Marknadsvärdering av byggrättsportföljen inför bokslut

JLL har genomfört en marknadsvärdering av ALM Equity ABs byggrättsportfölj som förvaltas av dotterbolaget ALM Småa Bostad. Resultatet av värdering blev klar idag och portföljen skulle vid försäljning till extern köpare ge ett övervärde på cirka 2.0 Mdkr avseende ALM Equitys andel av den totala portföljen.

Det genomsnittliga anskaffningsvärdet per kvm ljus BTA bostad för portföljen är 9 200 kr och marknadsvärdet enligt värderingen är 13 800 kr.

Projekt i tidiga skeden såsom översiktsplaner samt projekt i produktion är exkluderade i värderingen.

Vid genomförande av projekten frigörs förutom övervärdet på byggrätterna även normala nettovinster i projekten, vilka beräknas uppgå till cirka 15% av projektens omsättning.

ALM Equity redovisar byggrätter till det lägsta av anskaffningsvärdet och verkligt värde. Vid beräkning av justerat eget kapital så ökar koncernens (stamaktiernas) kapital med cirka 2.0 Mdkr.

"Det är alltid bra med ett öra mot rälsen och förståelse för var marknaden är på väg. Då kan man förvärva bolag som Småa och byggrätter i tidiga skeden till vettiga priser. Sedan 2011 har vi fokuserat på flexibla byggrätter för att kunna placera större delen av vår framtida produktion i förvaltning. Vi ser fram emot att fortsätta jobba vidare på samma sätt och även utveckla våra byggrätter till färdiga bostäder för egen förvaltning." säger Joakim Alm, VD, ALM Equity AB. 

Stockholm 2020-01-30

För mer information kontakta:
Joakim Alm, VD, tel 0733 - 96 97 27

Om ALM Equity: ALM Equity är en fastighetskoncern med fokus på utveckling och förvaltning av kommunikationsnära bostäder. I koncernen ingår bolag för förvaltning, fastighetsutveckling, byggledning, finansiering och digitala tjänster.

ALM Equitys aktie är listad på NASDAQ First North Growth Market med kortnamnet ALM och preferensaktien med kortnamnet ALM PREF.
Certified Adviser är Erik Penser Bank AB Tel.+46 8- 463 83 00, E-post: [email protected] 

Mer information om bolaget finns på www.almequity.se 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som ALM Equity AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30:e januari 2020 kl. 18:50.

Nedjusterade ingångsvärden minskar resultateffekten till 1,4 mdkr i andra kvartalet

ALM Equity AB bildade tillsammans med Corem Property Group AB det onoterade bolaget Klövern AB per den 28 april 2022. Resultatet av transaktionen blev cirka 2 mdkr. Under första kvartalet har cirka 100 mkr av vinsten resultatförts.


ALM Equity AB: Kommuniké från årsstämma i ALM Equity AB (publ)

Årsstämma har hållits i ALM Equity AB (publ) onsdagen den 25 maj 2022 varvid i huvudsak följande beslut fattades:ALM Equity säljer byggrättsportfölj och blir storägare i Aros Bostad

ALM Equity AB ("ALM Equity") och Aros Bostadsutveckling AB ("Aros Bostad") har tecknat en avsiktsförklaring och skapar en av Storstockholms största bostadsutvecklare. ALM Equity säljer en projektportfölj om 1 600 byggrätter till Aros Bostad med betalning i aktier och blir därmed storägare i bolaget.  


KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ALM EQUITY AB (PUBL)

Aktieägarna i ALM Equity AB (publ), org.nr 556549-1650, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 25 maj 2022. Årsstämman kommer att hållas enbart genom poströstning. Detta innebär att bolagsstämman hålls utan närvaro av aktieägare, ombud och utomstående.
ALM Equity och Corem skapar gemensamt bolag

ALM Equity och Corem har ingått avtal att skapa ett gemensamt bolag med tillträde under andra kvartalet 2022, vars syfte är att utveckla yteffektiva och klimatsmarta hyresbostäder för egen förvaltning.
Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted