ALM Equity AB (publ): Bokslutskommuniké 2021

HÄNDELSER UNDER KVARTALET

 • ALM Equity och Corem Property Group AB tecknade avsiktsförklaring för att gemensamt utveckla hyresbostäder för egen förvaltning. Initialt med en byggrättsportfölj om cirka 24 000 hyresbostäder.
 • Extra bolagsstämma beslutade att dela ut 3 188 961 stamaktier i Svenska Nyttobostäder AB (publ) till ALM Equitys stamaktieägare.
 • ALM Equity sålde 3 850 000 stamaktier i Svenska Nyttobostäder AB (publ) till en kurs om 101 kr per aktie, totalt försäljningsvärde om cirka 389 Mkr. Efter försäljningen innehar ALM Equity 45 procent av kapitalet och 49 procent av rösterna i Svenska Nyttobostäder.
 • ALM Equity omklassificerade innehavet i Svenska Nyttobostäder till intressebolag vilket för kvartalet medför ett positivt resultat om 3,1 Mdkr hänförligt till värdering av anskaffning till verkligt värde.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

 • ALM Equity och Corem Property Group tecknar avtal för att bilda gemensamt förvaltningsbolag med varumärket Klövern. Affären omfattar cirka 24 000 byggrätter varav cirka 11 000 från ALM Equity. Affären förväntas medföra ett resultat om cirka 2 Mdkr som realiseras under första halvåret 2022.
 • ALM Equity beslutar att integrera verksamheten inom affärsområde Finansiering i koncernstaben.
 • Styrelsen föreslår utdelning av 1 preferensaktie per 100 stamaktier genom en fondemission istället för kontantutdelning, vilket motsvarar ett inlösenvärde på 1,20 (1,20) kr per stamaktie.
 • Styrelsen föreslår vidare 8,40 (8,40) kr i utdelning kontant per preferensaktie att utbetalas med 2,10 (2,10) kr kvartalsvis.

KONCERNENS NYCKELTAL

Sammandrag 2021
okt-dec
2020
okt-dec
2021
jan-dec
2020
jan-dec
Nettoomsättning, Mkr 556 851 2 096 1 759
Periodens resultat, Mkr 3 207 45 3 423 229
Avkastning på EK (stamaktie), % 51 1 54 4
Soliditet, % 54 40 54 40
Likvida medel, Mkr 1 954 722 1 954 722
Eget kapital, Mkr 7 154 3 790 7 154 3 790
Balansomslutning, Mkr 13 132 9 465 13 132 9 465
Nyckeltal per aktie 2021
okt-dec
2020
okt-dec
2021
jan-dec
2020
jan-dec
Justerat substansvärde*, per stamaktie, kr 986 N/A 986 N/A
Börskurs på bokslutsdagen, kr 986 700 986 700
Resultat per stamaktie före utspädning, kr 307,80 1,94 314,42 10,53

*Justerat substansvärde baseras på faktiskt substansvärde justerat för bedömt marknadsvärde på verksamheterna inom ALM Equity. För vidare information om hur detta värde är framtaget se sid 5 i rapporten.

VD HAR ORDET

VÅRT BOLAGSBYGGE FORTSÄTTER SKAPA VÄRDEN
Vi avslutar detta intensiva och framgångsrika år med att åter tydliggöra hur vår affärsmodell skapar värden.

Värdeskapande byggs upp under många år och vi gör vårt bästa för att synliggöra dessa genom exempelvis bildandet och noteringen av Svenska Nyttobostäder. När vi nu i fjärde kvartalet minskat vårt ägande och bedömer att vi inte längre kontrollerar bolaget så synliggörs även värdeskapandet fullt ut i vårt rapporterade resultat.

Efter kvartalets slut har vi lanserat nästa bolagsbygge, ett gemensamt förvaltningsbolag, denna gång tillsammans med Corem Property Group. ALM Equity utvecklar, bygger och realiserar värden i bolag. Det är vår affärsmodell och vi kommer inte slå oss till ro.

VI SLÄPPTE TAGET OCH REALISERADE 3 MDKR
I fjärde kvartalet har vi delat ut stamaktier i Svenska Nyttobostäder till ALM Equitys aktieägare och sålt av en del av vårt innehav. Totalt har drygt sju miljoner stamaktier i Svenska Nyttobostäder fått nya ägare. För Svenska Nyttobostäder betyder det fler ägare och bättre förutsättningar för handel och likviditet i aktien, vilket i sig är positivt. För oss innebär det att vi innehar 45 procent av kapitalet och 49 procent av rösterna i bolaget. Utifrån det har vi gjort bedömningen att vårt inflytande minskat och vi därmed klassificerat om innehavet till intressebolag vilket innebär att vi inte längre konsoliderar in Svenska Nyttobostäders verksamhet. Redovisningsmässigt medför dessa transaktioner och omklassificeringen en vinst i kvartalet på cirka 3,1 Mdkr för ALM Equity. Det är ett viktigt steg för hur vi ser på vår roll. Vi ska vara starka ägare som bidrar med både idéer, affärer och kapital för att skapa möjligheter för våra bolag att på sikt stå på egna ben.

Transaktionerna stärker ALM Equitys finansiella ställning med förbättrade nyckeltal. Allt viktigare är att Svenska Nyttobostäder klassificeras som ett intressebolag vilket ger dem bättre förutsättningar att bedömas på sina egna meriter, stärka sin egen kreditrating och därigenom sänka sina finansieringskostnader på sikt.

KLÖVERN BLIR EN AV SVERIGES STÖRSTA...
I föregående rapport kunde jag berätta om den spännande affären vi planerade med Corem Property Group. Arbetet har fortsatt och den 25 februari offentliggjorde vi den gemensamma förvaltningsaffären. Vi beslutade att ta möjligheten att bygga upp ett gemensamt bolag och bygga vidare på Klövern, ett starkt varumärke med inriktning på utveckling och förvaltning av yteffektiva förvaltningsbostäder i Stockholms- och Mälardalsregionen. Vi kommer inledningsvis äga 49 procent och Corem Property Group 51 procent. Affären innebär att vi under första halvåret kommer att redovisa en realisationsvinst på cirka 2 Mdkr efter överlåtelse av våra 11 000 byggrätter.

Utöver byggrätterna, är vårt bidrag ett kapitaltillskott på 900 Mkr och en möjlighet för några av våra fantastiskt kompetenta medarbetare inom Projektutveckling att skapa kärnan i det nya bolaget. De får då möjlighet att inom det nya samarbetet bygga upp en egen projektutvecklingsorganisation som kommer att ansvara för att utveckla och färdigställa de totalt 24 000 byggrätter som i samband med affären kommer in i portföljen.

Inom en 10-årsperiod räknar vi med att det nya förvaltningsbolaget Klövern kommer vara en av Sveriges största bostadsförvaltare.

Nästa steg är att det gemensamma bolaget bygger vidare på sin struktur och utvecklar fastighetsbeståndet med sikte på att börsnoteras. ALM Equity blir därefter, genom affärsområde Förvaltning, huvudägare i två noterade fastighetsbolag.

TILLBAKA TILL RÖTTERNA I PROJEKTUTVECKLING
Affären tillsammans med Corem Property Group för att bygga upp det gemensamma bolaget Klövern innebär att affärsområde Projektutveckling överlåter 11 000 byggrätter till detta bolag och då indirekt till affärsområde Förvaltning. Utöver den kvarvarande leveransen till Svenska Nyttobostäder finns det cirka 2 000 byggrätter kvar, som kommer utvecklas för privatmarknaden med vissa kommersiella inslag. Den här verksamheten kan vi, det är härifrån vi kommer. Vi ser även framtida bolagsutvecklingsmöjligheter här, låt mig få återkomma med det.

Förutom att leverera de återstående cirka 4 400 bostäderna till Svenska Nyttobostäder till 2025 så kommer affärsområde Projektutveckling även att arbeta vidare med mer komplexa och större projekt som också omfattar kommersiella fastigheter. En inriktning med stor potential vi anser att vi nu är mogna för att docka in i vår verksamhetsportfölj.

SÄTTER STRUKTUR FÖR TILLVÄXT I ENTREPRENAD
Efter integrationen av Järntorget har vi också börjat sätta strukturen för att möjliggöra tillväxt i affärsområde Entreprenad. De kommer under de kommande åren ha stora åtaganden för leveranser till såväl Svenska Nyttobostäder som möjligheter att leverera till det nya bolaget Klövern och kommande bostäder mot privatmarknaden. Vi tror att det finns goda möjligheter att utveckla och skapa tillväxt i denna typ av verksamhet, i synnerhet vår miljösmarta modulverksamhet i Bomodul.

VI ÄR BOLAGSBYGGARE OCH VÄRDESKAPARE
Vi köpte Småa och sedan Järntorget. Vi noterade Svenska Nyttobostäder och är snart ägare i ytterligare ett stort noterat fastighetsbolag. Vi ser behoven, tar till oss trender, letar möjligheter och paketerar våra tillgångar i nya affärer.

Jag fick frågan häromdagen hur vi efter lanseringen av Svenska Nyttobostäder kunde "trolla fram" ytterligare 11 000 byggrätter lämpliga för att utgöra grunden för ett nytt förvaltningsbolag. Det tillkom trots allt endast 4 500 i samband med förvärvet av Järntorget. Det händer ju så klart inte av sig själv. Det har förvisso tillkommit cirka 500 från nya markanvisningar men vi har framför allt lagt ned en otrolig insats på att gå igenom hela portföljen och bearbetat varje enskild byggrätt. Det innebär att det är i det arbetet vi har hittat alla 11 000 byggrätter som nu innebär att vi nu får möjlighet att vara med på resan att utveckla ett av de största noterade bostadsbolagen. Jag är riktigt stolt över att vi på drygt ett år kommer ha synliggjort över 5 Mdkr till våra aktieägare genom våra förvaltningsaffärer.

Vi kanske inte kan hålla takten med miljardvinster varje kvartal framöver men vi fortsätter att utveckla verksamheter och plocka fram värden. Med mina fantastiska medarbetare och det förtroende som våra ägare och finansiärer ger oss, är min ambition att vi kommer att fortsätta utveckla värden för ALM Equitys aktieägare.

Rapporten finns tillgänglig på ALM Equity.se/rapporter och presentationer

För mer information kontakta:
Joakim Alm, VD, tel 073-396 97 27

Offentliggörande:
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som ALM Equity AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl.08:00 2022-02-25.

Om ALM Equity: 
ALM Equity utvecklar och investerar i bolag inom fastighetsbranschen. Verksamheterna är strukturerade i fem affärsområden med fristående bolag och varumärken inom förvaltning, projektutveckling, entreprenad, finansiering och digitala tjänster.
ALM Equitys aktie är listad på NASDAQ First North Growth Market med kortnamnet ALM och preferensaktien med kortnamnet ALM PREF.
Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, tel.+46 8- 463 83 00, E-post: certif[email protected]

Mer information om bolaget finns på www.almequity.se

Halvårsrapport januari-juni 2022

HÄNDELSER UNDER KVARTALET

 • ALM Equity och Aros Bostadsutveckling AB tecknade avsiktsförklaring om att skapa en av Storstockholms största bostadsutvecklare.
   
 • ALM Småa Bostad har frånträtt byggrättsportföljen om 11 000 byggrätter till Klövern AB som numera ingår som ett intressebolag i koncernen.
   
 • ALM Equity och Corem Property Group omförhandlade det överenskomna fastighetsvärdet i Klövern AB efter de senaste månadernas utveckling på finansmarknaden och ökad inflation. Det har minskat den positiva resultateffekten i innevarande kvartal med 345 Mkr.
   
 • Affärsområde Projektutveckling har i samband med strukturaffärerna för Klövern och Aros även genomfört en intern värdering av kvarvarande byggrätts- och projektportfölj med en total reservering om 500 Mkr. Den positiva nettoeffekten av Klöverntransaktionen och reserveringarna blir cirka 1,3 Mdkr för kvartalet.Nedjusterade ingångsvärden minskar resultateffekten till 1,4 mdkr i andra kvartalet

ALM Equity AB bildade tillsammans med Corem Property Group AB det onoterade bolaget Klövern AB per den 28 april 2022. Resultatet av transaktionen blev cirka 2 mdkr. Under första kvartalet har cirka 100 mkr av vinsten resultatförts.


ALM Equity AB: Kommuniké från årsstämma i ALM Equity AB (publ)

Årsstämma har hållits i ALM Equity AB (publ) onsdagen den 25 maj 2022 varvid i huvudsak följande beslut fattades:Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted