ALM Equity AB:s (publ) dotterbolag Svenska Nyttobostäder AB (publ) erhåller villkorat godkännande för upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market och offentliggör bolagsbeskrivning

Dotterbolaget Svenska Nyttobostäder AB (publ) ("Svenska Nyttobostäder" eller "Bolaget") till ALM Equity AB (publ) ("Alm Equity") har ansökt om och erhållit villkorat godkännande för upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market ("Nasdaq"). Beslutet är villkorat av (i) att Bolaget offentliggör en i allt väsentligt oförändrad bolagsbeskrivning och (ii) att Bolaget uppfyller spridningskravet i enlighet med Nasdaq First North Growth Market Rulebook. Det är även ett villkor att ingenting ska inträffa i Bolaget före första dag för handel som skulle föranleda en annan bedömning av Nasdaq Stockholm AB. Slutlig ansökan till Nasdaq förväntas lämnas in den 3 november 2020 och första dag för handel i Svenska Nyttobostäder på Nasdaq beräknas infalla den 4 november 2020. Både stamaktierna och preferensaktierna i Bolaget kommer då tas upp till handel. Stamaktien kommer handlas under kortnamnet NYTTO och preferensaktien kommer handlas under kortnamnet NYTTO PREF.

Bolaget har med anledning av kommande listning på Nasdaq upprättat och offentliggjort en bolagsbeskrivning. Bolagsbeskrivningen som Svenska Nyttobostäder har upprättat utgör inte ett prospekt, har inte godkänts av Finansinspektionen och innehåller inget erbjudande om teckning av aktier eller andra finansiella instrument i Svenska Nyttobostäder. Bolagsbeskrivningen finns tillgänglig på Svenska Nyttobostäders webbplats nyttobostader.se.    

Svenska Nyttobostäders affärsidé är att långsiktigt äga och förvalta yteffektiva förvaltningsbostäder i kommunikationsnära lägen i Stockholm. Svenska Nyttobostäder har fått sin företagskultur från ALM Equity, som nu knoppat av en stor andel av sina förvaltningsfastigheter till Bolaget. Inslag i arvet är entreprenörskap, förmåga att pröva och ompröva gamla sanningar, nyfikenhet och affärsmannaskap. Svenska Nyttobostäder ska successivt, utifrån ett hållbarhetsperspektiv, utveckla fastighetsbeståndet med attraktiva nyproducerade bostäder i Stockholm. Alm Equity anser att noteringen av Svenska Nyttobostäder är ett sätt att skapa bättre förutsättningar för framtida värdeskapande för Svenska Nyttobostäders ägare. Handel på Nasdaq möjliggör en breddad ägarbas med en ökad tillgång till kapital samt skapar ökad kännedom om och genomlysning av Bolaget och aktiena.

"Noteringen av Svenska Nyttobostäder visar ALM Equitys förmåga att utveckla livskraftiga bolag och skapa stora värden. Jag ser noteringen av Svenska Nyttobostäder som ett första steg i resan mot ett av Stockholms största förvaltningsbolag av bostäder" - säger Joakim Alm, VD för ALM Equity AB

För mer information kontakta:
Joakim Alm, VD, tel 073-396 97 27
 

Offentliggörande:
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 oktober 2020 kl. 14:50

Om ALM Equity: 
ALM Equity utvecklar och investerar i bolag inom fastighetsbranschen. Verksamheterna är strukturerade i fem affärsområden med fristående bolag och varumärken inom förvaltning, projektutveckling, entreprenad, finansiering och digitala tjänster.
ALM Equitys aktie är listad på NASDAQ First North Growth Market med kortnamnet ALM och preferensaktien med kortnamnet ALM PREF.
Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, tel.+46 8- 463 83 00, E-post: [email protected]

Mer information om bolaget finns på www.almequity.se

Halvårsrapport januari-juni 2022

HÄNDELSER UNDER KVARTALET

  • ALM Equity och Aros Bostadsutveckling AB tecknade avsiktsförklaring om att skapa en av Storstockholms största bostadsutvecklare.
     
  • ALM Småa Bostad har frånträtt byggrättsportföljen om 11 000 byggrätter till Klövern AB som numera ingår som ett intressebolag i koncernen.
     
  • ALM Equity och Corem Property Group omförhandlade det överenskomna fastighetsvärdet i Klövern AB efter de senaste månadernas utveckling på finansmarknaden och ökad inflation. Det har minskat den positiva resultateffekten i innevarande kvartal med 345 Mkr.
     
  • Affärsområde Projektutveckling har i samband med strukturaffärerna för Klövern och Aros även genomfört en intern värdering av kvarvarande byggrätts- och projektportfölj med en total reservering om 500 Mkr. Den positiva nettoeffekten av Klöverntransaktionen och reserveringarna blir cirka 1,3 Mdkr för kvartalet.Nedjusterade ingångsvärden minskar resultateffekten till 1,4 mdkr i andra kvartalet

ALM Equity AB bildade tillsammans med Corem Property Group AB det onoterade bolaget Klövern AB per den 28 april 2022. Resultatet av transaktionen blev cirka 2 mdkr. Under första kvartalet har cirka 100 mkr av vinsten resultatförts.


ALM Equity AB: Kommuniké från årsstämma i ALM Equity AB (publ)

Årsstämma har hållits i ALM Equity AB (publ) onsdagen den 25 maj 2022 varvid i huvudsak följande beslut fattades:ALM Equity säljer byggrättsportfölj och blir storägare i Aros Bostad

ALM Equity AB ("ALM Equity") och Aros Bostadsutveckling AB ("Aros Bostad") har tecknat en avsiktsförklaring och skapar en av Storstockholms största bostadsutvecklare. ALM Equity säljer en projektportfölj om 1 600 byggrätter till Aros Bostad med betalning i aktier och blir därmed storägare i bolaget.  


KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ALM EQUITY AB (PUBL)

Aktieägarna i ALM Equity AB (publ), org.nr 556549-1650, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 25 maj 2022. Årsstämman kommer att hållas enbart genom poströstning. Detta innebär att bolagsstämman hålls utan närvaro av aktieägare, ombud och utomstående.
Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted