ALM Equity AB - Bokslutskommuniké 2019

FINANSIELLA NYCKELTAL  2019
okt - dec
 2018
okt - dec
2019
jan - dec
2018
jan-dec
 
Omsättning  (Mkr) 828 1 140 1 681 2 314  
Rörelseresultat (Mkr) 147 88 139 106  
Periodens resultat (Mkr) 306 55 434 5  
Rörelsemarginal  18% 8% 8% 5%  
Resultat per stamaktie före utspädning (kr) 18,79 2,51 19,79 -5,24
Resultat per stamaktie efter utspädning (kr) 18,77 2,51 19,79 -5,24
Eget kapital (Mkr) 3 310 2 138 3 310 2 138  
Likvida medel (Mkr) 699 390 699 390  
Eget kapital per stamaktie (kr) 101,28 36,53 101,28 36,53  
Eget kapital per preferensaktie (kr) 120,00 120,00 120,00 120,00  
Avkastning på eget kapital  40% 10% 11% -3%  
Soliditet  39% 31% 39% 31%  
           
VERKSAMHETEN*          
Antal enheter i total projektportfölj  13 502 11 837 13 502 11 837  
Antal produktionsstartade enheter 78 62 466 100  
Antal enheter i produktion  881 1 318 881 1 318  
Antal sålda enheter  21 7 69 47  
Antal sålda enheter till förvaltning - - 908 244  
Försäljningsgrad i produktion  82% 84% 80% 84%  
Antal enheter levererade till marknaden 156 75 295 419
Antal enheter levererade till förvaltning 190 - 557 -
Antal enheter i förvaltning 945 387 945 387  
           
* Alla enheter är angivna inklusive delägarskap.

Väsentliga händelser under oktober - december

 • ALM Equity beslutar att ändra redovisningsprinciper avseende konsolidering och intäktsredovisning för bostadsrättsföreningar och förvaltningskoncerner.
 • Under kvartalet vann ALM Equity markanvisningar i Barkarby centrum, Järfälla och Karlsviks strand i Stockholm.
 • Avyttrade tomtområde i Skölsta, Uppsala till ett värde om 55 Mkr, ALM Equitys ägarandel uppgår till 100 procent.
 • Avyttrade delar av projektet Kista Square Garden till Klövern, ALM Equitys ägarandel efter försäljningen uppgår till 50 procent.

Väsentliga händelser januari - september

 • Avyttrade 20 procent i projektet Södra Häggvik till investerare, motsvarande 206 Mkr. ALM Equitys ägarandel efter försäljningen uppgår till 60 procent.
 • Affärsområdena Finansiering och Förvaltning slöt överenskommelse med investerare som förband sig att finansiera och förvärva nyproducerade enheter för förvaltning om totalt 888 enheter till ett värde av cirka 1,5 Mdkr.
 • Genomförde kompletteringsförvärv av ytterligare 2,5 procent i projektet Slipskäraren, Telefonplan. ALM Equitys ägarandel efter förvärvet blev 58,8 procent. Köpeskillingen uppgick till 22,6 Mkr och erlades i form av nyemitterade preferensaktier i ALM Equity. Nyemissionen av preferensaktier genomfördes med en teckningskurs på 109 kronor per aktie, motsvarande 207 222 nya preferensaktier.
 • Tilldelats markanvisning i Årstafältet, Stockholm, med en preliminär byggrätt om cirka 12 500 kvm BTA. ALM Equitys ägarandel uppgick till 100 procent.
 • Avyttrade 204 enheter till Kopparnäset ämnade för förvaltning i projekt Lignum vid Telefonplan, Stockholm. Betalningen för bostäderna ingick i en reglering av skuld mellan parterna.
 • Beslutade om en riktad nyemission (kvittningsemission) av 1 285 926 preferensaktier med en teckningskurs om 96,94 kronor per ny preferensaktie. Teckningsberättigade var Kopparnäset Kapitalförvaltning AB och betalning för aktierna skedde genom kvittning av skuld mellan parterna.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 • Marknadsvärdering av byggrättsportföljen visar på ett övervärde i den totala portföljen omfattande cirka 2,5 Mdkr varav ALM Equitys andel uppgår till cirka 2 Mdkr.
 • Byggstart av 451 enheter i Södra Häggvik ämnade för affärsområde Förvaltning.
 • Affärsområde Förvaltning har tecknat hyresavtal avseende hotell i Södra Häggvik, Sollentuna. Avtalet löper i 20 år med ett årligt driftnetto beräknat till cirka 26 Mkr.
 • Styrelsen föreslår utdelning av 1 preferensaktie per 100 stamaktier genom en fondemission istället för kontantutdelning, vilket motsvarar ett inlösenvärde på 1,20 (1,20) kr per stamaktie. Styrelsen föreslår vidare 8,40 (8,40) kr i utdelning kontant per preferensaktie att utbetalas med 2,10 (2,10) kr kvartalsvis.

VD har ordet

FASTIGHETSBOLAG MED ÖPPNA DÖRRAR

ALM Equity har sedan starten 2006 arbetat i huvudsak med projektutveckling inom bostadsbyggande. Grundaffären har varit att erbjuda effektiva bostäder i bostadsrättsföreningar med närhet till allmänna kommunikationer. I spåren av låga räntor och stor bostadsbrist började den marknaden att leva sitt eget liv, inte minst med kraftigt stigande priser för kunderna. Ökade priser och lån ledde till ökad reglering i form av skärpta kreditvillkor vilket blev ett effektivt hinder för en fungerande marknad och slutligen ett minskat byggande.

Ny marknad, ny organisation

För ALM Equity ledde detta till omstrukturering av både hur vi definierade vår marknad och hur vi organiserade oss som bolag. Vårt arbete med att utveckla husprojekt fortsatte, i huvudsak med bostäder, men via hyresbostäder anpassade vi oss till att många inte kunde köpa sin bostad. Vi skapade en finansiell modell som gjorde det möjligt att låna det kapital som behövdes under byggtiden och som också gjorde det möjligt att behålla hälften av byggnationen när den var klar. Vårt affärsområde Finansiering har varit en viktig faktor i vår omdaning.

Vi hade också konstaterat att bostadsbristen inte bara drabbade enskilda personer utan också företag och institutioner som inte kunde anställa de personer som de önskade eftersom dessa inte hade någonstans att bo. Det la grunden för affärsområde Förvaltning som kan hantera uthyrningen av de bostäder som vi bygger, antingen styckvis, i paket om tiotals bostäder eller hela hus.

Vi har goda erfarenheter av att arbeta med byggkonsulter genom ett delägt bolag. Den utveckling vi såg framför oss ledde till att vi idag har ett helt eget byggföretag inom Construction Management som projekterar, handlar upp och leder många av våra byggprojekt.

Fastigheter är en kapitalintensiv verksamhet och den mest krävande perioden är förstås under byggtiden när det bara är utgifter. Vi har i många år delat med oss av våra projekt till investerare som stått för en stor del av startkapitalet. Det har varit en fruktsam kombination som vi under det senaste året utvecklat vidare. Goda kontakter med olika delar av kreditmarknaden är väsentligt för att fortsätta utveckla samhällsinfrastruktur. För närvarande har vi flera projekt med klara bygglov som skulle kunna startas men där många finansiella institutioner tar tid med att ställa om mot hyresmarknaden på grund av tungt internt arbete vad gäller bland annat regelefterlevnad. Förhoppningsvis kan processerna snabbas upp genom att nya aktörer kommer in på marknaden. Då kan 2020 bli ett märkesår i form av rekordmånga startade projekt.

Byggrätternas övervärde, 200 kronor per aktie

En grundbult för vår verksamhet är vårt lager av byggrätter som köpts under en följd av år. Vi har bland annat varit mycket angelägna om att förvärva objekt med goda kommunikationer och det har visat sig ge en god utveckling redan innan exploatering. Vi har låtit värdera hela portföljen inför bokslutet och resultatet visade på ett övervärde på 2,5 Mdkr. 2 Mdkr tillfaller ALM Equitys stamaktieägare vilket motsvara cirka 200 kr per aktie och 500 Mkr tillfaller våra partners och investerare i våra projekt.

Av historiska skäl består vårt innehav av byggrätter till övervägande del av bostäder. Men i takt med att vi utvecklar inte bara enstaka fastigheter utan hela områden kommer inslaget av olika typer av kommersiella ytor sannolikt att öka. I Häggvik bygger vi förutom bostäder även ett hotell. I Kista blir det bostäder, kontor och hotell. I The Brick bygger vi 7 000 kvm lokaler för olika när- och samhällserviceverksamheter.

Förutom att kommersiella ytor kan vara intressanta förvaltningsobjekt ökar också attraktiviteten om det i bostadsområdet finns ett gym, bra restauranger eller olika typer av servicebutiker. Det har vi märkt speciellt vid uthyrning av bostäder till olika företag.

Finansinspektionens intresse för redovisning av bostadsutveckling påverkar branschen. ALM Equity ändrar från och med 2019 sin redovisning enligt IFRS vilket följer den linje Finansinspektionen förespråkat. De ändrade principerna innebär att såväl bostadsrättsföreningar som delägda fastighetsförvaltningsbolag kommer att konsolideras i våra räkenskaper.

Stabilare, lönsammare, bättre

ALM Equity har på kort tid förändrats radikalt - från ett bostadsutvecklingsbolag till ett bolag som utvecklar, bygger, äger och förvaltar fastigheter. Detta syns nu tydligt i vår balansräkning. 9 900 bostäder av vår portfölj på 13 500 bostäder har ritats om till hyresbostäder vilket motsvarar nära 73%. Vi tror att vårt nya ALM Equity med detta ska bli bättre på flera sätt:

Stabilare eftersom verksamheten vilar på flera ben.

Lönsammare eftersom vi behåller delar av ägandet i de fastigheter vi utvecklat och därigenom får del i framtida värdestegring och även löpande förvaltningsintäkter.

Bättre genom att leverera bostäder som uppfyller våra kunders förväntningar både nu och under många år framöver.

Vi fortsätter att hålla dörren öppen för både flexibilitet och affärer.

Joakim Alm, VD
Stockholm 27 februari 2020

För mer information kontakta:
Joakim Alm, VD, tel 0733 - 96 97 27

Om ALM Equity: ALM Equity är en fastighetskoncern med fokus på utveckling och förvaltning av kommunikationsnära bostäder. I koncernen ingår bolag för förvaltning, fastighetsutveckling, byggledning, finansiering och digitala tjänster.

ALM Equitys aktie är listad på NASDAQ First North Growth Market med kortnamnet ALM och preferensaktien med kortnamnet ALM PREF.
Certified Adviser är Erik Penser Bank AB Tel.+46 8- 463 83 00, E-post: [email protected] 

Mer information om bolaget finns på www.almequity.se 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som ALM Equity AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27:e februari 2020 kl. 15:00.

Halvårsrapport januari-juni 2022

HÄNDELSER UNDER KVARTALET

 • ALM Equity och Aros Bostadsutveckling AB tecknade avsiktsförklaring om att skapa en av Storstockholms största bostadsutvecklare.
   
 • ALM Småa Bostad har frånträtt byggrättsportföljen om 11 000 byggrätter till Klövern AB som numera ingår som ett intressebolag i koncernen.
   
 • ALM Equity och Corem Property Group omförhandlade det överenskomna fastighetsvärdet i Klövern AB efter de senaste månadernas utveckling på finansmarknaden och ökad inflation. Det har minskat den positiva resultateffekten i innevarande kvartal med 345 Mkr.
   
 • Affärsområde Projektutveckling har i samband med strukturaffärerna för Klövern och Aros även genomfört en intern värdering av kvarvarande byggrätts- och projektportfölj med en total reservering om 500 Mkr. Den positiva nettoeffekten av Klöverntransaktionen och reserveringarna blir cirka 1,3 Mdkr för kvartalet.Nedjusterade ingångsvärden minskar resultateffekten till 1,4 mdkr i andra kvartalet

ALM Equity AB bildade tillsammans med Corem Property Group AB det onoterade bolaget Klövern AB per den 28 april 2022. Resultatet av transaktionen blev cirka 2 mdkr. Under första kvartalet har cirka 100 mkr av vinsten resultatförts.


ALM Equity AB: Kommuniké från årsstämma i ALM Equity AB (publ)

Årsstämma har hållits i ALM Equity AB (publ) onsdagen den 25 maj 2022 varvid i huvudsak följande beslut fattades:ALM Equity säljer byggrättsportfölj och blir storägare i Aros Bostad

ALM Equity AB ("ALM Equity") och Aros Bostadsutveckling AB ("Aros Bostad") har tecknat en avsiktsförklaring och skapar en av Storstockholms största bostadsutvecklare. ALM Equity säljer en projektportfölj om 1 600 byggrätter till Aros Bostad med betalning i aktier och blir därmed storägare i bolaget.  


KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ALM EQUITY AB (PUBL)

Aktieägarna i ALM Equity AB (publ), org.nr 556549-1650, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 25 maj 2022. Årsstämman kommer att hållas enbart genom poströstning. Detta innebär att bolagsstämman hålls utan närvaro av aktieägare, ombud och utomstående.
Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted