ALM Equity ändrar redovisningsprinciper avseende bostadsrättsföreningar och delägda förvaltningsbolag

Sedan 2018 har Nasdaq Stockholm och numera Finansinspektionen fört en dialog med börsnoterade bostadsutvecklare avseende tillämpningen av IFRS 10 Koncernredovisning, IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder samt grunderna för bedömningen av huruvida bostadsrättsföreningarna är självständiga eller inte.

Av pressmeddelande den 19 februari 2020 framkom att Peab erhållit en skrivelse från Finansinspektionen där det framgår att det är Finansinspektionens uppfattning att konsolidering av svenska bostadsrättföreringar ska ske. Peab gjorde bedömningen att det inte finns några utsikter att ändra Finansinspektionens uppfattning och har därför beslutat att oberoende av Finansinspektionens slutliga beslut i ärendet ändra redovisningsprinciperna för intäktsredovisning av bostadsrättföreningar från succesiv vinstavräkning till färdigställandemetoden (completed contract).

I och med att flera av de största bolagen i branschen nu konsoliderar bostadsrättsföreningarna och redovisar intäkter enligt färdigställandemetoden (completed contract) har ALM Equity beslutat att följa Finansinspektionens intentioner och från och med kvartal fyra 2019 redovisa intäkter från bostadsrättsföreningar och förvaltningsfastigheter vid färdigställande och under projekttiden konsolidera dessa.

Det innebär därmed att projekt med svenska bostadsrättsföreningar samt delägda förvaltningsbolag kommer att konsolideras i ALM Equitys räkenskaper från 2019 och omräkningstal för 2018 och 2019 redovisas i bokslutskommunikén.

"Då vår affär mot att producera flerbostadshus för egen förvaltning vuxit sig så pass stor så gör detta att det blir lättare att få en rättvisande bild av bolaget med de nya redovisningsprinciperna - att även andra större branschkollegor valt att ändra redovisningsprinciper gör att det blir en mer homogen standard i marknaden. Vi kommer framgent även att i vår segmentsredovisning tillhandahålla information som speglar värdeskapandet över tid i respektive affärsområde" - säger ALM Equitys VD Joakim Alm.

Stockholm, 2020-02-24

För mer information kontakta:

Joakim Alm, VD, tel 0733 - 96 97 27

Om ALM Equity: ALM Equity är en fastighetskoncern med fokus på utveckling och förvaltning av kommunikationsnära bostäder. I koncernen ingår bolag för förvaltning, fastighetsutveckling, byggledning, finansiering och digitala tjänster. 

ALM Equitys aktie är listad på NASDAQ First North Growth Market. med kortnamnet ALM och preferensaktien med kortnamnet ALM PREF.

Certified Adviser är Erik Penser Bank AB. Tel.+46 8- 463 83 00, E-post: [email protected]

Mer information om bolaget finns på www.almequity.se

Nedjusterade ingångsvärden minskar resultateffekten till 1,4 mdkr i andra kvartalet

ALM Equity AB bildade tillsammans med Corem Property Group AB det onoterade bolaget Klövern AB per den 28 april 2022. Resultatet av transaktionen blev cirka 2 mdkr. Under första kvartalet har cirka 100 mkr av vinsten resultatförts.


ALM Equity AB: Kommuniké från årsstämma i ALM Equity AB (publ)

Årsstämma har hållits i ALM Equity AB (publ) onsdagen den 25 maj 2022 varvid i huvudsak följande beslut fattades:ALM Equity säljer byggrättsportfölj och blir storägare i Aros Bostad

ALM Equity AB ("ALM Equity") och Aros Bostadsutveckling AB ("Aros Bostad") har tecknat en avsiktsförklaring och skapar en av Storstockholms största bostadsutvecklare. ALM Equity säljer en projektportfölj om 1 600 byggrätter till Aros Bostad med betalning i aktier och blir därmed storägare i bolaget.  


KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ALM EQUITY AB (PUBL)

Aktieägarna i ALM Equity AB (publ), org.nr 556549-1650, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 25 maj 2022. Årsstämman kommer att hållas enbart genom poströstning. Detta innebär att bolagsstämman hålls utan närvaro av aktieägare, ombud och utomstående.
ALM Equity och Corem skapar gemensamt bolag

ALM Equity och Corem har ingått avtal att skapa ett gemensamt bolag med tillträde under andra kvartalet 2022, vars syfte är att utveckla yteffektiva och klimatsmarta hyresbostäder för egen förvaltning.
Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted