Halvårsrapport Januari- juni 2020

Väsentliga händelser

  • Svenska Nyttobostäder förbereds för notering under hösten 2020.
  • Emission av icke säkerställd obligation till ett sammanlagt belopp om 600 Mkr. I samband med obligationsemissionen återköptes obligationer motsvarande ett nominellt belopp om drygt 200 Mkr i bolagets utestående obligationer 2017/2021.
  • Rekordmånga produktionsstarter för ALM Småa Bostad i kvartalet.
     

Väsentliga händelser efter periodens slut

  • Affärsområde Förvaltning tecknar nya avtal för förvärv av förvaltningsfastigheter för 7,1 Mdkr att tillträdas vid färdigställande. Förvärven blir en del av bolaget Svenska Nyttobostäder som ska noteras till hösten med en total portfölj på 11,8 Mdkr. Investerare förbinder sig även att finansiera bolagets förvärv med preferensaktier på upp till 2,9 Mdkr.
  • ALM Småa Bostad ingår bindande försäljningsavtal om 3 400 bostäder till ett värde av 7,1 Mdkr, som ett led i affären där Svenska Nyttobostäder noteras.
  • ALM Equity AB genomför riktad nyemission av preferensaktier motsvarande ett värde om 70 Mkr som betalning för förvärv av byggrätter vid Telefonplan.

Koncernens nyckeltal

Sammandrag

 April-juni 2020

April-juni 2019

Jan-juni 2020

Jan-juni 2019

Jan-dec 2019

Nettoomsättning, Mkr

280

621

693

851

1 681

Periodens resultat, Mkr

27

-13

144

129

434

Avkastning på EK,%

-1

-7

3

4

10

Soliditet, %

40

31

40

31

39

Likvida medel, Mkr

701

319

701

319

699

Eget kapital

3 607

2 358

3 607

2 358

3 310

Balansomslutning, Mkr

9 077

7 600

9 077

7 600

8 502

Nyckeltal per aktie

 April-juni 2020

April-juni 2019

Jan-juni 2020

Jan-juni 2019

Jan-dec 2019

Börskurs på bokslutsdagen, kr

550

198

550

198

310

Resultat på stamaktie, kr

-0,62

-1,24

7,48

5,34

19,79

 

VD har ordet

Ett rekordkvartal på flera sätt
I ett par år har ALM Equity arbetat för att styra om verksamheten i ALM Små Bostad från bostadsrätter till förvaltningsbostäder.Vi har även haft som ambition att äga och hyra ut de fastigheter vi byggt. I år har många av byggstenarna kommit på plats och jag väntar med spänning på att vårt dotterbolag Svenska Nyttobostäder under hösten tar sina första steg i noterad miljö på NASDAQ First North.

Med stolthet kan jag konstatera att vi slagit flera rekord sedan vi släppte vår senaste rapport. Produktionsstart av 629 enheter under andra kvartalet är en toppnotering under bolagets 15-åriga historia. Att Svenska Nyttobostäder, som ett steg mot notering, tecknar förvärvsavtal av fastigheter till ett värde av närmare 12 Mdkr samt ALM Småa Bostads försäljning av 3 400 bostäder till följd av samma transaktion innebär för oss en rekordstor affär. Utöver detta var även intresset för vår obligation, som emitterades under kvartalet, på rekordnivå. Dessa rekord är inget som tillkommit över en natt utan är frukten av ett långt och målmedvetet arbete.

Vår marknadsandel förväntas uppgå till över tio procent
För tre år sedan hade ALM Småa Bostad som mest 1 700 bostäder i produktion. Av dessa var 82 procent av bostadsrätter i produktion i Stockholm och resterande 18 procent förvaltningsbostäder. I år kommer produktionen ligga på samma nivå, men med omvända relationer; 85 procent är förvaltningsbostäder och 15 procent bostadsrätter. Denna omsvängning har varit möjligt tack vare en stark insats av personalen och att vi kunnat förvärva byggrätterna till låga priser. Vår marknadsandel i Stockholm av bostäder i produktion förväntas i år uppgå till över tio procent.

Vi har parallellt byggt upp kunskap och administration för att kunna ta hand om de färdigställda fastigheterna genom dotterbolaget Svenska Nyttobostäder. De fastigheter som sedan tidigare legat under förvaltning och ett antal fastigheter som har produktionsstartats samt kommer produktionsstartas inom de närmsta åren, har sålts till Svenska Nyttobostäder som tar över förvaltningen av dessa i takt med att de färdigställs. Svenska Nyttobostäder kommer därmed äga och förvalta fastigheter med totalt 5 800 bostäder. Tillräckligt för en mindre stad ute i landet.

Det finns flera fördelar med en särnotering av Svenska Nyttobostäder
Svenska Nyttobostäder har varit framgångsrika i att erbjuda anpassade bostadslösningar till företag och institutioner, som har kunnat erbjuda personalen lämpliga bostäder och samtidigt få en smidig administration. För Svenska Nyttobostäder är detta en affär där det gått att kombinera ökad kundnytta med förbättrad avkastning.

Vår förmåga att attrahera investerare till våra projekt har vi bevisat under lång tid. Nu visar vi det igen med vårt största "projekt" någonsin - den kommande noteringen av Svenska Nyttobostäder, där finansieringen av det egna kapitalet nu är säkrad. Ambitionen är att Svenska Nyttobostäder ska vara en aktiv spelare på Stockholms bostadsmarknad till gagn både för de boende, näringslivet och ägarna.

Det finns flera fördelar med en särnotering av Svenska Nyttobostäder. För ALM Equity betyder det att vi synliggör de värden som ligger i de projekt som vi arbetat fram, speciellt under de senaste fem åren. Samtidigt kan de nuvarande investerarna i projekten realisera vinster eller öka sina andelar.

Efter att Svenska Nyttobostäder tillträtt alla de bostäder som förvärvats, har koncernen via ALM Småa Bostad fortfarande 6 600 byggrätter som kan byggas till förvaltning. Avknoppningen av Svenska Nyttobostäder kommer att ge oss stor kunskap och kanske nya idéer för framtiden.

Väl upparbetade relationer och ett gott anseende är en förutsättning för att verka i en kapitaltung bransch
Bostadsbyggande är en kapitaltung bransch, hundratals miljoner investeras långt innan det kommer någon avkastning från projektet. Väl upparbetade relationer och ett gott anseende på kapitalmarknaden är därför en förutsättning för att verka i branschen. För ALM Equity var det därför en framgång att mitt i Coronapandemin kunna placera ett obligationslån på 600 Mkr, ett lån som övertecknades och dessutom till en lägre räntenivå. Kapitalet kommer främst att gå till byggstarter av några av de projekt som är avsedda för Svenska Nyttobostäder.

Intressant att få vara med och bidra till de förändringar som kan ligga bortom Covid-19
ALM Equity har under kvartalet kunnat undvika negativa effekter från den pågående Coronapandemin. Det är vi självklart glada och tacksamma för samtidigt som det är svårt att veta hur det kommer att påverka oss och bostadsmarknaden framåt. Hur kommer ett ökat distansarbete att påverka behoven av arbetsytor i bostäderna? Kommer inflyttningen till Stockholm att minska? Det är frågor som vi berörs av i vårt arbete att skapa bostäder för framtiden.

Pandemin har väckt många frågor som vi ännu inte har några svar på. Men det kommer bli intressant att få vara med och bidra till de förändringar som kan ligga bortom Covid-19. Medarbetarna i ALM Equity är fostrade i en miljö av förändring och ifrågasättande. Det tycker jag är en bra utgångspunkt för att även framöver kunna utveckla optimala bostäder.

För mer information kontakta: 
Joakim Alm, VD, tel 073-396 97 27

Offentliggörande:

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som ALM Equity AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2020-08-25 kl.08:00
 

Om ALM Equity: 
ALM Equity utvecklar och investerar i bolag inom fastighetsbranschen. Verksamheterna är strukturerade i fem affärsområden med fristående bolag och varumärken inom förvaltning, projektutveckling, entreprenad, finansiering och digitala tjänster.
ALM Equitys aktie är listad på NASDAQ First North Growth Market med kortnamnet ALM och preferensaktien med kortnamnet ALM PREF.
Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, tel.+46 8- 463 83 00, E-post: [email protected]

Mer information om bolaget finns på www.almequity.se

ALM Equity AB: Kommuniké från årsstämma i ALM Equity AB (publ)

Årsstämma har hållits i ALM Equity AB (publ) onsdagen den 25 maj 2022 varvid i huvudsak följande beslut fattades:ALM Equity säljer byggrättsportfölj och blir storägare i Aros Bostad

ALM Equity AB ("ALM Equity") och Aros Bostadsutveckling AB ("Aros Bostad") har tecknat en avsiktsförklaring och skapar en av Storstockholms största bostadsutvecklare. ALM Equity säljer en projektportfölj om 1 600 byggrätter till Aros Bostad med betalning i aktier och blir därmed storägare i bolaget.  


KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ALM EQUITY AB (PUBL)

Aktieägarna i ALM Equity AB (publ), org.nr 556549-1650, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 25 maj 2022. Årsstämman kommer att hållas enbart genom poströstning. Detta innebär att bolagsstämman hålls utan närvaro av aktieägare, ombud och utomstående.
ALM Equity och Corem skapar gemensamt bolag

ALM Equity och Corem har ingått avtal att skapa ett gemensamt bolag med tillträde under andra kvartalet 2022, vars syfte är att utveckla yteffektiva och klimatsmarta hyresbostäder för egen förvaltning.

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted