 2019. Teckningsberättigad är enbart M6 Capital AB som, enligt vad som beskrivits ovan, tillskjuter 25 preferensaktier serie B i Slipskäraren Holding AB. Genom betalning av aktierna tillförs ALM Equity apportegendom till ett totalt värde av 22.587.180 kronor.

Bolaget äger sedan tidigare 56,3 procent av Slipskäraren Holding AB. Efter apportemissionen kommer ALM Equity att äga 58,8 procent av aktierna i nämnda bolag.

STOCKHOLM 2019-02-27

ALM Equity AB (publ)
Styrelsen

 

För mer information kontakta:
Joakim Alm, VD, tel 0733 - 96 97 27

Om ALM Equity: ALM Equity är ett fastighetsutvecklingsbolag (Real Estate Developer). Bolaget förvärvar, strukturerar, utvecklar, förvaltar, bygger och säljer projekt, framförallt bostäder. 
ALM Equitys aktie är listad på NASDAQ OMX First North med kortnamnet ALM och preferensaktien med kortnamnet ALM PREF.  
Certified Adviser är Erik Penser Bank AB Tel.+46 8- 463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se 

Mer information om bolaget finns på www.almequity.se 

Kommuniké från årsstämma i ALM Equity AB (publ)

Årsstämma har hållits i ALM Equity AB (publ) torsdagen den 28 maj 2020 varvid följande beslut fattades:


ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari-mars 2020

Väsentliga händelser

  • Inledningen av 2020 har präglats av oro och osäkerhet kring spridningen av det nya coronaviruset och sjukdomen Covid-19 samt dess effekt på samhälle och ekonomi. I det korta perspektivet fram till upprättande av delårsrapporten har det inte varit någon materiell påverkan på koncernens omsättning, resultat och kassaflöde.  Hur den långsiktiga påverkan blir på samhälle, ekonomi och vilka följder det i sin tur får för ALM Equity är svårbedömd i dagsläget.
     
  • Ett obligationslån om 476 Mkr återbetalades via medel från egen kassa.
     
  • Detaljplanen för fastigheten Archimedes vann laga kraft innebärande en möjlighet att stegvis byggstarta ca 1 000 förvaltningsenheter via dotterbolaget ALM Småa Bostad.KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ALM EQUITY AB (PUBL)

Aktieägarna i ALM Equity AB (publ), org. nr 556549-1650, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 28 maj 2020 kl. 16.00 i bolagets lokaler på Regeringsgatan 59 i Stockholm.

ALM Equity byggstartar 449 lägenheter i Södra Häggvik för förvaltning

ALM Equitys dotterbolag ALM Småa Bostad byggstartar 449 lägenheter i Södra Häggvik. Lägenheterna ligger i de första två etapperna av fyra förvaltningsfastigheter som bolaget utvecklar i området.


Marknadsvärdering av byggrättsportföljen inför bokslut

JLL har genomfört en marknadsvärdering av ALM Equity ABs byggrättsportfölj som förvaltas av dotterbolaget ALM Småa Bostad. Resultatet av värdering blev klar idag och portföljen skulle vid försäljning till extern köpare ge ett övervärde på cirka 2.0 Mdkr avseende ALM Equitys andel av den totala portföljen.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär