ALM Equity AB (publ): Halvårsrapport januari - juni 2021

HÄNDELSER UNDER KVARTALET

  • ALM Equity förvärvade samtliga aktier i Järntorget Byggintressenter AB för ett värde om cirka 1,7 Mdkr.
  • ALM Equity emitterar icke säkerställda obligationer om 1 Mdkr samt preferensaktier om cirka 400 Mkr och stamaktier om cirka 300 Mkr.
  • Affärsområde Projektutveckling byggstartar 896 enheter varav 858 mot förvaltningsmarknaden och 38 mot privatmarknaden. Affärsområde Entreprenad är totalentreprenör.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

  • ALM Equity fick godkännande av befintliga obligationsinnehavare att bolagets dotterbolag ska ha möjlighet att nyttja kapitalmarknaden som ett komplement till befintliga finansieringskällor.
  • Fredrik Arpe, idag VD för Järntorget, kommer att gå in i rollen som affärsområdeschef för affärsområde Förvaltning och ingå i ALM Equitys koncernledning i en roll som vice VD. 

KONCERNENS NYCKELTAL

Sammandrag

2021
apr-jun
2020
apr-jun
2021
jan-jun
2020
jan-jun
2020
jan-dec
Nettoomsättning,Mkr 752 280 925 693 1 759
Periodens resultat, Mkr 62 27 133 144 229
Avkastining på EK,% -1 -1 -2 3 4
Soliditet,% 38 40 38 40 40
Likvida medel, Mkr 966 701 966 701 722
Eget kapital, Mkr 4 637 3 607 4 637 3 607 3 790
Balansomslutning, Mkr 12 161 9 077 12 161 9 077 9 465
Nyckeltal per aktie 2021
apr-jun
2020
apr-jun
2021
jan-jun
2020
jan-jun
2020
jan-dec
Justerat substansvärde*, per aktie, kr 905 N/A 905 N/A N/A
Börskurs på bokslutsdagen, kr 780 550 780 550 700
Resultat per stamaktie före utspädning, kr 0,07 -0,62 -2,15 7,48 10,58

*Justerat substansvärde baseras på faktiskt substansvärde justerat för bedömt marknadsvärde på verksamheterna inom ALM Equity. För vidare information om hur detta värde är framtaget se sid 5 i halvårsrapporten.

VD HAR ORDET

Nu läggs grunden till en ny förvaltningsaffär
Med förvärvet av Järntorget i hamn har vi lagt grunden till självständiga och starka affärsområden samt uppbyggnaden av en ny förvaltningsaffär.

Tillträtt Järntorget
Vi har skrivit på det sista pappret, pengarna har rullat ut och förvärvet av Järntorget är därmed klart. Det har varit en intensiv och inspirerande förvärvsprocess och vi har startat igång det riktigt spännande arbetet med att integrera verksamheterna och bygga vidare på de värden vi skapar tillsammans. Den kompetens som finns i Järntorget inom både projektutveckling- och entreprenadverksamhet ska vi dra nytta av och dessa verksamheter kommer att fullt ut integreras i affärsområde Projektutveckling respektive Entreprenad. Tillsammans har vi blivit en väsentligt större koncern och affärsområde Projektutveckling kommer med sina närmare 17 000 byggrätter att vara en av de ledande aktörerna i Stockholmsområdet.

Intresset från både nya och gamla aktieägare och finansiärer har varit stort i samband med affären vilket vi är väldigt glada för. Obligationsemissionen, som var den största i ALM Equitys historia, genomfördes till de hittills bästa villkoren och aktieemissionerna blev rejält övertecknade. Finansiärer och ägare ser uppenbarligen potential i att vi kan skapa mervärde på den fortsatta resan.

Efter förvärvet uppgår den uppdaterade externa marknadsvärderingen till 11,3 Mdkr baserat på det kalkylerade substansvärdet för hela ALM Equity per den 30 juni. Det innebär att det har tillkommit värden om cirka 0,6 Mdkr hänförligt till stamaktieägarna under kvartalet. Då har vi fortfarande inte tagit hänsyn till övervärdet av det framtida förvaltningsöverskottet från de cirka 1 000 bostäder som affärsområde Förvaltning har i joint venture med Klövern eller övervärden i vår digitala affär.

En ny stark förvaltningsaffär
Vårt fokus framåt är nu att skapa en ny stark förvaltningsaffär och vi är väldigt glada att Fredrik Arpe, tidigare VD på Järntorget, kommer att ta sig an denna spännande uppgift som ny chef för affärsområde Förvaltning. I Järntorgets byggrättsportfölj finns cirka 1 500 byggrätter som, genom att anpassa dem till en mindre och mer efterfrågad storlek, går att fördubbla till 3 000. Tillsammans med befintliga byggrätter i affärsområde Förvaltning och Projektutveckling om cirka 3 000 byggrätter har vi en portfölj på sammanlagt 6 000 byggrätter lämpade för förvaltningsaffären. Genom denna paketering kan vi erbjuda externa finansiärer att vara med på förvaltningsresan ännu en gång. Ägandet i Svenska Nyttobostäder kommer att ligga kvar under affärsområdet men det är vår ambition att öka ägarspridningen i Svenska Nyttobostäder och minska vårt ägande till under 50 procent genom försäljning eller utdelning. Genom ett ägande under 50 procent kommer Svenska Nyttobostäder inte längre att konsolideras in i ALM Equitys redovisning utan bli en finansiell tillgång och därmed synliggörs de värden som skapas på ett tydligare sätt.

Vidareutveckling av självständiga affärsområden
Nu tar vi nästa steg i affärsområdenas utveckling. Efter integrationen med Järntorgets verksamheter kommer samtliga affärsområden att bli mer självständiga verksamheter. Alla affärsområden ska kunna stå på egna ben och vårt mål att de ska vara fullt ut börsfäiga. Med ökad självständighet kommer affärsområdena att lägga i nästa växel för ytterligare strukturaffärer. En intressant pusselbit i affären med Järntorget är Bomodul som tillverkar högkvalitativa husmoduler i trä. Här ser vi stor potential att utveckla och växa det industriella byggandet. Bomodul kommer att vara navet i att utveckla den affären med såväl utökad kapacitet som vertikala integrationer. Affärsområde Entreprenad har en mycket spännande resa framför sig.

Bara början
Jag har nog sagt det förut men det här är bara början. Stärkt av det förtroende vi får från våra ägare och finansiärer kommer vi fortsätta utveckla ALM Equitys affär och genom våra olika affärsområden leda omstruktureringen av bostadsbranschen. Genom förvaltningsaffären kommer vi skapa nya värden och kanske får Svenska Nyttobostäder sällskap på börsen om några år.

Nu fortsätter vi att göra det som vi är så bra på - att med nya och gamla pusselbitar synliggöra dolda värden, skapa nya strukturer som vi sedan kan realisera när tiden är inne.

Sist, men absolut inte minst, så vill jag välkomna alla fantastiska medarbetare från Järntorget in i ALM Equity! Nu kör vi!

För mer information kontakta:
Joakim Alm, VD, tel 073-396 97 27

Offentliggörande:
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som ALM Equity AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2021-08-26 kl.08:00

Om ALM Equity: 
ALM Equity utvecklar och investerar i bolag inom fastighetsbranschen. Verksamheterna är strukturerade i fem affärsområden med fristående bolag och varumärken inom förvaltning, projektutveckling, entreprenad, finansiering och digitala tjänster.
ALM Equitys aktie är listad på NASDAQ First North Growth Market med kortnamnet ALM och preferensaktien med kortnamnet ALM PREF.
Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, tel.+46 8- 463 83 00, E-post: [email protected]

Mer information om bolaget finns på www.almequity.se
ALM Equity och Corem har tecknat avsiktsförklaring om bildandet av gemensamt förvaltningsbolag

ALM Equity AB utvärderar tillsammans med Corem Property Group möjligheten att skapa ett gemensamt förvaltningsbolag med 24 000 framtida hyresbostäder. 


ALM Equity AB (publ) fastställer avstämningsdag för utdelning av stamaktier i Svenska Nyttobostäder AB (publ)

Extra bolagsstämman i ALM Equity AB (publ) beslutade den 19 november 2021 att dela ut 3 188 961 stamaktier i dotterbolaget Svenska Nyttobostäder AB (publ), org.nr. 559250-9607 ("Svenska Nyttobostäder"). Vidare beslutades att bemyndigade ALM Equitys styrelse att fatta beslut om avstämningsdag för rätten att erhålla aktier i Svenska Nyttobostäder. ALM Equitys styrelse har idag beslutat att avstämningsdagen ska vara den 29 november 2021.


Kommuniké från extra bolagsstämma i ALM Equity AB (publ)

Extra bolagsstämma har hållits i ALM Equity AB (publ) fredagen den 19 november 2021 varvid i huvudsak följande beslut fattades:
KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ALM EQUITY AB (PUBL)

Aktieägarna i ALM Equity AB (publ), org. nr 556549-1650, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 19 november 2021.

Styrelsen har beslutat att bolagsstämman ska hållas med enbart poströstning. Detta innebär att bolagsstämman hålls utan närvaro av aktieägare, ombud och utomstående.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted