ALM Equity AB:s (publ) dotterbolag Svenska Nyttobostäder AB (publ) erhåller villkorat godkännande för upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market och offentliggör bolagsbeskrivning

Dotterbolaget Svenska Nyttobostäder AB (publ) ("Svenska Nyttobostäder" eller "Bolaget") till ALM Equity AB (publ) ("Alm Equity") har ansökt om och erhållit villkorat godkännande för upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market ("Nasdaq"). Beslutet är villkorat av (i) att Bolaget offentliggör en i allt väsentligt oförändrad bolagsbeskrivning och (ii) att Bolaget uppfyller spridningskravet i enlighet med Nasdaq First North Growth Market Rulebook. Det är även ett villkor att ingenting ska inträffa i Bolaget före första dag för handel som skulle föranleda en annan bedömning av Nasdaq Stockholm AB. Slutlig ansökan till Nasdaq förväntas lämnas in den 3 november 2020 och första dag för handel i Svenska Nyttobostäder på Nasdaq beräknas infalla den 4 november 2020. Både stamaktierna och preferensaktierna i Bolaget kommer då tas upp till handel. Stamaktien kommer handlas under kortnamnet NYTTO och preferensaktien kommer handlas under kortnamnet NYTTO PREF.

Bolaget har med anledning av kommande listning på Nasdaq upprättat och offentliggjort en bolagsbeskrivning. Bolagsbeskrivningen som Svenska Nyttobostäder har upprättat utgör inte ett prospekt, har inte godkänts av Finansinspektionen och innehåller inget erbjudande om teckning av aktier eller andra finansiella instrument i Svenska Nyttobostäder. Bolagsbeskrivningen finns tillgänglig på Svenska Nyttobostäders webbplats nyttobostader.se.    

Svenska Nyttobostäders affärsidé är att långsiktigt äga och förvalta yteffektiva förvaltningsbostäder i kommunikationsnära lägen i Stockholm. Svenska Nyttobostäder har fått sin företagskultur från ALM Equity, som nu knoppat av en stor andel av sina förvaltningsfastigheter till Bolaget. Inslag i arvet är entreprenörskap, förmåga att pröva och ompröva gamla sanningar, nyfikenhet och affärsmannaskap. Svenska Nyttobostäder ska successivt, utifrån ett hållbarhetsperspektiv, utveckla fastighetsbeståndet med attraktiva nyproducerade bostäder i Stockholm. Alm Equity anser att noteringen av Svenska Nyttobostäder är ett sätt att skapa bättre förutsättningar för framtida värdeskapande för Svenska Nyttobostäders ägare. Handel på Nasdaq möjliggör en breddad ägarbas med en ökad tillgång till kapital samt skapar ökad kännedom om och genomlysning av Bolaget och aktiena.

"Noteringen av Svenska Nyttobostäder visar ALM Equitys förmåga att utveckla livskraftiga bolag och skapa stora värden. Jag ser noteringen av Svenska Nyttobostäder som ett första steg i resan mot ett av Stockholms största förvaltningsbolag av bostäder" - säger Joakim Alm, VD för ALM Equity AB

För mer information kontakta:
Joakim Alm, VD, tel 073-396 97 27
 

Offentliggörande:
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 oktober 2020 kl. 14:50

Om ALM Equity: 
ALM Equity utvecklar och investerar i bolag inom fastighetsbranschen. Verksamheterna är strukturerade i fem affärsområden med fristående bolag och varumärken inom förvaltning, projektutveckling, entreprenad, finansiering och digitala tjänster.
ALM Equitys aktie är listad på NASDAQ First North Growth Market med kortnamnet ALM och preferensaktien med kortnamnet ALM PREF.
Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, tel.+46 8- 463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se

Mer information om bolaget finns på www.almequity.se

ALM Equity AB (publ): Bokslutskommuniké 2020

Händelser under kvartalet

  • Dotterbolaget Svenska Nyttobostäder AB:s stam- och preferensaktier har den 4 november noterats på Nasdaq First North Growth Market.
  • Emission av icke säkerställd obligation till ett sammanlagt belopp om 600 Mkr. I samband med obligationsemissionen återbetalades obligation 2017/2021.
  • Byggstart av drygt 300 enheter som utvecklas av ALM Småa Bostad där även koncernens entreprenadbolag 2xA Entreprenad är totalentreprenör.
  • Vid årets utgång är 96 % ALM Småa Bostads produktion riktad mot förvaltningsmarknaden.

Marknadsvärdering av byggrättsportföljen inför bokslut

JLL har genomfört en marknadsvärdering av ALM Småa Bostads byggrättsportfölj. Byggrättsportföljen inkluderar både hel- och delägda byggrätter samt förvärvsavtal för byggrätter som ännu inte tillträtts. Byggrätter under produktion är inte inkluderade i värderingen.

ALM Equity AB (publ) emitterar seniora icke-säkerställda obligationer om 600 miljoner kronor samt förklarar förtida inlösen av befintliga obligationer ovillkorad

ALM Equity AB (publ) ("Bolaget") meddelar i dag att Bolaget beslutat att emittera seniora icke-säkerställda obligationer med ett sammanlagt belopp om 600 miljoner kronor ("Emissionen") inom ett ramverk om totalt 700 miljoner kronor. Bolaget meddelar härmed att tidigare uppställt villkor för förtida inlösen av utestående obligationer 2017/2021 med ISIN SE0009806946 (de "Befintliga Obligationerna") förklaras uppfyllt och att inlösen kommer att ske i enlighet med vad som tidigare har meddelats.
Kommuniké från extra bolagsstämma i ALM Equity AB (publ)

Extra bolagsstämma har den 2 december 2020 genomförts i ALM Equity AB (publ), org. nr 556549-1650 ("Bolaget") genom enbart poströstning, med stöd av tillfälliga lagregler. Stämman fattade i huvudsak följande beslut:


Korrigering av tidigare pressmeddelande

I det pressmeddelande ALM Equity AB (publ) distribuerade 30 november 2020 kl. 18.35 "ALM Equity AB (publ) undersöker möjligheten att ta upp ett nytt obligationslån samt lämnar villkorat meddelande om förtida inlösen av befintligt obligationslån" förekom felaktigheter i anledning av att det pressmeddelande som distribuerades inte var i final form. Nedan följer en korrigerad version av pressmeddelandet.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted